Pierwsze kroki po kupnie samochodu z wadami

W przypadku kupna samochodu z wadami bardzo istotne jest jak najszybsze podjęcie odpowiednich kroków prawnych. Poniżej opisano niezbędne czynności, które pozwolą nam na zwrot samochodu po zakupie lub obniżenie jego ceny (uzyskanie odszkodowania).

Ocena stanu prawnego

Najpierw należy ustalić jakie przepisy będą miały zastosowanie do naszej sprawy. Strony transakcji, gdzie (K) to kupujący, a (S) to sprzedawca, mogą być następujące:

 1. konsument (K) – przedsiębiorca (S),
 2. przedsiębiorca (K) – przedsiębiorca (S)
 3. osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą (K) – osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą (S)

Sytuacja nr 1 (konsument kupuje od przedsiębiorcy) będzie miała miejsce przede wszystkim, gdy kupimy samochód z wadami ukrytymi od komisu lub w salonie i nie prowadzimy działalności gospodarczej.

Sytuacja nr 2 (dwóch przedsiębiorców) jest bardziej skomplikowana. Jeśli kupującym jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną, możliwe jest zastosowanie do niego części przepisów dotyczących konsumenta. Taki przypadek warto omówić z prawnikiem.

Sytuacja nr 3 (umowę zawierają dwie osoby niemające firmy) to klasyczna transakcja pomiędzy dwiema osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Niestety ma również miejsce często, gdy komis samochodowy chce uniknąć odpowiedzialności z tytułu rękojmi i podsuwa do podpisania umowę podpisaną in blanco przez właściciela samochodu, którym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Należy więc dokładnie zbadać kto jest stroną umowy, gdyż takie działanie komisu może utrudnić dochodzenie ewentualnych roszczeń.

W sytuacji nr 1 zawsze mamy status konsumenta. W sytuacji nr 2 zależy to od konkretnej sprawy. W sytuacji nr 3 mamy status kupującego niebędącego konsumentem. Nasze uprawnienia w każdym z trzech opisanych przypadków określają art. 556 i n. Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.

Pomoc prawna

Jeśli jesteś zainteresowany naszą pomocą lub bezpłatną poradą opisz Twoją sprawę korzystając z tego formularza. W odpowiedzi otrzymasz bezpłatną analizę sprawy oraz propozycję pomocy z naszej strony wraz z wyceną.

Roszczenia kupującego

Najpierw należy ustalić, czy w umowie nie wyłączono uprawnień kupującego z tytułu rękojmi. W takim przypadku zwrot samochodu po zakupie lub uzyskanie odszkodowania nie jest niemożliwe, ale jest trudniejsze. Jeśli podejrzewasz, że w Twojej umowie wyłączono rękojmię („kupujący nie będzie wnosił roszczeń” / „strony wyłączają rękojmię”), zapoznaj się z naszym artykułem o niekorzystnych wzorach umów sprzedaży.

Postanowienie umowne „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym i nie wnosi do niego uwag” nie jest wyłączeniem rękojmi i nie należy się nim przejmować. Szerzej opisujemy to w tym artykule.

Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.
§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Jeśli uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostały wyłączone lub też ich wyłączenie jest bezskuteczne (art. 558 § 2 k.c.) kupujący może od razu albo odstąpić od umowy (zwrot samochodu po zakupie) albo żądać obniżenia ceny. Sprzedawca ma możliwość niezwłocznego usunięcia wad lub wymiany rzeczy i „anulowania” w ten sposób otrzymanego odstąpienia od umowy kupna samochodu, lub też oświadczenia o obniżeniu ceny.

Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. (…)
§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Co napisać w piśmie do sprzedawcy

Jeśli chcemy skorzystać z przysługującego nam uprawnienia do odstąpienia od umowy, czyli do zwrotu samochodu lub obniżenia ceny, to najlepszą formą będzie wysłanie odpowiedniego oświadczenia. Na początek wystarczy opisanie w piśmie stwierdzonych wad.

W piśmie należy wskazać, że proponujemy sprzedawcy kontakt w celu udostępnienia mu pojazdu do oględzin, tak aby sam mógł przekonać się o wadach. Dzięki temu wykażemy inicjatywę wymaganą przez art. 561(2) Kodeksu cywilnego. Ewentualna bierność lub odmowa sprzedawcy obciąży tylko jego.

Art. 561(2). § 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą (…) do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy (…) dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Należy pamiętać, że odrębną kwestią jest zawiadomienie sprzedawcy o wadzie, a odrębną wysłanie oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, które ma doprowadzić do zwrotu samochodu po zakupie i odzyskania jego ceny. Jeśli nie chcemy precyzować od razu naszego roszczenia, na początku wystarczy wysłanie pisma z zawiadomieniem o wadzie.

Żądanie naprawy lub wymiany

Możliwe jest też żądanie naprawy lub wymiany pojazdu, jednak realizowanie tych roszczeń jest dużo trudniejsze pod kątem prawnym. Zdecydowanie zalecamy wybranie pomiędzy odstąpieniem od umowy (jeśli wad nie zamierzamy usuwać) a oświadczeniem o obniżeniu ceny (jeśli planujemy naprawić samochód.

Dodatkowe uprawnienia konsumenta

W przypadku realizacji roszczeń przez konsumenta wyglądają one podobnie jak opisane wyżej roszczenia podnoszone przez pozostałych kupujących. Konsument dysponuje natomiast następującymi, dodatkowymi udogodnieniami:

 • Domniemanie uznania roszczenia konsumenta za uzasadnione, w przypadku nieustosunkowania się do niego przez przedsiębiorcę w terminie 14 dni od daty otrzymania go (art. 561[5] k.c.). Nie dotyczy to jedynie chęci zwrotu samochodu po zakupie (odstąpienia od umowy).
 • Domniemanie niezgodności towaru z umową, jeśli wada została stwierdzona w okresie roku od dnia wydania pojazdu kupującemu (art. 556[2] k.c.).
 • Brak możliwości wyłączenia lub ograniczenia uprawnień kupującego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.).
 • Dłuższe terminy przedawnienia niektórych roszczeń (art. 568 § 2 k.c.).

Trzeba stanowczo podkreślić, że uprawnień konsumenta nie można wyłączyć (w przeciwieństwie do uprawnień kupujących niebędących konsumentami). Wszelkie postanowienia o niewnoszeniu roszczeń, o braku możliwości zwrotu samochodu po zakupie, o wyłączeniu rękojmi, są nieważne jako klauzule niedozwolone.

Terminy na zwrot samochodu po zakupie lub obniżenie ceny

Wbrew obiegowym opiniom nie istnieje termin na zawiadomienie sprzedawcy o wadzie (np. miesiąc na momentu dowiedzenia się od niej). Jedynie w transakcji pomiędzy dwójką przedsiębiorców, kupujący powinien zawiadomić sprzedawcę o wadzie niezwłocznie po powzięciu wiedzy o niej (art. 563 § 1 k.c.).

Rozróżnia się natomiast termin na dowiedzenie się o wadach oraz termin, w którym nasze odstąpienie od umowy (lub obniżenie ceny) powinien otrzymać sprzedawca.

Na stwierdzenie wady mamy dwa lata, przy czym jeśli już wadę stwierdzimy, to od momentu stwierdzenia wady mamy rok na odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny. Od powyższej reguły możliwe są wyjątki, które opisujemy w artykule Terminy na dochodzenie roszczeń z tytułu wad pojazdu.

Jak gromadzić dowody

Najczęściej sprzedawca będzie kwestionował swoją odpowiedzialność lub grał na zwłokę. Dochodzenie od niego roszczeń, nie uniemożliwia korzystania z wadliwego pojazdu. Należy jednak dokumentować wszelkie naprawy i poniesione koszty (faktury, paragony, oświadczenia i dane mechaników), tak aby możliwe było ich późniejsze dochodzenie od sprzedawcy.

Wszelki kontakt ze sprzedawcą powinien odbywać się w formie listów (poleconych lub poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), przy zachowaniu kopii wysyłanych pism. Rozmowy powinny być nagrywane lub powinny odbywać się przy udziale świadków.

Jeśli planujemy zwrot samochodu po zakupie i nie korzystamy z niego, warto umieścić go na strzeżonym parkingu lub w innym miejscu nieznanym sprzedawcy. Należy to też zrobić jeśli planujemy zatrzymać samochód, ale korzystanie z niego jest niemożliwe do czasu naprawy.

Dochodzenie roszczeń w sądzie

Forma dochodzenia roszczeń może być różna. Możliwe jest skierowanie do sądu pozwu lub zawezwania do próby ugodowej. Nie zalecamy korzystania z e-sądu.

Jeśli kupujący decyduje się na wniesienie powództwa, przygotowanie pozwu powinien zlecić prawnikowi, ponieważ każdy stan faktyczny umożliwia dobranie innych środków prawnych i zastosowanie innych przepisów.

Skonstruowanie roszczenia nie musi opierać się tylko i wyłącznie o przepisy art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Możliwe jest zastosowanie np. zbiegu roszczeń z tytułu rękojmi i z art. 471 k.c., co w niniejszej sprawie pozwoliło powodowi odzyskać nie tylko odszkodowanie odpowiadające cenie akumulatora, ale również cenie jego badań diagnostycznych i pomocy prawnej, co dwukrotnie zwiększyło kwotę dochodzonego roszczenia.

Kwestia wyboru roszczenia przed skierowaniem sprawy na etap sądowy została szerzej opisana w kolejnym artykule.

Jesteś sprzedawcą? Masz prawa, podobnie jak kupujący

Każdy kupujący prędzej, czy później będzie również sprzedawcą samochodu. Jeśli sprzedałeś samochód, również możesz skorzystać z naszej pomocy, ponieważ niejednokrotnie roszczenia kupujących okazują się niezasadne. Jest tak np. wtedy, gdy sprzedawca nie składał żadnych zapewnień o stanie pojazdu, a samochód ma typowo eksploatacyjne wady (np. zużyte sprzęgło). Jeśli sprzedałeś samochód i chcesz ustalić, czy istnieją podstawy Twojej odpowiedzialności, skontaktuj się z nami.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

1/ ZWROT SAMOCHODU W TERMINIE 14 DNI
Czy możliwy jest zwrot samochodu po zakupie w terminie 14 dni bez powodu?

Zwrot w terminie 14 dni bez podania przyczyny dotyczy zakupów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Większość umów sprzedaży pojazdów nie spełnia tego kryterium, ponieważ umowę zawiera się przy równoczesnej obecności sprzedawcy i kupującego.

2/ TERMIN NA ZWROT OKREŚLONY PRZEZ SPRZEDAWCĘ
Zwrot samochodu w ciągu 7 dni. Sprzedawca twierdzi, że jedynie w takim terminie mogłem zwrócić samochód po kupnie.

Jeśli podstawą zwrotu pojazdu ma być wada (niezgodność z umową) terminy na zwrot są dużo dłuższe. Nie ma żadnego ograniczenia czasowego w postaci 7 dni, miesiąca lub dwóch miesięcy. Terminy w rękojmi opisujemy w tym artykule.

3/ MOMENT ZWROTU SAMOCHODU I PIENIĘDZY ZA SAMOCHÓD
Uzależniam zwrot samochodu od wcześniejszego otrzymania od sprzedawcy przelewu. Sprzedawca się na to nie zgadza. Co zrobić?

Zwrot świadczeń powinien nastąpić równocześnie. Nie można wymusić na sprzedawcy wcześniejszego przelewu, przed wydaniem pojazdu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przypadku zgodnej woli sprzedawcy i kupującego, uregulować to odmiennie.

4/ KOSZTY DODATKOWE (OC, OPONY)
Umowę zawarłem pół roku temu i kupiłem do niego zimowe opony, zawarłem umowę OC. Odkryłem fałszywy przebieg i teraz ustalam ze sprzedawcą zwrot samochodu po nieudanym zakupie. Czy mogę żądać zwrotu pieniędzy za opony i OC.

Zwrot za OC jest uzasadniony. W przypadku opon sprawa jest bardziej skomplikowana. Jeśli samochód miał zużyte zimowe opony i wymiana była niezbędna, a stare opony zutylizowano, możliwe jest żądanie zwrotu. W innym przypadku powinniśmy zatrzymać opony, nie żądać zwrotu za nie od sprzedawcy i samodzielnie je sprzedać.

5/ ZWROT WYŁĄCZNIE CENY SAMOCHODU
Sprzedawca zgadza się na zwrot samochodu po zakupie, który miał miejsce miesiąc temu. Nie zgadza się natomiast na zwrot za serwis olejowy, który wykonałem. Co zrobić?

Warto rozważyć zawarcie ugody, w ramach której odzyskamy cenę pojazdu, ale równocześnie nie zrzekniemy się roszczenia o naprawienie poniesionej szkody. Wtedy możliwe będzie wytoczenie powództwa o mniejszą kwotę, a sprawa zwrotu samochodu będzie zamknięta. Jeśli natomiast sprzedawca nie zgadza się na zawarcie takiej ugody zasadne jest skierowanie do sądu pozwu z żądaniem zwrotu ceny pojazdu oraz zwrotu innych poniesionych kosztów.

6/ DAROWIZNA A ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Sprzedawca twierdzi, że zwrot samochodu po zakupie jest niemożliwy bo w dowodzie widnieje obok mnie mój ojciec, a samochód kupowałem tylko ja. Po kupnie zrobiłem darowiznę.

Darowizna powinna zostać uchylona przed odstąpieniem od umowy. Taka sytuacja wymaga konsultacji z prawnikiem, ponieważ ewentualny błąd może uniemożliwić zwrot samochodu.

7/ ODSZKODOWANIE (WYNAGRODZENIE) DLA SPRZEDAWCY
Zwracam samochód sprzedawcy z powodu wad, ale chce mnie obciążyć za niedużą obcierkę na parkingu (500 zł) i za użytkowanie przez 3 miesiące (1000 zł).

Pieniądze za obcierkę są zasadne, bo nie jest to normalne zużycie pojazdu. Natomiast zwrot samochodu po zakupie nie uzasadnia wypłacania sprzedawcy „wynagrodzenia” za korzystanie z samochodu przez kupującego.

8/ BŁĘDNA KWOTA OBNIŻENIA CENY
Wysłałem obniżenie ceny na 4000 zł. Biegły sądowy obliczył je na 3000 zł. Sprzedawca twierdzi, że moje oświadczenie jest z tego powodu nieważne.

Złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny z podaniem nieprawidłowej kwoty nie skutkuje nieważnością takiego oświadczenia. Zawsze lepiej złożyć oświadczenie na kwotę wyższą, a później ograniczyć roszczenia w sądzie po ich dokładnym obliczeniu przez rzeczoznawcę, przed skierowaniem pozwu. Kłopotliwa może być odwrotna sytuacja- złożenie oświadczenia na zbyt niską kwotę może później uniemożliwić jej rozszerzenie do wyższej kwoty, ze względu na upływ terminów.

9/ SAMOCHÓD ZOSTAWIONY W ROZLICZENIU W RAZIE ZWROTU SAMOCHODU PO ZAKUPIE
Muszę zwrócić samochód sprzedawcy w związku z jego wadami. Kłopot w tym, że poza gotówką w rozliczeniu zostawiłem stary samochód, a sprzedawca już go nie ma. Jak to rozwiązać?

Cena pojazdu może być uiszczona w części w gotówce, a w części w przedmiocie, którego wartość jest możliwa do ustalenia. W takich sytuacjach raczej nie praktykuje się zwrotu samochodu zostawionego w rozliczeniu, chyba że z dokumentów wynika, że strony zawarły umowę zamiany. Zawsze jednak warto skonsultować taką sytuację z prawnikiem.

tagi wpisu: reklamacja nowego samochodu, reklamacja używanego samochodu, zwrot samochodu po zakupie od osoby prywatnej, ile jest dni na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży samochodu

534 KOMENTARZE

 1. Wzialem auto z salonu w leasing na firmę. Auto pali zdecydowanie więcej niż deklarowano w dokumentach (4-5 litrów więcej na 100 km). Czy mogę na tej podstawie domagać się obniżenia opłaty za auto?

  • Zależy w jakich dokumentach to deklarowano- jeśli w materiałach reklamowych, to spalanie jest liczone w ściśle wskazanych tam warunkach, nieosiągalnych na drodze. Jeśli natomiast spalanie jest zauważalnie wyższe od średniego spalania deklarowanego przez uczestników, można rozważyć jakieś działania.
   Oczywiście można rozważyć działania przed UOKiK (naruszenie zbiorowych interesów konsumentów), byłaby to pewnie ciekawa sprawa, natomiast jak dotąd, zgodnie z moją wiedzą, nikt się tym nie zajmował.

 2. Dzień dobry . Kupiłem samochód od osoby , która prowadzi działalność . Wartość pojazdu to 13000zł.
  Samochód ma już swoje lata , ale wyglądał ładnie . Przy zakupie zwróciłem uwagę , że wogóle nie pali się kontrolka Check , ale sprzedawca powiedział , że nie ma tej opcji.
  Po sprawdzeniu w internecie okazało się pojazd jest wyposażony w kontrolę Chech. Po rozebraniu tablicy rozdzielczej okazało się ,że lampka została celowa zaklejona taśmą , żeby ukryć uszkodzenia i błędy . Przy okazji został uszkodzony obrotomierz. Czy mogę dochodzić roszczeń od sprzedawcy za celowe ukrycie wad.
  Ponadto są jaszcze inne ukrycia typu zamalowania podłogi na rdzę , uszkodzenie radia ,itp
  Pojazd kupiony 2 tyg. temu

   • Sprzedający nie odpowiada na telefony i smsy ( ma wyłączony albo nie odbiera ) , muszę mu wysłać listownie powiadomienie o problemach i wszczynanym postępowaniu ?

    • Zdecydowanie tak. W innej formie nie udowodni Pan, że druga strona miała możliwość zapoznania się ze składanymi oświadczeniami, o czym mówi art. 61 Kodeksu cywilnego.

 3. Witam w październiku tamtego roku kupiłem samochód z komisu po przejechaniu ok 4,5tyś km jadąc na wakacje auto stanęło i było po jeździe.Po scholowaniu auta do mechanika okazuje się że padł silnik urwany korbowód który rozwalił blok silnika taka diagnoza na świeżo przedstawiona przez mechanika jeszcze nic nie było w samochodzie robione co mogę w takiej sytuacji zrobić?

 4. Witam, dwa dni temu kupiłam samochód w komisie, ponieważ auto było sprowadzone z Niemiec miły pan zaoferował, że przywiezie mi je lawetą pod dom. Gdy odjechał okazało się, że samochód jest starszy o rok, niż informowano mnie na miejscu i w ofercie na stronie internetowej komisu. Panowie nie zgadzają się na zwrot auta ani na obniżenie ceny. Co mogę zrobić?

  • Najpierw trzeba ustalić ubytek wartości handlowej pojazdu- wbrew pozorom czasem bywa niewielki i dużo zależy od daty pierwszej rejestracji. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 5. Dzień dobry, zakupiłem auto od osoby prywatnej. Po zakupie dopiero zauważyłem że ostatni właściciel nie zarejestrował auta przez trzy lata, do tego na ubezpieczenie była wpisana inna osoba. Od tego momentu kontakt ze sprzedawcą się urwał.
  Dodatkowo wracając do domu zwróciłem uwagę że przebieg około dwukrotnie się zaniża (np według Google przejechałem 100 km a licznik się powiększył o 50 km).
  Sprawdziłem umowę i niestety jest to wzór umowy która państwo podajecie jako niekorzystna dla kupującego.
  Wysłałem dzis odstąpienie od umowy jednak boję się że podang adres to mógł być tylko słup. Auto sprawdzane i w cepiku i na carvertical i wydawało się ok.
  Co dalej mogę robić w tym temacie? Policja poinformowana ale póki co radzili wysłać odstąpienie i czekać.
  Czy takie auto mogę użytkować i dokonać niezbędnych napraw (np nie zamykająca się klapa od maski, z racji zaniżania przebiegu na pewno konieczna wymiana rozrzadu).
  Pozdrawiam

 6. Witam, kupiłam pod koniec marca samochód z 2010r od handlarza, w trakcie oglądania powiedział, że do wymiany są tylko klocki. Samochód był sprowadzony z Niemiec z uszkodzonym rozrządem. Handlarz przed sprzedażą naprawił rozrząd – taką informację zamieścił w ogłoszeniu. Na początku kwietnia udało mi się auto zarejestrować i tak pojeździłam nim 1 dzień po czym zapalił się chek . Zadzwoniłam do Handlarza oraz wysłałam sms wraz ze zdjęciami. Pan przyjechał kilka dni później zabrał auto i usunął usterkę (czujnik wałka) w dniu kiedy ostawił mi auto nawet nie zdążyłam wjechać do garażu znowu zapalił się chek od razu zadzwoniłam i gość zawrócił po czym znowu zabrał auto. Tydzień później odstawił auto ( wymiana wtrysku) pojeżdziłam 5 dni a 5 dnia znowu kontrolka chek ( podobno sprzedano mu wadliwy wtrysk). I znowu byłam bez auta tydzień. W dniu kiedy Pan oddał auto wieczorem po przejechaniu 60 km zapaliła się kontrolka – dolej litr oleju. Przy okazji okazało się, że prawy amortyzator trzyma się na samej sprężynie, od tej pory czyli 29.04 auto stoi w garażu, . Chciałabym nadmienić , iż auto ma przegląd z dnia zakupu ( nie było mnie przy przeglądzie ) to jedno a drugie od momentu kiedy otrzymałam auto na koniec marca auto przejechało dokładnie 405 km z czego ja jako użytkownik może 120. Teraz handlarz twierdzi, że to ja uszkodziłam amortyzator. i że na pewno samochód bez zarzutu tylko mi się po prostu znudził Po za tym pozostaje jeszcze kwestia nie równej pracy silnika, szarpania, i słyszalności samego rozrządu. Ja od samego początku chciałam odstąpić od umowy ale Sprzedawca chciał naprawiać usterki. Teraz stwierdził, że mam mu odstawić auto na kilka dni a on na swój koszt weźmie rzeczoznawcę i albo odda mi pieniądze albo odkupi auto po cenie niższej. Co ja mam robić ?

  • Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony. Sprzedawca ma prawo do usuwania wad, natomiast sama procedura usuwania wad może zostać skutecznie wynegocjowana ze sprzedawcą.

 7. Dzień dobry Chcę Cię zapytać! Samochód sprzedany 14.05.2023r. Samochód został sprzedany na Ukrainę! Numery tranzytowe otrzymano następnego dnia. Samochód został po raz pierwszy zarejestrowany w Polsce około 2010 roku. Do tego czasu przeszedł wszystkie przeglądy i posiadał ubezpieczenie. Nie było żadnych problemów! Dzisiaj, 21.06.23, kupujący zadzwonił do mnie i powiedział, że nie może zarejestrować tego samochodu na Ukrainie, ponieważ numery silnika i rozgotowane numery nadwozia są na nim zepsute. I chce mi ten samochód sprowadzić do Polski i żąda zwrotu pieniędzy!!! Nie mogę wiedzieć, co się stało z tym samochodem przez ponad miesiąc i nie mogę wiedzieć! Może sami to wszystko zrobili i postanowili wziąć (zwrócić) ode mnie pieniądze, aby na tym zarobić !!!

  • Jeśli nie jest Pan przedsiębiorcą sprzedającym pojazd kupującemu, to kupujący musi udowodnić istnienie wady w momencie sprzedaży.

 8. Witam .
  Sprzedałem auto stare i zniszczone . Nabywca kupił je do remontu . Teraz żąda zwrotu pieniędzy i chce oddać auto ponieważ koszty naprawy przewyższają jego wartość . Czy mam obowiązek je odkupić za cenę z umowy ?

  • To zależy od treści umowy, ogłoszenia, wieku pojazdu i stanu wiedzy kupującego w momencie zawierania umowy. Sugeruję zażądać od kupującego stanowiska na piśmie z dokładnym sprecyzowaniem wad. Jeśli jakieś pismo przyjdzie, proszę je do nas przesłać i postaramy się pomóc.

 9. Witam. Sprzedałem auto. Po miesiącu kupujący stwierdzili że skrzynia DSG jest zepsuta i zarządzali 4000 na naprawę odmówiłem. Wysłali oficjalne pismo gdzie wykazali szereg usterek typowo eksploatacyjnych jak np. sparciala guma na półosi czy luźna linka od ręcznego ale nie było słowa o tej skrzyni biegow. Zaznaczę że auto oglądali 10 minut w sumie to przyjechali go kupić bo cenę ustalali przez telefon. Sprawa trafiła do sądu i we wniosku wymienili już inne usterki ajkie wynalazł pan w ASO oraz okazało się że 7 lat wcześniej auto miało cofany licznik(byłem 3 właścicielem w PL) Sprawę przegraliśmy. Auto prawie dwa lata stało pod chmurką nie jeździ e nie odpalane bez przeglądu. Czy to jest podstawa aby pomniejszyć kwotę zwrotu?

 10. Dzień dobry, kupiłem samochód od osoby iw ciągu półtora miesiąca odkryłem, że pękła sprężyna amortyzatora i padła skrzynia biegów. w tym czasie prawie cały czas przebywałem za granicą do pracy i praktycznie nie korzystałem z samochodu. Samochód nie został jeszcze zarejestrowany. Czy mogę odstąpić od umowy i oczekiwać zwrotu pieniędzy?

   • Witam,
    Kupilismy auto handlarza i w ciagu 3tyg padlo nam sprzeglo i dwumasa, do tego kopci.
    Czy mozemy odstapic od umowy? Lub starac sie o zwrot kosztow na rzecz naprawy wszystkiego?

    Pozdrawiamy!

 11. Kupiliśmy samochód w jednym z popularnych komisów. Po przejechaniu 500km okazało sie ze płyn chłodniczy gdzies znika, a naprawa moze okazać sie bardzo droga. Czytam o ubezpieczeniu jakie wcisnęli nam przy zakupie (carlife), podobno pic na wodę. Co robić?

  • Szybko dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i udokumentować wady- to ważne, żeby udowodnić, że wystąpiły tak szybko. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 12. Witam, sprzedałam auto i kupujący chcę go zwrócić.
  Auto z zagranicy sprzedane w Polsce 16.kwietnia-
  18.kwietnia kupujący chcę go zarejestrować i jest problem-(informcję o tym dostałam19kwietnia )-każą czekać do wyjaśnienia (mija tydzień i jest informacja, że auto ma niby podrobiony vin)- wyjaśniają to .
  Ja też za granicą z urzędu dokumenty załatwiam-ale kupujący chcę zwrotu gotówki i chce mi zwrócić auto…co robić???

  • Zweryfikować, czy kupujący ma rację, jeśli tak, zwrócić pieniądze i zawiadomić organy ścigania. Jeśli samochód jest z Niemiec, sugeruję szukać polskich prawników pracujących przy granicy z Polską, po stronie niemieckiej lub polskiej. Znajdzie Pani takie kancelarie.

 13. Witam,
  W piątek sprzedałam 15 letni samochód. Był oglądany z każdej strony przez kupującego przez 1.5 godz. Była wykonana jazda próbna. Kupujący nie skorzystał z możliwości sprawdzenia samochodu na stacji diagnostcznej, tylko sprawdzał z zewnątrz na własną ręke. Został poinformowany o wychodzącej rdzy i rysach na karoserii.
  Została podpisana umowa i kupujący odjechał. Po 1.5 dnia dostaję wiadomość od sprzedajacego,że pasy wewnątrz auta nie posiadają certyfikatu i na pewno zostały wymienione z innego auta oraz że nie działa tylna wycieraczka. W takim samym stanie kupiłam auto i jeździłam nim 4 lata. O wycieraczce zapomniałam powiedzieć, ponieważ jej w ogóle nie używałam przez ten czas. Natomiast o pasach nie miałam pojęcia. Była możliwość weryfikacji wszystkiego na miejscu. W umowie był punkt,że sprzedający zapoznał się ze stanem faktycznym auta. Kupujący straszy mnie sądem i wystawieniem rachunku na naprawę lub żąda zwrotu samochodu. Czy mam się o co martwić, powinnam przyjąć samochód?

  • Kwestia pasów powinna być wyjaśniona, może być ona kłopotem, jeśli zamontowano inne, używane pasy. Z drugiej strony kupujący musi wykazać, że wada istniała w momencie sprzedaży. Sugeruję zażądać od kupującego stanowiska na piśmie z dokładnym sprecyzowaniem wad. Jeśli jakieś pismo przyjdzie, proszę je do nas przesłać i postaramy się pomóc.

 14. Witam
  Zakupiłam auto niespełna 48g.temu o godz.20.30.jestem osobą prywatną i kupiłam również auto od osoby prywatnej,wszystko było oki bez zastrzeżeń,poinformował mnie pan o wymianie rozrządu , oleju,pompy wody…itp po zakupie i przejechaniu 70 km.auto zaczęlo klekotać jest to Hiunday i 30 1.4 benzyna 2009 r.myslalam.ze do jaka blachostka fakt do domu miałam ogólnie 250km.pojechala do mechanika i nikt do póki silnika nierozbierze niewiadomo co konkretnie dolega
  Poinformowałam już wczoraj sprzedającego o aucie że coś nie tak ,to mi napisałam że auto sprzedał w dobrym stanie znałam stan faktyczny,powiedziałam o zwrocie auta powiedział że nie…co mogę zrobić w tej kwestii
  Pozdrawiam

 15. Witam wczoraj kupiłem samochód.wiedzialem o jednej wadzie ok.podczas powrotu autem do domu pojawiły się następne problemy .Próbowałem się z kontaktować z sprzedajoncym ale mnie wyraźnie zbywa nawet nie odbiera telefonu unika mnie .Przez chwilę nawet chciałem się zanim normalnie dogadać jakiś kompromis.Ale jak tak już się zaczęło zbywanie i nieodbieranie telefonu to chciał bym je zwrócić.tylko jak jak go nie mogę namierzyć

   • Można poprosić taki formularz ale dla sprzedającego? Vw polo z roku 1996. Kupiłem go od starszego pana za 900 zł. Autko wystawiłem na sprzedaż trochę drożej ale ze względu na jego stan blacharski sprzedałem za ta samą cenę. Oglądających było trzech, sprawdzili samochód na parkingu a kupujący wykonał jazdę próbną bez mojego udziału. Był zadowolony i transakcja doszła do skutku. Po 2 dniach poinformował mnie o chęci oddania samochodu z powodu „wypadania biegów”. Miałem ten pojazd przez 5 dni i przejechałem ok 30km. Ani mi ani kupującemu nic takiego się nie działo. Kupujący żąda przyjęcia uszkodzonego samochodu i zwrotu gotówki. Auto było w pelni sprawne. Proszę o pomoc