Pierwsze kroki po kupnie samochodu z wadami

W przypadku kupna samochodu z wadami bardzo istotne jest jak najszybsze podjęcie odpowiednich kroków prawnych. Poniżej opisano niezbędne czynności, które pozwolą nam na zwrot samochodu po zakupie lub obniżenie jego ceny (uzyskanie odszkodowania).

Ocena stanu prawnego

Najpierw należy ustalić jakie przepisy będą miały zastosowanie do naszej sprawy. Strony transakcji, gdzie (K) to kupujący, a (S) to sprzedawca, mogą być następujące:

 1. konsument (K) – przedsiębiorca (S),
 2. przedsiębiorca (K) – przedsiębiorca (S)
 3. osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą (K) – osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą (S)

Sytuacja nr 1 (konsument kupuje od przedsiębiorcy) będzie miała miejsce przede wszystkim, gdy kupimy samochód z wadami ukrytymi od komisu lub w salonie i nie prowadzimy działalności gospodarczej.

Sytuacja nr 2 (dwóch przedsiębiorców) jest bardziej skomplikowana. Jeśli kupującym jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną, możliwe jest zastosowanie do niego części przepisów dotyczących konsumenta. Taki przypadek warto omówić z prawnikiem.

Sytuacja nr 3 (umowę zawierają dwie osoby niemające firmy) to klasyczna transakcja pomiędzy dwiema osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Niestety ma również miejsce często, gdy komis samochodowy chce uniknąć odpowiedzialności z tytułu rękojmi i podsuwa do podpisania umowę podpisaną in blanco przez właściciela samochodu, którym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Należy więc dokładnie zbadać kto jest stroną umowy, gdyż takie działanie komisu może utrudnić dochodzenie ewentualnych roszczeń.

W sytuacji nr 1 zawsze mamy status konsumenta. W sytuacji nr 2 zależy to od konkretnej sprawy. W sytuacji nr 3 mamy status kupującego niebędącego konsumentem. Nasze uprawnienia w każdym z trzech opisanych przypadków określają art. 556 i n. Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.

Pomoc prawna

Jeśli jesteś zainteresowany naszą pomocą lub bezpłatną poradą opisz Twoją sprawę korzystając z tego formularza. W odpowiedzi otrzymasz bezpłatną analizę sprawy oraz propozycję pomocy z naszej strony wraz z wyceną.

Roszczenia kupującego

Najpierw należy ustalić, czy w umowie nie wyłączono uprawnień kupującego z tytułu rękojmi. W takim przypadku zwrot samochodu po zakupie lub uzyskanie odszkodowania nie jest niemożliwe, ale jest trudniejsze. Jeśli podejrzewasz, że w Twojej umowie wyłączono rękojmię („kupujący nie będzie wnosił roszczeń” / „strony wyłączają rękojmię”), zapoznaj się z naszym artykułem o niekorzystnych wzorach umów sprzedaży.

Postanowienie umowne „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym i nie wnosi do niego uwag” nie jest wyłączeniem rękojmi i nie należy się nim przejmować. Szerzej opisujemy to w tym artykule.

Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.
§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Jeśli uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostały wyłączone lub też ich wyłączenie jest bezskuteczne (art. 558 § 2 k.c.) kupujący może od razu albo odstąpić od umowy (zwrot samochodu po zakupie) albo żądać obniżenia ceny. Sprzedawca ma możliwość niezwłocznego usunięcia wad lub wymiany rzeczy i „anulowania” w ten sposób otrzymanego odstąpienia od umowy kupna samochodu, lub też oświadczenia o obniżeniu ceny.

Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. (…)
§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Co napisać w piśmie do sprzedawcy

Jeśli chcemy skorzystać z przysługującego nam uprawnienia do odstąpienia od umowy, czyli do zwrotu samochodu lub obniżenia ceny, to najlepszą formą będzie wysłanie odpowiedniego oświadczenia. Na początek wystarczy opisanie w piśmie stwierdzonych wad.

W piśmie należy wskazać, że proponujemy sprzedawcy kontakt w celu udostępnienia mu pojazdu do oględzin, tak aby sam mógł przekonać się o wadach. Dzięki temu wykażemy inicjatywę wymaganą przez art. 561(2) Kodeksu cywilnego. Ewentualna bierność lub odmowa sprzedawcy obciąży tylko jego.

Art. 561(2). § 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą (…) do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy (…) dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Należy pamiętać, że odrębną kwestią jest zawiadomienie sprzedawcy o wadzie, a odrębną wysłanie oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, które ma doprowadzić do zwrotu samochodu po zakupie i odzyskania jego ceny. Jeśli nie chcemy precyzować od razu naszego roszczenia, na początku wystarczy wysłanie pisma z zawiadomieniem o wadzie.

Żądanie naprawy lub wymiany

Możliwe jest też żądanie naprawy lub wymiany pojazdu, jednak realizowanie tych roszczeń jest dużo trudniejsze pod kątem prawnym. Zdecydowanie zalecamy wybranie pomiędzy odstąpieniem od umowy (jeśli wad nie zamierzamy usuwać) a oświadczeniem o obniżeniu ceny (jeśli planujemy naprawić samochód.

Dodatkowe uprawnienia konsumenta

W przypadku realizacji roszczeń przez konsumenta wyglądają one podobnie jak opisane wyżej roszczenia podnoszone przez pozostałych kupujących. Konsument dysponuje natomiast następującymi, dodatkowymi udogodnieniami:

 • Domniemanie uznania roszczenia konsumenta za uzasadnione, w przypadku nieustosunkowania się do niego przez przedsiębiorcę w terminie 14 dni od daty otrzymania go (art. 561[5] k.c.). Nie dotyczy to jedynie chęci zwrotu samochodu po zakupie (odstąpienia od umowy).
 • Domniemanie niezgodności towaru z umową, jeśli wada została stwierdzona w okresie roku od dnia wydania pojazdu kupującemu (art. 556[2] k.c.).
 • Brak możliwości wyłączenia lub ograniczenia uprawnień kupującego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.).
 • Dłuższe terminy przedawnienia niektórych roszczeń (art. 568 § 2 k.c.).

Trzeba stanowczo podkreślić, że uprawnień konsumenta nie można wyłączyć (w przeciwieństwie do uprawnień kupujących niebędących konsumentami). Wszelkie postanowienia o niewnoszeniu roszczeń, o braku możliwości zwrotu samochodu po zakupie, o wyłączeniu rękojmi, są nieważne jako klauzule niedozwolone.

Terminy na zwrot samochodu po zakupie lub obniżenie ceny

Wbrew obiegowym opiniom nie istnieje termin na zawiadomienie sprzedawcy o wadzie (np. miesiąc na momentu dowiedzenia się od niej). Jedynie w transakcji pomiędzy dwójką przedsiębiorców, kupujący powinien zawiadomić sprzedawcę o wadzie niezwłocznie po powzięciu wiedzy o niej (art. 563 § 1 k.c.).

Rozróżnia się natomiast termin na dowiedzenie się o wadach oraz termin, w którym nasze odstąpienie od umowy (lub obniżenie ceny) powinien otrzymać sprzedawca.

Na stwierdzenie wady mamy dwa lata, przy czym jeśli już wadę stwierdzimy, to od momentu stwierdzenia wady mamy rok na odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny. Od powyższej reguły możliwe są wyjątki, które opisujemy w artykule Terminy na dochodzenie roszczeń z tytułu wad pojazdu.

Jak gromadzić dowody

Najczęściej sprzedawca będzie kwestionował swoją odpowiedzialność lub grał na zwłokę. Dochodzenie od niego roszczeń, nie uniemożliwia korzystania z wadliwego pojazdu. Należy jednak dokumentować wszelkie naprawy i poniesione koszty (faktury, paragony, oświadczenia i dane mechaników), tak aby możliwe było ich późniejsze dochodzenie od sprzedawcy.

Wszelki kontakt ze sprzedawcą powinien odbywać się w formie listów (poleconych lub poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), przy zachowaniu kopii wysyłanych pism. Rozmowy powinny być nagrywane lub powinny odbywać się przy udziale świadków.

Jeśli planujemy zwrot samochodu po zakupie i nie korzystamy z niego, warto umieścić go na strzeżonym parkingu lub w innym miejscu nieznanym sprzedawcy. Należy to też zrobić jeśli planujemy zatrzymać samochód, ale korzystanie z niego jest niemożliwe do czasu naprawy.

Dochodzenie roszczeń w sądzie

Forma dochodzenia roszczeń może być różna. Możliwe jest skierowanie do sądu pozwu lub zawezwania do próby ugodowej. Nie zalecamy korzystania z e-sądu.

Jeśli kupujący decyduje się na wniesienie powództwa, przygotowanie pozwu powinien zlecić prawnikowi, ponieważ każdy stan faktyczny umożliwia dobranie innych środków prawnych i zastosowanie innych przepisów.

Skonstruowanie roszczenia nie musi opierać się tylko i wyłącznie o przepisy art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Możliwe jest zastosowanie np. zbiegu roszczeń z tytułu rękojmi i z art. 471 k.c., co w niniejszej sprawie pozwoliło powodowi odzyskać nie tylko odszkodowanie odpowiadające cenie akumulatora, ale również cenie jego badań diagnostycznych i pomocy prawnej, co dwukrotnie zwiększyło kwotę dochodzonego roszczenia.

Kwestia wyboru roszczenia przed skierowaniem sprawy na etap sądowy została szerzej opisana w kolejnym artykule.

Jesteś sprzedawcą? Masz prawa, podobnie jak kupujący

Każdy kupujący prędzej, czy później będzie również sprzedawcą samochodu. Jeśli sprzedałeś samochód, również możesz skorzystać z naszej pomocy, ponieważ niejednokrotnie roszczenia kupujących okazują się niezasadne. Jest tak np. wtedy, gdy sprzedawca nie składał żadnych zapewnień o stanie pojazdu, a samochód ma typowo eksploatacyjne wady (np. zużyte sprzęgło). Jeśli sprzedałeś samochód i chcesz ustalić, czy istnieją podstawy Twojej odpowiedzialności, skontaktuj się z nami.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

1/ ZWROT SAMOCHODU W TERMINIE 14 DNI
Czy możliwy jest zwrot samochodu po zakupie w terminie 14 dni bez powodu?

Zwrot w terminie 14 dni bez podania przyczyny dotyczy zakupów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Większość umów sprzedaży pojazdów nie spełnia tego kryterium, ponieważ umowę zawiera się przy równoczesnej obecności sprzedawcy i kupującego.

2/ TERMIN NA ZWROT OKREŚLONY PRZEZ SPRZEDAWCĘ
Zwrot samochodu w ciągu 7 dni. Sprzedawca twierdzi, że jedynie w takim terminie mogłem zwrócić samochód po kupnie.

Jeśli podstawą zwrotu pojazdu ma być wada (niezgodność z umową) terminy na zwrot są dużo dłuższe. Nie ma żadnego ograniczenia czasowego w postaci 7 dni, miesiąca lub dwóch miesięcy. Terminy w rękojmi opisujemy w tym artykule.

3/ MOMENT ZWROTU SAMOCHODU I PIENIĘDZY ZA SAMOCHÓD
Uzależniam zwrot samochodu od wcześniejszego otrzymania od sprzedawcy przelewu. Sprzedawca się na to nie zgadza. Co zrobić?

Zwrot świadczeń powinien nastąpić równocześnie. Nie można wymusić na sprzedawcy wcześniejszego przelewu, przed wydaniem pojazdu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przypadku zgodnej woli sprzedawcy i kupującego, uregulować to odmiennie.

4/ KOSZTY DODATKOWE (OC, OPONY)
Umowę zawarłem pół roku temu i kupiłem do niego zimowe opony, zawarłem umowę OC. Odkryłem fałszywy przebieg i teraz ustalam ze sprzedawcą zwrot samochodu po nieudanym zakupie. Czy mogę żądać zwrotu pieniędzy za opony i OC.

Zwrot za OC jest uzasadniony. W przypadku opon sprawa jest bardziej skomplikowana. Jeśli samochód miał zużyte zimowe opony i wymiana była niezbędna, a stare opony zutylizowano, możliwe jest żądanie zwrotu. W innym przypadku powinniśmy zatrzymać opony, nie żądać zwrotu za nie od sprzedawcy i samodzielnie je sprzedać.

5/ ZWROT WYŁĄCZNIE CENY SAMOCHODU
Sprzedawca zgadza się na zwrot samochodu po zakupie, który miał miejsce miesiąc temu. Nie zgadza się natomiast na zwrot za serwis olejowy, który wykonałem. Co zrobić?

Warto rozważyć zawarcie ugody, w ramach której odzyskamy cenę pojazdu, ale równocześnie nie zrzekniemy się roszczenia o naprawienie poniesionej szkody. Wtedy możliwe będzie wytoczenie powództwa o mniejszą kwotę, a sprawa zwrotu samochodu będzie zamknięta. Jeśli natomiast sprzedawca nie zgadza się na zawarcie takiej ugody zasadne jest skierowanie do sądu pozwu z żądaniem zwrotu ceny pojazdu oraz zwrotu innych poniesionych kosztów.

6/ DAROWIZNA A ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Sprzedawca twierdzi, że zwrot samochodu po zakupie jest niemożliwy bo w dowodzie widnieje obok mnie mój ojciec, a samochód kupowałem tylko ja. Po kupnie zrobiłem darowiznę.

Darowizna powinna zostać uchylona przed odstąpieniem od umowy. Taka sytuacja wymaga konsultacji z prawnikiem, ponieważ ewentualny błąd może uniemożliwić zwrot samochodu.

7/ ODSZKODOWANIE (WYNAGRODZENIE) DLA SPRZEDAWCY
Zwracam samochód sprzedawcy z powodu wad, ale chce mnie obciążyć za niedużą obcierkę na parkingu (500 zł) i za użytkowanie przez 3 miesiące (1000 zł).

Pieniądze za obcierkę są zasadne, bo nie jest to normalne zużycie pojazdu. Natomiast zwrot samochodu po zakupie nie uzasadnia wypłacania sprzedawcy „wynagrodzenia” za korzystanie z samochodu przez kupującego.

8/ BŁĘDNA KWOTA OBNIŻENIA CENY
Wysłałem obniżenie ceny na 4000 zł. Biegły sądowy obliczył je na 3000 zł. Sprzedawca twierdzi, że moje oświadczenie jest z tego powodu nieważne.

Złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny z podaniem nieprawidłowej kwoty nie skutkuje nieważnością takiego oświadczenia. Zawsze lepiej złożyć oświadczenie na kwotę wyższą, a później ograniczyć roszczenia w sądzie po ich dokładnym obliczeniu przez rzeczoznawcę, przed skierowaniem pozwu. Kłopotliwa może być odwrotna sytuacja- złożenie oświadczenia na zbyt niską kwotę może później uniemożliwić jej rozszerzenie do wyższej kwoty, ze względu na upływ terminów.

9/ SAMOCHÓD ZOSTAWIONY W ROZLICZENIU W RAZIE ZWROTU SAMOCHODU PO ZAKUPIE
Muszę zwrócić samochód sprzedawcy w związku z jego wadami. Kłopot w tym, że poza gotówką w rozliczeniu zostawiłem stary samochód, a sprzedawca już go nie ma. Jak to rozwiązać?

Cena pojazdu może być uiszczona w części w gotówce, a w części w przedmiocie, którego wartość jest możliwa do ustalenia. W takich sytuacjach raczej nie praktykuje się zwrotu samochodu zostawionego w rozliczeniu, chyba że z dokumentów wynika, że strony zawarły umowę zamiany. Zawsze jednak warto skonsultować taką sytuację z prawnikiem.

tagi wpisu: reklamacja nowego samochodu, reklamacja używanego samochodu, zwrot samochodu po zakupie od osoby prywatnej, ile jest dni na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży samochodu

570 KOMENTARZE

 1. Witam,
  Tydzień temu zakupiłam samochód od osoby prywatnej Fiat Punto z 2009r., wg. dokumentów jestem czwartm właścicielem (poprzedni właściciel posiadał ten samochód miesiąc). Sprawa ma się następująco, samochód został zakupiony za 7000 zł, podczas jazdy próbnej oraz oględzin wstępnych samochodu nie było widocznych dużych wad (karoseria, silnik, brak wycieków) poprzedni właściciel również nie zgłosił żadnych nieprawidłowości, niestety już następnego dnia wracając w porze nocnej z niewiadomych przyczyn zgasły kilkukotnie przednie światła samochodu, następnego dnia skontaktowałam się z mechanikiem w celu umówienia wizyty (która miała miejsce kilka dni później) tego problemu, zakupiłam również nowy akumulator (poprzedni był owinięty srebrną taśmą?). Niestety mechanik nie miał dobrych wieści, wstępna wycena napraw wyniosła 4500 zł a po kompleksowm sprawdzeniu na kanale stwierdził że samochód nadaje się do złomowania. Chcę zwrócić samochód sprzedawcy wraz z jednoczesnm zwrotem gotówki za samochód który posiada ukrte wady o których nie zostałam poinformowana. Mając informację na papierze od mechanika mogę bez przeszkód oddać samochód sprzedającemu oraz zażądać zwrotu gotówki?

 2. Witam 04.01.2024r. zakupiłem samochód marki Kia SPORTAGE 2.0 benzyna/LPG z 2006roku od handlarza (komisu) za cenę 14900zł.
  Po około 12/13 dniach i wizycie u mechanika okazało się że auto ma problem z nagrzewnicą i w układzie chłodzenia znajduje się uszczelniacz i jeżeli się uda to lepiej oddać auto bo może z tego wyniknąć uszczelka pod głowicą silnika i tylko niepotrzebne koszty po powrocie do domu i kontakcie ze sprzedawcą dowiedziałem się że nie przyjmnie auta z powrotem bo już je mam prawie 2 tygodnie i to nie jego sprawa on może zrobić naprawę na pół czyli w 50% z tym że w jego mechanika warsztacie ja niechętnie się zgodziłem na to i dogadani byliśmy na odbiór auta z warsztatu, lecz po 4/5 dniach dostałem informację że auto czeka na placu komisu oddalone około 20 kilometrów do warsztatu i mogę przyjechać go odebrać lecz umowa była inna … przyjechałem odebrałem rozliczyłem się dostałem fakturę za nagrzewnicę i wymianę i wróciłem do domu pod koniec miesiąca zaświeciła się kontrolka oleju więc kupiłem olej dolałem niestety 3/3,5litra weszło na raz ale pomyślałem że to silnik 2 litrowy to potrzebuję więcej lecz za niecały miesiąc około 27/28.02 powtórzyło się to samo kontrolka oleju zapaliła się i znowu 3 litry oleju dolałem dnia 28.03.2024r około 22:30 wracając do domu samochód zaczął tracić moc aż w końcu zgasł po powtórnej próbie odpalenia zobaczyłem dym z pod maski po otwarciu maski ukazała się fontanna błotna z niewiadomego miejsca po z holowaniu auta do znajomego na drugi dzień dowiedziałem się żeby szykować się na najgorsze czyli wymiana: silnika, chłodnicy, przewodów chłodzących i nagrzewnicy czyli koszty około 7,5/10tysiecy+/- w chwili obecnej zostałem za przeproszeniem z ręką w nocniku kredyt na zakup samochodu około 10 tysięcy bez środka dojazdu do pracy a o OC i AC nie wspomnę tylko co z tego jak nie obejmuję. Proszę o szybką poradę i odpisanie na moje e-maile z góry dziękuję.

 3. Witam. Parę dni temu sprzedałem auto, podczas sprzedaży kupujący wiedział i widział o błędzie i związanym z nim wyskakującym komunikacie, w umowie kupna sprzedaży zawarta jest informacja – ,,sprzedający oświadcza, że w dniu sprzedaży pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił kupującego, a kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu dotyczącego elementów mechanicznych oraz karoseryjnych pojazdu”, a także zapis – ,,storony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego”. Nabywca dzwoni do mnie z wyrzutami, związanymi z wyskakującym błędem- doskonale o nim wiedział podczas oglądania i podczas decyzji o kupnie pojazdu, kupujący odbył przed kupnem 2 jazdy próbne i pomimo komunikatu i dyskusji o nim zdecydował się zakupić auto w stanie o którym wiedział i się z nim zapoznał. Czy teraz może on względem mnie dochodzić roszczeń?

 4. 40 dni temu sprzedalem samochód, kupujacy był zapoznany ogólnie ze stanem pojazdu, miał wszelakie dane o ktore prosił, jak sam wpsominal przeglądał raporty, historie I wówczas one nic nie wykazały (przez to nie było żadnego tematu wypadkowosci/bezwypadkowosci pojazdu) a teraz nagle odezwał się do mnie, że chce zwrócić pojazd bo zrobił jeszcze jakiś raport i wykazal on szkodę całkowitą pojazdu, która była ok dekady temu, oczywiście kilka Lat przed tym zanim ja samochód zakupiłem.
  Ja o tej szkodzie nic nie wiedziałem.
  Dodam, że przed zakupem byliśmy na stacji diagnostycznej, była jazda próbna, kupujący był również ze swoim Mechanikiem który wszystko sprawdzał. Co w takiej sytuacji? Kto ma rację?
  Dodam, że z ciekawości wczoraj sprawdziłem raporty na temat samochodu, to na 2 stronach jest czysta karta, natomiast na jednej widnieje szkoda całkowita.

 5. Witam kupiłem samochód i po przejechaniu 20 km wystąpił błąd na desce zadzwoniłem do sprzedawcy powiedział żeby jechać do serwisu bo mechanicy wcisną jakieś głupoty. Po zawieszeniu auta na serwisie wstępna usterka to pęknięta głowica zaworów, wycieki oleju oraz pęknięta sprężyna itd. sprzedawca nie chciał pokryć całość za naprawę tylko na połowę niezgdzilem się i odstąpiłem od umowy, to powiedział że nie ma pieniędzy teraz dopiero jak sprzeda jakieś auto. Co robić

 6. witam,
  dokładnie w dniu wczorajszym 23/03/2024 zakupiłem samochód. Komputer wykazywał jakąś drobną usterkę, którą wpisaliśmy w adnotację, ze występuje usterka silnika. Niestety, nie dojechałem do domu, po 200 km padł silnik i jak się okazuje naprawa oscyluje w granicach 10-11 tys złotych. Nawiązaliśmy kontakt ze sprzedającym, ale mówiąc delikatnie, jak to stwierdził, auto wyjechało od niego na kołach i go już to nie interesuje. Proszę napisać, czy są możliwości prawne ciągnąć to dalej ? NA razie muszę na pewno zapłacić PCC, gdyż wiadomo, ze skarbówką żartów nie ma, natomiast wstrzymuje się chwilowo od przerejestrowywania, gdyż mija się to z celem.

 7. Dzień dobry pisze z prośbą ponieważ mieksiny sprawę w sądzie o sprzedaż auta z wadami wygraliśmy sprawę sąd zasądził kwotę odszkodowania oczywiście pan nie poczuwa się do roli aby wpłacić tą kwotę auto w urzędzie nam wyrwjatrowali bo miałam wyrok ale niestety ubezpieczyciel nadal każe płacić OC bo auta jest u nas co mogę w takim wypadku zrobić właściciel auta nie poczuwa się do robi aby odebrać auto .

  • Do ubezpieczenia zobowiązany jest posiadacz, natomiast możliwe jest przygotowanie takiego pisma, z którego będzie wynikało dążenie do przeniesienia posiadania i może być to podstawa to poinformowania ubezpieczyciela, że za OC odpowiada inny podmiot. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 8. Witam kupiłem samochód z komisu z zawyżonym rocznikiem produkcji, fakt ten odkryłem po 7 miesiącach od zakupu. Wszystkie dokumenty polisa ubezpieczeniowa, dowód rejestracyjny mają nieprawidłowy rocznik. Poinformowałem sprzedawcę e- eilowo o tym fakcie oraz dostałem potwierdzenie rocznika od autoryzowanego serwisu producenta. Czy mam szanse na jakieś odszkodowanie od sprzedającego? Nadmieniam, iż przed zakupem przy mnie diagnosta robił przegląd zerowy i nie sprawdził daty produkcji. Proszę o poradę.

  • Zdecydowanie tak, przy czym warto zrobić wycenę ubytku wartości rynkowej pojazdu (czasem bywa niewielka). Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 9. Witam.
  Kupiłem auto od znajomego.
  E umowie że znam stan techniczny i nie wnoszę żadnych uwag co do stanu pojazdu.
  Po 3 tyg padła turbina i pompa paliwowa.
  Na podstawie fv auto 4 lata temu po kapitalnym remoncie silnika.
  Czy mogę starać się o zwrot kosztów bądź oddać auto?

  • To zależy od wieku, przebiegu pojazdu i treści zapewnień, ponieważ te wady mogą zostać uznane za wynikające z normalnego zużycia. Z drugiej strony powstały krótko po kupnie, co jest dobrym argumentem do roszczeń, ponieważ ich przyczyna niemal na pewno istniała w momencie sprzedaży. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 10. Witam. Kupiłem auto od osoby prywatnej. Po zakupie okazało się, że konieczna jest droga naprawa silnika, o której oczywiście nie było mowy przed kupnem. Auto zostało naprawione. Czy jest możliwość o ubieganie się o zwrot pieniędzy od sprzedawcy za samą naprawę wynoszącą kilka tysięcy zł, czy w grę wchodzi jedynie cały samochód?

  • Z dużym prawdopodobieństwem może być to wada będąca podstawą odpowiedzialności sprzedawcy. Zużycie silnika jest rozłożone w czasie. Niemniej jednak istotny jest też wiek i przebieg pojazdu oraz treść zapewnień sprzedawcy. Do tego zakres i podstawa odpowiedzialności sprzedawcy zależy od tego, czy naprawę już wykonano, czy jeszcze nie. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj