Pierwsze kroki po kupnie samochodu z wadami

W przypadku kupna samochodu z wadami bardzo istotne jest jak najszybsze podjęcie odpowiednich kroków prawnych. Poniżej opisano niezbędne czynności, które pozwolą nam na zwrot samochodu po zakupie lub obniżenie jego ceny (uzyskanie odszkodowania).

Ocena stanu prawnego

Najpierw należy ustalić jakie przepisy będą miały zastosowanie do naszej sprawy. Strony transakcji, gdzie (K) to kupujący, a (S) to sprzedawca, mogą być następujące:

 1. konsument (K) – przedsiębiorca (S),
 2. przedsiębiorca (K) – przedsiębiorca (S)
 3. osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą (K) – osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą (S)

Sytuacja nr 1 (konsument kupuje od przedsiębiorcy) będzie miała miejsce przede wszystkim, gdy kupimy samochód z wadami ukrytymi od komisu lub w salonie i nie prowadzimy działalności gospodarczej.

Sytuacja nr 2 (dwóch przedsiębiorców) jest bardziej skomplikowana. Jeśli kupującym jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną, możliwe jest zastosowanie do niego części przepisów dotyczących konsumenta. Taki przypadek warto omówić z prawnikiem.

Sytuacja nr 3 (umowę zawierają dwie osoby niemające firmy) to klasyczna transakcja pomiędzy dwiema osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Niestety ma również miejsce często, gdy komis samochodowy chce uniknąć odpowiedzialności z tytułu rękojmi i podsuwa do podpisania umowę podpisaną in blanco przez właściciela samochodu, którym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Należy więc dokładnie zbadać kto jest stroną umowy, gdyż takie działanie komisu może utrudnić dochodzenie ewentualnych roszczeń.

W sytuacji nr 1 zawsze mamy status konsumenta. W sytuacji nr 2 zależy to od konkretnej sprawy. W sytuacji nr 3 mamy status kupującego niebędącego konsumentem. Nasze uprawnienia w każdym z trzech opisanych przypadków określają art. 556 i n. Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.

Pomoc prawna

Jeśli jesteś zainteresowany naszą pomocą lub bezpłatną poradą opisz Twoją sprawę korzystając z tego formularza. W odpowiedzi otrzymasz bezpłatną analizę sprawy oraz propozycję pomocy z naszej strony wraz z wyceną.

Roszczenia kupującego

Najpierw należy ustalić, czy w umowie nie wyłączono uprawnień kupującego z tytułu rękojmi. W takim przypadku zwrot samochodu po zakupie lub uzyskanie odszkodowania nie jest niemożliwe, ale jest trudniejsze. Jeśli podejrzewasz, że w Twojej umowie wyłączono rękojmię („kupujący nie będzie wnosił roszczeń” / „strony wyłączają rękojmię”), zapoznaj się z naszym artykułem o niekorzystnych wzorach umów sprzedaży.

Postanowienie umowne „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym i nie wnosi do niego uwag” nie jest wyłączeniem rękojmi i nie należy się nim przejmować. Szerzej opisujemy to w tym artykule.

Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.
§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Jeśli uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostały wyłączone lub też ich wyłączenie jest bezskuteczne (art. 558 § 2 k.c.) kupujący może od razu albo odstąpić od umowy (zwrot samochodu po zakupie) albo żądać obniżenia ceny. Sprzedawca ma możliwość niezwłocznego usunięcia wad lub wymiany rzeczy i „anulowania” w ten sposób otrzymanego odstąpienia od umowy kupna samochodu, lub też oświadczenia o obniżeniu ceny.

Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. (…)
§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Co napisać w piśmie do sprzedawcy

Jeśli chcemy skorzystać z przysługującego nam uprawnienia do odstąpienia od umowy, czyli do zwrotu samochodu lub obniżenia ceny, to najlepszą formą będzie wysłanie odpowiedniego oświadczenia. Na początek wystarczy opisanie w piśmie stwierdzonych wad.

W piśmie należy wskazać, że proponujemy sprzedawcy kontakt w celu udostępnienia mu pojazdu do oględzin, tak aby sam mógł przekonać się o wadach. Dzięki temu wykażemy inicjatywę wymaganą przez art. 561(2) Kodeksu cywilnego. Ewentualna bierność lub odmowa sprzedawcy obciąży tylko jego.

Art. 561(2). § 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą (…) do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy (…) dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Należy pamiętać, że odrębną kwestią jest zawiadomienie sprzedawcy o wadzie, a odrębną wysłanie oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, które ma doprowadzić do zwrotu samochodu po zakupie i odzyskania jego ceny. Jeśli nie chcemy precyzować od razu naszego roszczenia, na początku wystarczy wysłanie pisma z zawiadomieniem o wadzie.

Żądanie naprawy lub wymiany

Możliwe jest też żądanie naprawy lub wymiany pojazdu, jednak realizowanie tych roszczeń jest dużo trudniejsze pod kątem prawnym. Zdecydowanie zalecamy wybranie pomiędzy odstąpieniem od umowy (jeśli wad nie zamierzamy usuwać) a oświadczeniem o obniżeniu ceny (jeśli planujemy naprawić samochód.

Dodatkowe uprawnienia konsumenta

W przypadku realizacji roszczeń przez konsumenta wyglądają one podobnie jak opisane wyżej roszczenia podnoszone przez pozostałych kupujących. Konsument dysponuje natomiast następującymi, dodatkowymi udogodnieniami:

 • Domniemanie uznania roszczenia konsumenta za uzasadnione, w przypadku nieustosunkowania się do niego przez przedsiębiorcę w terminie 14 dni od daty otrzymania go (art. 561[5] k.c.). Nie dotyczy to jedynie chęci zwrotu samochodu po zakupie (odstąpienia od umowy).
 • Domniemanie niezgodności towaru z umową, jeśli wada została stwierdzona w okresie roku od dnia wydania pojazdu kupującemu (art. 556[2] k.c.).
 • Brak możliwości wyłączenia lub ograniczenia uprawnień kupującego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.).
 • Dłuższe terminy przedawnienia niektórych roszczeń (art. 568 § 2 k.c.).

Trzeba stanowczo podkreślić, że uprawnień konsumenta nie można wyłączyć (w przeciwieństwie do uprawnień kupujących niebędących konsumentami). Wszelkie postanowienia o niewnoszeniu roszczeń, o braku możliwości zwrotu samochodu po zakupie, o wyłączeniu rękojmi, są nieważne jako klauzule niedozwolone.

Terminy na zwrot samochodu po zakupie lub obniżenie ceny

Wbrew obiegowym opiniom nie istnieje termin na zawiadomienie sprzedawcy o wadzie (np. miesiąc na momentu dowiedzenia się od niej). Jedynie w transakcji pomiędzy dwójką przedsiębiorców, kupujący powinien zawiadomić sprzedawcę o wadzie niezwłocznie po powzięciu wiedzy o niej (art. 563 § 1 k.c.).

Rozróżnia się natomiast termin na dowiedzenie się o wadach oraz termin, w którym nasze odstąpienie od umowy (lub obniżenie ceny) powinien otrzymać sprzedawca.

Na stwierdzenie wady mamy dwa lata, przy czym jeśli już wadę stwierdzimy, to od momentu stwierdzenia wady mamy rok na odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny. Od powyższej reguły możliwe są wyjątki, które opisujemy w artykule Terminy na dochodzenie roszczeń z tytułu wad pojazdu.

Jak gromadzić dowody

Najczęściej sprzedawca będzie kwestionował swoją odpowiedzialność lub grał na zwłokę. Dochodzenie od niego roszczeń, nie uniemożliwia korzystania z wadliwego pojazdu. Należy jednak dokumentować wszelkie naprawy i poniesione koszty (faktury, paragony, oświadczenia i dane mechaników), tak aby możliwe było ich późniejsze dochodzenie od sprzedawcy.

Wszelki kontakt ze sprzedawcą powinien odbywać się w formie listów (poleconych lub poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), przy zachowaniu kopii wysyłanych pism. Rozmowy powinny być nagrywane lub powinny odbywać się przy udziale świadków.

Jeśli planujemy zwrot samochodu po zakupie i nie korzystamy z niego, warto umieścić go na strzeżonym parkingu lub w innym miejscu nieznanym sprzedawcy. Należy to też zrobić jeśli planujemy zatrzymać samochód, ale korzystanie z niego jest niemożliwe do czasu naprawy.

Dochodzenie roszczeń w sądzie

Forma dochodzenia roszczeń może być różna. Możliwe jest skierowanie do sądu pozwu lub zawezwania do próby ugodowej. Nie zalecamy korzystania z e-sądu.

Jeśli kupujący decyduje się na wniesienie powództwa, przygotowanie pozwu powinien zlecić prawnikowi, ponieważ każdy stan faktyczny umożliwia dobranie innych środków prawnych i zastosowanie innych przepisów.

Skonstruowanie roszczenia nie musi opierać się tylko i wyłącznie o przepisy art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Możliwe jest zastosowanie np. zbiegu roszczeń z tytułu rękojmi i z art. 471 k.c., co w niniejszej sprawie pozwoliło powodowi odzyskać nie tylko odszkodowanie odpowiadające cenie akumulatora, ale również cenie jego badań diagnostycznych i pomocy prawnej, co dwukrotnie zwiększyło kwotę dochodzonego roszczenia.

Kwestia wyboru roszczenia przed skierowaniem sprawy na etap sądowy została szerzej opisana w kolejnym artykule.

Jesteś sprzedawcą? Masz prawa, podobnie jak kupujący

Każdy kupujący prędzej, czy później będzie również sprzedawcą samochodu. Jeśli sprzedałeś samochód, również możesz skorzystać z naszej pomocy, ponieważ niejednokrotnie roszczenia kupujących okazują się niezasadne. Jest tak np. wtedy, gdy sprzedawca nie składał żadnych zapewnień o stanie pojazdu, a samochód ma typowo eksploatacyjne wady (np. zużyte sprzęgło). Jeśli sprzedałeś samochód i chcesz ustalić, czy istnieją podstawy Twojej odpowiedzialności, skontaktuj się z nami.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

1/ ZWROT SAMOCHODU W TERMINIE 14 DNI
Czy możliwy jest zwrot samochodu po zakupie w terminie 14 dni bez powodu?

Zwrot w terminie 14 dni bez podania przyczyny dotyczy zakupów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Większość umów sprzedaży pojazdów nie spełnia tego kryterium, ponieważ umowę zawiera się przy równoczesnej obecności sprzedawcy i kupującego.

2/ TERMIN NA ZWROT OKREŚLONY PRZEZ SPRZEDAWCĘ
Zwrot samochodu w ciągu 7 dni. Sprzedawca twierdzi, że jedynie w takim terminie mogłem zwrócić samochód po kupnie.

Jeśli podstawą zwrotu pojazdu ma być wada (niezgodność z umową) terminy na zwrot są dużo dłuższe. Nie ma żadnego ograniczenia czasowego w postaci 7 dni, miesiąca lub dwóch miesięcy. Terminy w rękojmi opisujemy w tym artykule.

3/ MOMENT ZWROTU SAMOCHODU I PIENIĘDZY ZA SAMOCHÓD
Uzależniam zwrot samochodu od wcześniejszego otrzymania od sprzedawcy przelewu. Sprzedawca się na to nie zgadza. Co zrobić?

Zwrot świadczeń powinien nastąpić równocześnie. Nie można wymusić na sprzedawcy wcześniejszego przelewu, przed wydaniem pojazdu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przypadku zgodnej woli sprzedawcy i kupującego, uregulować to odmiennie.

4/ KOSZTY DODATKOWE (OC, OPONY)
Umowę zawarłem pół roku temu i kupiłem do niego zimowe opony, zawarłem umowę OC. Odkryłem fałszywy przebieg i teraz ustalam ze sprzedawcą zwrot samochodu po nieudanym zakupie. Czy mogę żądać zwrotu pieniędzy za opony i OC.

Zwrot za OC jest uzasadniony. W przypadku opon sprawa jest bardziej skomplikowana. Jeśli samochód miał zużyte zimowe opony i wymiana była niezbędna, a stare opony zutylizowano, możliwe jest żądanie zwrotu. W innym przypadku powinniśmy zatrzymać opony, nie żądać zwrotu za nie od sprzedawcy i samodzielnie je sprzedać.

5/ ZWROT WYŁĄCZNIE CENY SAMOCHODU
Sprzedawca zgadza się na zwrot samochodu po zakupie, który miał miejsce miesiąc temu. Nie zgadza się natomiast na zwrot za serwis olejowy, który wykonałem. Co zrobić?

Warto rozważyć zawarcie ugody, w ramach której odzyskamy cenę pojazdu, ale równocześnie nie zrzekniemy się roszczenia o naprawienie poniesionej szkody. Wtedy możliwe będzie wytoczenie powództwa o mniejszą kwotę, a sprawa zwrotu samochodu będzie zamknięta. Jeśli natomiast sprzedawca nie zgadza się na zawarcie takiej ugody zasadne jest skierowanie do sądu pozwu z żądaniem zwrotu ceny pojazdu oraz zwrotu innych poniesionych kosztów.

6/ DAROWIZNA A ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Sprzedawca twierdzi, że zwrot samochodu po zakupie jest niemożliwy bo w dowodzie widnieje obok mnie mój ojciec, a samochód kupowałem tylko ja. Po kupnie zrobiłem darowiznę.

Darowizna powinna zostać uchylona przed odstąpieniem od umowy. Taka sytuacja wymaga konsultacji z prawnikiem, ponieważ ewentualny błąd może uniemożliwić zwrot samochodu.

7/ ODSZKODOWANIE (WYNAGRODZENIE) DLA SPRZEDAWCY
Zwracam samochód sprzedawcy z powodu wad, ale chce mnie obciążyć za niedużą obcierkę na parkingu (500 zł) i za użytkowanie przez 3 miesiące (1000 zł).

Pieniądze za obcierkę są zasadne, bo nie jest to normalne zużycie pojazdu. Natomiast zwrot samochodu po zakupie nie uzasadnia wypłacania sprzedawcy „wynagrodzenia” za korzystanie z samochodu przez kupującego.

8/ BŁĘDNA KWOTA OBNIŻENIA CENY
Wysłałem obniżenie ceny na 4000 zł. Biegły sądowy obliczył je na 3000 zł. Sprzedawca twierdzi, że moje oświadczenie jest z tego powodu nieważne.

Złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny z podaniem nieprawidłowej kwoty nie skutkuje nieważnością takiego oświadczenia. Zawsze lepiej złożyć oświadczenie na kwotę wyższą, a później ograniczyć roszczenia w sądzie po ich dokładnym obliczeniu przez rzeczoznawcę, przed skierowaniem pozwu. Kłopotliwa może być odwrotna sytuacja- złożenie oświadczenia na zbyt niską kwotę może później uniemożliwić jej rozszerzenie do wyższej kwoty, ze względu na upływ terminów.

9/ SAMOCHÓD ZOSTAWIONY W ROZLICZENIU W RAZIE ZWROTU SAMOCHODU PO ZAKUPIE
Muszę zwrócić samochód sprzedawcy w związku z jego wadami. Kłopot w tym, że poza gotówką w rozliczeniu zostawiłem stary samochód, a sprzedawca już go nie ma. Jak to rozwiązać?

Cena pojazdu może być uiszczona w części w gotówce, a w części w przedmiocie, którego wartość jest możliwa do ustalenia. W takich sytuacjach raczej nie praktykuje się zwrotu samochodu zostawionego w rozliczeniu, chyba że z dokumentów wynika, że strony zawarły umowę zamiany. Zawsze jednak warto skonsultować taką sytuację z prawnikiem.

tagi wpisu: reklamacja nowego samochodu, reklamacja używanego samochodu, zwrot samochodu po zakupie od osoby prywatnej, ile jest dni na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży samochodu

426 KOMENTARZE

 1. Witam kupiłem w czerwcu 2021r. od firmy blacharsko lakierniczej auto BMW 2003r. z przebiegiem 223 tyś. km i przeglądem do kwietnia 2022r., która wcześniej w marcu 2021r. odkupiła go od osoby prywatnej o przebiegu 220 tyś. km przy takim wieku auta na drobne defekty które zauważyłem i powiedział mi sprzedawca zgodziłem się, na moje pytanie kiedy były wymieniane filtry i olej i na jaki olej sprzedawca nie był w stanie mi powiedzieć, po przerejestrowaniu we wrześniu 2021r. wypłukałem silnik płukanką do silników wymieniłem filtry i olej po krutkim czasie auto zaczęło dymić i mieć wycieki zlokalizowałem je na elektrozaworach, wału korbowego przód i podstawie filtra oleju uznając jako zużycie eksploatacyjne od tej pory silnik jest suchutki lecz zużyce oleju nie ustało i wynosi 1l na 800 do 1000 km i dymi na niebiesko byłem w kilku warsztatach przedstawiając problem powiedziano mi że do wymiany uszczelniacze zaworów a po rozebraniu mogą być też pierścienie tłoków a koszt od 2500zł. Na umowie kupna-sprzedaży pomiędzy osobą prywatną a firmą, i na fakturze kturą otrzymałem od firmy od której kupiłem auto nie ma klauzuli rezygnacji z rękojmi, czy w tej sytuacji mogę domagać się od sprzedawcy zwrot kosztów usunięcia usterki. Dziękuję za odpowiedź.

 2. Witam.Niedawmo kupiłem BMW e60 2008r
  Podczas długiej jazdy testowej i 4 dni od zakupu było wszystko ok. wczoraj silnik dziwnie zaczął falować po wizycie u mechanika stwierdził awarie Valvetronica.
  Auto kupiłem od osoby prywatnej i wpisaliśmy na umowę 15 tys zamiast 25. Czy jest możliwe że to u mnie powstała taka awaria. (Samochód chodził dobrze wcześniej) czy jest to podstawą do rękojmi. Co z zaniżoną kwotą.
  Nie było świadków (jedynie cena w ogłoszeniu)

 3. Witam. Sprzedałam samochód, w którym to według kupującego wycięty został DPF. Poprosiłam o zdjęcia jak to wygląda bo sama nie orientuje się nawet gdzie to się znajduje, ale kupujący najpierw nie zrobil – bo zapomniał, później bo się nie da a teraz bo nie ma na to czasu. Kupujący straszy mnie że odda sprawę do sądu, że mam jakieś koneksje z stacja diagnostyczna ( nie dawno zrobiony był przeglad) i żąda zwrotu kilku tys zł. Co powinnam zrobić w tej sytuacji? Pomóżcie proszę.

  • Sugeruję zażądać od kupującego stanowiska na piśmie z dokładnym sprecyzowaniem wad. Jeśli jakieś pismo przyjdzie, proszę je do nas przesłać i postaramy się pomóc.

 4. dzien dobry

  kupilam auto z autokomisu 09.05.2022 w dniu kupna auto przeslo przeglad w ciagu kolejnego miesiaca stalo w komisie na reklamnacji 2 krotnie poniewaz przy skrecie w lewo kierownica nie wracala po pierwszym razie nic sie nie zmienilo wiec wrocilo ponownie po drugim bylo troche lepiej niby wymienili jakies czesci auto przy zakupie mialo szpachle na tylnym zderzaku po oddaniu mi auta drugi raz szpachla spadla i okazalo sie ze zderzak pekniety sprzedawca pokazal ze ma zdjecia ze tak bylo ja mam zdjecia ze szpachla i brakiem pekniecia ale odpuscilam dzis maz pojechal na warsztat bo cos mu w kole stuka i okazalo sie ze tylnie amortyzatory do roboty i maglownica auto pojechalo na inna stacje diagnostyczna i tam powiedzieli ze auto nie powinno przesc przeglądu, naprawy maechanik wycenil na ok 3200zl za auto dalam 13300zl 2003 r zwrotu pewnie nie przyjma bo przy parkowaniu powstala ryska i tez nie za bradzo chce oddać to auto ale uważam ze to oszustwo co można zrobić w takiej sytacji

 5. Witam około 2 tygodnie temu kupiłem samochód sprzedawca poinformował, że do wymiany jest sonda lambda dlatego czasem trochę kopci co się okazało u mechanika, że to nie jest przyczyną a silnik jest w złej kondycji i potrzebny jest remont koszt około 6000 a samochód kupiony za 5300 problemem jest kwota w umowie została wpisana niższa. Co można zrobić w tej sytuacji? Dodam że zostało opłacone oc 600zł i wymieniona sonda 300zł plus diagnoza komputerowa i za usługę w warsztacie razem około 600zł.

  • Proszę wstrzymać się z naprawą i jakimikolwiek dalszymi krokami do czasu otrzymania od nas analizy sprawy. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 6. Dzień Dobry,

  chciałabym prosić o poradę czy w moim przypadku jest sens szarpania się ze sprzedającym. Rodzice kupili auto od faceta, który prowadzi komis. Samochód ten był nabywany nie stricte przez niego jako Jaś Kowalski Komis X tylko na jego znajomego który prowadzi działalność gospodarczą. Zanim kupili auto było ono sprawdzane przez „profesjonalnego sprawdzacza”. Zasygnalizowany był jeden z problemów ale zaproponowano również co mogą zrobić po zakupie ale ową niedogodność usunąć. Sprzedający wziął pieniądze, oddał im auto, FV zakupu od tego znajomego (chodziło o unikniecie PCC). Następnie auto to zostało mi darowane. Po blisko 4 mcach użytkowania auto było już 4 razy w serwisie bo ta niby niedogodność okazała się usterką, która ma spory wpływ na pozostałe podzespoły. Czy w takiej sytuacji, z ww dokumentami a raczej brakiem (umowa) jestem w stanie w jakikolwiek sposób dochodzić się ze sprzedającym? Czy jestem na spalonej pozycji?

  • Zbyt mało informacji. Taki sposób zawierania umowy świadczy, że chciano coś ukryć, nie sądzę, żeby kluczowe było PCC, tym bardziej, że jest po stronie kupującego. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 7. Dzień dobry, moj mąż 24 kwietnia sprzedał motocykl osobie fizycznej. Sam też jest osobą fizyczną. W maju kupujący zadzwonił i poinformował go o awari silnika. Koszt naprawy 7500 , zaproponował żeby mu zapłacić 3500 zł A jak nie to idzie do sądu. Ponoć mechanik orzekł że w koszu od sprzęgła była luźna śruba, która była przyczyną awarii. Mój mąż 1,5 roku temu wymieniał sam sprzęgło o czym oczywiście poinformował kupującego, a kupujący stwierdził że to na pewno wtedy tą śrubę tam zostawił. Ale to było 1,5 roku temu i przez ten czas mąż cały czas jeździł tym motorem i nic się nie działo, a kupujący zdążył nim zrobić 1400km w ciągu trzech tygodni. Nie wiem czy ta śruba tam była, czy nie była, ale mąż cały czas bezproblemowo użytkował motocykl. Czy coś nam grozi w tej SYTUACJI? Dodam, że motor ma 13 lat, a w umowie nie ma wyłączenia rękojmi.

 8. Witam, proszę o poradę.
  Zakupiłam samochód w komisie. Po 7 dniach od zakupu, w trakcie jazdy pojawił się problem z biegami, tzn. brak możliwości „wrzucenia” jakiegokolwiek biegu, a jeżeli już bieg ” wszedł” to odrazu go odbijało.
  Mechanik bez dokładnych oględzin( bez rozbierania samochodu) ocenia, że to usterka sprzęgła oraz skrzyni biegów.
  Sprzedawca najpierw telefonicznie zaproponował podział kosztów naprawy ( nie zgodziłam się), a następnego dnia stwierdził, że to moja wina ( nawet nie oglądając samochodu) i nie poczuwa się do odpowiedzialności. Moje pytanie, czy mogę skorzystać z prawa zwrotu samochodu i jest to obowiązek komisu, czy czeka mnie sąd?
  Dodam, że centralny zamek również przestał działać , tym samym samochód powinien trafić na parking strzeżony, płatny.
  Czy w takim przypadku opłaty parkingowe pozostają w mojej kwestii?
  Dziękuję za odpowiedź.

  • Sugeruję naprawę zamka i dochodzenie roszczeń. Wystąpienie tak istotnych wad, tak szybko po kupnie, jest do nich podstawą. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 9. Nie przypuszczałam, że i ja tu coś będę musiała napisać. Kilka dni temu kupiłam auto z komisu na tymczasowym dowodzie rejestracyjnym. Została wystawiona faktura proforma z informacją, że: „auto oddane do użytkownika – faktura końcowa oraz przeniesienie własności nastąpi po odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu.” Teraz okazuje się, że nadal tego dowodu rejestracyjnego nie ma do odbioru. Jest wydany tymczasowy (mam zdjęcie). Dodatkowo z dobrego serca zgodziłam się na niższą kwotę zakupu niż faktyczna, widnieje ona na tej fakturze proforma. Nie wiem co mną kierowało, ja i tak nie płacę podatku, bo od firmy kupiłam, więc było mi to obojętne jaka będzie kwota na papierze. Czy jeśli nie będzie tego dowodu to mogę zwrócić auto do komisu? Ile mam na to dni od zakupu? Czy kwota na tej umowie proforma może być w tej sytuacji kłopotliwa? Czy zasady rękojmi obowiązują przy fakturze proforma? Przy zakupie i przekazaniu gotówki był świadek. Czy grozi mi z tego tytułu jakaś kara skarbowa za poświadczenie podpisem tej kwoty? Nie mam doświadczenia w kupnie auta, jestem w tym temacie zielona, a pan z komisu mówił, że takie sytuacje się często zdarzają i że wszystko będzie ok. Ja mam jednak czarne wizje.

  • W mojej ocenie, jeśli ma Pani status konsumenta, takie postanowienie umowne stanowi klauzulę niedozwoloną, a przeniesienie własności już nastąpiło. Nie sądzę jednak, żeby nastąpiło tu jakieś „oszustwo” związane z tym, że dowodu jeszcze nie ma. Natomiast samo zaniżenie kwoty na fakturze jest problemem i dobrze byłoby zdobyć dowody na okoliczność rzeczywiście zapłaconej kwoty, gdyby okazało się, że w pojeździe występują jakieś wady. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 10. Dzień dobry,

  Tydzień temu zakupiliśmy samochód, poprzedni właściciel poinformował nas o tym, że do wymiany w najbliższym czasie kwalifikują się jedynie tylne amortyzatory (dzień przed zakupem auto przeszło badanie techniczne). Poprzedni właściciel był bardzo otwarty i nie sprawiał wrażenia jakoby chciał zatajać ukryte wady – osoba prywatna. Rzekomo użytkował auto przez 4 lata, jednak nie było przerejestrowane – mamy dwie umowy kupna-sprzedaży, z poprzedniego właściciela (na 18.000zł) oraz naszą na (25.000zł). Kwotą na umowie nie przejęliśmy się ze względu na to, że zakupił je od znajomego, teraz jednak naszła nas myśl, czy jednak nie zakupił auta uszkodzonego, co zataił przy sprzedaży.

  Po sprawdzeniu auta w dniu wczorajszym w zaprzyjaźnionej stacji kontroli pojazdów, okazało się że do wymiany kwalifikują się:
  Amortyzatory tył.
  Tuleje tył 5 sztuk.
  Belka tył.
  Wymieniamy był sworzeń lewy oraz zwrotnica lewa, która w dodatku jest niedokręcona (brak nakrętki).
  Maska i lampy są źle spasowane.
  Malowany był cały lewy bok (odkurz po otwarciu drzwi i miejsce odcięcia nad drzwiami).

  W ogłoszeniu auto widniało jako bezwypadkowe.

  Czy powyższe kwalifikują auto do obniżenia ceny lub jego zwrotu? Czy w pierwszej kolejności spróbować skontaktować się z poprzednim właścicielem, żeby wyjaśnić sprawę, czy jednak wysłać do niego oficjalne pismo?

  • W przypadku kontaktu telefonicznego ze sprzedawcą sugeruję nagranie rozmowy. Przy tak długim czasie użytkowania pojazdu sprzedawca raczej wiedział co sprzedaje. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 11. Sprzedający nie owijał w bawełnę i nie chwalił samochodu mówił że to co jest w nim do zrobienia to wszystko to co widać i słychać bo on się nie zna. Byłem u diagnosty i widziałem brak katalizatora ale po przejechaniu 1000 km padła pompa paliwa koszt naprawy 4000zl w samochodzie za 7000zl. Czy mam prawo żądać zwrotu pieniędzy i oddać mu samochód na lawecie ?

 12. Witam. 26.04.2022 r. kupiłem samochód osobowy. Sprzedawca poinformował mnie że w aucie czasami nie działa tempomat. Dziś zrobiłem diagnostykę i okazało się że zmieniona została skrzynia biegów z automatycznej na manualną o czym sprzedawca mnie nie poinformował. Sprzedawca to osoba prywatna zajmująca się zawodowo mechaniką. Z tego co mi wiadomo to pracował w warsztacie samochodowym. Czy mam prawo do zwrotu tego auta ? Co powinienem zrobić w pierwszej kolejności ? Jeszcze nie poinformowałem o tym byłego właściciela. Pozdrawiam

  • Nie jest jednoznaczne, czy stanowi to wadę. Wadą może być to, że w samochodzie zamontowano np. skrzynię manualną, której poziom zużycia jest istotny. Wadą może być też niefachowy montaż skrzyni manualnej, co wymagałoby weryfikacji przez mechanika. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 13. 6.02 zakupiłem auto od przedsiębiorcy na jego placu. Tydzień temu okazało się, że auto ma uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. Zaraz po zakupie też okazało się, że skrzynia biegów ma uszkodzony 2 bieg. Czy mogę żądać zwrotu auta lub obniżenia ceny?

 14. witam, 20.04 kupiłem samochód. Po pierwszych oględzinach okazało się, że to zadbany egzemplarz( zero rdzy, luzów, wycieków w komorze silnika, mały przebieg- 11 lat 87tkm) cena samochodu ustalona na 13tys zł. Przed sfinalizowaniem transakcji sprzedający przyznał się, że trochę handluje samochodami i samochód będzie na fakturę vat marża z komisu jego kolegi, faktura była wypełniona inblaco z kwotą 7tys. zapytał czy to nie będzie problem(wiadomo, że chodzi o podatki) jak trzeba to przyśle z właściwą kwotą. Zgodziłem się na zaniżoną kwotę, żeby ponownie nie jechać po samochód ponad 100km (starszy pan wydawał się uczciwą osobą). Następnego dnia zaczęły mi falować obroty silnika i coś mnie tknęło, żeby pojechać na kanał sprawdzić auto od spodu (przed zakupem nie było możliwości, wieczór i prywatny sprzedawca) Zauważyłem nowe śruby i świeże nacięcia na katalizatorze. nie zwlekając udałem się na stację diagnostyczną, gdzie po analizie spalin okazało się, że wszystkie normy są pozawyżane, co jest efektem braku katalizatora. Natychmiast poinformowałem o tym sprzedającego, oświadczając, że chcę anulowania transakcji i zwrotu pieniędzy z wiadomych względów. Oczywiście oświadczył, że nic o tym nie wiedział, tak samo z resztą, jak kolega z komisu. Zaproponował mi zwrot kilkuset złotych na wstawienie katalizatora, na co ja się nie zgadzam i chcę odstąpić od zakupu, ponieważ nie wiadomo, co jeszcze zostało kombinowane przy samochodzie. On usilnie się broni przed zwrotem samochodu różnymi wymówkami. Różnica między kwotą zapłaconą a wpisaną na fakturze została nadmieniona w rozmowie telefonicznej (aplikacja nagrywa wszystkie)czego kupujący się nie wyparł, a przy transakcji były nasze żony jako świadkowie. Czy jest szansa na odzyskanie zapłaconej kwoty? czy będzie to słowo przeciwko słowu? Bo rozumiem, że sam powód odstąpienia od transakcji jest jak najbardziej zasadny.

  • Takie wady jak najbardziej mogą być podstawą roszczeń, natomiast należy zdobyć dowody na okoliczność rzeczywistej ceny pojazdu. Proszę o kontakt, pomożemy Panu to zrobić. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 15. Kupiliśmy samochód 15.04 a dziś 20.04 po wizycie okazało się że samochód ma wycięty katalizator. Sprzedający nie zgadza się na zwrot, twierdzi że widzieliśmy co kupowaliśmy

 16. Witam kupiłem samochód 26.03.2022 od osoby prywatnej Jetta 1.6 2007R
  Okazało się ze silnik nadaje się do kompletnego remontu pierścienie do wymiany planowanie głowicy nadmierny pobór oleju, wałek rozrządu w rozsypce. Czy w takim przypadku mogę zwrócić samochód sprzedawcy ?

  • Biorąc pod uwagę, że samochód już w momencie kupna nie nadawał się do użytku, jak najbardziej może być to podstawą do roszczeń, nawet w przypadku samochodu w tym wieku. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 17. Witam
  Kupiliśmy w leasing na firmę nowy samochód. Po zrobieniu paru km zorientowaliśmy się że coś nie tak jest ze sprzęgłem (dziwne odgłosy podczas wciskania sprzęgła) udałem się do ASO które kazało mi obserwować i że jak się pogorszy to przyjechać. Obecnie ponad 9tys zrobiłem kolejne zgłoszenia w ASO (przy okazji inne wady wyszły które naprawili) i znów zwróciłem uwagę na dziwne odgłosy przy wciśnięciu sprzęgła usłyszałem ten sam tekst iż ten samochód tak ma, potem kolejne zgłoszenia (kolejne wady które naprawiali) i ASO stwierdziło iż sprawdzono 2 auto i sprzęgło w obu pracuje identycznie zgodnie z założeniami producenta. Czujemy się troszkę oszukani (w lutym minął rok odkąd tak naprawdę ASO wie o problemie) gdyż wiedzą o takich „urokach” tego silnika wybralibyśmy np inny silnik. Co możemy w takiej sytuacji zrobić?

  • Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony. Takie wady w nowym pojeździe mogą być podstawą odpowiedzialności sprzedawcy, natomiast diagnostyka może być trudna i będzie trzeba skorzystać z pomocy rzeczoznawcy oraz – być może – porównywalnego egzemplarza pojazdu.

 18. Witam
  Kupiłam samochód używany w komisie w dniu 24.03.2022 r. 22.03.2022 sprawdzałam stan techniczny samochodu w serwisie i przegląd nie wykazał żadnych usterek, co przyczyniło się do zakupu auta. Od 22 do 24 auto stało w komisie. Po 2 przejazdach ( wliczając dojazd z komisu do domu) zaświeciła się kontrolka informująca o awarii silnika. Wróciłam do serwisu, w którym był sprawdzany samochód i okazało się że uszkodzony jest katalizator a koszt jego wymiany to ok 5000.
  Czy można to traktować jako wadę ukrytą? Czy mam prawo wystąpić o usunięcie usterki przez komis ( w umowie widnieje zapis: stan techniczny pojazdu jest znany kupującemu i nie będzie wnosił żadnych roszczeń do sprzedającego) ?

  • W umowie z komisem znajduje się klauzula niedozwolona. Jeśli ma Pani status konsumenta, przysługuje Pani domniemanie istnienia wady w momencie sprzedaży. Z przeważającym prawdopodobieństwem jest to wada, która może być podstawą do roszczeń. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 19. Dzień dobry.
  29.01.2022r. kupiłem samochód używany od firmy zajmującą się handlem i serwisem samochodów. Auto w cenie posiadało gwarancję firmy GetHelp. Po ok 900 km ( w dniu 07.03.2022r.) w czasie jazdy silnik nagle zgasł i w żaden sposób nie dawał się uruchomić. Po dodzwonieniu się do firmy GetHelp, auto zostało odholowane do współpracującego z nimi serwisu. W dniu 25.03.2022r. dowiedziałem się z serwisu, że silnik jest do wymiany. Niestety firma GetHelp w ramach gwarancji pokrywa jedynie koszt danej części do wysokości max 2000zł, co w rzeczywistości nie pokryje nawet kosztów weryfikacji i holowania. Silnik do tego auta będzie kosztował kilkadziesiąt tys. zł. Czy w tym wypadku ( gwarancja w cenie auta ) mam prawo roszczenia zwrotu kosztów od sprzedawcy ? Nadmieniam, że wcześniej nic nie wskazywało na możliwość wystąpienia awarii. Poziom oleju był właściwy, żadna kontrolka nie sygnalizowała nieprawidłowości pracy silnika

  • Sugerowałbym oprzeć roszczenia tylko i wyłącznie na rękojmi, będzie to zdecydowanie korzystniejsze. Proszę na razie nie usuwać żadnych wad bez wcześniejszej porady, wysłania pisma do sprzedawcy i ich udokumentowania. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

   • Jestem po rozmowie wstępnej. Jutro właściciele mają skontaktować się ze swoim prawnikiem, bo nie mieli jeszcze takiej sytuacji. Gwarancja GetHelp pokrywała jakieś drobne defekty. Polecono ni podobnie jak Pan, żeby nie robić nic przy samochodzie.
    Dam znać jak sprawa się rozinie.
    Pozdrawiam i dziękuję za poradę.

 20. Witam jestem osobą sprzedająca samochód. Sprzedaż samochodu miala miejsce dnia 3.01.2022 , dnia 20.01.2022 kupujący poinformował mnie ze samochód jest zepsuty i koszt naprawy wynosi 6000zl czy może czegoś od mnie oczekiwać? Poinformowałem go o wszystkich wadach podczas zakupu ,byl zachwycony samochodem . Samochód Bmw x5 rok produkcji 2006 , cena 30000

 21. witam,
  W grudniu zeszłego roku brat z moją pomocą zakupił Golfa IV.
  Sprzedającym okazał się handlarz, co dopiero wyszło jak pojechaliśmy oglądać auto, przez telefon się nie przyznał.
  sama jazda przebiegała bez większych problemów.
  Samochód delikatnie nie trzymał obrotów biegu jałowego, co sprzedający tłumaczył wymianą przepływomierza i „że pewnie trzeba go wyregulować czy zaadaptować”
  Dodatkowo na korku wlewu oleju znajdowała się żółtawa maź, efekt nie dogrzania silnika benzynowego na krótkich trasach.
  Zjawisko było mi to znane i tutaj także sprzedający zapewniał że to zniknie jak auto pokona kilka dłuższych tras.
  Po kilku dniach i przejechaniu kilkuset kilometrów zaczął ubywać płyn w zbiorniczku wyrównawczym a żółtawej mazi zaczęło przybywać.
  Diagnoza może być tylko jedna, uszkodzona uszczelka pod głowicą.
  Dodatkowo wyszło że maglownica także nadaje się do wymiany a miały być tylko końcówki drążków kierowniczych.
  Dzwoniliśmy do sprzedającego po kilka razy dziennie żeby jakoś ten temat załatwić, jednak bezskutecznie, nie odbierał telefonu.
  Jednak gdy w końcu udało się dodzwonić, od razu się rozłączał gdy nakreślone zostały wady auta.
  Postanowiliśmy wysłać listownie za potwierdzeniem odbioru ” odstąpienie od umowy kupna sprzedaży auta”
  jednak do dnia dzisiejszego nic do nas nie wróciło.
  Nie wiemy już co z tym fantem zrobić, najlepiej dla nas jeżeli udało by się odzyskać całość wkładu lub jeżeli nie to chociaż część pieniędzy, które pokryły by w pewnym stopniu koszty remontu,
  Jaką teraz można drogę obrać, gdzie można takie coś zgłosić? na policję?
  Ewentualnie jakie mogą być koszty wstąpienia na drogę sądowną z takim delikwentem?

  • Proszę o wejście na stronę https://autoprawo.pl/formularz/ wypełnienie formularza i odesłanie go. Na jego podstawie przygotujemy dla Pana analizę sprawy.

   Równocześnie z racji wystosowanego odstąpienia od umowy sugeruję nie podejmować żadnych napraw pojazdu ani dalszych czynności do czasu otrzymania analizy sprawy, może to skomplikować sprawę pod kątem formalnym, co z kolei mogłoby stanowić problem w przypadku sporu sądowego.

   Co do zawiadomienia policji – nie widzę przeszkód, aby takie kroki podjąć, jednak odpowiedzialność cywilna z tytułu rękojmi ukształtowana jest na innych zasadach niż odpowiedzialność karna. Niejednokrotnie więc w przypadku zgłoszenia zawiadomienia na policję postępowanie jest umarzane lub nawet odmawia się jego wszczęcia. W takim przypadku pozostaje droga cywilna, która ukierunkowana jest właśnie na odzyskanie kosztów związanych z zakupem.

 22. Witam , w kwietniu 2021 roku kupiłem Audi a4 b9 2.0 tdi z 16roku. Jak to z handlarzami. Okazało sie po kupnie ze kilma byla rozszczelniona jak moj mechanik sprawdził więc wziałem tel , zadzwoniłem do komisu i sprzedawca kombinował by mi wysłać nową chlodnice klimy, niestety nie doszło do jej wysłania to przelał mi kase na konto . Było ok. Ale tez po kupnie zaraz wjechałem na stacje diagn. bo czasami coś mi pukneło z prawej str. i puka do dzisiaj :(. Na stacji mówili – zero luzów , ja tu nic nie widze…. miedzy czasie okazało sie ze amor z lewej str 64%. No ale ok…. CHU….J. miesiąc temu coraz bardziej ( w grudniu 2020 ) pukało . wziałem na warsztat Audi i chlopaki nic nie widzą , ale przy okazji amor chciałem wymienic. Jak rozebrali to dalej główkowali nad prawą stroną i mówią że wyczuwają luz z prawej str na przekładni :( . Wstrzymałem sie chwilowo z wymianą amora. Bo przekładnia do tego AUDI w pip kasy około 3500 zł. A to juz mówiłem sprzedawcy przy kupnie ze jest nie pokojący odgłos/pukniecie. Jak na moje to wada ukryta i mechaników też. CO mam robić ? ktoś coś ?

  • Dzień dobry,

   do sporządzenia analizy, w pełni dostosowanej do Pana przypadku potrzebuję kilku dodatkowych informacji. W celu uzyskania pełnego opisu sprawy przesyłam link do formularza. Proszę o wejście na stronę https://autoprawo.pl/formularz/ wypełnienie go i odesłanie. W odpowiedzi otrzyma Pan zestawienie środków prawnych dobranych do przedstawionego przez Pana stanu faktycznego. Analiza sprawy na tym etapie jest bezpłatna i nie wiąże się dla Pana z żadnymi obowiązkami. Analizę przygotowujemy w terminie 1 – 3 dni roboczych.

 23. Witam
  Zakupiłam auto audi q5 2014r w marcu tego roku w drodze leasingu z komisu, poprzednim właścicielem auta okazał się znajomy. Przed kupnem udałam się do niego aby powiedział co i jak z autem. Stwierdził wsiadać i jechac a jakby co ma swojego super mechanika, który mu ogarnia wszystkie auta.

  Juz maju zaczęły się problemy z autem
  Najpierw wycieki płynu z chłodnicy, później pękające zbiorniczki wyrównawcze. Ja w stalym kontakcie z byłym właścicielem. Po pęknięciu pierwszego zbiorniczka od razu stwierdził l, że za wysokie ciśnienie w układzie a prośbę o namiar do mechnika stwierdził że on nie ma żadnego.mechanika i wszytsko robi sam. Skończyło się regeneracją głowicy koszt 8tys zł
  Czy jestem w stanie cokolwiek z tym zrobić? Mechanik, który auto naprawiał od razu stwierdził, że ktoś mnie wsadził na minę .

  • Dzień dobry,

   przede wszystkim podmiotem, od którego można dochodzić ewentualnych roszczeń będzie komis, nie zaś osoba, która była poprzednim właścicielem (komitent). To komis może dochodzić roszczeń od komitenta. Tym samym pierwszym krokiem powinno być zawiadomienie komisu o wadach, proszę również zweryfikować, czy umowa leasingu nie wymaga zgłoszenia wadliwości także finansującemu.

   Do sporządzenia analizy, w pełni dostosowanej do Pani przypadku potrzebuję kilku dodatkowych informacji. Proszę o wejście na stronę https://autoprawo.pl/formularz/ wypełnienie go i odesłanie. W odpowiedzi otrzyma Pani zestawienie środków prawnych dobranych do przedstawionego przez Panią stanu faktycznego.

 24. Witam mąż kupił auto marki Audi a3 1999 rok wiadomo auto ma swoje lata ale okazało się że turbina sie wyłączą. Nie było możliwości sprawdzić auto na drodze szybkiego ruchu wyszło to po 2 dniach. Na początku drzwi się nie zamykały był mróz auto było umyte Pan stwierdził że przez to się nie zamykają i fakt raz się zamknęły ale to był tylko raz i już się nie zamykają. Ze sprzedającym nie ma kontaktu. W ogłoszeniu było napisane że auto jest zadbane i ma dużo funkcji których brak. Czy jest jakaś szansa żeby sprzedający naprawił usterki czy już nic nie da się zrobić. A musislismy wymienić opony(wymieniliśmy na 2 dzień auto kupione późno o 23) bo były 4 inne i gdy wymieniliśmy na właściwe okazało się że auto jest za „nisko” i teraz opona odziera o nadkole i przy wymianie okazało się że 3 felgi są do prostowania. Sprzedający również nie chce posłać danych polisy miał posłać przez email do wydruku.

  • Dzień dobry,

   uważam, że sprawa może być trudna do prowadzenia – wada prawdopodobnie ma charakter eksploatacyjny i można ją powiązać z zaawansowanym wiekiem samochodu. Jesteśmy w stanie zaproponować bezpłatną analizę sprawy. Proszę o wypełnienie przez Panią poniższego formularza: https://autoprawo.pl/formularz
   Na podstawie formularza będziemy w stanie stwierdzić, czy prowadzenie takiej sprawy ma sens, a także czy będzie dla Pani opłacalne finansowo.

   • Szanowny Panie,

    zakup pojazdu w salonie również nie daje gwarancji bezawaryjności samochodu. Także w przypadku samochodów nowych zdarzają się awarie.

    Równocześnie nie budzi wątpliwości, że rękojmia ukształtowana jest bardzo korzystnie dla kupujących, tym niemniej sprzedając samochód jako osoba prywatna można zabezpieczyć się przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami kupującego. Przepisy jak najbardziej dają taką możliwość.

 25. Witam. Kupiłem samochód bezpośrednio od właściciela ( osoby prywatnej) poprzez grupę na FB, sprzedający złożył propozycje w odpowiedzi na mój post że kupię auto konkretnie ford S max. Ponieważ samochód zameldowany był w miejscowości oddalonej ponad 300 km od mojego miejsca zamieszkania zdecydowałem się wynająć osobę która miała ocenić stan samochodu przed moim przyjazdem. Generalnie stan poza śladami eksploatacyjnymi był Ok. Jedynie zadrapania i rysy na tapicerce oraz karoserii. Natomiast jazda próbna, diagnostyka komp, oględziny pod kątem stanu mechanicznego wyszły pozytywnie. Pojechałem z dwoma kolegami obejrzeliśmy auto, była jadą próbna, wszystko wyglądało ok więc ustaliliśmy cenę na 20000 zł i wyruszyłem w drogę powrotną. W tym miejscu nalezy dodać że sprzedający zarówno na spotkanie zemną jak i wcześniej z osobą która samochód miała zweryfikowac podstawił auto z ciepłym silnikiem. Na drogi dzien zaczęły się problemy z autem które do dziś Dzien ( ponad miesiąc) stoi w warsztacie. Na zimnym rozruchu kopci bardzo i nie równo pracuje przez około minutę, pozniej te objawy ustawały. Jedząc do miasta na 2 dzień po zakupie nagle samochód dosłownie odcięło, stracił całkowicie moc. Wstępne oględziny wskazały na problem z układem wtryskowym, więc samochód na lawecie powędrował do renomowanego serwisu od tych spraw. Diagnoza to uszkodzona pompa oraz komplet wtrysków zużyte z stopniu znacznym. Pracownik serwisu poinformował mnie że pompa wysokiego ciśnienia musiała dużo wcześniej dawać oznaki nadchodzącej awarii w postaci właśnie tej nierównej pracy na zimnym silniku i kopceniem. Koszt naprawy trzem z kosztami lawet i wcześniejszych diagnostyk w warsztacie (pierwszego kontaktu) wynosi ponad 6000 zł. Sprzedający zaraz po sprzedaży mi auta zablokował mój nr tel oraz Zblokował na FB jednak przy kontakcie z innego numeru telefonu wypierał się tego faktu dodając że on nie miał problemów z autem. Nie kontaktowałem się jeszcze z nim po wydaniu wyceny warsztatu. Czekam i proszę o jakąś pomoc jak to sprawe załatwić w miarę sprawnie. Zależało by mi na zwrocie jeśli nie pełnej kwoty to jakiejś części poniesionych przez mnie kosztów.

 26. Dzien dobry, mam pytanie, w kwietniu tego roku kupilem samochod za 19tys. zl. Honda Civic 2007r.(ufo), przed kupnem sprawdzilem na stronie gov.pl czy nie byl wypadkowy i tam bylo wszystko dobrze, i sprzedajacy powiedzial ze nie byl wypadkowy, jednak ostatnio podczas kozystania z aplikacji Yanosik skusilem sie zeby zobaczyc raport historii samochodu i tam jest napisane ze mial wypadek i to raczej dosc powazny bo jest opisane ze szacowana kwota naprawy to pomiedzy 10 a 15 tys(2010r.). zl i do tego 2 mniejsze za okolo 1,5 tys zl(2011r i 2015r.). Do tego jest tam napisane, ze od 2015r. do 2020r. ma przejechane 170tys do 193tys km (23 tys. km przez 5 lat). Od kwietnia wlozylem w niego okolo 2,5 tys zl i dalej dokladam bo caly czas jest cos nowego, niestety nie mam pragonow od mechanika, tylko w ksiazeczce wpisane co bylo naprawione, nie mowiac o spieciu elektryki w radiu, przez ktore mi odlacza radio co 20 sekund na kilka sekund i tak moze byc losowo przez 100km albo 10k, powiedziano mi ze taka usterka to szukanie igly w stogu siana. Co mam zrobic teraz ? Czy mozna zadac od sprzedajcego zwrotu pieniedzy za samochod??

  • Szanowny Panie,

   niestety stosunkowo często spotykamy się z tym, że informacje wskazane w historii pojazdu nie odpowiadają rzeczywistości.
   Uważam, że ma Pan podstawy do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady pojazdu. Możemy zaproponować bezpłatną analizę sprawy. Będę zobowiązany za wypełnienie przez Pana poniższego formularza https://autoprawo.pl/formularz
   W odpowiedzi do 3 dni roboczych otrzyma Pan bezpłatną analizę sprawy.

 27. Dzień dobry, Kupiłem samochód ponad miesiąc temu, niestety po tym czasie wyszło na jaw ze samochód pobiera znaczną ilość oleju. sprzedawca zaproponował mi rekompensatę dt naprawy samochpdu badz zwrot kosztów naprawy, niestety mam obawy ze naprawa nie pomoze i jestem skłonny oddac samochod otrzymujac gotowe? Dwa pytania czy mam szanse na wygranie sprawy jezeli komis bedzie sie upierał i nie bedzie chcial zwrotu samochodu oraz czy mam prawo zadac pieniędzy które zainwestowałem w samochód 2 tys ( klocki etc)?

 28. Właśnie kupiłam samochód z ukrytymi wadami – koszt napraw 10 tys… specjalnie odłączyli wtyczki i poukrywali aby nie wyskakiwały błędy silnika :/

 29. marzec 2021 kupno nowego samochodu w salonie firmowym
  koniec czerwca 2021 pokazuje się lampka silnika i samochód odstawiam do ASO (przebieg ok 5k km)
  jest już październik a samochód nadal w ASO, zaraz 4 miesiące będzie

  samochód jest w leasingu na spółkę zoo więc pod konsumenta nie podpadam
  chciałbym oddać samochód lub zamienić na inny

  opisalem w formularzu kontaktowym

 30. kupilem auto od osoby prywatnej ,auto posiada wyciety katalizator i filtr dpf,oczywiscie pan kazal mi cytujac spadac jak mu powiedzialem o tym jest szansa na cos zeby odzyskac ?

 31. Kupiłem samochód w niedzielę. Po dojeździe do domu odkryłem, że są trzy rzeczy niesprawne: klimatyzacja, klakson oraz jest wyciek w aucie. Sprzedający w trakcie oględzin przed kupnem mówił: „wszystko sprawne”, „mechanicznie auto perfekt”. Przyznaję się, klimatyzację sprawdziłem pobieżnie – na zasadzie, włącz/wyłącz. Dopiero w eksploatacji (drodze powrotnej do domu, 20km) zauważyłem, że nie chłodzi.

  Po kontakcie, Sprzedający odmawia jakiejkolwiek opcji rozwiązania sprawy mówiąc – „sprawdzał Pan” czy „mógł Pan pojechać do serwisu” albo „zgodził się Pan kupić to auto sam”.

  Dodam, umowa sprzedaży między dwiema osobami prywatnymi.

  • Dzień dobry,

   Dzień dobry,

   do sporządzenia analizy, w pełni dostosowanej do Pana przypadku potrzebuję kilku dodatkowych informacji. W celu uzyskania pełnego opisu sprawy przesyłam link do formularza. Proszę o wejście na stronę https://autoprawo.pl/formularz/ wypełnienie go i odesłanie. W odpowiedzi otrzyma Pan zestawienie środków prawnych dobranych do przedstawionego przez Pana stanu faktycznego. Analiza sprawy na tym etapie jest bezpłatna i nie wiąże się dla Pana z żadnymi obowiązkami. Analizę przygotowujemy w terminie 1 – 3 dni roboczych.

 32. VIN [dane zanonimizowane do czasu potwierdzenia istnienia wad- adnotacja od moderatora strony]
  UWAGA na Chrysler Town & Country 2014 167 000 km Benzyna+LPG
  Właściciel z Kalisza powiedział mi przez telefon że auto jest bardzo dobre, wizualnie i technicznie, a w rzeczywistości wygląda tak:
  Purchle na rancie maski ok 5 cm, wgniecenia parkingowe przy wlewie paliwa na ok 10cm, wzniecenie parkingowe na drzwiach bocznych ok 5cm, dookoła pełno rysek mniejszych i większych, opony sparciałe, zderzak z przodu nachodzi na błotnik [złe spasowanie], reflektory z mikropęknięciami, listwy przy szybowe zewnętrzne przy drzwiach przesuwanych pasażer złe wpasowane, drzwi od pasażera plastik w narożniku drzwi przy lusterku drzwi mocno odstaje, przewody od drzwi przesuwnych izolowane taśma izolacyjną, szyba przednia z dwoma odpryskami w tym jedno z pęknięciem na ok 3cm… Wewnątrz: fotel kierowcy rozpruty, plastik przy nim pęknięty, pokrętło od świateł rozluźnione to samo przy pokrętle od klimy, podłoga cała znorana i zaplamione[bardzo], brak pilota od dvd, plastiki siedzeń porysowane, drążek zmiany biegów trochę wytarty. Skrzynia biegów wydaje się delikatnie szarpać, opony sparciałe nawet na bokach … sami oceńcie…

  • Jak taki złom to dlaczego Pan chciał zapłacić 50 tys. zł i straszył Pan, że jak nie sprzedam opisze mnie w internecie ? Proszę Pana takie rzeczy są karalne proszę oczekiwać wezwania w tej sprawie. Proszę nie sugerować się opinią tego człowieka współczuję również przyszłym sprzedającym do których przyjedzie od razu napiszę, że końcówka jego numeru to 083 jak będzie dzwonił najlepiej nie odbierać. Jak się zorientował, że mu nie sprzedam samochodu to za 120 km, które przyjechał zażądał 500 zł, jako jedyny znalazł też rdzę na aluminiowej masce także „sami oceńcie…”

 33. Dzień dobry. Kupiłam auto, wydawało się w dobrym stanie, około 2 tygodni od zakupu pierwsze problemy z elektryką. Najpierw wymiana świec, nic to nie pomogło, okazuje się że wypada zapłon w cylindrze 2 i 3. Jest to bardzo istotna wada. Sprzedawca przestał odpisywać i odbierać moje telefony. Rozumiem że teraz najlepiej kontaktować się listownie? Co w przypadku jeśli nie podtrzyma korespondencji?

  • Dzień dobry,

   sugeruję spróbować kontaktu z innego numeru telefonu. Natomiast do sporządzenia analizy, w pełni dostosowanej do Pani przypadku potrzebuję kilku dodatkowych informacji. W celu uzyskania pełnego opisu sprawy przesyłam link do formularza. Proszę o wejście na stronę https://autoprawo.pl/formularz/ wypełnienie go i odesłanie. W odpowiedzi otrzyma Pani zestawienie środków prawnych dobranych do przedstawionego przez Panią stanu faktycznego. Analiza sprawy na tym etapie jest bezpłatna i nie wiąże się dla Pani z żadnymi obowiązkami. Analizę przygotowujemy w terminie 1 – 3 dni roboczych.

 34. Sprzedałem samochód w sobotę, w środę dzwoni do mnie pan że jest pęknięta szyba i że chce oddać auto, powiedziałem że nie ma sprawy ale jak auto sprzedawałem to szyba była cała i że przyjmę ale z całą szybą. Co robić w takiej sytuacji? Jak sprzedawałem auto miało cała szybę i pan oglądał to auto.

 35. Witam. Trzy miesiące temu kupiliśmy z mężem auto jak zapewniał nas sprzedawca, że jest to pewne auto, ale sugeruje zeby wymienić oleje itp bo wiadomo wszystko się zużywa. Po kupnie auta wymieniliśmy filtry I oleje, po dwóch miesiącach jazdy okazało się, że ciągle coś jest nie tak i jeden mechanik odwiedziny, drugi i trzeci nikt nie wie co się dzieje. Auto dymi, oleju ciągle ubywa mimo ze jakiś wielkich odległych tras nie robimy, aż trafiliśmy na mechanika który mówi że silnik nadaje się do wymiany że kupiliśmy auto z wadliwym już silnikiem który nadaje się do wymiany a i tak nie wiadomo czy będzie dobrze, bo nie wiadomo co w nim jeszcze siedzi koszta około 5tys. Moje pytanie brzmi czy możemy starać się o zwrot auta ? W jakiś sposób to zrobić? Czy jechać osobiście porozmawiać z facetem czy lepiej robić to listownie? Odstąpić od umowy ?

  • Zdecydowanie powinna Pani dokumentować wszelkie kontakty ze sprzedawcą, wobec czego najrozsądniej będzie listownie zawiadomić go o wadzie, a następnie złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
   Możemy zaproponować bezpłatną analizę sprawy, w tym celu proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. W odpowiedzi do 3 dni roboczych otrzyma Pani bezpłatną analizę sprawy.

 36. witam. zakupilem 18 czerwca auto marki bmw e46 od prywatnego wlasciciela, wiedzialem ze auto nie jest w najlepszym stanie blacharskim, w niczym mi to nie przeszkadzalo. Jednak wczoraj jadąc po nie rownej drodze wraz z dziecmi wyrwalo sie mocowanie wozka tylnego i auto wpadlo w poslizg.. o maly wlos nie wylądowalismy w rowie. Co moge zrobic w tej sytuacji? dodam rowniez ze zostalem wprowadzony w błąd iz jest oplacone ubezpieczenie a wcale tak nie bylo poniewaz dostalem pismo ze mam zaplacic od dnia daty zakupu. co moge w tym przypadku zrobic? dodam ze sprzedawca oddalony jest o ponad 400km. Pozdrawiam

 37. Witam ,czy osoba zajmująca sie zawodowo skupem pojazdów tzw handlarz”który odkupił pojazd i ew.znalazł wady pojazdu,to czy ma prawo zwrócić pojazd sprzedającemu i zażądać zwrotu gotówki?

  • Tak. Profesjonalista, podobnie jak konsument, też może korzystać z instytucji rękojmi za wady i odstąpić od zawartej umowy sprzedaży. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku transakcji zawartej pomiędzy dwoma przedsiębiorcami możliwe jest całkowite wyłączenie uprawnień kupującego do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi. Taki kupujący ma również obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o wadzie.
   Możemy zaproponować bezpłatną analizę sprawy, w tym celu proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. W odpowiedzi do 3 dni roboczych otrzyma Pan bezpłatną analizę sprawy.

 38. Witam…pytanie odnosnie mojej sytuacji..tydzien temu zakupilem u prywatnej osoby uzywany samochod…po dwoch dniach zaplacilem nalezny podatek z druku PCC3…jednak po 5 dniach odkrylem wade ukryta samochodu i z dnia na dzien zawarlem na papierze ugode zwrotu pojazdu…pytanie…czy nalezy mi sie w takiej sytuacji z urzedu skarbowego zwrot zaplaconego podatku???w sensie czy moge o taki zwrot sie ubiegac do US???pozdrawiam

 39. Dzień dobry! Sprzedałem samochód do skupu za dość niewielką cenę – miej więcej 2/3 jego wartości. Następnie skup sprzedał je innemu handlarzowi, który teraz wystawił je w internecie, pisząc wierutne bzdury np. stwierdza, że samochód był garażowany chociaż nie był, że ma autoalarm itd. Czy mogę być w jaki sposób negatywnie dotknięty poprzez te kłamstwa kolejnego właściciela i sprzedawcy? A jeśli tak, co mam zrobić?

  • Panu nic nie grozi natomiast sugeruję na jakimś forum lub na naszej stronie podać VIN pojazdu, markę i model i napisać o tym jaki był jego stan w momencie oddania do komisu.

 40. Witam kupiłem motocykl jako osoba fizyczna od sprzedającego który także jest osobą fizyczną . Zakup był 14 maja ale dopiero w zeszły weekend miałem czas gruntownie rozebrac i przyjrzeć się motocyklowi . Okazało sie że posiada on wady ukryte o których mnie sprzdający nie poinformował w czasie zakupu . Czy mogę wystąpic do sprzeadjącego o zwrot kosztów ?

  pozdrawiam

 41. Witam, kupiłem używane 10cio letnie auto z komisu. po kilkunastu dniach i zdjęciu plastikowych nakładek na progi w celu ich zabezpieczenia przed ewentualną korozją (sprzedawca nie pozwolił ich zdjąć przed zakupem). Okazało się że pod plastikową nakładką jest ognisko rdzy tak duże że w progu jest dziura wielkości pięści. Czy w takim przypadku wystarczy pismo gwarancyjne z tytułu rękojmi czy jechać na stacje kontroli pojazdów żeby stwierdzić że auto nie może być dopuszczone do ruchu?

  • Proszę pamiętać, że uprawnienia wynikające z gwarancji nie są tym samym, co uprawnienia wynikające z rękojmi. Najczęściej w przypadku samochodów używanych będziemy mieli do czynienia z rękojmią (która zazwyczaj jest korzystniejsza niż postanowienia gwarancji). W Pana przypadku sugeruję rozpocząć od zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, do zawiadomienia można dodać dokumentację fotograficzną.
   Możemy zaproponować bezpłatną analizę sprawy, w tym celu proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. W odpowiedzi do 3 dni roboczych otrzyma Pan bezpłatną analizę sprawy.

 42. Dzień dobry,

  kupiłam 10 letni samochód, co prawda sprawdzony w SKP, jednak po kilku przejazdach uległ awarii (uszczelka pod głowicą). Chciałabym naprawic auto i wystąpić do sprzedającego o odszkodowanie ewentualnie wnioskować o obniżenie ceny na podstawie rękojmi. Ktory sposób postępowania jest w tej sytuacji lepszy?