Pierwsze kroki po kupnie samochodu z wadami

W przypadku kupna samochodu z wadami bardzo istotne jest jak najszybsze podjęcie odpowiednich kroków prawnych. Poniżej opisano niezbędne czynności, które pozwolą nam na zwrot samochodu po zakupie lub obniżenie jego ceny (uzyskanie odszkodowania).

Ocena stanu prawnego

Najpierw należy ustalić jakie przepisy będą miały zastosowanie do naszej sprawy. Strony transakcji, gdzie (K) to kupujący, a (S) to sprzedawca, mogą być następujące:

 1. konsument (K) – przedsiębiorca (S),
 2. przedsiębiorca (K) – przedsiębiorca (S)
 3. osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą (K) – osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą (S)

Sytuacja nr 1 (konsument kupuje od przedsiębiorcy) będzie miała miejsce przede wszystkim, gdy kupimy samochód z wadami ukrytymi od komisu lub w salonie i nie prowadzimy działalności gospodarczej.

Sytuacja nr 2 (dwóch przedsiębiorców) jest bardziej skomplikowana. Jeśli kupującym jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną, możliwe jest zastosowanie do niego części przepisów dotyczących konsumenta. Taki przypadek warto omówić z prawnikiem.

Sytuacja nr 3 (umowę zawierają dwie osoby niemające firmy) to klasyczna transakcja pomiędzy dwiema osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Niestety ma również miejsce często, gdy komis samochodowy chce uniknąć odpowiedzialności z tytułu rękojmi i podsuwa do podpisania umowę podpisaną in blanco przez właściciela samochodu, którym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Należy więc dokładnie zbadać kto jest stroną umowy, gdyż takie działanie komisu może utrudnić dochodzenie ewentualnych roszczeń.

W sytuacji nr 1 zawsze mamy status konsumenta. W sytuacji nr 2 zależy to od konkretnej sprawy. W sytuacji nr 3 mamy status kupującego niebędącego konsumentem. Nasze uprawnienia w każdym z trzech opisanych przypadków określają art. 556 i n. Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.

Pomoc prawna

Jeśli jesteś zainteresowany naszą pomocą lub bezpłatną poradą opisz Twoją sprawę korzystając z tego formularza. W odpowiedzi otrzymasz bezpłatną analizę sprawy oraz propozycję pomocy z naszej strony wraz z wyceną.

Roszczenia kupującego

Najpierw należy ustalić, czy w umowie nie wyłączono uprawnień kupującego z tytułu rękojmi. W takim przypadku zwrot samochodu po zakupie lub uzyskanie odszkodowania nie jest niemożliwe, ale jest trudniejsze. Jeśli podejrzewasz, że w Twojej umowie wyłączono rękojmię („kupujący nie będzie wnosił roszczeń” / „strony wyłączają rękojmię”), zapoznaj się z naszym artykułem o niekorzystnych wzorach umów sprzedaży.

Postanowienie umowne „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym i nie wnosi do niego uwag” nie jest wyłączeniem rękojmi i nie należy się nim przejmować. Szerzej opisujemy to w tym artykule.

Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.
§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Jeśli uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostały wyłączone lub też ich wyłączenie jest bezskuteczne (art. 558 § 2 k.c.) kupujący może od razu albo odstąpić od umowy (zwrot samochodu po zakupie) albo żądać obniżenia ceny. Sprzedawca ma możliwość niezwłocznego usunięcia wad lub wymiany rzeczy i „anulowania” w ten sposób otrzymanego odstąpienia od umowy kupna samochodu, lub też oświadczenia o obniżeniu ceny.

Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. (…)
§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Co napisać w piśmie do sprzedawcy

Jeśli chcemy skorzystać z przysługującego nam uprawnienia do odstąpienia od umowy, czyli do zwrotu samochodu lub obniżenia ceny, to najlepszą formą będzie wysłanie odpowiedniego oświadczenia. Na początek wystarczy opisanie w piśmie stwierdzonych wad.

W piśmie należy wskazać, że proponujemy sprzedawcy kontakt w celu udostępnienia mu pojazdu do oględzin, tak aby sam mógł przekonać się o wadach. Dzięki temu wykażemy inicjatywę wymaganą przez art. 561(2) Kodeksu cywilnego. Ewentualna bierność lub odmowa sprzedawcy obciąży tylko jego.

Art. 561(2). § 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą (…) do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy (…) dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Należy pamiętać, że odrębną kwestią jest zawiadomienie sprzedawcy o wadzie, a odrębną wysłanie oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, które ma doprowadzić do zwrotu samochodu po zakupie i odzyskania jego ceny. Jeśli nie chcemy precyzować od razu naszego roszczenia, na początku wystarczy wysłanie pisma z zawiadomieniem o wadzie.

Żądanie naprawy lub wymiany

Możliwe jest też żądanie naprawy lub wymiany pojazdu, jednak realizowanie tych roszczeń jest dużo trudniejsze pod kątem prawnym. Zdecydowanie zalecamy wybranie pomiędzy odstąpieniem od umowy (jeśli wad nie zamierzamy usuwać) a oświadczeniem o obniżeniu ceny (jeśli planujemy naprawić samochód.

Dodatkowe uprawnienia konsumenta

W przypadku realizacji roszczeń przez konsumenta wyglądają one podobnie jak opisane wyżej roszczenia podnoszone przez pozostałych kupujących. Konsument dysponuje natomiast następującymi, dodatkowymi udogodnieniami:

 • Domniemanie uznania roszczenia konsumenta za uzasadnione, w przypadku nieustosunkowania się do niego przez przedsiębiorcę w terminie 14 dni od daty otrzymania go (art. 561[5] k.c.). Nie dotyczy to jedynie chęci zwrotu samochodu po zakupie (odstąpienia od umowy).
 • Domniemanie niezgodności towaru z umową, jeśli wada została stwierdzona w okresie roku od dnia wydania pojazdu kupującemu (art. 556[2] k.c.).
 • Brak możliwości wyłączenia lub ograniczenia uprawnień kupującego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.).
 • Dłuższe terminy przedawnienia niektórych roszczeń (art. 568 § 2 k.c.).

Trzeba stanowczo podkreślić, że uprawnień konsumenta nie można wyłączyć (w przeciwieństwie do uprawnień kupujących niebędących konsumentami). Wszelkie postanowienia o niewnoszeniu roszczeń, o braku możliwości zwrotu samochodu po zakupie, o wyłączeniu rękojmi, są nieważne jako klauzule niedozwolone.

Terminy na zwrot samochodu po zakupie lub obniżenie ceny

Wbrew obiegowym opiniom nie istnieje termin na zawiadomienie sprzedawcy o wadzie (np. miesiąc na momentu dowiedzenia się od niej). Jedynie w transakcji pomiędzy dwójką przedsiębiorców, kupujący powinien zawiadomić sprzedawcę o wadzie niezwłocznie po powzięciu wiedzy o niej (art. 563 § 1 k.c.).

Rozróżnia się natomiast termin na dowiedzenie się o wadach oraz termin, w którym nasze odstąpienie od umowy (lub obniżenie ceny) powinien otrzymać sprzedawca.

Na stwierdzenie wady mamy dwa lata, przy czym jeśli już wadę stwierdzimy, to od momentu stwierdzenia wady mamy rok na odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny. Od powyższej reguły możliwe są wyjątki, które opisujemy w artykule Terminy na dochodzenie roszczeń z tytułu wad pojazdu.

Jak gromadzić dowody

Najczęściej sprzedawca będzie kwestionował swoją odpowiedzialność lub grał na zwłokę. Dochodzenie od niego roszczeń, nie uniemożliwia korzystania z wadliwego pojazdu. Należy jednak dokumentować wszelkie naprawy i poniesione koszty (faktury, paragony, oświadczenia i dane mechaników), tak aby możliwe było ich późniejsze dochodzenie od sprzedawcy.

Wszelki kontakt ze sprzedawcą powinien odbywać się w formie listów (poleconych lub poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), przy zachowaniu kopii wysyłanych pism. Rozmowy powinny być nagrywane lub powinny odbywać się przy udziale świadków.

Jeśli planujemy zwrot samochodu po zakupie i nie korzystamy z niego, warto umieścić go na strzeżonym parkingu lub w innym miejscu nieznanym sprzedawcy. Należy to też zrobić jeśli planujemy zatrzymać samochód, ale korzystanie z niego jest niemożliwe do czasu naprawy.

Dochodzenie roszczeń w sądzie

Forma dochodzenia roszczeń może być różna. Możliwe jest skierowanie do sądu pozwu lub zawezwania do próby ugodowej. Nie zalecamy korzystania z e-sądu.

Jeśli kupujący decyduje się na wniesienie powództwa, przygotowanie pozwu powinien zlecić prawnikowi, ponieważ każdy stan faktyczny umożliwia dobranie innych środków prawnych i zastosowanie innych przepisów.

Skonstruowanie roszczenia nie musi opierać się tylko i wyłącznie o przepisy art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Możliwe jest zastosowanie np. zbiegu roszczeń z tytułu rękojmi i z art. 471 k.c., co w niniejszej sprawie pozwoliło powodowi odzyskać nie tylko odszkodowanie odpowiadające cenie akumulatora, ale również cenie jego badań diagnostycznych i pomocy prawnej, co dwukrotnie zwiększyło kwotę dochodzonego roszczenia.

Kwestia wyboru roszczenia przed skierowaniem sprawy na etap sądowy została szerzej opisana w kolejnym artykule.

Jesteś sprzedawcą? Masz prawa, podobnie jak kupujący

Każdy kupujący prędzej, czy później będzie również sprzedawcą samochodu. Jeśli sprzedałeś samochód, również możesz skorzystać z naszej pomocy, ponieważ niejednokrotnie roszczenia kupujących okazują się niezasadne. Jest tak np. wtedy, gdy sprzedawca nie składał żadnych zapewnień o stanie pojazdu, a samochód ma typowo eksploatacyjne wady (np. zużyte sprzęgło). Jeśli sprzedałeś samochód i chcesz ustalić, czy istnieją podstawy Twojej odpowiedzialności, skontaktuj się z nami.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

1/ ZWROT SAMOCHODU W TERMINIE 14 DNI
Czy możliwy jest zwrot samochodu po zakupie w terminie 14 dni bez powodu?

Zwrot w terminie 14 dni bez podania przyczyny dotyczy zakupów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Większość umów sprzedaży pojazdów nie spełnia tego kryterium, ponieważ umowę zawiera się przy równoczesnej obecności sprzedawcy i kupującego.

2/ TERMIN NA ZWROT OKREŚLONY PRZEZ SPRZEDAWCĘ
Zwrot samochodu w ciągu 7 dni. Sprzedawca twierdzi, że jedynie w takim terminie mogłem zwrócić samochód po kupnie.

Jeśli podstawą zwrotu pojazdu ma być wada (niezgodność z umową) terminy na zwrot są dużo dłuższe. Nie ma żadnego ograniczenia czasowego w postaci 7 dni, miesiąca lub dwóch miesięcy. Terminy w rękojmi opisujemy w tym artykule.

3/ MOMENT ZWROTU SAMOCHODU I PIENIĘDZY ZA SAMOCHÓD
Uzależniam zwrot samochodu od wcześniejszego otrzymania od sprzedawcy przelewu. Sprzedawca się na to nie zgadza. Co zrobić?

Zwrot świadczeń powinien nastąpić równocześnie. Nie można wymusić na sprzedawcy wcześniejszego przelewu, przed wydaniem pojazdu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przypadku zgodnej woli sprzedawcy i kupującego, uregulować to odmiennie.

4/ KOSZTY DODATKOWE (OC, OPONY)
Umowę zawarłem pół roku temu i kupiłem do niego zimowe opony, zawarłem umowę OC. Odkryłem fałszywy przebieg i teraz ustalam ze sprzedawcą zwrot samochodu po nieudanym zakupie. Czy mogę żądać zwrotu pieniędzy za opony i OC.

Zwrot za OC jest uzasadniony. W przypadku opon sprawa jest bardziej skomplikowana. Jeśli samochód miał zużyte zimowe opony i wymiana była niezbędna, a stare opony zutylizowano, możliwe jest żądanie zwrotu. W innym przypadku powinniśmy zatrzymać opony, nie żądać zwrotu za nie od sprzedawcy i samodzielnie je sprzedać.

5/ ZWROT WYŁĄCZNIE CENY SAMOCHODU
Sprzedawca zgadza się na zwrot samochodu po zakupie, który miał miejsce miesiąc temu. Nie zgadza się natomiast na zwrot za serwis olejowy, który wykonałem. Co zrobić?

Warto rozważyć zawarcie ugody, w ramach której odzyskamy cenę pojazdu, ale równocześnie nie zrzekniemy się roszczenia o naprawienie poniesionej szkody. Wtedy możliwe będzie wytoczenie powództwa o mniejszą kwotę, a sprawa zwrotu samochodu będzie zamknięta. Jeśli natomiast sprzedawca nie zgadza się na zawarcie takiej ugody zasadne jest skierowanie do sądu pozwu z żądaniem zwrotu ceny pojazdu oraz zwrotu innych poniesionych kosztów.

6/ DAROWIZNA A ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Sprzedawca twierdzi, że zwrot samochodu po zakupie jest niemożliwy bo w dowodzie widnieje obok mnie mój ojciec, a samochód kupowałem tylko ja. Po kupnie zrobiłem darowiznę.

Darowizna powinna zostać uchylona przed odstąpieniem od umowy. Taka sytuacja wymaga konsultacji z prawnikiem, ponieważ ewentualny błąd może uniemożliwić zwrot samochodu.

7/ ODSZKODOWANIE (WYNAGRODZENIE) DLA SPRZEDAWCY
Zwracam samochód sprzedawcy z powodu wad, ale chce mnie obciążyć za niedużą obcierkę na parkingu (500 zł) i za użytkowanie przez 3 miesiące (1000 zł).

Pieniądze za obcierkę są zasadne, bo nie jest to normalne zużycie pojazdu. Natomiast zwrot samochodu po zakupie nie uzasadnia wypłacania sprzedawcy „wynagrodzenia” za korzystanie z samochodu przez kupującego.

8/ BŁĘDNA KWOTA OBNIŻENIA CENY
Wysłałem obniżenie ceny na 4000 zł. Biegły sądowy obliczył je na 3000 zł. Sprzedawca twierdzi, że moje oświadczenie jest z tego powodu nieważne.

Złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny z podaniem nieprawidłowej kwoty nie skutkuje nieważnością takiego oświadczenia. Zawsze lepiej złożyć oświadczenie na kwotę wyższą, a później ograniczyć roszczenia w sądzie po ich dokładnym obliczeniu przez rzeczoznawcę, przed skierowaniem pozwu. Kłopotliwa może być odwrotna sytuacja- złożenie oświadczenia na zbyt niską kwotę może później uniemożliwić jej rozszerzenie do wyższej kwoty, ze względu na upływ terminów.

9/ SAMOCHÓD ZOSTAWIONY W ROZLICZENIU W RAZIE ZWROTU SAMOCHODU PO ZAKUPIE
Muszę zwrócić samochód sprzedawcy w związku z jego wadami. Kłopot w tym, że poza gotówką w rozliczeniu zostawiłem stary samochód, a sprzedawca już go nie ma. Jak to rozwiązać?

Cena pojazdu może być uiszczona w części w gotówce, a w części w przedmiocie, którego wartość jest możliwa do ustalenia. W takich sytuacjach raczej nie praktykuje się zwrotu samochodu zostawionego w rozliczeniu, chyba że z dokumentów wynika, że strony zawarły umowę zamiany. Zawsze jednak warto skonsultować taką sytuację z prawnikiem.

tagi wpisu: reklamacja nowego samochodu, reklamacja używanego samochodu, zwrot samochodu po zakupie od osoby prywatnej, ile jest dni na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży samochodu

463 KOMENTARZE

 1. Dzień dobry, kupiłam samochód z wadami, lecz po podjęciu pewnych działań na szczęście udało mi się go zwrocić. Mam pytanie, czy mogę uzyskać jakąś rekompensatę od sprzedawcy za stracony na to wszystko czas? proszę o odp. na maila: marta.wilk.mw@wp.pl
  pozdrawiam, marta

 2. Witam. Sprzedałem 20letnie audi z przebiegiem 360 tys km. Auto swierzo po przeglądzie technicznym(bez uwag) kupujący odbył jazdę próbną i wybrał niezależny warsztat w celu sprawdzenia auta. Kupujący był poinformowany o wszystkich znanych mi wadach auta. Po tygodniu uzytkowaniao(ok700km) zadzwonił i powiedział że chce zwrot kosztów naprawy silnika gdyż jego mechanik stwierdził uszkodzenie głowicy. Dostałem pismo od jego adwokata.. Wezwanie do zapłaty wrac z oświadczeniem o obniżenia ceny,, na kwotę 4000 zł płatność w terminie 3 dni!!. Załączył również protokół przyjęcia pojazdu do mechanika z którego wynika że wycenia on naprawę na w/w kwotę. Proszę o poradę

  • Proszę o przesłanie nam tego pisma mailowo. W przypadku pojazdu w tym wieku prawdopodobieństwo skutecznego dochodzenia roszczeń jest niewielkie, niemniej jednak nie wykluczone i zależne od treści Pana zapewnień składanych kupującemu.

 3. Dzień dobry, miesiąc temu zakupiłem 10 letnie bmw serii 1. Podczas oględzin przez wskazanego przeze mnie mechanika, widać było, że jest jakiś wyciek z silnika, natomiast bez bardziej dogłębnego badania, mechanik nie był w stanie stwierdzić co może być przyczyną ani wycenić ile może kosztować naprawa. Zasugerował aby wyczyścić, przejechać 500km i zobaczyć czy wyciek bedzie kontynuował.
  Podczas negocjacji ze sprzedającym, ustaliliśmy, że ze względu na ten wyciek sprzedający obniży cenę o 2000zl, ale równocześnie poprosił o ujęcie tego w umowie kupna jak poniżej: Podczas oględzien mechanika przed sprzedażą, stwierdzono wyciek oleju z silnika, ale nie ustalono przyczyny. Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.
  Po miesiącu użytkowania i przejechaniu 500km, mechanik rozłożył silnik i zdiagnozował że przyczyną wycieku sa przetarte wałki rozrządu. Wycenił naprawę na 15,000 zł, a zatem o wiele więcej niż upust przy zakupie auta. 1
  Moje pytanie: czy zapis umieszczony w umowie zwalnia sprzedającego z pokrycia kosztów tej naprawy?

  • W mojej ocenie świadomie nabył Pan pojazd z niedookreśloną wadą i sąd oraz biegły oceniając sprawę z przeważającym prawdopodobieństwem mogliby przyjąć, że wiedział Pan o wadzie, co skutkuje zwolnieniem sprzedawcy z odpowiedzialności, zgodnie z art. 557 § 1 k.c.
   Pytanie natomiast, czy wyłączną i bezpośrednią przyczyną wycieku na pewno są tylko przetarte wałki rozrządu, a nie jakaś uszczelka. Gdyby uznać, że przetarte wałki są wadą niezależną, istniejącą obok przyczyny nieszczelności, to wtedy podnoszenie roszczeń ma sens. Oczywiście nie wypowiadam się odnośnie kwestii technicznych- jest to temat do konsultacji z mechanikiem/rzeczoznawcą.

 4. Sprzedałam samochód po 3 dniach pani dzwoni do mnie i żąda 2000zł na naprawę bo spaliła sprzęgło. Podczas sprzedaży informowałam ja że sprzęgło wysoko bierze, teraz ma pretensje że to była wada ukryta. Co robić?

  • Udowodnienie wiedzy kupującego o wadzie wyklucza odpowiedzialność sprzedawcy. Wynika to z art. 557 § 1 k.c. Sugeruję zażądać od kupującego stanowiska na piśmie z dokładnym sprecyzowaniem wad. Jeśli jakieś pismo przyjdzie, proszę je do nas przesłać i postaramy się pomóc.

 5. Witam w marcu 2022r kupiłem samochód z komisu na ogłoszeniu oraz sprzedawca mówił że samochód jest bezwypadkowy,W tej chwili wystawiłem go na sprzedaż Osoba która chciała kupić przysłała mi raport gov że auto jest po szkodzie całkowitej.(ja go sprawdzałem ale najwidoczniej wygenerowany raport był krajowy a ten był zagraniczny w którym pokazało tą szkodę.

  • Podnoszenie roszczeń jest możliwe, natomiast proszę najpierw zebrać więcej dowodów na okoliczność stanu pojazdu np. opinia rzeczoznawcy, który potwierdzi przeszłość pojazdu. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 6. Proszę o poradę . Dwa tygodnie temu zakupiłem auto w komisie. Sprzedawca zapewniał, że jedyną wadą pojazdu są naprawione i malowane drzwi po wypadku. Badanie czujnikiem potwierdziło to. Po dwóch tygodniach okazało się, że ubywa bardzo dużo płynu chłodniczego, miga check engine i silnik się przegrzewa. Dokładne oględziny nie wykazały żadnych wycieków z silnika. Nie będę się rozpisywał na temat szczegółów ale po dokładnej analizie diagnostycznej okazało się , że wymiana uszczelki pod głowicą nie załatwi problemu. Silnik jest poważnie uszkodzony, a do domu dojechałem 160 km z komisu tylko dlatego, że sprzedający prawdopodobnie dolał preparatu uszczelniającego silnik. Podczas zakupu byłem z synem, więc mam świadka rozmów i całego procesu kupna samochodu. Co mogę w tej sytuacji zrobić?

 7. Dzień dobry,

  Potrzebujemy bardzo pomocy. Kupiliśmy samochód w AAA auto. Po 2 dniach pojawiły się problemy. Po wykianie oleju okazało się że nie ma odpowiedniego ciśnienia w pompie oleju. I co ważne w oleju znajdowały się opiłki metalu które przyczyniły się do zatarcia silnika. ( wszystko udokumentowane pismem i zdjęciami od rzeczoznawcy). Aaa wystąpiło o pełna analizę i kosztorys. Kosztowało nas to 3 tys. Po dostarczeniu dokolumentow i kosztorysu na kwotę 41tys Aaa odpisało ze nie jest to wada za którą bierze odpowiedzialność sprzedawca i w sumie sprawę oddalił ,, na pocieszenie,, zaproponował 4 tys zł. Samochód kosztował ok 49tys. Nie mamy szans na samodzielna naprawę tego. AAA nie wymieni nam samochodu ani nie naprawi dlatego że za mało na nim zarobili jak twierdzą. Nie mamy pojęcia co dalej z tym robić. Sprawa jest w jakiś sposób do wygrania. ? Przecież samochód używaliśmy nie cale 2 tyg. Przejechane mamy nie cale 800km. Więc wada nie powstała w żaden sposób z naszej winy.

  • Kluczowe jest udowodnienie, że przyczyna awarii istniała w momencie sprzedaży. Jeśli mają Państwo status konsumenta, dodatkowo wspiera Państwa domniemanie z art. 556(2) Kodeksu cywilnego. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 8. Dzień dobry. Czy kupujący może zażądać zwrotu samochodu pomimo wiedzy na temat wady w silniku. Pomimo takiej wiedzy kupuje go. Jak zabezpieczyć się w przypadku gdy przez cały dzień nie wiadomo co działo się z sprzedanym samochodem (możliwy np. udział w czynie zabronionym lub wymiana części z samochodu jako dawca)

  • Wiedza o konkretnej wadzie wyłącza możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu tej konkretnej wady. Wynika to z art. 557 § 1 Kodeksu cywilnego.

 9. Witam zakupiłem samochód tydzień temu od auto handel, dałem go do polerki i mechanik zrobił zawoeszenie. Dałem papiery do rejestracji i okazało się że nie ma wszystkich chodź tu o fakturę między bankiem a pierwszym właścicielem pojazdu, dzwoniłem do firmy co kupiłem auto ale oni unikają odpowiedzialności co mam robić i co z kosztami które wydałem.

 10. Witam. Sprzedałam samochód, który był w pełni sprawny. Kupujący wybrał sam stacje kontroli aby sprawdzić auto, wszystko wyszło super i stacja zapewniła że auto jest w stu procentach sprawne. Po dwóch tygodniach kupujący zadzwonił że DPF nie jest podłączony do systemu i chcę zwrócić auto. Czy to jest wada ukryta? Czy ma do tego prawo mimo wzorowo przebytej kontroli na stacji diagnostycznej?

  • Kontrola na stacji nie musi wykluczać istnienia wad. Z drugiej strony to kupujący musi udowodnić, że wada lub jej przyczyna istniały w momencie sprzedaży. Sugeruję zażądać od kupującego stanowiska na piśmie z dokładnym sprecyzowaniem wad. Jeśli jakieś pismo przyjdzie, proszę je do nas przesłać i postaramy się pomóc.

 11. Dzień dobry,
  Sprzedałam samochód z automatem. Kupująca po kilku dniach stwierdziła, że automat źle jeździ. Nie jest to wada techniczna samochodu, a rodzaj automatu (podkreślałam to podczas sprzedaży i wspólnej jazdy próbnej). Czy klientka może zrezygnować z zakupu i żądać zwrotu pieniędzy?

  • Specyfika działania konkretnego typu skrzyni biegów, czy konkretnego typu silnika nie jest podstawą do dochodzenia roszczeń. Sugeruję zażądać od kupującego stanowiska na piśmie z dokładnym sprecyzowaniem wad. Jeśli jakieś pismo przyjdzie, proszę je do nas przesłać i postaramy się pomóc.

  • Witam
   Sprzedałem auto 10 dni temu.
   Wysłałem kupującemu film auta i numer Vin aby mógł sprawdzić dokładnie auto.
   Kupujący podczas oględzin auta wybrał się na jazdę próbną po czym pojechaliśmy na stację kontroli pojazdów, którą sam wybrał aby dokładnie obejrzeć auto na żywo. Podczas badania wyszło że jest mały wyciek, amortyzator i poduszka pod silnikiem. Poza tymi usterkami auto w super stanie jak stwierdził sam kupujący i Pan z stacji diagnostycznej. Opuściłem 2tys zł na wynikające usterki i kupujący zakupił pojazd i wrócił bez problemu 600km do domu. Po 10 dniach dzwoni i chce obniżenia ceny lub zwraca pojazd, ponieważ jego mechanik stwierdził że naprawy są na kwotę 12tys zł. Gdzie nawet nie rozebrali silnika, tylko ma wycenę gdzie jest przypuszczalny koszt takiej naprawy.
   Auto użytkują codziennie.
   Jak sprawa wygląda z zwrotem lub obniżeniem ceny?

 12. Dzień po zakupie samochodu zaczęła się palić kontrolka stanu płynu chłodniczego, nie powinno się wtedy jeździć samochodem. Czy mogę napisać oświadczenie do sprzedającego o odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy za zakupiony samochód z wadą ukryta ? Co mogę zrobić?

 13. Witam dnia 09.09.2022 okolo godz 17 kupilem auto od sprzedajacego na fakture , sprzedajacy zapewnial mnie w obecnosci znajomego ze auto jest w super stanie technicznym i za na rozrzadzie moge przejechac jeszcze do 40 tys km . niestety po przejchaniu 230 km dzis dnia 11.09.2022 r rozrzad zerwal sie . czy w takiej sytuacji sprzedajacy jest zobowiazany do pokrycia kosztow naprawy silnika ?
  autem przejechalem 230 km i cieszylem sie nim 2 dni .

  • Z przeważającym prawdopodobieństwem będzie to podstawa do roszczeń. Problemy z rozrządem zazwyczaj mają charakter eksploatacyjny, więc trzeba ustalić, czy przyczyna wady była przypadkowa, czy też są dowody na to, że rozrząd już w momencie sprzedaży był na skraju zużycia i można było to ustalić. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 14. Dzień dobry, zakupiłam z komisu Seata Ibize dla córki po powrocie do domu 300 km okazało się że „bierze olej” na starcie był do połowy wskaźnika po powrocie do domu zostało 0.5 cm po konsultacji z mechanikiem stwierdzenie że wadliwy silnik. Sprzedający został odrazu poinformowany w wiadomości prywatnej na co odpowiedział że auto przywozi na lawecie więc nie wiem w jakim jest stanie chociaż oferta brzmi „sprawny techniczne”. Chcę zwrócić auto i nie bawić się w naprawy. Czy wystarczy wyslac odstąpienie od umowy na zasadzie rękojmi? Dziękuję za odpowiedź.

  • Przy tak ogromnym zużyciu, roszczenia z dużym prawdopodobieństwem są możliwe, aczkolwiek musimy poznać treść umowy, ogłoszenia i kilka innych rzeczy. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 15. Witam
  Ponad tydzień temu zakupiłem samochód , ujmujmy to bogato wyposażony (min. tempomat). W ogłoszeniu nie było zaznaczone że auto jest nie sprawne czy, że coś z wyposażenia nie działa. Przy oględzinach auta i zawarciu umowy nie było właściciela auta gdyż był na delegacji (była tylko jego żona). Temat dotyczy tempomatu, z racji iż nigdy nie posiadałem auta z tempomatem nie miałem rozeznania jak go uruchomić, żona właściciela pojazdu również, a także sam właściciel podczas rozmowy telefonicznej powiedział że nigdy z niego nie korzystał i nie wie jak… i czy działa. Również nie pojechałem na stację diagnostyczną aby sprawdzić auto gdyż podczas jazdy nic nie wynikało. Co do tempomatu – namierzyłem wszystko co i jak w internecie+ osoby mające o tym pojęcie, jednak tempomat nie działa. Przeprowadziłem też ścieżkę diagnostyczną na której wyszło że przednie amortyzatory , zwłaszcza lewy kwalifikują się do wymiany. Pytanie moje czy mogę dochodzić u sprzedawcy obniżenia ceny bądź usunięcia wad ukrytych ( niekoniecznie zatajonych przez sprzedawcę). Rozmowa telefoniczna stanęła na tym iż samochód jest używany i takie rzeczy zdarzają.

  • Amortyzatory to wada eksploatacyjna. Jedynie, gdyby w momencie sprzedaży były w stanie uniemożliwiającym użytkowanie pojazdu/przejście badań technicznych, to wtedy można próbować robić z tego podstawę do roszczeń. Odnośnie tempomatu, z dużym prawdopodobieństwem może być to podstawa do roszczeń, przy czym najpierw sugeruję ustalić przyczynę niesprawności, bo może być to coś drobnego. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 16. Witam. Mam pytanie. Otóż mój ojciec kupił w połowie czerwca auto z dosc dobrze znanej firmy handlującej autami. Po 2,5miesiacach padł silnik na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze co konkretnie się stało. Do umowy sprzedawca dołączył dokument obejmujący auto gwarancja sprzedającego na pół roku jednak z pewnymi dość dziwnymi warunkami. Podejrzewamy że sprzedawca zataił wady gdyż podczas zakupu nie był w stanie odpowiedzieć na pytania techniczne. Tłumaczył to tym że auto odkupili 2dni wcześniej i że jeszcze nie sprawdzili po czym po dalszej rozmowie i jest na to papier że ich mechanicy nie stwierdzili żadnych usterek. Mój mechanik stwierdził że był lany motodoktor. Czy i jak możemy dociekać zwrotu pieniędzy za auto oczywiście również chcemy je oddać.

  • Kluczowa jest diagnostyka silnika, natomiast proszę go nie naprawiać/wymieniać bez uprzedniego wysłania pisma do sprzedawcy. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 17. Witam kupiłem w czerwcu 2021r. od firmy blacharsko lakierniczej auto BMW 2003r. z przebiegiem 223 tyś. km i przeglądem do kwietnia 2022r., która wcześniej w marcu 2021r. odkupiła go od osoby prywatnej o przebiegu 220 tyś. km przy takim wieku auta na drobne defekty które zauważyłem i powiedział mi sprzedawca zgodziłem się, na moje pytanie kiedy były wymieniane filtry i olej i na jaki olej sprzedawca nie był w stanie mi powiedzieć, po przerejestrowaniu we wrześniu 2021r. wypłukałem silnik płukanką do silników wymieniłem filtry i olej po krutkim czasie auto zaczęło dymić i mieć wycieki zlokalizowałem je na elektrozaworach, wału korbowego przód i podstawie filtra oleju uznając jako zużycie eksploatacyjne od tej pory silnik jest suchutki lecz zużyce oleju nie ustało i wynosi 1l na 800 do 1000 km i dymi na niebiesko byłem w kilku warsztatach przedstawiając problem powiedziano mi że do wymiany uszczelniacze zaworów a po rozebraniu mogą być też pierścienie tłoków a koszt od 2500zł. Na umowie kupna-sprzedaży pomiędzy osobą prywatną a firmą, i na fakturze kturą otrzymałem od firmy od której kupiłem auto nie ma klauzuli rezygnacji z rękojmi, czy w tej sytuacji mogę domagać się od sprzedawcy zwrot kosztów usunięcia usterki. Dziękuję za odpowiedź.

  • Aby mógł Pan skorzystać z najlepszych dla Pana przepisów, usunięcie wady powinno być poprzedzone wysłaniem oświadczenia o obniżeniu ceny. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 18. Witam.Niedawmo kupiłem BMW e60 2008r
  Podczas długiej jazdy testowej i 4 dni od zakupu było wszystko ok. wczoraj silnik dziwnie zaczął falować po wizycie u mechanika stwierdził awarie Valvetronica.
  Auto kupiłem od osoby prywatnej i wpisaliśmy na umowę 15 tys zamiast 25. Czy jest możliwe że to u mnie powstała taka awaria. (Samochód chodził dobrze wcześniej) czy jest to podstawą do rękojmi. Co z zaniżoną kwotą.
  Nie było świadków (jedynie cena w ogłoszeniu)

  • To czy jest możliwe, że ta awaria „powstała u Pana” jest do oceny przez mechanika. Z perspektywy prawnika wada LUB JEJ PRZYCZYNA muszą istnieć w momencie wydania Panu pojazdu. Z zaniżoną kwotą da się walczyć, natomiast w celu uzyskania szerszych informacji, proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 19. Witam. Sprzedałam samochód, w którym to według kupującego wycięty został DPF. Poprosiłam o zdjęcia jak to wygląda bo sama nie orientuje się nawet gdzie to się znajduje, ale kupujący najpierw nie zrobil – bo zapomniał, później bo się nie da a teraz bo nie ma na to czasu. Kupujący straszy mnie że odda sprawę do sądu, że mam jakieś koneksje z stacja diagnostyczna ( nie dawno zrobiony był przeglad) i żąda zwrotu kilku tys zł. Co powinnam zrobić w tej sytuacji? Pomóżcie proszę.

  • Sugeruję zażądać od kupującego stanowiska na piśmie z dokładnym sprecyzowaniem wad. Jeśli jakieś pismo przyjdzie, proszę je do nas przesłać i postaramy się pomóc.

 20. dzien dobry

  kupilam auto z autokomisu 09.05.2022 w dniu kupna auto przeslo przeglad w ciagu kolejnego miesiaca stalo w komisie na reklamnacji 2 krotnie poniewaz przy skrecie w lewo kierownica nie wracala po pierwszym razie nic sie nie zmienilo wiec wrocilo ponownie po drugim bylo troche lepiej niby wymienili jakies czesci auto przy zakupie mialo szpachle na tylnym zderzaku po oddaniu mi auta drugi raz szpachla spadla i okazalo sie ze zderzak pekniety sprzedawca pokazal ze ma zdjecia ze tak bylo ja mam zdjecia ze szpachla i brakiem pekniecia ale odpuscilam dzis maz pojechal na warsztat bo cos mu w kole stuka i okazalo sie ze tylnie amortyzatory do roboty i maglownica auto pojechalo na inna stacje diagnostyczna i tam powiedzieli ze auto nie powinno przesc przeglądu, naprawy maechanik wycenil na ok 3200zl za auto dalam 13300zl 2003 r zwrotu pewnie nie przyjma bo przy parkowaniu powstala ryska i tez nie za bradzo chce oddać to auto ale uważam ze to oszustwo co można zrobić w takiej sytacji

 21. Witam około 2 tygodnie temu kupiłem samochód sprzedawca poinformował, że do wymiany jest sonda lambda dlatego czasem trochę kopci co się okazało u mechanika, że to nie jest przyczyną a silnik jest w złej kondycji i potrzebny jest remont koszt około 6000 a samochód kupiony za 5300 problemem jest kwota w umowie została wpisana niższa. Co można zrobić w tej sytuacji? Dodam że zostało opłacone oc 600zł i wymieniona sonda 300zł plus diagnoza komputerowa i za usługę w warsztacie razem około 600zł.

  • Proszę wstrzymać się z naprawą i jakimikolwiek dalszymi krokami do czasu otrzymania od nas analizy sprawy. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 22. Dzień Dobry,

  chciałabym prosić o poradę czy w moim przypadku jest sens szarpania się ze sprzedającym. Rodzice kupili auto od faceta, który prowadzi komis. Samochód ten był nabywany nie stricte przez niego jako Jaś Kowalski Komis X tylko na jego znajomego który prowadzi działalność gospodarczą. Zanim kupili auto było ono sprawdzane przez „profesjonalnego sprawdzacza”. Zasygnalizowany był jeden z problemów ale zaproponowano również co mogą zrobić po zakupie ale ową niedogodność usunąć. Sprzedający wziął pieniądze, oddał im auto, FV zakupu od tego znajomego (chodziło o unikniecie PCC). Następnie auto to zostało mi darowane. Po blisko 4 mcach użytkowania auto było już 4 razy w serwisie bo ta niby niedogodność okazała się usterką, która ma spory wpływ na pozostałe podzespoły. Czy w takiej sytuacji, z ww dokumentami a raczej brakiem (umowa) jestem w stanie w jakikolwiek sposób dochodzić się ze sprzedającym? Czy jestem na spalonej pozycji?

  • Zbyt mało informacji. Taki sposób zawierania umowy świadczy, że chciano coś ukryć, nie sądzę, żeby kluczowe było PCC, tym bardziej, że jest po stronie kupującego. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 23. Dzień dobry, moj mąż 24 kwietnia sprzedał motocykl osobie fizycznej. Sam też jest osobą fizyczną. W maju kupujący zadzwonił i poinformował go o awari silnika. Koszt naprawy 7500 , zaproponował żeby mu zapłacić 3500 zł A jak nie to idzie do sądu. Ponoć mechanik orzekł że w koszu od sprzęgła była luźna śruba, która była przyczyną awarii. Mój mąż 1,5 roku temu wymieniał sam sprzęgło o czym oczywiście poinformował kupującego, a kupujący stwierdził że to na pewno wtedy tą śrubę tam zostawił. Ale to było 1,5 roku temu i przez ten czas mąż cały czas jeździł tym motorem i nic się nie działo, a kupujący zdążył nim zrobić 1400km w ciągu trzech tygodni. Nie wiem czy ta śruba tam była, czy nie była, ale mąż cały czas bezproblemowo użytkował motocykl. Czy coś nam grozi w tej SYTUACJI? Dodam, że motor ma 13 lat, a w umowie nie ma wyłączenia rękojmi.

 24. Witam, proszę o poradę.
  Zakupiłam samochód w komisie. Po 7 dniach od zakupu, w trakcie jazdy pojawił się problem z biegami, tzn. brak możliwości „wrzucenia” jakiegokolwiek biegu, a jeżeli już bieg ” wszedł” to odrazu go odbijało.
  Mechanik bez dokładnych oględzin( bez rozbierania samochodu) ocenia, że to usterka sprzęgła oraz skrzyni biegów.
  Sprzedawca najpierw telefonicznie zaproponował podział kosztów naprawy ( nie zgodziłam się), a następnego dnia stwierdził, że to moja wina ( nawet nie oglądając samochodu) i nie poczuwa się do odpowiedzialności. Moje pytanie, czy mogę skorzystać z prawa zwrotu samochodu i jest to obowiązek komisu, czy czeka mnie sąd?
  Dodam, że centralny zamek również przestał działać , tym samym samochód powinien trafić na parking strzeżony, płatny.
  Czy w takim przypadku opłaty parkingowe pozostają w mojej kwestii?
  Dziękuję za odpowiedź.

  • Sugeruję naprawę zamka i dochodzenie roszczeń. Wystąpienie tak istotnych wad, tak szybko po kupnie, jest do nich podstawą. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 25. Nie przypuszczałam, że i ja tu coś będę musiała napisać. Kilka dni temu kupiłam auto z komisu na tymczasowym dowodzie rejestracyjnym. Została wystawiona faktura proforma z informacją, że: „auto oddane do użytkownika – faktura końcowa oraz przeniesienie własności nastąpi po odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu.” Teraz okazuje się, że nadal tego dowodu rejestracyjnego nie ma do odbioru. Jest wydany tymczasowy (mam zdjęcie). Dodatkowo z dobrego serca zgodziłam się na niższą kwotę zakupu niż faktyczna, widnieje ona na tej fakturze proforma. Nie wiem co mną kierowało, ja i tak nie płacę podatku, bo od firmy kupiłam, więc było mi to obojętne jaka będzie kwota na papierze. Czy jeśli nie będzie tego dowodu to mogę zwrócić auto do komisu? Ile mam na to dni od zakupu? Czy kwota na tej umowie proforma może być w tej sytuacji kłopotliwa? Czy zasady rękojmi obowiązują przy fakturze proforma? Przy zakupie i przekazaniu gotówki był świadek. Czy grozi mi z tego tytułu jakaś kara skarbowa za poświadczenie podpisem tej kwoty? Nie mam doświadczenia w kupnie auta, jestem w tym temacie zielona, a pan z komisu mówił, że takie sytuacje się często zdarzają i że wszystko będzie ok. Ja mam jednak czarne wizje.

  • W mojej ocenie, jeśli ma Pani status konsumenta, takie postanowienie umowne stanowi klauzulę niedozwoloną, a przeniesienie własności już nastąpiło. Nie sądzę jednak, żeby nastąpiło tu jakieś „oszustwo” związane z tym, że dowodu jeszcze nie ma. Natomiast samo zaniżenie kwoty na fakturze jest problemem i dobrze byłoby zdobyć dowody na okoliczność rzeczywiście zapłaconej kwoty, gdyby okazało się, że w pojeździe występują jakieś wady. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 26. Dzień dobry,

  Tydzień temu zakupiliśmy samochód, poprzedni właściciel poinformował nas o tym, że do wymiany w najbliższym czasie kwalifikują się jedynie tylne amortyzatory (dzień przed zakupem auto przeszło badanie techniczne). Poprzedni właściciel był bardzo otwarty i nie sprawiał wrażenia jakoby chciał zatajać ukryte wady – osoba prywatna. Rzekomo użytkował auto przez 4 lata, jednak nie było przerejestrowane – mamy dwie umowy kupna-sprzedaży, z poprzedniego właściciela (na 18.000zł) oraz naszą na (25.000zł). Kwotą na umowie nie przejęliśmy się ze względu na to, że zakupił je od znajomego, teraz jednak naszła nas myśl, czy jednak nie zakupił auta uszkodzonego, co zataił przy sprzedaży.

  Po sprawdzeniu auta w dniu wczorajszym w zaprzyjaźnionej stacji kontroli pojazdów, okazało się że do wymiany kwalifikują się:
  Amortyzatory tył.
  Tuleje tył 5 sztuk.
  Belka tył.
  Wymieniamy był sworzeń lewy oraz zwrotnica lewa, która w dodatku jest niedokręcona (brak nakrętki).
  Maska i lampy są źle spasowane.
  Malowany był cały lewy bok (odkurz po otwarciu drzwi i miejsce odcięcia nad drzwiami).

  W ogłoszeniu auto widniało jako bezwypadkowe.

  Czy powyższe kwalifikują auto do obniżenia ceny lub jego zwrotu? Czy w pierwszej kolejności spróbować skontaktować się z poprzednim właścicielem, żeby wyjaśnić sprawę, czy jednak wysłać do niego oficjalne pismo?

  • W przypadku kontaktu telefonicznego ze sprzedawcą sugeruję nagranie rozmowy. Przy tak długim czasie użytkowania pojazdu sprzedawca raczej wiedział co sprzedaje. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 27. Sprzedający nie owijał w bawełnę i nie chwalił samochodu mówił że to co jest w nim do zrobienia to wszystko to co widać i słychać bo on się nie zna. Byłem u diagnosty i widziałem brak katalizatora ale po przejechaniu 1000 km padła pompa paliwa koszt naprawy 4000zl w samochodzie za 7000zl. Czy mam prawo żądać zwrotu pieniędzy i oddać mu samochód na lawecie ?