Pierwsze kroki po kupnie samochodu z wadami

W przypadku kupna samochodu z wadami bardzo istotne jest jak najszybsze podjęcie odpowiednich kroków prawnych. Poniżej opisano niezbędne czynności, które pozwolą nam skutecznie dochodzić swoich praw, jeśli stwierdzimy wady ukryte. W pierwszej kolejności konieczna będzie ocena stanu prawnego oraz skompletowanie niezbędnych dowodów. W oparciu o te informacje, możliwe będzie dobranie odpowiednich środków prawnych.

Określenie daty zawarcia umowy

W pierwszej kolejności, konieczne jest ustalenie kiedy zawarta została umowa sprzedaży pojazdu (często błędnie nazywana umową kupna-sprzedaży lub umową kupna). Wynika to z wejście w życie dnia 25.12.2014 r. Ustawy o prawach konsumenta, na mocy której dokonano istotnych zmian dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu wad rzeczy sprzedanych. Jeśli umowa została zawarta najpóźniej dnia 24.12.2014 r. lub wcześniej, zastosowanie znajdą przepisy sprzed nowelizacji. Jeśli umowa została zawarta dnia 25.12.2014 r. zastosowanie znajdą nowe przepisy. Bez znaczenia jest natomiast termin kiedy wada ukryta samochodu została wykryta lub termin zawiadomienia o niej sprzedawcy. Kluczowa jest wyłącznie data zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku zawarcia umowy przed dniem 25.12.2014 r., zapoznaj się z tym wpisem, w którym omówiono stan prawny sprzed nowelizacji.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Art. 51. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 52. Tracą moc:
1) ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225);
2) ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).

Ocena stanu prawnego

Następnie należy ustalić jakie przepisy będą miały zastosowanie do naszej sprawy. Strony transakcji (gdzie “(K)” to kupujący, a “(S)” to sprzedawca) mogą być następujące:

 1. konsument (K) – przedsiębiorca (S),
 2. przedsiębiorca (K) – przedsiębiorca (S)
 3. osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą (K) – osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą (S)

Sytuacja nr 1 będzie miała miejsce przede wszystkim, gdy kupimy samochód z wadami ukrytymi od komisu lub w salonie, a zakup nie został dokonany na potrzeby prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Sytuacja nr 3 to klasyczna transakcja pomiędzy dwiema osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Niestety ma również miejsce często, gdy komis samochodowy chce uniknąć odpowiedzialności z tytułu rękojmi i podsuwa do podpisania umowę podpisaną in blanco przez właściciela samochodu, którym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Należy więc dokładnie zbadać kto jest stroną umowy, gdyż takie działanie komisu może utrudnić dochodzenie ewentualnych roszczeń.

W sytuacji nr 1 mamy status konsumenta. W sytuacji nr 2 jak i 3 mamy status kupującego niebędącego konsumentem. Nasze uprawnienia w każdym z trzech opisanych przypadków określają art. 556 i n. Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.

Roszczenia kupującego niebędącego konsumentem

Jeśli do Twojej sytuacji mają zastosowanie przepisy dotyczące kupującego niebędącego konsumentem, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy w umowie nie wyłączono uprawnień kupującego z tytułu rękojmi. Jednak nawet gdyby wyłączenie takie nastąpiło, to możemy dowodzić, że sprzedawca zataił wadę. Zatajenie może sprowadzać się do zaniechania tj. niepoinformowania kupującego o istotnych okolicznościach, o których sprzedawca wiedział. Zobacz też artykuł o niekorzystnych wzorach umów sprzedaży.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.
§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Jeśli uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostały wyłączone lub też ich wyłączenie jest bezskuteczne (art. 558 § 2 k.c.) kupujący może od razu albo odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny. Sprzedawca ma możliwość niezwłocznego usunięcia wad lub wymiany rzeczy i “anulowania” w ten sposób otrzymanego odstąpienia lub też oświadczenia o obniżeniu ceny.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeśli więc chcemy skorzystać z przysługującego nam uprawnienia do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, to najlepszą formą będzie wysłanie odpowiedniego oświadczenia z zastrzeżeniem, że będzie ono skuteczne, jeśli sprzedawca np. w terminie 14 dni (tj. niezwłocznie) nie usunie wad lub też nie wymieni rzeczy na wolną od wad.

Należy pamiętać, że odrębną kwestią jest zawiadomienie sprzedawcy o wadzie, a odrębną wysłanie oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy i żądaniu zwrotu ceny pojazdu. Jeśli nie chcemy precyzować od razu naszego roszczenia, na początku wystarczy wysłanie pisma z zawiadomieniem o wadzie. Przepisy nie precyzują terminu na zawiadomienie sprzedawcy o wadzie, jednak dla celów dowodowych, najlepiej zrobić to niezwłocznie po wykryciu wady. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie wysłaniu jednego pisma, w którym zarówno informujemy o wadzie pojazdu jak i określamy nasze roszczenie.

Roszczenia konsumenta

W przypadku realizacji roszczeń przez konsumenta, wyglądają one podobnie jak opisane wyżej roszczenia podnoszone przez pozostałych kupujących. Konsument dysponuje natomiast następującymi, dodatkowymi udogodnieniami:

 • szersza gama uprawnień: obok odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny możliwe jest też żądanie naprawy lub wymiany pojazdu (art. 560 § 2 k.c.),
 • domniemanie uznania roszczenia konsumenta za uzasadnione, w przypadku nieustosunkowania się do niego przez przedsiębiorcę w terminie 14 dni od daty otrzymania go (art. 561[5] k.c.),
 • domniemanie niezgodności towaru z umową, jeśli wada została stwierdzona w okresie roku od dnia wydania pojazdu kupującemu (art. 556[2] k.c.),
 • brak możliwości wyłączenia lub ograniczenia uprawnień kupującego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.),
 • dłuższe terminy przedawnienia niektórych roszczeń (art. 568 § 2 k.c.).

Trzeba stanowczo podkreślić, że uprawnień konsumenta nie można wyłączyć (w przeciwieństwie do uprawnień kupujących niebędących konsumentami). Wszelkie postanowienia o niewnoszeniu roszczeń przez kupującego, umieszczane przez sprzedawców na fakturach lub umowach są nieważne jako klauzule niedozwolone.

Roszczenia z tytułu rękojmi, konsument może podnosić w terminie 2 lat od daty wydania towaru, natomiast przy rzeczach używanych strony mogą w umowie skrócić ten termin do roku.

Terminy

W efekcie nowelizacji przepisów dotyczących rękojmi, usunięto wymóg zawiadomienia sprzedawcy o wadzie w określonym terminie od momentu powzięcia wiedzy o wadzie. Jedynie kupujący będący przedsiębiorcami powinni zawiadomić sprzedawcę o wadzie niezwłocznie po powzięciu wiedzy o niej (art. 563 § 1 k.c.).

Pozostawiono natomiast (z modyfikacjami) terminy na dochodzenie roszczeń (odstąpienie, obniżenie ceny, naprawa lub wymiana), które mogą być sformułowane wraz z zawiadomieniem sprzedawcy o wadzie lub też dopiero po zawiadomieniu o wadzie. Bliższe omówienie terminów na dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi zawiera ten artykuł.

Środki dowodowe

Najczęściej sprzedawca będzie kwestionował swoją odpowiedzialność lub grał na zwłokę. Dochodzenie od niego roszczeń, nie uniemożliwia korzystania z wadliwego pojazdu. Należy jednak dokumentować wszelkie naprawy i poniesione koszty (faktury, paragony, oświadczenia i dane mechaników), tak aby możliwe było ich późniejsze dochodzenie od sprzedawcy.

Wszelki kontakt ze sprzedawcą powinien odbywać się w formie przesyłek listowych (poleconych lub poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), przy zachowaniu kopii wysyłanych pism. Rozmowy powinny być nagrywane lub powinny odbywać się przy udziale świadków.

Dochodzenie roszczeń

Forma dochodzenia roszczeń może być różna. Możliwe jest skierowanie do sądu pozwu lub zawezwania do próby ugodowej. Jeśli kupujący decyduje się na wniesienie powództwa, przygotowanie pozwu powinien zlecić prawnikowi, ponieważ każdy stan faktyczny umożliwia dobranie innych środków prawnych i zastosowanie innych przepisów. Przykładowo w przypadku braku środków do prowadzenia sprawy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia od kosztów sądowych albo wytoczenie powództwa jedynie o część roszczenia. Z tej drugiej opcji może skorzystać osoba, która nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od kosztów.

Również skonstruowanie roszczenia nie musi opierać się tylko i wyłącznie o przepisy art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Możliwe jest zastosowanie np. zbiegu roszczeń z tytułu rękojmi i z art. 471 k.c., co w niniejszej sprawie pozwoliło powodowi odzyskać nie tylko odszkodowanie odpowiadające cenie akumulatora, ale również cenie jego badań diagnostycznych i pomocy prawnej, co dwukrotnie zwiększyło kwotę dochodzonego roszczenia.

Paradoksalnie skala bezczelności nieuczciwych sprzedawców bardzo często ułatwia dochodzenie roszczeń (są one oczywiste). Należy to jednak robić z głową, twardo stąpając w ramach obowiązujących przepisów. Kwestia wyboru roszczenia przed skierowaniem sprawy na etap sądowy została szerzej opisana w kolejnym artykule.

Pomoc prawna

Jeśli jesteś zainteresowany naszą pomocą lub bezpłatną poradą opisz Twoją sprawę korzystając z tego formularza. W odpowiedzi otrzymasz bezpłatną analizę sprawy oraz propozycję pomocy z naszej strony wraz z wyceną.

Jesteś sprzedawcą? Masz prawa, podobnie jak kupujący

Każdy kupujący prędzej, czy później będzie również sprzedawcą samochodu. Jeśli sprzedałeś samochód, również możesz skorzystać z naszej pomocy, ponieważ niejednokrotnie roszczenia kupujących okazują się niezasadne. Jest tak np. wtedy, gdy sprzedawca nie składał żadnych zapewnień o stanie pojazdu, a samochód ma typowo eksploatacyjne wady (np. zużyte sprzęgło). Jeśli sprzedałeś samochód i chcesz ustalić, czy istnieją podstawy Twojej odpowiedzialności, skontaktuj się z nami.

tagi wpisu: reklamacja nowego samochodu, reklamacja używanego samochodu, zwrot samochodu po zakupie

277 KOMENTARZE

 1. Dzień dobry.
  Z końcem stycznia 2020 zakupiłem auto. Prowadzę działalność, ale kupiłem auto dla siebie prywatnie od osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą. Po auto pojechałem ponad 100 km i po przyjechaniu do domu okazało się wieczorem, że silnik wyrzuca płyn chłodniczy. Podczas zakupu, w czasie oględzin auta silnik pracował, odbyłem jazdę próbną i trasę do domu i nic niepokojącego się nie działo. Po dwóch dniach skontaktowałem się ze sprzedającym dopytując o usterkę, powód usterki ale on nic nie umiał powiedzieć. Twierdził, że nic się nie działo, że silnik był ok.
  Następne dni było to jeżdżenie od mechanika do mechanika, sprawdzanie układu chłodzenia chemią, wymiana termostatów, pompy wody, chłodnicy. Nic to nie pomogło, jak silnik się nagrzał to wyrzucał płyn. Dopiero przed kilkoma dniami auto trafiło do mechanika i ten zdemontował silnik i się okazało, że blok silnika jest pęknięty. Po namyśle, skojarzyliśmy fakty, że podczas wymiany pompy wody / pierwsze spuszczanie płynu chłodzącego / w zbiorniczku wyrównawczym były zauważalne błyszczące drobinki, takie jak w preparatach do uszczelniania układu chłodzenia.
  Pytanie moje, czy na obecną chwilę po ponad trzech miesiącach od zakupu jest sens kontaktować się ze sprzedającym i domaganie się zwrotu kosztów naprawy?
  Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.

 2. pokręcone auto sprzedawca- bezwypadkowy. W DNA zgłoszenie 5 szkód na pojeździe. auto Astra j kombi z gazem czarny rocznik 2013 przebieg 95 tyś 1.4 turbo nr rej NO …30K. Ostrzegam tylko. Na oto Moto wystawiony 29.03.2020 r. nr oglnoszenia 6073010774

 3. Dzień dobry,
  W grudniu zakupiłem samochód od osoby prywatnej. Podczas pierwszej trasy autostradą samochód przeszedł w tryb awaryjny i tak działo się za każdym razem w trasie. Po 4 miesiącach jeden z mechaników odkrył, że samochód był tuningowany (na hamowni osiągnął 231KM zamiast fabrycznych 175KM i znaleziono ślady ingerencji w sterownik silnika).
  Jakie kroki powinienem podjąć?

 4. Witam serdecznie,
  W marcu 2019 roku zakupiliśmy wraz z żoną Mazdę 6 kombi benzyna + gaz, auto z 2010 rku.
  Jako że nie jesteśmy specjalistami w branży motoryzacyjnej zdaliśmy sie na wiedzę właściciela komisu.
  Auto jak zapewnił nas sprzedawca miało mieć zdarzenie parkingowe , a w momencie odkupienia od poprzedniego właściciela auto było w stanie bardzo dobrym i przyjechało do komisu na kołach.
  Pierwsza sprawa która nas zaskoczyła to gotówka do ręki w kwocie 25.500 PLN a faktura zaniżona o 2 tysiace. Podobno tak działaja komisy…. usłyszelismy od sprzedawcy.
  Następny problem pojawił sie w momencie robienia przeglądu….. auto miało zamontowane lampy przystosowane do ruchu lewostronnego…. kupiłem lampy prawostronne , przegląd zaliczony….
  Tak się wszystko jakoś poukładało ze około lipca 2019 roku przytarłem w tyłek audi i wtedy zaczeły wychodzić inne tematy a mianowicie, moja mazda nie ma poduszek powietrznych z przodu…. ma na swoim koncie minimum 5 kolizji w wyniku których wypłacane były bardzo duze kwoty, auto jest szpachlowane i lakierowane dookoła… nie ma mozliwości precyzyjnego ustawienia geometrii kół, drzwi tylne pasażera (prawe) są spasowane na siłę i nie da sie ich wyregulować na zawiasach (sprzedawca zapewnił ze to przesunięcie na zawiasach)
  i teraz pytanie?????

  co dalej ??

  Pozdrawiam
  Maciek

 5. Dzień dobry.25 marca 20020 zakupiłem samochód od handlarza,który posiada komis.Podczas oględzin zapytałem czy to auto jest po wypadku.Odpowiedział ze śmiechem,że nie.Auto było własnością pewnej firmy,zakupione w salonie Toyoty i od nowości przez nią serwisowane.Sprzedawca wcześniej podaj mi dane i numer rej. auta.Sprawdziłem to na stronie:Historia pojazdu.gov.pl i widniały tam tylko serwisy,kiedy dokonywano,etc.
  Kiedy doszło do transakcji,mając wszystkie dokumenty,zadzwoniłem do Toyoty,a następnie się umówiłem na rozmowę.Tam powiedziano mi,że to auto uczestniczyło w kilkunastu wypadkach,które były naprawiane w Toyota.A więc nowy zderzak przedni,tylny,maska,szyba przednia,reflektory,błotniki,drzwi kompletne przednie dwie pary,etc.Powiedziano mi,że wszystkie części wymienione są oryginalne Toyoty.Następnie pobrałem raport ze strony:autodna za opłatą i wtedy wyświetliło mi wszystkie kolizje tego auta.
  W tej sytuacji boję się jeżdzić takim bitym autem i chcę zwrotu pieniędzy 18 tys. jakie zapłaciłem.
  Jak to zrobić i ile może trwać taka operacja zwrotu pieniędzy?
  Dziękuję z góry i pozdrawiam.

 6. W październiku ubiegłego roku zakupiłem pojazd Peugeot 407 SW, sprzedawca poinformował o drobnych wadach dot. elektryki i zawieszenia co potwierdziło badanie techniczne, po badaniu zapewniał że to z pewnością drobnostki. W czasie jazdy z turbosprężarki dobiegały dziwne odgłosy świsty o czym sprzedawca został poinformowany – podczas rozmowy telefonicznej potwierdził, że tak jest od początku i nie należy się tym przejmować, kilkanaście dni temu samochód został oddany do serwisu celem przygotowania do przeglądu, poinformowano mnie że problem z elektryką jest głębszy i trzeba będzie nad tym dłużej posiedzieć oraz że dźwięki z turbiny są dziwne ale nie zauważono innych niepokojących sygnałów zalecono obserwowanie działania turbosprężarki. Samochód sprawował się tak jak wcześniej do dnia wczorajszego gdy na trasie doszło do spadku mocy przepalania oleju i konieczności zatrzymania pojazdu i wezwania lawety. wszelkie objawy świadczą o awarii turbiny moje pytanie brzmi czy można to uznać za ukrytą wadę ??

 7. Kupiłem nowy samochód u Dealera znanej marki. Samochód nie jest jeszcze zarejestrowany (przyjechał prosto z fabryki). Mam wątpliwości w związku z faktem, że myślę, ze samochód był “bity” na parkingu (nierówny lakier, niedokładnie umieszczona uszczelka drzwi), Co w takiej sytuacji robić?

 8. Witam. Dnia 14.03.2020r. kupiłem mazde 3. Sprzedający zarzekał że auto jest sprawne, nie poinformował mnie o absolutnie żadnej usterce, samochodu na stacji diagnostycznej sprawdzić niestety nie mogłem ponieważ wszystkie w okolicy tego dnia były zamknięte, prawdopodobnie z powodu epidemii wirusa. Podczas jazdy próbnej po mieście nie poczułem żadnych problemów z samochodem, jednak kiedy auto już kupiłem i wyjechałem od sprzedającego w trase poczułem zanik mocy, pedał w podłoge i 0 reakcji. Po dwóch wizytach u mechanika, dzisiaj tj. 19.03 został zdiagnozowany uszkodzony zawór egr, koszt samej części to ok. 900zł. Niezwłocznie zadzwoniłem do sprzedającego o sytuacji i powiedziałem że żądam zwrotu pieniędzy za samochód albo naprawy samochodu, sprzedający odpowiedział jedynie “chyba pan zwariował” po czym się rozłączył i nie odbiera już żadnego telefonu. Jakie kroki powinienem podjąć w tej sytuacji?

  • Wadą w takim przypadku jest to, że pojazd w momencie wydania już miał przyczynę, która skutkowała niemożnością użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 9. Witam 13.03 2020 kupiliśmy auto które miało nie mieć problemów ani z paleniem opis auta idealny. Gdy dojechaliśmy słabo palił. Sprzedawca powiedział że to wina paliwa i że rezerwa A jak zatankujemy na jelenie będzie ok. Na drugi dzień rano już u nas auto nie odpalił zaczęło się dusić szarpać. Udałam się do mechanika stwierdził że to wtryski. Koszt 1500 z robotą. Chce zwrócić to auto i odzyskać pieniądze Ale nie odbierają tel i nie odpisuje na SMS. Więc skontakyowalam się z poprzednim właścicielem dodam że on tym państwu sprzedał te auto tydzień temu jako uszkodzone. Co mam zrobić? Proszę o pomoc

  • Jeśli poprzedni właściciel potwierdza, że sprzedał samochód jako uszkodzony to dochodzenie roszczeń będzie prostsze. Pozostaje kwestia dowodów na okoliczność treści zapewnień sprzedawcy. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 10. Dzień dobry,
  mam problem z nieuczciwym sprzedawcą. Samochód zakupiony 23.12.19 roku, dzień później chcieliśmy już oddać, bo u mechanika nagle licznik przeskoczył z 240 na 700 tys km. Po skontaktowaniu się ze sprzedawcą, powiedział że silnik był zmieniany i podeślę nam dokumenty. Po 2h zero kontaktu, telefon wyłączony. Po 5 dniach od zakupu w czasie jazdy samochód nam stanął na autostradzie. Okazało się, że silnik wysiadł. Laweta do domu.
  Od 24.12 codzienna próba kontaktu ze sprzedawcą, zero odzewu. Został do niego wysłany list, że chcemy oddać auto i żądamy zwrotu pieniędzy za auto i kosztów pokrycia lawety. List został odebrany ale niestety Pan Sprzedawca nie przejął się tym za bardzo.
  Wyszło jeszcze, że auto kupił ze dwa tyg wcześniej od innych ludzi za 900 zł, bo oni myśleli że na części je sprzedają, a nam powiedział, że auto w rodzinie było jeżdżone, że wszystko sprawne. No i doszło do tego jeszcze jedno… przez nie uwagę nie sprawdziliśmy jaką kwotę wpisał na umowie. Napisał, że daliśmy mu 900 zł. A jak małżonek zauważył to powiedział, że tak się robi, żeby on kosztów nie musiał ponieść od wzbogacenia. Kupiliśmy za dużo więcej,
  Czy możemy coś zrobić? Auto stoi na podwórku, koszt remontu ogromny. My chcieliśmy je oddać na drugi dzień ale zero kontaktu z tym panem.
  Co robić? Dlaczego nieuczciwy sprzedawca, wręcz oszust może żyć spokojnie a my musimy się stresować i żyć w stresie:(

  • Sama w sobie wymiana silnika nie jest wadą, silnik jest wymiennym podzespołem pojazdu. Istotniejsze jest to w jakim był stanie w momencie sprzedaży. Tak szybki czas awarii po kupnie sugeruje, że już wtedy mógł się nie nadawać do eksploatacji. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 11. Sprzedałem samochód z 2008 roku z diesel system common rail z kwotę 17500 PLN.
  Kupujący w trakcie sprzedaży był informowany że samochód ciężko/gorzej odpala na zimnym silniku(grudzień). W momencie gdy stał w hali garażowej odpalanie przebiegało poprawnie. Kupujący powiedział że to najprawdopodobniej świece żarowe. Kupił samochód. Po kilku dniach wymienił świece jednak problem nie ustał. Po tygodniu pojechał do mechanika który poinformował go że do wymiany są wszystkie wtryski. Samochód ma przejechane 212 tys. km. Informowałem kupującego że auto gorzej odpala na zimnym, jednak słownie nie zapisaliśmy tego w umowie. W umowie wpisaliśmy tylko że do wymiany świece żarowe bo tak razem ustaliliśmy(sam byłem przekonany że to świece żarowe). Zaznaczam że kupujący miał możliwość podjechać do mechanika czy tam by gdziekolwiek chciał w okolicach Krakowa(mieszkam w centrum Krakowa) – zrezygnował z tego prawa. teraz chce odstąpić od umowy i oddać mi samochód.
  Teraz jak czytam na forach to faktycznie w dieslu w zimę jeśli jest problem z wtryskami to może kiepsko odpalać. Ponoć problemu nie ma latem gdy są wyższe temperatury.
  Czy problem z wtryskami może stanowić powód do odstąpienia od umowy ?
  Czy kupujący mógłby ewentualnie wygrać sprawę w sądzie ?
  Mi wydaje się że wtryski po pewnym czasie to część eksploatacyjna a nie wada samochodu. Tak samo jak nie wiem koło dwumasowe? czy turbosprężarka ?
  Proszę o poradę.

  • Nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Musielibyśmy ustalić takie okoliczności jak treść umowy, relacja pomiędzy stronami umowy (status kupującego jako przedsiębiorcy / konsumenta / osoba fizyczna nieprowadząca działalności), treść ogłoszenia, treść Pana zapewnień. Sugeruję zażądać od kupującego stanowiska na piśmie z dokładnym sprecyzowaniem wad. Jeśli jakieś pismo przyjdzie, proszę je do nas przesłać i postaramy się pomóc.

 12. Kupiłem tydzień temu auto. Okazuje się, że katalizator jest wycięty i w to miejsce wstawiona jest strumienica.ponadto z miejsca (od razu umówiłem się do mechanika na serwis) okazało się, że rachunek za przygotowanie auta do przeglądu to 1100zl. Czy to wystarczajacy powód do skorzystania z rękojmi? Wydaje się również, że uszczelka pod głowica też za chwilę będzie do wymiany.. Zaznaczę również, że auto kosztowalo 4000zl wiec poniesione koszty są spore..

 13. Witam 3 dni temu sprzedałam samochód Passat 2000r. Cena za jaką było wystawione auto to 2900. Gość kupił po 45 min oglądania. Jeżdżenia. Zaglądania do chłodnicy i pod auto. Za cenę 1800 a dziś mi dzwoni i straszy mnie sądem że jest uszczelka do wymiany i wiele innych rzeczy do zrobienia. Ja mówiłam że się na tym nie znam ją poprostu jeżdżę. Dostał też paragon na 1 z wcześniejszych napraw na 1000zl innych części. W umowie jest punkt że kupujący zapoznał się że stanem faktycznym i nie wnosi roszczeń. Czy powinnam zwrócić pieniądze. Jeśli tak to czy mogę zrobić to w ratach bo fizycznie nie mam już tej gotówki. Bardzo proszę o pomoc. Autem jeździłam 3 miesiące.

  • W takim wieku i stanie pojazdu prawdopodobieństwo skutecznego podnoszenia roszczeń jest niewielkie. Pani odpowiedzialność mogłaby ewentualnie wynikać z treści zapewnień składanych sprzedawcy. Sugeruję zażądać od kupującego stanowiska na piśmie z dokładnym sprecyzowaniem wad. Jeśli jakieś pismo przyjdzie, proszę je do nas przesłać i postaramy się pomóc.

 14. Ludzie auto to maszyna, która może w każdej chwili się rozsypać i każdemu, jeśli ktoś nie zataił żadnych wad auta, to śmieszy mnie takie sadzenie się i groźby sądem czy wymaganie zapłaty za naprawę. Chcecie auto idealne, to z salonu bierzcie, ale i takie z salonu może trzasnąć metr od salonu. Większość sama się nie pyta czy coś z autem nie tak jest na dobrą sprawę. Jak Janusze, kupi 12 letnie auto i oczekuje, że ono będzie jeździć jak nowe i się nie zepsuje, a jak coś się zepsuje pół roku od zakupu też będziecie płakać że wina sprzedajacego? Tylko naiwni i dzieci myślą, że jak ktoś sprzedaje, to dobre auto bez wad. Chcesz gwarancji? Kup nowe. Kupujesz używane? Licz się z konsekwencjami tego, proste.

  • Orzecznictwo jak najbardziej uwzględnia Pana uwagi. Sprzedawca – co do zasady – nie odpowiada za wady będące efektem normalnego zwykłego zużycia albo za takie, które nie istniały lub których przyczyna nie istniała w momencie sprzedaży. Nie ma natomiast powodu, dla którego sprzedawca nie miałby odpowiadać np. w sytuacji, w której zapewniał o bardzo dobrej pracy i stanie silnika, zalał silnik preparatem uszczelniającym, a po wymianie oleju okazało się, że silnik wymaga generalnego remontu lub wymiany.

 15. Kupiłem nissana Primera w niedzielę 24.11.19 wszystko ładnie pięknie. Po podpisaniu umowy pojechałem do domu w czasie powrotu auto zaczęło gaśnice obroty spadały koło zaczęło szukać. Po dojechaniu do domu dzwonię do klienta że takie coś się dzieje co jest . Klient odpowiada ze mam przed jazda poczekać 10min i to przejdzie . Sory ale jak to …. udałem się do mechanika żeby to sprawdził mechanik stwierdził żebym oddał auto bo to jest złom. Pisze do gościa że oddaje auto A on że nie ma takiej opcji . Co mam zrobić . Auto oddaje 3 dniu

  • Ma Pan 14 dni na zwrot samochodu zresztą jest coś takiego jak rękojmia więc niech gość nie wciska Panu kitu. Wrazie czego zawsze można ufać się do rzecznika praw konsumenta i on Panu wszystko wyjaśni. Konsultacja jest bezpłatna. Pozdrawiam

   • Nie istnieje uprawnienie do zwrotu pojazdu w terminie 14 dni. Pomylił Pan przepisy o rękojmi z przepisami z Ustawy o prawach konsumenta, które uprawniają do zwrotu bez podania przyczyny towaru nabytego na odległość w relacji przedsiębiorca-konsument.

  • Jeśli pojazd tak szybko uległ awarii można udowadniać, że był niesprawny już w momencie sprzedaży i nie spełniał celu, do którego był przeznaczony. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 16. Witam,
  W dniu 08.II.2019 sprzedałem pewnej pani Renault Scenic 1,6 z 2002 z przebiegiem 183 tys. km za kwotę 6.500 zł. (Byłem jego drugim użytkownikiem od 2005 kiedy go zakupiłem z przebiegiem 75 tys. km).
  Wraz z samochodem przekazałem jej całą historię jego serwisowania (zlecenia, paragony, faktury + książka przeglądów z pieczątkami serwisów oraz potwierdzoną datą wymiany rozrządu – X.2015 z pieczątką ASO w książce przeglądów).
  Pani odbyła jazdę próbną obejrzała auto i zakupiła go ode mnie i po otrzymaniu dokumentów, kluczyków i rekomendacji wymiana paska rozrządu pojechała do domu. We wrześniu otrzymałem od niej pismo, że pod koniec czerwca pod Gdańskiem miała awarię – auto stanęło bo pękł pasek rozrządu (nie wiem jaki przebieg zrobiła w okresie od Lutego do Czerwca?) i została zholowana do w Gdańsku, który usunął usterkę (wymiana pompy wody, pogiętych zaworów, uszczelek etc.) – w piśmie tym żąda pokrycia kosztów naprawy lub obniżenia ceny samochodu o 3.100 zł.
  Wraz z pismem dostarczyła zdjęcia uszkodzonych elementów, z których ewidentnie wynika, że uszkodzony został pasek wielorowkowy (widać jak jest spalony – zapewne używając klimatyzacji w Czerwcu był bardzo obciążony i zapewne nieodpowiednio naciągnięty), który zapewne pękł i jego fragment dostał się pod pasek rozrządu powodując przeskoczenie zębatego paska rozrządu na którymś z kół zębatych co doprowadziło do udrzenia tłoków w zawory i wywołało te uszkodzenia.
  Zarówno pasek wielorowkowy napędu osprzętu silnika jak i pasek rozrządu są elementami eksploatacyjnymi i należy je wymieniać – producent zaleca wymianę co 120 tys. km lub co 5 lat ale w warunkach jazdy miejsckiej należy to robić częściej (takie są zapisy w książce obsługi) – ja wymieniłem zarówno pasek rozrządu + pompę wody oraz pasek wielorowkowy w X.2015 i w zasadzie kolejna wymiana powinna być w X.2020 ale uprzedzałem tę panią, że samochód jeździł głównie po mieście i należy ten pasek wymienić – w ramach gratisu dałem jej pakiet przeglądowy do tego auta (5L oleju silnikowego 5W40 na którym jeżdził od początku ten samochód + filtry oleju i powietrza _ kpl. piór wycieraczek BOSCH) – informując żeby zrobiła sobie przegląd i wymieniła od razu pasek rozrządu aby bezpiecznie jeżdzić sobie tym samochodem.
  Pytanie, czy w związku z tym, że przyczyną awarii były elementy eksploatacyjne, których stanu zużycia nie sposób ocenić organoleptycznie – te roszczenia są zasadne? Rozważam zgłoszenie do Prokuratury doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa próby wyłudzenia przez tą panią i pójcie na Policję żeby ją przesłuchali w tej sprawie i sprawdzili, czy w przeszłości nie miała takiej sprawy – mam wrażenie, że to jest oszustka i próbuje wyłudzić pieniądze.
  Proszę o Państwa opinię i wytyczne co dalej robić.

 17. Witam 25.10.2019r. zakupil mąz samochód BMW X5 2007rok. cena była atrakcyjna 36900. Auto miało rysy na zewnatrz wiec to widzieliśmy. Mąz pojechał przed zakupem do zakładu mechanicznego który zajmuję się naprawami BMW. Mechanik wycenił naprawę na kwotę ok. 5 000. Kupilismy auto część pieniędzy dostał przelewem a część chciał do ręki. Jest na to świadek. Wracając auto na autostradzie zgasło pojawiły sie błędy, ale wyłączył i jechał dalej. Po tygodniu był umówiony do mechanika tego samego co wyceniał auto. tak samo kilka razy auto gasło i ten sam problem ale dojechał. mechanik rozebrał auto i wczoraj 13.11.2019 r poinfirmował że koszt wyniesie narazie 15 tys. zepsuty rozrząd i silnik. jak nas poinformował sprzedajacy pan z komisu napewno wiedział o tych wadach. Zadzwonił mąż do właściciela komisu celem częsciowego przez niego pokrycia zwrotów kosztów naprawy lub zwrot za auto. Właściciel komisu powiedział że nie poczuwa się do winy. W umowie sobie napisał że kupujacy potwierdza ze stan pojazdu jest mu znany. Kupujący dobrowolnie rezygnuje z prawa rękojmi. Ta umowa została przez właściciela komisu stworzona. Czy możemy dochodzić jakiś rosczeń. Autem nie da sie jeżdzić od momentu zakupu wogóle jest używane. Stoi na warsztacie i nie wiemy co dalej.

 18. Kupiłam w lipcu br 4letni używany samochód, od osoby fizycznej.W sierpniu zaczęły się problemy przede wszystkim z olejem(brak oleju,wycieki), były też inne drobniejsze naprawy. Autem nie można wyjeżdżać na autostrady, całe się trzęsie.Często zapalały się ikony błędów(już w sierpniu),okazuje się, że wcześniejsze błędy były wykasowywane z komputera.Potrzeby jest remont silnika. Zastanawiam się czy mam jakieś szanse aby to sprzedający pokrył koszty naprawy silnika?Nie wiemy co zrobić z tym samochodem, nie możemy nim jeździć daleko bo nie wiemy czy będziemy w stanie nim wrócić.

  • W pierwszej kolejności proszę zadbać o wysłanie obniżenia ceny i maksymalne udokumentowanie wady, a dopiero później przeprowadzać naprawę. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 19. Kupiłam wczoraj auto, cena była zanizona o około 2tys ze względu na wady takie jak rysy i szpachle. Sprzedający pokazał prawie każda wadę przy ogledzinach , prawie każda, na zdjęciach nie było widać wad, samochód kupywalismy około 18 tej, czyli wtedy kiedy było już ciemno. Wady nie były tak widoczne jak za dnia. Czy mogę odstąpić od umowy, zażądać zwrotu pieniędzy za auto.? Sprzedawca mówi, że nie ukrył wad i auta absolutnie nie przyjmie spowrotem. Widziały galy co brały.

  • Kupiliśmy auto od osoby prywatnej. Oględzin dokonaliśmy wieczorem w garażu przy sztucznym świetle. Auto stalo na tyle blisko od ściany od strony kierowcy, że nie umożliwiło zauważenie wady auta – pękniętego lewego przedniego błotnika oraz odprysku na szybie przedniej, centralnie na wysokości oczu (od kamyka itp). Sprzedający nie wymienił tych wad. Co więcej nie były one możliwe do wychwycenia w momencie oględzin auta ze względu na późną porę dnia jak i czarny kolor lakieru samochodu. Wady te zostały zauważone po 2 dniach w świetle dziennym. Na dzień dzisiejszy sprzedawca nie odpowiada na telefon.

 20. Witam, 2 tygodnie temu zakupiliśmy z mężem używane, stare auto od osoby fizycznej. Auto przy nas przeszło przeglądu techniczny, gdyż w momencie naszego zainteresowania go nie miało. Kupiliśmy auto za bardzo mała kwotę 1250 zł, adekwatna co do wieku pojazdu (1996)no marki. Natomiast sprzedający zapewnial,że wszytsko z autem jestem w porządku i silnik chodzi dobrze. Przez tydzień auto działało, natomiast dzisiaj w trakcie jazdy auto straciło moc i zgasło. Nie dało się go odpalić ani nim ruszyć. Sholowalem auto do zaprzyjaźnionego mechanika,.który zdiagnozował usterkę jako brak kompresji w cylindrze. Wspominał także o bardzo dużym prawdopodobieństwie dolania do silnika motodoktora w celu ukrycia usterki. Powidzial,że remont silnika przewyższy kwotę pojazdu i sugeruje go zezłomować. Wiemy, że to nie duża kwota, ale jednak nie chcemy być bierni na oszustwo, a wydaje nam sie,że sprzedający celowo zataił usterkę. Co w takiej sytuacji zrobić? Kontaktowaliśmy się że sprzedającym, który powiedział,że od niego auto wyjechało sprawne i on nie będzie z tego tytułu ponosił żadnej konsekwencji, dodał,że jeżeli chcemy możemy spotkać się w sądzie. Z tego co czytaliśmy wydaje nam sie, że nie do końca tak jest i poinformowaliśmy sprzedajcego,że chcemy odstąpić od umowy z tytułu rękojmi. Zastanawiamy się jak to dalej może wyglądać i czy jest sens dla takiej kwoty ponosić dodatkowe koszta z tytułu pomocy prawnej, napisania pozwu, rzeczoznawcy. Zaznaczę także, że w umowie która podpisaliśmy był paragraf dotyczący że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi co do jego stanu żadnych roszczeń. W związku z powyższym strony wyłączają uprawnienia kupującego do dochodzenia roszczeń z tytułu kupna pojazdu. Czy to ma duże znaczenie? Czytaliśmy,że w praktyce taki zapis znaczenia nie ma. Na standardowym przeglądzie nie byliśmy w stanie zdiagnozować poważnej usterki silnika. Będziemy wdzięczni za wskazówkę czy tak na prawdę jest sens dla nas walczyć o swoje czy jednak zezłomować auto i odzyskać część kwoty. Jeżeli jest taka szasna, i koszty Pana/Państwa pracy nie będą olbrzymie bardzo mocno zastanowimy się nad tym aby nieuczciwy sprzedawca poniósł konsekwencje. Dziękuję

  • Przy takim wieku pojazdu dochodzenie roszczeń może być bardzo trudne, chyba że dysponują Państwo jednoznacznymi dowodami na okoliczność treści zapewnień sprzedawcy. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 21. Witam. Prowadzę działalność gospodarczą od marca tego roku i 23.09.2019r sprzedałem samochód osobie również trudniącej się handlem samochodami. Pojazd nabyłem również od pośrednika ze stanem licznika 160tys km w m-cu czerwcu- stan licznika wpisany w fakturze zakupu. Jedno co było przy nim robione to regulacja gazu. Prze ten okres samochód był używany przez moją żonę. Nowy nabywca zadzwonił do mnie że samochód posiada wady ukryte tj. w ciągu posiadania go prze 3,5 tygodnia zepsuł się silnik oraz w serwisie powiedziano że stan licznika to drugie tyle o czym nie miałem pojęcia. proszę powiedzieć jakie prawa ma nowy nabywca i co ja mam zrobić w tej sytuacji. Zaznaczam że samochód był sprawny i oglądany prze nabywcę i nie zataiłem nic o czym bym wiedział.

  • Jeśli w umowie nie wyłączono rękojmi, to mimo braku Pana wiedzy o wadzie może Pan za nią odpowiadać. Oczywiście kupujący w relacji B2B mógł naruszyć pewne przepisy i przez to uniemożliwić sobie dochodzenie roszczeń, ale to trzeba dokładnie przeanalizować przy zapoznaniu się z aktami sprawy. Sugeruję zażądać od kupującego stanowiska na piśmie z dokładnym sprecyzowaniem wad. Jeśli otrzyma Pan pismo, proszę je do nas przesłać i postaramy się pomóc. Oczywiście jeśli ustalimy, że nie ma pola an uwolnienie się od odpowiedzialności, możemy pomóc w negocjowaniu ugody.

 22. Witam, ponad miesiąc temu sprzedałam auto Renault Clio powiedziałam co naprawiałam w aucie i ze nie wiem co jest jeszcze do zrobienia bo robiłam to co w ‚danej chwili’ się zepsuło i wymagało naprawy,byłam którymś z kolei właścicielem,a właściwie to mój tato a ja używałam auta wiec sami nie znaliśmy całej historii auta. Kupujący został poinformowany o tym ze nie wiem co jest do naprawy,przejechał się autem jako na próbę i postanowił kupić. Dzisiaj po ponad miesiącu zostałam poinformowana, ze coś się zepsuło w aucie i mechanik poniformowal ich tez o innych rzeczach które są do zrobienia już od jakiegoś czasu o których ja sama nie wiedziałam i straszą mnie policja sądem tym ze mam pokryć koszta naprawy i wymyślają rzeczy których im nie mówiłam i o tym ze zataiłam niby rzeczy które św do zrobienia i miałam dostarczyć dokumentacje wcześniejszych naprawionych rzeczy, a powiedziałam jedynie ze jeśli będzie taka możliwość po takim czasie przygotowania dokumentacji i się o tym dowiem to im dam jak nie to nie

  • Sugeruję zażądać od kupującego zaprzestania kontaktów telefonicznych i zażądać stanowiska na piśmie z dokładnym sprecyzowaniem wad. Jeśli jakiekolwiek pismo Pani otrzyma (bardzo możliwe, że nie), proszę je do nas przesłać i postaramy się pomóc.

 23. Witam. Miesiąc temu zakupiłam w jednym z gdańskich salonów 2 letni samochód używany. W większosci za samochod zapłaciłam gotówką a niewielka częsc w kredycie. Jak zauważyłam po czasie samochód nie ma czujnika deszczu mimo, że w opisie jak i na dokumencie sprzedaży i w podanym na nim wyposażeniu samochodu taka informacja się znajduje. Czego mogę żądać w tej sytuacji?

  • Jest to niezgodność z zapewnieniami sprzedawcy. Należy obliczyć obniżenie ceny (przy udziale rzeczoznawcy) i można żądać zwrotu części zapłaconej ceny. Proszę o wypełnienie tego formularza dotyczącego wad pojazdu https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 24. Witam. Kupiłam Opla Merivę 19.07.2019 roku. Od samego początku były z nią problemy. Zepsuta klimatyzacja która zrobimy na swój koszt (700zl) do tego po miesiacu nie przeszła przeglądu i do wymiany jest dosłownie wszystko poza silnikiem. Koszt naprawy to ponad 2500 zł o czym nie poinformował mnie sprzedający. Po telefonie do niego powiedział że to jest nasza wina i z powodu naszego zlego użytkowania i oczywiście nie odda nam żadnych pieniędzy. Mechanik zaś powiedział że to wina nie konserwowania auta od lat. Czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy za naprawę auta?

  • Jeśli nie przeszła przeglądu to pojazd prawdopodobnie już w momencie sprzedaży nie nadawał się do celu, dla którego był kupowany i dlatego może być to podstawą roszczeń. Proszę o wypełnienie tego formularza dotyczącego wad pojazdu https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 25. Dzień dobry, tydzień temu kupiliśmy auto z komisu. Sprzedający zapewniał że samochód jest w bardzo dobrym stanie i bezwypadkowy. Zakładając do niego gaz zostaliśmy poinformowani że samochód miał wymieniany silnik i w przeszłości był zakładany do niego gaz. Dowiedzieliśmy się rozwiez że samochód dwa lata temu miał szkodę na kwotę kilku tysięcy złotych. Czy w takim przypadku możemy dochodzić swoich roszczeń i rzadac zwrotu pieniędzy za ten samochód? Sprzedający nie chce się z nami porozumieć i nadal uważa że auto jest bez wad

  • Wymiana silnika na inny nie musi skutkować ubytkiem wartości, ale z reguły tak jest, ponieważ “nowy” silnik jest niewiadomego pochodzenia i może być starszy lub mieć większy przebieg niż poprzedni silnik. Natomiast co do pokolizyjnej przeszłości pojazdu jak najbardziej jest to wada, przy czym warto ustalić, czy mamy do czynienia z jakimiś nieusuniętymi/niepoprawnie usunięty uszkodzeniami pokolizyjnymi (np. niechlujne lakierowanie/szpachlowanie pojazdu).

   Proszę o wypełnienie tego formularza dotyczącego wad pojazdu https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 26. Dzień dobry, niedawno kupowałem auto w którym nie działała klimatyzacja. Sprzedający zapewnił mnie, że jest łatwa do naprawy, bo jest nieszczelna w dwóch miejscach, które mi pokazał i wynegocjowałem przez to nieco niższą cenę zakupu samochodu. Po zawiezieniu auta do mechanika okazało się, że oprócz tej nieszczelnosci największym problemem jest skraplacz, a przy okazji auto było bite. Naprawa wyniosła mnie ponad tysiąc złotych, a nie trzysta, tak jak mówił handlarz. Czy mam prawo do rękojmi?

  • Jeśli usunął Pan wady to ewentualne roszczenia mogą być formułowane na podstawie art. 471 k.c., a nie na podstawie rękojmi. Natomiast zbadałbym sprawę pokolizyjnej przeszłości, ponieważ ona może być dobrą podstawą do roszczeń. Proszę o wypełnienie tego formularza dotyczącego wad pojazdu https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 27. Dzien dobry, kilka dni temu sprzedałem samochód, oczywiscie wspomniałem , co było w samochodzie robione, że nie było żadnych błędów w silniku, przyjechał z dwoma znawcami, jeden przez kilka godzin siedział z programem i badał wszystko, drugi ogladal silnik itp itd i stwierdzili że jest okej. powiedziałem, że podpija olej zwlaszcza przy wyzszych obrotach i kilka innych rzeczy ktore nalezaloby napewno zrobic, a po kilku dniach dostałem wiadomosc, że samochod nie ma takiej mocy jaka powinna byc docelowa, oczywiscie o tym nie wiedziałem, bo nigdy nie mierzylem , bo nie mialem potrzeby i kupujący sugeruje mi że to zataiłem, mimo że nic o tym nie wiem. Co w tym wypadku?

  • Przy używanym – zakładam, że przez wiele lat – samochodzie, oczekiwanie mocy tożsamej z deklarowaną fabrycznie jest dosyć niespotykane. Oczywiście o ile wprost nie składał Pan zapewnień odnośnie aktualnej mocy pojazdu. Jeśli silnik trzyma pozostałe parametry, a kupujący był świadomy zwiększonego poboru oleju, to ciężko dopatrzeć się tu podstaw do roszczeń. Sugeruję zażądać stanowiska kupującego na piśmie. Jeśli przyjdzie jakiekolwiek pismo może je Pan do nas przesłać i postaramy się pomóc.

 28. Auto oznaczone przez właściciela jako bezwypadkowe jednak samochód miał dwie duże szkody w tym jedną całkowitą o wartości przekraczającej 14 000 euro.
  VIN: WF0GXXGBBGEJ60367
  Ford Mondeo mk4 2.0diesel Niemcy I rej. 11.2014
  KOLOR BORDO PERŁA METALIK

  • Witam, czy udało się panu coś zdziałać? Mam prawie identyczny przypadek, czy można się jakoś z panem skontaktować?

 29. Dzień dobry,kilka dni temu kupiłem używany samochód rok produkcji 2017) po “stłucze”(uszkodzony bok samochodu) z nadzieją szybkiej i łatwej naprawy. Byłem zapewniany że samochód nie odpala po wystrzale poduszki w fotelu i jakbym się nie targował to by mi go odpalił na miejscu. Ze względu na zakres uszkodzeń i ukryte uszkodzenia przodu wynegocjowałem lepszą cenę. Po zakupie okazało się że handlarz włożył dużo pracy aby postawić samochód na kołach bo lewe przednie musiało zostać wyrwane wraz z zawieszeniem, amortyzator był cięty i spawany w kilku miejscach a jakby było tego mało z lewej strony był założony prawy. Uchwyty montażowe zwrotnicy zostały rozwiercone. amochód nie odpałał z powodu urwanego przewodu za skrzynką bezpieczników i mogę się tylko domyślać że było to działanie celowe aby nie móc się przejechać samochodem a wtedy wyszły by mankamenty układu kierowniczego i zawieszenia. Pas przedni oraz inne elementy wzmocnienia były odkręcane i na dodatek nieprawidłowo skręcone(brakujące lub źle wkręcone śruby). Czy w takim przypadku mogę domagać się obniżenia ceny lub wymiany tych elementów tytułu wad ukrytych?

  • Zakres pokolizyjnych uszkodzeń i napraw, większy od tego, o którym Pan wiedział, jak najbardziej może być podstawą do roszczeń. Przed kontaktem ze sprzedawcą proszę o wypełnienie tego formularza dotyczącego wad pojazdu https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę możliwych dróg działania.

 30. 28.07.2017 roku kupiłam niestety nowe auto Renault Clio IV. Od listopada 2018 auto z tyłu skrzypi. Serwis wielokrotnie -ok 5 razy dokonywał napraw tyłu auta, do tej pory jeżdżę skrzypiącym autem… zaraz kończy mi się gwarancja…Pisałam już reklamację z tytułu rękojmi ale w odpowiedzi na to biorą auto do serwisu i ,,naprawiają,, metodą prób i błędów…. dalej wada istnieje….ile razy mogę zgłaszać ten sam problem? i jak długo oni mogą zwlekać, chce wymiany auta na wolny od wad….

  • Sugeruję skorzystać z pomocy rzeczoznawcy lub dobrego mechanika znającego się na tej marce, który wyceniłby koszt napraw np. ponownego spasowania elementów w pojeździe. Proszę również o wypełnienie tego formularza dotyczącego wad pojazdu https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę możliwych dróg działania.

 31. Witam
  Kupiłem samochód marki audi model a4 b8. Podczas oględzin dowiedziałem się ze były robione drzwi z tylu i lewe od kierowcy. Zgodziłem się na kupno wiedząc o tych wadach.1.5 tyg później byłem u mechanika żeby wymienił mi filtry i olej w nowym aucie. Po wymianie powiedział ze w tym aucie był robiony dach i samochód ma bardzo dużo szpachli na sobie nie tylko na tych drzwiach o których zostałem poinformowany. Powiedział ze zima może być problem ze lakier popęka i będzie syf. Zdenerwowany dzwonię do sprzedającego, który mowi ze nie wiedział o tym ale dodał ze nie ma szans na zwrot pieniędzy. Co zrobić mam tskie prawo czy nie ?

  • Jeśli zakres pokolizyjnych uszkodzeń i napraw był większy niż ten, o którym Pan wiedział, to sprzedawca za to odpowiada. Proszę o wypełnienie tego formularza dotyczącego wad pojazdu https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę możliwych dróg działania. Okoliczności sprawy jest na tyle dużo, że muszę je dokładniej poznać, żeby napisać coś wiążącego.

 32. Witam,
  Kilka dni temu sprzedałem Opla Vectre 1,9 cdti. z 2005 roku. Po nie całym tygodniu kupujący zadzwonił do mnie z pretensjami o ubywającym płynie chłodniczym i potencjalną koniecznością naprawy uszczelki pod głowicą. Dodam, że samochód użytkowany był na codzień, a kupujący w momencie oględzin zauważył wycieki pod spodem auta lecz zdecydował się go kupić po cenie 7600zł (cena wyjściowa była 8500). Po czyjej stronie jest racja w takiej sytuacji?

  • Jeśli kupujący wiedział o wadach to nie odpowiada Pan za nie. Sugeruję zażądać od kupującego pisemnego stanowiska z opisaniem wad. Prawdopodobnie niczego Pan nie otrzyma. Jeśli coś jednak przyjdzie pocztą, może nam Pan to przesłać i przeanalizujemy sprawę.

 33. 3 tygodnie temu kupiłem używane auto z komisu renomowanej firmy, która prowadzi sprzedaż, serwis, stacje diagnostyczną itd aut nowych jednej z marek. Celowo nie podaję tu jaki to salon, aby nie kojarzyć firmy. W każdym razie kupiłem używane auto z 2005r z silnikiem 1,9 DCI 120KM. Ogłoszenie znalazłem na OTOMOTO i na ich stronie. Cena większa od średniej w ogłoszeniach tego pojazdu z tego rocznika. Zajechałem do komisu i po zapewnieniu ustnym, że auto jest w pełni sprawne i zdiagnozowane (no jak by inaczej skoro kupuję w tak renomowanej firmie) więc uwierzyłem na słowo i dokonałem zakupu. Auto ma przejechane niecałe 140000 tys. Jadąc do domu, jednak zauważyłem, że auto chyba się tak bardzo nie zbiera jak na taki silnik. Na drugi dzień wyjechałem na miasto i zauważyłem, że jednak nie ma w nim takiej mocy jak by turbina się wcale nie włączała, na wyświetlaczu żadnych błędów. Postanowiłem je troszkę przegazować i po tym coś się chyba odblokowało, bo auto dostało takiego kopa, że teraz wiedziałem, że jednak nie miało tej mocy przy zakupie. Wyjechałem zatem przetestować je na prędkości za miasto i tu dopiero wyszło, że po przekroczeniu 120km/h na wyświetlaczu wyskoczył błąd CHECK INIECTION i auto straciło moc (z tego co wiem to chyba włącza się tryb awaryjny). Zgłosiłem to i coś tam przeczyścili jakiś zawór (cały tydzień w serwisie) stwierdzili, że jest już wszystko OK i oddali auto. Przekonany wziąłem, ale pojechałem za miasto przetestować, a tu niestety żadnych zmian, właściwie prawie żadnych zmian, bo błąd pokazuje się teraz dopiero po przekroczeniu 140km/h. Moje pytanie czy sprzedawca ma obowiązek usunąć te wady, czy to jest tylko jego dobra wola? Pytam bo nie wiem jak się zachować jak stwierdzi, że jest inaczej i że to wada eksploatacyjna, anie ukryta lub zatajona

  • Jeśli wady wystąpiły tak szybko to można skutecznie udowadniać, że pojazd już w dacie jego wydania, nie nadawał się do przeznaczonego celu. Proszę o wypełnienie tego formularza dotyczącego wad pojazdu https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę możliwych dróg działania.

 34. Witam. 01.09 zakupiłem samochód z 2005.r, pan sprzedawca zapewniał, że w samochodzie nie ma kompletnie nic do zrobienia prócz wymiana oleju po 2tyś km, ponieważ rozrząd robił u swojego mechanika na co jest wystawiona wz, po około miesiąca od zakupu odezwało się koło dwumasowe postanowiłem, że narazie nie bedę tego naprawiać ponieważ nie jest w pełni zużyte, niestety wczoraj dowiedziałem się od mechanika że blok silnika jest pęknięty w miejscu mocowania łapy silnika ( najprawdopodobniej przyczyną tego była nie dokręcona łapa przy wymianie rozrządu), wiąże się to z wymiana bloku silnika. Moje pytanie brzmi czy jest jakaś możliwość aby sprzedający poniósł koszty naprawy ?

 35. Witam zakupiłam samochód w komisie 4.09.18r. Po trzech dniach oddałam samochód do mechanika, aby zrobil rozrząd wymienil filtry i oleje, mechanik stwierdził że silnik jest przełożony ze starszego o 8 lat samochodu. Po tym odrazu chciałam auto zwrócić lecz sprzedawca z komisu odmówił. Udalam się po radę prawnika, gdzie ten wysłał mnie do rzeczoznawcy, okazało się jeszcze ze silnik ma pojemnosv 1,2 a nie nie 1,4 jak w umowie. Jest to samochód marki seat Ibiza 4 rzekomo z 2009r. Wysłaliśmy pismo do sprzedawcy, brak odzewu, prawnik radzi złożyć sprawe do sądu, trochę się obawiam dlaczego sprzedawca jest taki pewny siebie czy wygram dodam że za samochód zapłaciłam 14 tys. Proszę o radę co robić dalej..

 36. A ja kupiłem bubel. Sam. miał przeglad nieceałe 2 tyg. przed zakupem, więc byłem pewny, że wszystko jest ok. Tego samego dnia kiedy zakupiłem pojazd zaczeły się dziać cuda. Stacja kontroli umywa ręce, sprzedający zwala winę na stację. Koszt napraw za auto kosztujace 7900 to już 3500pln

 37. Kupiłam auto od handlarza, wszystko było w porządku, do momentu kiedy nie dotarliśmy do domu. Usłyszeliśmy dziwne stukanie z silnika, które coraz bardziej się nasila i jest głośne. Wstępnie umówiłam się do mechanika na naprawę i po naprawie jeśli będzie to drogie do zrobienia chce wysłać pismo do sprzedawcy o zwrot kosztów. Czy wystarczy paragon za naprawę? Czy poprosić mechanika aby zrobił zdjęcia niesprawnych części? Czy jeszcze inne kroki podjąć?

 38. Witam, zostawiłam auto w rozliczeniu przy kupnie nowego auta w tym samym komisie. Moje stare auto zostało bardzo szybko sprzedane. Teraz komis domaga się ode mnie napraw i grozi sądem, ponieważ jedna z felg była spawana i według nich jest to wada konstrukcyjna. O spawanej feldze nie wiedziałam, auto nie dawało żadnych objawów, że coś jest nie tak. Czy jest to podstawa do tego aby ciągać mnie po sądach bądź żądać ode mnie pieniędzy na naprawę?

 39. Czy jest możliwe odszkowanie, lub żądanie wymiany samochodu na nowy jeżeli po 2 latach od zakupu nowego samochodu w salonie citroena wychodzi korozja na wszystkich drzwiach bagażniku i masce, dodam też że co chwila są prowadzone jakieś akcje serwisowe i wymieniają kolejne rzeczy w tym samochodzie

  • Widziecie nowe auta mają problemy a tu niektórzy mają problem że w 18 letnim aucie pęcherz wyszedł i korozja jest na progu , ludzie tutaj odczepczcie się wkońcu od sprzedającego który nie oszukuje a weźcie a oszustów którzy naprawdę oszukują ludzi , np. jak Pan wyżej kupił nowe auto a auto ma wady i to jest istota rękojmi niech reklamuje do salonu a nie kupujecie od prywatnych osób i macie pretensje o bzdety.

 40. Sprzedawca samochodów
  Czytam te komentarze i włosy stają mi dęba.Handlarze żyją ze sprzedaży pojazdów.Jeżeli cena oferowanego samochodu odbiega od średniej rynkowej to jest to pierwszy znak żeby trzymać się od takiego towaru z daleka.Myślicie że w ogłoszeniach są okazje?Bzdura.Niska cena jest po to żeby wcisnąć frajerowi lewy samochód.Kupujecie tanio a nastepnego dnia mechanik i tysiące złotych.Jaki to ma sens?
  Samochody w idealnym stanie są natychmiast sprzedawane stałym klientom,rodzinie,znajomym.Ale nigdy nie trafiają do ogłoszeń,zwłaszcza z atrakcyjną ceną.Samochody przed zakupem należy sprawdzać u mechanika.Wszystkie a w szczególności te super okazje.A Wy łowcy okazji myślcie co kupujecie.

 41. Witam
  Kupiłem auto z komisu faktura VAT, auto miało 2 dni wcześniej zrobiony przegląd techniczny sprawdziłem to co widziałem i zarejestrowałem go w przeciągu tygodnia. Kolejnym krokiem była wymiana oleju odstawiłem do mechanika który odkrył, że pęknięta jest obudowa skrzyni biegów i cieknie olej, spocona jest turbina (najprawdopodobniej do regeneracji), cieknie z półosi, pęknięta jest chłodnica klimatyzacji i akumulator jest nie z tego modelu i nie trzyma. Auto posiadam 11 dni i zrobiłem około 400 km. W jaki sposób mogę walczyć o odstąpienie od umowy?

 42. A, Ja kupiłem auto H350 hyundia za 150000 pln i rdzewieje odkleja się nowka z salonu brak słów nikt nie pomaga i gwarancja to nie jest jest to wada fabryczna a aso twierdzi usterka gwarancyjna będzie naprawa auto mam 26 dni z 2018.04 i ????? tragedia , zgłaszam sprawę do ochrony środowiska i do prokuratury że okrada się Polaków . Koniec naciągania Auto strace i kasę na 3 lub 5 lat bo sprawa będzie się ciągła bo mają świetnych adwokatów są bezkarni . Już nic nie kupie nowego wole stare do remontu auta bez gwarancji.
  Serwisy to lipaa i strata kasy i czasu schemat jest tak opracowany że niema osób odpowiedzialnych rozmawiamy z korporacją a ludzie to maszyny do kłamania za kasę.
  OSTRZEGAM NIE KUPOWAĆ AUT NOWYCH NIE SPRAWDZONYCH A GWARANCJA DO BRAMY.
  serdecznie pozdrawiam i ostrzegam przed praktykami kupowania.

  • Dokładnie nowe się psują a ludzie od starych wymagają nie wiadomo czego. Przyjedzie klient z dwoma tysiącami i mówi Panie a tu jest rysa , Panie a tam olej widać , i bierze miernik lakieru i mierzy , potem jedzie on , jego brat , wujek , ciotka i mechanik na jazde próbną i na sprawdzenie komputerem , panie a klima musi działać, na koniec pytają czy za 1500zł pójdzie i mówią że trzeba opuścić bo opony tylko na dwa sezony starczą , później sprawdzanie jak długo opłaty najlepiej na cały rok wykupiona polisa za 1000zł , i wkońcu mówią że wszystko dobrze ale się zastanowią czy wogóle kupić kombi diesla czy może jednak corse w benzynie. Ludzie sprzedając auto trzeba mieć stalowe nerwy, i pomijając już fakt że jak taki kupiec wkońcu kupi auto to za pare dni chce oddać bo ma klocki i przegub do wymiany.

 43. Witam, 1 maja kupiłam auto od prywatnej osoby umowa kupna-sprzedaży. Nie miałam możliwości sprawdzenia na stacji diagnostycznej stanu technicznego pojazdu. Zostałam poinformowana o wadach, na które się “zgodziłam”, została obniżona cena…po kilku dniach użytkowania zauważyłam, że auto bardzo ciężko odpala na ciepłym silniku (nic mi o tym sprzedający nie wspomniał), no i okazało się także u mechanika, że drzwi przesuwne, nie domykają się do końca ze względu na wygięcie drzwi, a nie tak jak mnie poinformował sprzedawca “wystarczy śrubę dobrze dokręcić, to drzwi dojdą”. Na dzień dzisiejszy drzwi do wymiany! Teraz moje pytanie, czy mam prawo oddać auto sprzedającemu? Nie stać mnie w tym momencie by jeździć po mechanikach i diagnozować co może być przyczyną złego odpalania auta.

  • A czy Pani kupiła auto w salonie ??? Wiadomo że stare auto ma defekty, to że zaczeło ciężko odpalać może nie było wadą w dniu sprzedaży tylko popsuło się Pani.

 44. Witam. Kupilem auto z komisu w Lesznie dokladnie citroena c5 2001r. Cena byla atrakcyjna wiec zadzwonilem zeby auto zarezerwowac. Pan z ktorym rozmawialem nic nie powiedzial ze auto jest uszkodzone i powiedzial ze mozna zarezerwowac. Po kilku dniach pojechalismy po to auto gzie zrobilismy 140km w jedna strone. Na miejscu nie bylo tego pana z ktorym rozmawialem a byli jego wspolpracownucy. Oni powiedzieli ze auto jest uszkodzone. Do wymiany miala byc tylko cefka zaplonowa. Ale dalo sie nim jechac nie przekraczajac 2000 obrotow. Po przyjechaniu nim do domu oddalem do mechanika ktory stwierdzil ze cefka jest ok. Ze to inna przyczyna. Juz wymienilem czujnik regulacji paliwa ktory wykazal komputer. Auto nadal nie chodzi jak powinno. Teraz sprawdzana jest pompa i wtryski. Koszt pompy to ok 800-900 zl. Wiec sprzedawca auta nie powiedzial mi prawdy. W dodatku na faktorze byla pieczatka ze auto bez gwarancji i rekojmi. Nie jestem obeznany w tych sprawach wiec dopiero z internetu dowiedzialem sie co to jest rekojmia. Co moge w tej sytuacji zrobic?

 45. Wygląda że używany samochód najlepiej wyzłomować niż sprzedać mniej problemów. Sprzedawałem Fiata Seicento rocznik 2000. Auto stało pod domem od czerwca 2017 bez przeglądu gdyż kupiliśmy inne i jakoś umknęło to uwadze. Końcem roku postanowiłem go sprzedać. Pojawił się kupiec, oglądał pojazd 3 lub 4 razy, gdzie poinformowałem go co trzeba zrobić, min zrobić przegląd techniczny. Poinformowałem go że jak chce możemy podjechać na stacje kontroli to sobie zobaczy stan faktyczny i usłyszy ew co jest uszkodzone lub co trzeba wymienić. Zdecydował się na zakup. Podpisaliśmy tradycyjną umowę kupna sprzedaży z internetu z klauzulą “stan techniczny jest mi znany”. Po kilku dniach dzwoni do mnie że oddaje samochód, gdyż nie może zrobić przeglądu bo nie dałem mu dokumentu homologacji butli LPG. Po przekazaniu informacji ze ten dokument znajduje się w schowku po kilku godzinach otrzymuje kolejny telefon że on mimo to chce oddać samochód. Powód brak przeglądu. Przy każdej wizycie informowałem go priorytetowo o tym ze auto nie ma przeglądu. Na dzień dzisiejszy bez mojej wiedzy zostawił samochód na mojej posesji i po 3 miesiącach przesłał kluczyki oraz dokumenty do samochodu twierdząc że prawnik mu tak poradził. Na dzień dzisiejszy samochód jest moją własnością i nie wiem co można z tym faktem zrobić. W kontakcie telefonicznym w ostatnich dniach okazało sie że do wad które zataiłem jest jeszcze pęknięty zderzak przedni (tak oglądał 3 x) oraz że ręczny łapie na 3 ząbek ( przy zakupie łapał na 3 podczas próby jazdy i jakoś nie przeszkadzało w zakupie). Fakty: kupujący żąda zwrotu pieniędzy i straszy sądem przy czym auto jest jego własnością. Co robić? Czekać na obrót sprawy? Odstawić pojazd na posesje kupującego?? Nadmieniam że jestem osobą prywatną nie żadnym handlarzem.

  • W Pana przypadku dostatecznym zabezpieczeniem byłoby wyłączenie rękojmi. Jeśli miałoby to miejsce po uprzedniej, wspólnej wizycie z kupującym u mechanika, uważam, że byłaby to transakcja uczciwa dla obydwu stron.

 46. zakupiłem samochód osobowy za kwotę 36000zł vw passata z 2012r w benzynie . Na portalu motoryzacyjnym samochód był oferowany jako pochodzący od osoby prywatnej stan bardzo dobry miał najwyższą cenę z pośród poszukiwanych samochodów i kryteriów. Po zakupie samochodu na kolejny dzień po dokładniejszych oględzinach okazało się że samochód miał malowany dach cały przód był demontowany itp. W dniu zakupu panowały złe warunki atmosferyczne tj był szron z uwagi na niską temperaturę. O powyższych wadach występujących w samochodzie poinformowałem telefonicznie sprzedawcę który to stwierdził , że pojazd był samochodem służbowym Policji poza granicami , miał dziury w dachu , błotnikach itp. nadmienił również , że mnie jako kupującego nie musiał powiadamiać o tych okolicznościach i ma mnie dosłownie w poważaniu. Sprzedający stwierdził , że mi nie zwróci gotówki i mogę iść do Sądu. W chwili obecnej właścicielowi pojazdu wysłałem pismo o odstąpieniu od umowy i czym się podpierać w batalii sądowej. Na chwile obecna umówiony jestem z rzeczoznawcą który to w niedługim terminie wykona oględziny i opinie w sprawie pojazdu. Na chwile obecna nie korzystam z rzeczonego samochodu do czasu oględzin. Z tego co wiem niepoinformowanie o pochodzeniu samochodu jak również zatajenie jego historii jest karane jak wprowadzenie w błąd. W tym przypadku roszczenie wobec poprzedniego właściciela pojazdu uważam za zasadne. Ponadto syn właściciela pojazdu wystawiając pojazd na stronie swojej działalności( auto handel samochodami- komis) opisując samochód jako samochód w stanie nieuszkodzonym w nienagannym stanie próbuje odciąć się od pośrednictwa sprzedaży twierdząc , że kupiłem od osoby prywatnej tym o to sposobem wyłączył swoją odpowiedzialność. Po prostu zostałem oszukany podczas transakcji gdzie właściciel pojazdu wziął pojazd z terenu komisu syna twierdząc , że nie mam warunków do spisania dokumentów i zaprosił nas mnie i kolegę do prywatnego domu gdzie zakończyliśmy transakcje ponieważ na zewnątrz panowała niska temperatura powietrza( sporządzono z właścicielem umowę sprzedaży samochodu a nie fakturę) Jestem dociekliwym człowiekiem i jak się okazało internet jest kopalnią wiedzy i ustaliłem , że właściciel pojazdu od którego to zakupiłem samochód również prowadzi działalność auto handel i tym o to handlem trudni się od 2013roku o czym bylem nie poinformowany. pamiętajcie , że podczas kupna sprzedający wywołują złudną rodzinną atmosferę a tak ogólnie to chcą cwaniaki cię naciąć i wykorzystać lawirując pomiędzy przepisami prawa unikając rozliczeń z fiskusem itp. Trudno tu mówić o niedopatrzeniu i nieumyślnym niepoinformowaniu ze strony sprzedającego o stanie pojazdu i naprawach w nim wykonanych. Czekam na radę co w tej sytuacji zrobić i jak walczyć z nieuczciwymi sprzedającymi.

 47. Kupiłam wczoraj samochód od handlarza. Dzisiaj rano okazało się, że silnik bierze olej. Musiałabym wymienić cały silnik co jest ponad połową wartości samochodu. W ogłoszeniu nie było mowy o tej wadzie. Również podczas rozmowy ze świadkiem i wypytywaniem o wszystko – przez faceta rzecz jasna – nic nie wynikło. Na tamtą chwilę samochód był po prostu ładnie wyczyszczony. Czy mogę odwołać się od tej umowy?

  • ”Kupiłam wczoraj samochód Dzisiaj rano okazało się, że silnik bierze olej.” Auto bierze olej w nocy stojąc na parkingu??? I pisze Pani dziś rano okazało się że bierze olej , i że po diagnozie silnik do wymiany. Dziwne . Że rano tyle pracy a potem szukanie porad w internecie i napisanie tu komentarza o 8.41 rano z pytaniem. Coś tu nie gra

 48. zakupiłem samochód osobowy za kwotę 36000zł vw passata z 2012r w benzynie . Na portalu motoryzacyjnym samochód był oferowany jako pochodzący od osoby prywatnej stan bardzo dobry miał najwyższą cenę z pośród poszukiwanych samochodów i kryteriów. Po zakupie samochodu na kolejny dzień po dokładniejszych oględzinach okazało się że samochód miał malowany dach cały przód był demontowany itp. W dniu zakupu panowały złe warunki atmosferyczne tj był szron z uwagi na niską temperaturę. O powyższych wadach występujących w samochodzie poinformowałem telefonicznie sprzedawcę który to stwierdził , że pojazd był samochodem służbowym Policji poza granicami , miał dziury w dachu , błotnikach itp. nadmienił również , że mnie jako kupującego nie musiał powiadamiać o tych okolicznościach i ma mnie dosłownie w poważaniu. Sprzedający stwierdził , że mi nie zwróci gotówki i mogę iść do Sądu. W chwili obecnej właścicielowi pojazdu wysłałem pismo o odstąpieniu od umowy i czym się podpierać w batalii sądowej.

  • Kolego nie wiedziałeś o usterce a to jest normalne zużycie auta przy tym roczniku, więc ja bym nic mu nie oddał . Jak chce to niech idzie do sądu.

 49. witam.
  w poniedziałek sprzedałem używane bmw e46 2004r. , przed kupnem klient się przejechał , zajechaliśmy razem do mechanika, kupujący wiedział ze trzeba robić hamulce, ze miska olejowa jest nieszczelna. Kupujący zdecydował sie kupić, pojutrze poszedłem do wydziału komunikacji z umową sprzedaży i do ubepieczyciela, a po południu tego samego dnia przejechał klient i mówi że dziś wymieniał olej i mechanik powiedział ze do zrobienia jest uszczelka głowicy. Twierdzi ze jego oszukalem i żada zwrotu pieniedzy, kiedy formalności w urzedach zostały przeze mnie załatwione ?

 50. Dnia 03,01,2018 r. nabyłem auto Ford Focus 2005 rok produkcji po pobycie na stacji diagnostycznej (wymieniono mi wady z którymi się zapoznałem i zaakceptowałem ). Sprzedawca zapewnił iż auto jest pomijając wady które diagnosta wymienił jest na bieżąco przez naprawiany i będziemy zadowoleni z zakupu. Na drugi dzień podczas uruchomienia auta które chodziło na wolnych obrotach usłyszeliśmy stuki , sądziliśmy iż to jest normalna praca na zimnym silniku, nie dało nam to spokoju więc odwiedziliśmy trzy różne warsztaty i jednogłośnie stwierdzono do wymiany Dwumas koszt do 3900 w autoryzowany serwisie forda. Po kontakcie ze sprzedawcą sprzedawca wykręcał się iż widzieliśmy co braliśmy, nie zgodził się na naprawę / obniżenie kosztu zakupu lub odstąpienia umowy. Co w tym wypadku zrobić i jak postępować?

 51. dodam tylko że tych wad jest dużo więcej wnętrze złożone na sztukę zbyt dużo by wszystkie wymieniać pytanie co z tym zrobić dalej bo sprzedający twierdzi iz autem jeżdila żona i on o niczym nie wie tylko zastanawiam się jak można jeżdzić bez klaksonu rok nie wiedząc dosłownie pod maską wiszą tylko kostki

 52. witam niedawno bo trzy dni temeu kupiłem bmw x3 za 23tys
  sprzedający twierdził że tylko maska do wymiany bo otworzyła mu sie w czasie jazdy założył drugą w innym odcieniu
  dwa dni po zakupie okazało się że to auto to totalny szmelc przód spawany bity chyba z dwa razy spawy sięgają podszybia wybrakowany brak sprężarki klimy czujników zderzeniowych brak klaksony poduszki wystrzelone wszystkie powkładane zaślepki dach panoramiczny nie dziala mało tego w bagazniku można hodować rybki wszędzie woda tak że wygłuszenia zgniły
  auto zostało przerejestrowane w związku z tym sprzedający nie chce go przyjać
  co mam zrobić w tej sytuacji

 53. Dobry wpis. Patrząc na dzisiejszych handlowców przyda się ludziom. Masa oszustów handluje autami. Niby nie bity, nie malowany, bezwypadkowy ale podwozie jakoś trochę nie takie jakie powinno być. Byle tylko zarobić. Raz po oględzinach VW Golf V powiedziałem że chciałbym sprawdzić go na stacji diagnostycznej. Niby wszystko okej, ale pojechałem ze sprzedawcą nie na tą którą on proponował a wręcz nalegał bo tam będzie taniej i co? Śmiać mi się chciało z miny sprzedającego.

 54. Fajny artykuł. Przydatny. Sam kiedyś miałem problem związany z autem Zaparkowany na parkingu, kamer brak akurat na to miejsce pod supermarketem, światków brak – auto dosłownie obtarte przez cały bok auta i wgniecenie na drzwiach. Cały bok do malowania.. co dalej? Ubezpieczenie coś tam mi dało, także warto mieć jakieś dodatkowe ubezpieczenie poza OC. Teraz zabezpieczam się zostawiając kamerę samochodową włączoną cały czas. Polecam wam, bo z niektórymi to na drodze żyć się nie da. Także jedną z pierwszych rzeczy po zakupie auta, jeśli wam naprawdę zależy na zabezpieczeniu się to dodatkowe ubezpieczenie.

 55. Najlepiej jechać ze znajomym specjalistą, raz do znajomego handlarza przyjechał klient z doradcą, doradca popatrzył popytał pogadał z handlarzem a na boku powiedział do niego, 500 zł i sprzedałeś samochód, i autko znalazło nowego klienta :) Myśle że znajomy to najlepsze rozwiązanie.

 56. Ja wole zawsze jechac z kimś bo wiadomo jakie mamy odczucia jak mamy kupic nowe auto, jesteśmy w wielkiej radości i zapominamy o tym żeby sprawdzić przy aucie niektóre rzeczy, na przykład ja ostatnio nie zauważyłem że pod autem została wielka plama oleju a kolega od razu na to zwrócił uwage, także trzeba zwrócić uwage na to że zobaczył to po tym jak pojechałem sie przejechać.

 57. Wiadomo przy kupnie auta nawet używanego nie koniecznie z wadami należy wymienić podstawowe rzeczy typu rozrząd który na moje jest na pierwszym miejscu

 58. Pierwszy sensowny artykuł na ten temat jaki znalazłam. Każdy piszę tylko o ogólnikach, praktycznie nic nie wyjaśniając. A tutaj jest wszystko jak na tacy ;)

 59. Dobre rady Pan tu podaje, takich artykułów powinno być zdecydowanie więcej, nie wszyscy wiedzą jak się zachować i jak walczyć o swoje w takich sytuacjach. W wielu z nich nie jest potrzebny prawnik, ale tak jak wspominałem, trzeba edukować towarzystwo :)

 60. Naszą umową była faktura, jest na niej data zakupu, marka i model samochodu oraz cena zakupu no i oczywiście dane sprzedawcy. Problem w tym, że samochód kupiliśmy na początku sierpnia i do tej pory oddaliśmy go z powrotem 2 razy do naprawy filtra i cieknącego oleju ale nie mamy na to żadnego potwierdzenia, dopiero potem doszliśmy do tego, że cos jest nie tak z silniekiem…. Może powinniśmy wysłać mu jakieś pismo z odstąpieniem od umowy..? macie jakiś pomysł?

 61. Sprawdźcie umowę dokładnie, czy nie ma jakichś kruczków. I oddawajcie mu to auto, macie przecież 14 dni na zwrot. I musi go przyjąć czy to mu sie podoba czy nie, potem to już raczej sądowne rozwiązywanie sporu. Zasięgnij jeszcze rady prawnika albo innej takiej osoby.

  • Większych bzdur nie słyszałem . 14 dni na zwrot??? Haha z taką znajomością kolego lepiej nie udzielaj porad.
   14 dni na zwrot jest taki przepis dla konsumenta jeżeli kupuje towar od firmy ale PRZEZ INTERNET – NIE OGLĄDAJĄC GO. Wtedy ma możliwość oddania bez podania przyczyny, poprostu musi napisać wniosek o odstąpienie od umowy i odesłać towar w takim samym stanie jak go dostał.
   TO NIE DOTYCZY AUT!! POZDRAWIAM

 62. Pomóżcie!!!!
  miesiąc temu kupiliśmy samochód, Opel Insignia, z autohandlu. 2009r, piękny stan, niski przebieg (oryginalny), pełne wyposażenie… cudo poprostu! Sprawdzony w SKP -wszystko w pożądku aż tu nagle…. pierwsze 100km i coś śmierdzi – zapaliła sie kontrolka – awaria – wypala się filtr cząsteczek stałych – wizyta u mechanika sprzedawcy, błąd sprawdzony i naprawiony. Owszem. Kontrolka sie nie zapala ale nadal śmierdzi (prawdopodobnie został wyłączony błąd w komputerze i widoczność filtra w ustawieniach). Jedziemy dalej, kolejne kilometry, zaczyna wyciekać olej z silnika. Znowu powtórka, korzystamy z 3miesięcznej gwarancji sprzedawcy i odprowadzamy samochód do jego mechanika. Silnik cały zalany. Po oczyszczeniu i “naprawieniu” usterki sytuacja sie nie zmienia, zaczynają sie rodzić wielkie wątpliwości. Jedziemy na serwis Opla i tu wielkie zdziwienie!!!! Zamiast silnika Insigni mamy Vectre :/ i to zamontowany na totalną prowizorkę! Od razu poinformowaliśmy o tym fakcie sprzedawcę ale oczywiście sie wypiera i nie zamierza oddać pieniędzy. Co zrobić w tej sytuacji ze sprzedawcą i jak możemy odzyskać pieniądze????

 63. Teraz te umowy są coraz bardziej zawiłe, coraz bardziej skomplikowane. Trzeba uważać, proponowałbym nową serię takich artykułów. Świetnie by rozjaśniło kolejne kwestie zwiazane z tym tematem.

 64. Dobra umowa do auta do podstawa trzeba pamiętać o wszystkim bo można nieźle starcić jak się tego nie doplinuje zabraknie paru fraz w umowie i możemy się pożegnać z kasą a wcisna nam bubel.

 65. Witam. Sprawa dotyczy kupna wadliwego samochodu 2000 roku za 4500zl od osoby prywatnej. Byla ukryta wada silnika ( niebieski dym z rury wydechowej ) Mechanik powiedział że należy czynić kapitalny remontsilnika , to będzie kosztować minimum 2-2,5tys. zł. Sprawa świeża, samochód kupiony 1.5 tygodni temu. Sprzedawca nie chce zwracać pieniądze i zabierać auto. Na obniżenie  ceny też nie zgodny.
  1. Trzeba napisać i wysłać list zawiadomienie odstąpienia od umowy i wzrotu kosztow zakupu. Czy moge zrobic to bez opinii rzeczoznawcy?
  2.Co należy zrobić jeśli sprzedawca nie odbiera list.
  Proszę o odpowiedź z góry dziękuję

 66. Trzeba myśleć co się robi, i być uważnym przy zakupie. Wtedy nie będzie wpadki, nie przewidzianych sytuacji i takie rady w ogóle się wam nie przydadzą.

 67. Bardzo dobre porady prawne, trzeba dochodzić swoich praw bo teraz ci handlarze to się czują coraz bardziej bezkarni i sprzedają coraz większy bubel który się psuje albo jest inny niż myśleliśmy i większość osób mi się wydaje że nawet nie próbuje dobiegać swoich praw.

 68. No najlepiej jest właśnie jechać z kimś po auto albo wziąć jakieś papiery z wymienionymi wadami auta ja np wygrałem tak, że Pan sprzedawca na aukcji wymienił z 20 rzeczy czego to nie zrobił w aucie, ja zrobiłem screena tej wiadomości po kupnie auta zepsuł mi się rozrząd a w aukcji było napisane że był robiony była jakaś tam karta pojazdu z jakiegoś tak jak kolega wyżej napisał zaprzyjaźnionego mechanika i okazało się że rozrząd nie był robiony a dzięki screenowi z aukcji udało mi się wygrać remont tego podzespołu nie ponosząc przy tym kosztów.

 69. Przecież dany sprzedawca może się dogadać z pobliskimi warsztatami czy stacjami i zawsze powiedzą że z tym autem wszystko jest ok. To dobre rozwiązanie ale jak jedzie się gdzieś dalej to sprawdzić

 70. Najlepiej jest sprawdzić auto na stacji diagnostycznej. Wtedy wiadomo w jakim stanie jest auto. No chyba że właściciel nie będzie chciał tego zrobić, to z góry wiadomo że coś jest nie tak i lepiej sobie odpuścić ;)

 71. Znam uczciwych sprzedawców ale to jest na prawdę mały odsetek, reszta woli kombinować żeby jak najwięcej na nas zarobić. Taki jest urok kupowania aut używanych niestety i nic z tym nie da się zrobić, każdy patrzy żeby samemu mieć jak najlepiej.

 72. Najlepiej auto kupować od kogoś prywatnego, wtedy ryzyko takiej wpadki jest mniejsze. Ale i tak najlepiej wiedzieć co zrobić w przypadku ukrytych wad. Trzeba z tym walczyć, brawa dla autora wpisu że to robi.

 73. Dobrze to opisałeś. Trzeba uświadamiać ludzi co mogą zrobić po zakupie auta pułapki. Coraz więcej jest nie uczciwych handlarzy którzy liczą na łatwy zarobek, nie można dać się wyrolować. Pozdrawiam.

 74. Witam, zakupiliśmy z mężem nowe auto z serwisu i po roku sie zapsul- prawdopodobnie wady elektroniki. Czy mamy prawo żądać zwrotu gotówki i odstapienia od umowy kupna?

 75. pod koniec czerwca 2017 kupiłam z mężem (osoby fizyczne) nowy samochód renault kadjar w polskim salonie. Mija miesiąc stopniowo wychodzi mnóstwo rys na lakierze, a po deszczowej nocy mamy wgniecenie na klapie bagażnika( w tym miejscu nie ma żadnej rysy więc to nie wgniot od kamienia). Wyświetlacze we wnętrzu samochodu też całe porysowane. Ale najbardziej kiepsko wygląda ten lakier. Jak wyjeżdżaliśmy z salonu nic nie zauważyliśmy w słońcu, auto było tak spolerowane że błyszczało jak lustro. Mamy już dość tego auta wygląda jak stary złom. Jak można to zareklamować. Renault gwarantuje 12 lat gwarancji na lakier czy to coś zmienia.

  • Proszę Pani…albo nie wie Pani na czym polega polerowanie lakieru, albo jeździ się autem po bezdrożach. Skoro jak Pani twierdzi, auto było wypolerowane, to rys nie powinno być, a tym bardziej uwidocznić się później. Po to się poleruje lakier, aby pozbyć się rys a skoro rysy wyszły później, to oznacza, że ktoś je musiał zrobić. I na pewno nie jest to salon sprzedaży. Wgniecenie na lakierze nie powstaje tylko od uderzenia kamieniem spod kół innego auta. Wgniecenie powstają poprzez wandalizm itp.
   Pisze Pani o porysowanych wyświetlaczach…cóż tego się nie poleruje i dziwię się, że przy zakupie nie było tego widać, tym bardziej, że ciągle się Pani na to patrzy…czasami rysy występują, jak czyści się auto na sucho. Używając suchej szmatki, powstają wtedy rysy i na lakierze i na wyświetlaczu. Ale jak mniemam, Pani nigdy tego nie robiła…

 76. Ciekawie podszedłeś do tematu i twoje wskazówki są bardzo pomocne. świetny wpis. Ale ludzie w komentarzach za bardzo przesadzają, jeśli nie mogą zrozumieć tego co jest w artykule to po co tu wchodzą. Same komentarze odnośnie pomocy… Po za tym kupując auto za 5 czy 6 tys nie oczekujcie stanu idealnego. W każdym aucie poniżej 10 tys trzeba być przygotowanym na wkład rzędu tysiąca czy dwóch…

 77. Dzień dobry. Zakupiłem nowe auto marki Dacia LODGY od autoryzowanego dealer Renault w Polsce. Samochód został odebrany 10 czerwca 2017r. Cztery dni później odpadły listwy od dodatkowego zakupionego pakietu SUV. Poinformowałem salon 16 czerwca drogą elektroniczna i telefoniczną ponieważ mieszkam w Holandii. Salon autoryzowany w Holandii natomiast odmówił naprawy ponieważ klej został na karoserii, usuniecie go spowoduję że będzie trzeba lakierować cały samochód i musi to zrobić Diler od którego zakupione zostało auto. Jestem poirytowany cała sytuacją ponieważ moim zdaniem jest to obniżenie wartości auta. Najchętniej bym te auto oddała i zamówiła następny wolny od wad. Co w tej sytuacji mam począć? Proszę bardzo o pomoc

 78. Witam.
  W czerwcu zakupiłem nowe auto Jeep Renegade salon Zielona Gora . Po kilku dniach jazdy przy większej prędkości ( powyżej 100 km/h ) na kierownicy są wyczuwalne dość mocne drgania , do tego coś w aucie puka. Skontaktowałem się z serwisem W Legnicy aby auto zostało sprawdzone i naprawione. Niestety po kilku dniach zadzwoniono ze auto jest do odebrania nienaprawione , ponieważ serwis nie jest w stanie ustalić uszkodzonej części , zaznaczam ze wymieniali sporo części i wszystkie one są wpisane w historie mojego auta co przy sprzedażny będzie widoczne po numerze VIN . Oczywiście dostałem auto zastępcze ale innej klasy , Czy mam odebrać auto nienaprawione z serwisu ? Obawiam się o swoje bezpieczeństwo , a salon w Zielonej Górze nie odbiera telefonu ode mnie i nie odpisuje na meile.
  Prosze o podpowiedz co mam w takiej sytuacji zrobic.

 79. Dzień dobry Sprzedałem samochód.
  A więc w 2016 r zakupiłem pojazd BMW 2004r z przebiegiem 202tyś moim zdaniem za niski ale nie sprawdzałem bo auto ładne wszystko chodzi jak należy. Teraz przyszedł czas na zmiane samochodu sprzedałem go za kwote 35tys klient dzwonił podołem mu nr vin bo chciał posprawdzac. Przyjechał ogladał, przejechał się stwierdził ze lekko jedno tylne koło bardziej chowa sie w nadkole spojrzałem, przyznałem mu rację no mowię jak chcesz to bierz nie to nie ja tego nie widziałem no i tak jezdziłem wszystko ok nic sie nie działo. Spisalimy umowę (osoby fizyczne) kupna klient naciskał mnie na zapis, że jestem pewny przebiegu. Powiedziałem mu, że nie gwarantuje mu ale mogę mu napisać oświadczenie ,,w moim posiadaniu auto bmw nie miało kolizji. W czasie zakupu pojazdu w 2016 zakupiłem pojazd z przebiegiem 202 i sprzedaje panu z 207 tys kl. podpisałem on się zapoznał i podpisał. Wieczorem klient z pretensjami dzwoni chce oddac auto bo przebiek kręcony powiedzialem ze nie teraz bo jestem w trasie. Klient przysłał pismo ugodowe 5000 ze sfałszowałem przebieg oraz wydruk servisu gdzie jasno widac i jest napisane ze sfałszowano przebieg przedemną. Ja nic nie kombinowałem. Teraz dzwonie zeby przyjechał spiszemy ugodę to on mowi ze jedzie do servisu bmw i chce naprawiac te wklęsłe koło które widział i że coś cieknie pod turbo uszczelka i zobaczy ile wyniesie i chce więcej. (zapytałem się czy sprawdzał tłoki w silniku :) ) . Moim zdaniem to jakiś naciągacz i chce wyłudzić pieniądze odemnie. Co robić odpuścic sobie ugodę – niech kieruje sprawę do sadu czy się jakoś ugodzić ? auta nie sprawdzał na stacji ani w ASO oglądnął i mu pasuje napisałem mu prawde z przebiegiem koło widział a teraz chce naprawiam . Co teraz? poprzedni właściciel przekręcił licznik i mamy to opisane.
  Liczę na Państwa pomoc.
  Pozdrawiam

  • Niestety odpowiada Pan za wadę nawet jeśli Pan o niej nie wiedział, chyba że w pańskiej umowie wyłączono rękojmię. Może Pan natomiast skorzystać z roszczenia regresowego wobec wcześniejszego właściciela. W razie potrzeby proszę o kontakt przez formularz i przesłanie wzorów zawartych umów.

 80. witam, u mnie sytuacja jest taka, jestem osoba fizyczną sprzedalem 19letnie auto, za niebagatelna kwote 5tys, kupujacy, który kupił auto na firmę wiedzial przed zakupem ze auto ma historie powypadkowe, sam przed zakupem wysmiewal fachowosc napraw, jednak nie ma takiej adnotacji w umowie, po 4 tygodniach dzwoni ze oddal auto do blacharza i blacharz stwierdzil naruszenie konstrukcji auta niepodlegajace naprawie pod warstwa szpachli, ja auto sprzedalem dokladnie w takim samym stanie jak kupilem, nie mialem pojecia co jest pod lakierem….kupujacy chce 2,5tys lub zwrot calej kasy i odda auto…..ale jakie auto? jak to teraz sterta części… a jak nic nie wymysle on kieruje sprawe do sądu…co robic?

 81. Witam nie rozumiem tu czegoś …dajmy na to sprzedaje auto ktos kupuje mija rok i kupujacy dzwoni do mnie ze cos mu stuka w silniku ,cos lakier odpada i ja mam mu to naprawic oddac czesc pieniedzy?? Ale ten kupujacy np lakierował jakies elementy wymienial np wał w silniku itp ale przeczytał gdzies ze ma prawo do oddania auta albo ze sprzedajacy musi mu oddac czesc kasy ….

 82. Witam, dokonałem zamiany swojego auta z LPG na inne auto również z LPG. Podczas próby przerejestrowania stwierdzono brak aktualnego przeglądu, który sprzedający zapewniał że jest zrobiony. W urzędzie powiedziano mi że może być podrobiony wpis w dowodzie (zielona pieczątka w adnotacjach urzędowych), sprzedający tłumaczył przy zamianie iż tak może być bo przegląd jest zrobiony i wszystko jest zgodnie z prawem. Co w rzeczywistości ma znamiona przestępstwa. Dodatkowo okazało się iż butla LPG straciła ważność, a dokumenty które otrzymałem są nie od tej butli LPG, która jest zamontowana. Co zrobić w takiej sytuacji. Nie wspomnę już o innych naprawach do zrobienia jak niedziałający centralny zamek i zamki, zawieszenie przednie do remontu, progi wstawione, ale tylko z zewnątrz od spodu widać kombinacje i brak pomysłu jak dospawać je do gnijącego podwozia ( wkręty, blachy co kawałek i wypełnienie pianką montażową ).

  Cała zamiana miała miejsce 8 lutego 2017r. co zrobić w takiej sytuacji.

 83. Sprzedałem 6 dni temu Fiata punto 1998 przebieg około 180000.Auto było sprowadzone w 2005 z Niemiec.Przez te wszystkie lata użytkowałem bez przerwy ,zdarzały się drobne naprawy lata przecież lecą, dziewczyna która kupiła samochód dziś dzwoni do mnie że punto rano nie odpaliło, mechanik stwierdził że padł akumulator(1.5 roku),na kablach odpalił bez problemu .Pani stwierdziła ze auto sprzedałem jej zepsute ,ludzie po 19-stu latach może się zdarzyć wszystko , a kupująca za 1500 zł. myślała że będzie tylko lała i w drogę , tego nawet w 100% nie gwarantuje nowy samochód z salonu. Pani chce z tego powodu odstąpić od umowy, nie wiem jeszcze co zrobić bo to młoda mama bez męża i kompletnie ciemna jeżeli chodzi o radzenie sobie z samochodami, przede wszystkim takie osoby nie powinny kupować używanego auta, bo nawet 10 20 czy 50000 zł nie zagwarantują bezawaryjności. Szkoda tylko że ludzie których nie stać na droższe auto chcieliby rok gwarancji na niezawodność. Ja pierwszego przechodzonego malucha kupiłem bo nie było mnie stać na coś lepszego ,żeby się mieć czym nauczyć, i też liczyłem się z tym że muszę mieć coś na górkę na nieprzewidziane usterki. Żal mi tej Pani i chyba odstąpię od tej umowy. Jeżeli jest tylu wymagających chcących kupić20-stoletni ideał za 1500 zł. to chyba dla świętego spokoju będę musiał zezłomować sprawne auto ,które może mogłoby jeszcze komuś służyć, trochę stracę ale będę mógł spać spokojnie a nie martwić się że nagle za niecały rok ktoś mnie zaatakuje jakimiś chorymi roszczeniami. Wszystkie przepisy wprowadzane przez rządzących dążą do tego żeby kupować nowe auta, wiem że oszustów nie brakuje z jednej jak i drugiej strony,ale co tam wybrzydzać najlepiej , dlatego hejże po nowe samochody do salonów.

 84. Kupiłem 20 grudnia od chłopaka (firma Auto – handel) Punto 2004. Nie wspominał o usterakch. Tlumaczyłem mu że dla córki bo ja wyjedżam na pól roku i muszę wiedzieć co jej zostawiam. Stwierdził że tylko eksploatacyjne. WYjechałem. Ale niestety już wróciłem – auto dałęm do mechanika bo ogrzewanie nie działa – tj. płynu ubywa…….. Okazuje się żę: minimum nagrzewnica ale jest opcja że początek uszczelki pod głowicą, nie działa wspomagania, brak katalizatora – coś tam niby jest wsadzone, dziury w misce pozatykane papierem, to samo w silniku wszędzie pakuły żeby nie ciekło, brak alarmu a miał być. Auto kupiłem za 4 tys. Koszt wstępnie naprawy ok. 3 tys (chyba że uszczelka a nie nagrzewnica bo wtedy sporo więcej). Stwierdziłem to miesiąc po zakupie. Rozumiem że to sa podstawy do roszczenia naprawy albo zwrotu? I co z OC za 1500 zł które już zapłacilem.

 85. Witam mam nowy samochod Toyota Rav4 z 2016 rouk na gwarancji
  Juz drugi raz w serwisie pierwsza usterka to cieknaca pompa hamulcowa – naprawili
  druga sprawa system stop and start usterka komunikat prosi o kontakt z dealarem Toyoty. Co mam zrobic zeby uniknac dalszych nieprzewidzianych usterek w momencie gdy auto jest na gwarancji i caly czas sie psuje. Do tego dochadza usterki czujnikow parkowania…..czy mozna zadac reklamacji na auto na gwarancji jesli tak gdzie pisac ?

  pozdrawiam
  P.S
  ogolnie jestem zniesmaczony serwisem w moim miescie, gdyz podchodza do tego bardzo dziwnie. Biorac pod uwage fakt, ze w przypadku sterki auta powinno dac klientowi auto zastepcze czas oczekiwania na wydanie jest z dosc dlugi. Lub okreslony cyt brak aut zastepczych…..no bez….komentarza

 86. Dzień dobry,
  10 grudnia kupiłam samochód, w bardzo dobrym stanie wizualnym i technicznym, przebieg 180tys. km. Samochód sprowadzany, czyściutki, z 2009roku.
  Przy okazji rejestrowania i ubezpieczania auta wbiłam numer VIN na stronie sprawdzającej historię pojazdu. Okazało się że samochód przyjechał z Danii, w marcu 2015r. na przeglądzie technicznym miał przebieg 220tys. km!
  Samochód został wymeldowany w Danii pod koniec sierpnia br, u nas zameldowano go końcem października. Boję sie teraz że pomiędzy tymi rejestracjami był „szpachlowany i robiony” a to że samochód jest bezwypadkowy i w idealnym stanie to zwykła ściema.
  Poza tym, jest kilka rzeczy które mnie zastanawiają i jadę z nim do rzeczoznawcy.
  Jeśli okaże się, że samochód nie tyle jest kręcony co tez powypadkowy a na fakturze sprzedawca umieścił zapis:

  „Kupujący oświadcza, iż w związku z zawarta umową zrzeka się mozliwości dochodzenia przeciw Sprzedajacemu jakichkolwiek roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.”

  Mam jakiekolwiek prawo do żadania oddania przynajmniej części kwoty zakupu?

 87. Inny rok produkcji auta w Karcie Pojazdu, Dowodzie rejestracyjnym, inny w serwisach po nr VIN. Mój przypadek wygląda następująco. Zakupiłem samochód w lipcu br. Audi A6 z 2002 roku. jeździłem nim przez ok 4 miesiące, ale sytuacja rodzinna mi się zmieniła i zmuszony byłem sprzedać samochód i zakupić dwa mniejsze. Auto sprzedałem ok tydzień temu. Kupujący zadowolony zapłacił i odjechał. Po tygodniu dzwoni do mnie z zasakakujacą wiadomością. Z uwagi na to że chciał sobie wymienić rozrząd i pomalować maskę, orientował się w serwisach ws nr lakieru i kodu silnika by doszukać się części na wymianę rozrządu. Okazuje się, że w trzech serwisach po podaniu nr VIN Audi wyskakuje wszystko OK z tym że rok produkcji wychodzi na 1999 a nie jak w dowodzie rejestracyjnym i Karcie Pojazdu 2002 rok. Co mam zrobić w tym przypadku?! Klient nie jest typem człowieka co to zaraz się awanturuje. Chcemy to załatwić po cywilizowanemu. Pytanie – czy oddać mu jakąś kwotę rekompensaty zadośćuczynienia i o to samo starać się od mojego sprzedawcy? Czy zwrócić się do mojego sprzedawcy o rekompensatę za oszukanie mnie z rocznikiem auta!? Czy udać się do radcy prawnego? Czy zakładać sprawę cywilną mojemu sprzedającemu?

 88. Polecam podłączyć komputer a nie wymieniać pół samochodu słuchając się opinii pseudofachowców. Wg mnie to czujnik pedału stop-wymieniałem u narzeczonej w Fabii znajduje się pod kierownicą wypina się stary wsadza nowy… Oryginalny 30 zł wymiana 10 minut za 4ropak:) nie jestem specjalistą trzeba podłączyć pod komputer i wg błędu działać. Pozdrawiam i powodzenia.

 89. Witam. 3 tygodnie temu zakupiłem skode fabię 1.4 sprowadzoną z niemiec od osoby prywatnej ale na dzialanosci gospodarczej, na zakup auta została wystawiona faktura. Auto przez pierwszy tydzien po zakupie stało pod blokiem, gdyż sprzedający “zapomniał” nam dać przegląd, niezbedny do rejestracji. Jak sie pozniej okazało przeglad został zrobiony przez sprzedajacego 6dni po sprzedazy auta… cały tydzien ściemnial że ma przegląd i że juz go wysyła poczta po czym jak przeglad doszedl to na nim jest data tydzien po sprzedazy. Pytałam go telefonicznie jak to mozliwe ze zrobil przeglad bez auta ale nie udzielil odpowiedzi. Ale nie w tym rzecz… Przed zakupem bylismy na stacji diagnostycznej gdzie nic nie wyszło… w ogloszeniu bylo napisane ze auto jest bezwypadkowe i w idealnym stanie. Auto zostalo podobno sprowadzone na lawecie bo sprzedajacy rzekomo jeżdzi po kilka aut na raz. Gdy auto zostalo juz zarejestrowane i mąż się nim przejechal okazalo sie że coś jest nie tak z ABS… Auto od 2 tygodni stoi na warsztacie i wszyscy rozkladaja rece, nikt nie wie co jest nie tak. Wszyscy mówia ze tak byc nie moze, bo to niebezpieczne ale nie wiedza o co chodzi… Przy awaryjnym hamowaniu pedla wpada w podlogę i mimo ze juz się odpuszcza i nie trzyma nogi na hamulcu to auto dalej hamuje… hamulec odpuszcza dopiero gdy auto sie calkowicie zatrzyma… Czy ktos wie co to moze byc? Była juz wymieniana pompa ABS… Czy to mozna uznac za wade ukrytą? Nikt z bedacych przy zakupie auta nie pomyslal zeby sprawdzic ABS i zahamowac awaryjnie… Juz nie wiemy gdzie szukać, zeby auto było sprawne …. Ktos ma pojecie…. ????? pilne :)

 90. Witam. Kilka dni temu kupiłam autko bardzo fajne, marki Toyota, sprzedający poinformował mnie że autko miało szkodę parkingową wskutek czego został wymieniony zderzak i taka tam kosmetyka, po 4 dniach odwiedziłam serwis aby sprawdzić czy wszystko gra. Okazało się że to nie była szkoda parkingowa a wypadek w skutek czego została uszkodzona konstrukcja samochodu. Jakby tego mało było,szkoda była likwidowana w serwisie Toyoty gdzie skasowali 15000zł i wykonali fuszerkę , poprostu źle auto zostało naprawione, gdy pada deszcz auto nabierało wody w komorze bagażnika. I co teraz?

 91. Witam. 21 listopada kupiłam Pt Cruisera 2001r przebieg 170km, sprzedawca powiedział żę był systematycznie naprawiany i jedyna usterka to szkodzona poduszka pod silnikiem. Dnia 25 listopada jadac do przedszkola z córką zapaliła sie kontrolka silnika i auto padło. Od dnia kupna przejechałam nim 35km. U mechanika wyszło że oprocz tej poduszki o ktorej wiedzialam jest do wymiany cały rozrzad i jeszcze pare innych rzeczy wyszło, silnik sie przegrzewał kwota naprawy 2500zł. Do wymiany m.in łapa napinacz pt, koło pasowe wału, korpus termostatu,pasek rozrzadu,napinacz, dwie rolki, termostat, czujnik temperatury, pompa, rolka napinacza, poduszka, paski. Zadzwonilam do sprzedawcy i zarzadałam zwrotu pieniedzy bo nie chce tego auta a on powiedzial ze juz kupilam to po fakcie. Co moge zrobic w tej sytuacji i kto ma tu racje. Jakie mam prawa? Pozdrawiam i bede wdzieczna za odpowiedz

   • Oczywiście, tylko na termin u mechanika czeka się czasem tydzień lub dwa. Czyli co? Umawiać termin “na wszelki wypadek” zanim zaczniemy wybierać samochód?
    Pani nie jeździła dwa miesiące, tylko 4 dni i przejechała 35 km. Tyle to ktoś może mieć od sprzedającego do swojego domu czy z domu do tego warsztatu…

 92. Auto kupiłem w salonie używane do użytku prywatnego. Po kilku dniach były problemy z szarpaniem robiłem diagnostykę komputerowa wyskakują błędy na wtryskach(diesel). Błędy kasowane, ale wraca problem. Auto było kupowane pod koniec września gdzie było ciepło, od października spadły temperatury i jak to w dieslu wtryski wyjdą. Pytanie moje czy jeśli były problemy po 2 tyg użytkowania jestem wstanie żądać wymiany wtryskow na ich koszt z powodu rękojmi albo umowy konsumenckiej? Jakby nie patrzeć w ciepłe dni wtryski nie muszą dawać objawów a kupując nie rozbiera się silnika. Można to podpiąć pod wady ukryte? Auto polskie, faktyczny przebieg 5 letnie reklamowane przez nich jako auto w stanie technicznym i wizualnym idealnym. Zresztą jak wszystkie

 93. I co na to ludzie tu doradzający??? Coraz więcej kupujących naciągaczy, którzy straszą prokuraturą , sądami itp. Co zrobić z nimi?? Jak zabezpieczyć się przed naciągaczami??? To jest coraz poważniejszy problem, a przepisy o rękojmi powinny być inaczej zdefinowane przede wszystkim dotyczące aut kilku i kilkunasto letnich, rękojmia nie powinna wcale dotyczyć, bo w takim aucie zawsze znajdzie się wady mimo iż sprzedający mógł o nich nie wiedzieć! Cały czas bronie i sprzedawców i kupujących bo niestety ale oszustwa idą w dwie strony i to już coraz częściej uderza w uczciwych sprzedawców którzy sprzedają auto naciągaczom !!!

 94. Jeżeli nie ma mowy o konsumencie nie ma obowiązku dotrzymania żadnych terminów i odpisywania na pismo w przeciwnym razie jest to 14dni, zawsze bezpieczniej jest trzymać terminów 14dni! Natomiast 7dni to wyraźne naciąganie sprzedawcy na koszty. Pozdrawiam

  • Co robić w takiej sytuacji. Sprzedałam samochód który użytkowałam codziennie dojeżdżając do pracy i nie miałam żadnych problemów . Zdecydowałam się go sprzedać ponieważ miał 10 lat i 213 tyś przejechane . Pani która miała być użytkownikiem auta nawet nie chciała się nim przejechać . Samochód miał usunięty dpf o czym poinformowałam nabywców . Mąż pani kupującej zadzwonił po pięciu dniach i wyzywa mnie od oszustów i straszny prokuratorem bo twierdzi że sprzedałam im grata . Ja zastanawiałam się do ostatniej chwili czy nie zostawić samochodu dla syna ponieważ nigdy mnie nie zawiódł oprucz tego filtra który naprawiałam rok temu . Uważam że ludzie chcą mnie naciągnąć bardzo proszę o radę co mam zrobić ponieważ nie czuje się winna i nie wiem co robili z autem.

 95. Witam mam jeszcze pytanie jaki mam czas na udzielenie odpowiedzi na żądanie obniżenia ceny. Kupujący (firma) oczekiwał przelewu w ciągu siedmiu dni, ja zamierzam tego żądania nie uznać.
  Pozdrawiam
  Paweł

 96. Szkoda że Pan Oskar się nie wypowiada , ponieważ ma on tutaj największą wiedzę odnośnie wad, aut, rękojmi i praw konsumenta. Może nas odwiedzi:) Pozdrawiam

 97. witam. mam taki problem, przeszlo rok temu sprzedałem samochód ktory wczesniej sprowadzilem z francji, samochod byl naprawde w dobrym stanie , u mechanika wszystkie diagnozy byly ok, nic nie wskazywalo na jakies wady ukryte. Pare dni temu odezwal sie do mnie pan ktory kupil ten samochod ode mnie , powiedzial ze mial kolizję i nie wystrzelily poduszki powietrzne, (sugerujac ze ich nie bylo) przez co poniosl jakies obrazenia. Stwierdzil ze jesli ekspertyza wykaze jego racje to wniesie sprawe do sadu o ukrytej wadzie samochodu oraz zarzada odszkodowania w zwiazku z uszczerbkiem na zdrowiu. Ktos jest w stanie mi cokolwiek doradzic w tej sytuacji?

 98. Co niektórzy mylą trochę pojęcia.
  Ja również jak sprzedawałem samochody, to nie ukrywałem żadnych wad, o których wiedziałem. Ale inaczej ma się sprawa z handlarzami gdzie w 90% (może przesadzam) przypadków wady są po prostu ordynarnie i celowo zatajane. Co to za argument że nie kupujesz licznika tylko samochód. Jeżeli sprzedawca (handlarz, firma) twierdzi że auto ma np. 150 000 tys a faktycznie ma 300 000, to sorry jego wina. Może zawsze w umowie wpisać że nie zna autentycznego przebiegu pojazdu a przebieg deklarowany przez licznik nie musi być prawdziwy. Sam tak miałem jak kupowałem Peugota 206 parę lat temu. To jest podejście uczciwe, a nie Panie na bank ma 150 000 tys. Jak się wtedy okazuje że ma 300 000 to sory jest to oszustwo. Ponadto to Sprzedający firma, jeżeli wada ukryta, np. pęknięta uszczelka pod głowicą wychodzi na jaw to on odpowiada i musi konsumentowi (odobie prywatnej) udowodnić że auto nie miało tej wady przed zakupem. NIk nie broni mu żeby na fakturze czy umowie napisał że nie zna faktycznego stanu pojazdu ale chyba nawet taka kluzula jest nie dozwolona (nie wiem). Jak ktoś prowadzi firmę, handel używkami to albo musi sprawdzać gruntownie auta przed wstawieniem do komisu albo liczyć się z konsekwencjami jak okaże się że sprzedał “trupa”.
  Inaczej ma się sprawa gdy kupujący i sprzedający to osoby fizyczne, wtedy to nabywca musi udowodnić sprzedającemu że auto było zepsute (miało istotną wadę ukrytą) w chwili kupna i sprzedający ją zataił.

  • Panowie w moim przypadku wystawiłem fv również dla firmy . Pewność co do przebiegu może mieć tylko pierwszy właściciel samochodu, każdy kolejny już takiej pewności nie ma. A co ja mogę zrobić jako kolejny właściciel, miałem poprzedni wydruk z przeglądu z przebiegiem, poszedłem do autoryzowanego serwisu po wydruk z serwisu gdzie ostatnia wizyta była przy przebiegu 76 tyś km. To skąd mam pozyskać wiedze o faktycznym przebiegu?
   Paweł

   • Jak pisałem wyżej “kupujący zapoznał się ze stanem faktycznym samochodu” nie jest klauzulą nie dozwoloną. W Pana przypadku nie dozwolonym by nie było również wyłączenie rękojmi ponieważ Pana przypadku nie obejmuje ustawa o konsumentach. Firma sprzedaje Firmie – czyli kupujący nie był konsumentem. Obejmuje was więc zasada sprzedaży między osobami fizycznymi .
    Problem na tym jakie są dowody na to iż przebieg nie jest prawdziwy ???
    Po drugie ” że dlatego w między czasie musiał naprawić sprzęgło, uszczelnić jakąś część w silniku oraz wymienić czujnik ciśnienia i świece żarową” tym bym się nie przejmował ponieważ to zostało naprawione i nie ma Pan możliwości zapoznania się z usterką ani jej przyczynami, nie było opinii rzeczoznawcy ani nie było rzeczoznawcy przy naprawie rękojmia odpada. Tylko zostaje problem przebiegu jakie są dowody oraz o ile został zaniżony. Proponuje udać się do prawnika celem odpisania pisma iż nie uznaje Pan reklamacji co do napraw z powodu braku zapoznania się z wadami auta oraz iż w dniu zakupu takie wady nie występowały, przedsiębiorca ponadto ma obowiązek poinformowania sprzedawcę natychmiast po wykryciu wady czyli ok 14dni od wykrycia wady a nie po np. 4miesiącach i dawno po naprawie auta. Wg mnie rękojmia wogóle odpada. Pozdrawiam

 99. Witam moje pytanie dotyczy następującej sytuacji. W wyniku rozliczeń z partnerem handlowym stałem się posiadaczem samochodu. W dniu odbioru samochodu okazało się, że auto nie ma ważnego przeglądu technicznego, przegląd ten został wykonany przez sprzedającego praktycznie natychmiast bez żadnych zastrzeżeń ze strony diagnosty podczas przeglądu odnotowany został również fizyczny stan licznika 130070. Od początku wiedziałem, że samochód będę sprzedawał po odbiorze samochodu wymieniłem olej w silniku i od tego momentu do momentu sprzedaży przejechałem autem około 800 kilometrów bez żadnych problemów technicznych. Samochód został wystawione przez mnie na sprzedaż kupiec znalazł się prawie natychmiast przyjechał Pan właściciel firmy z mechanikiem wyposażonym w komputer sprawdzili samochód, odbyli samodzielnie jazdę próbną Uzgodniliśmy cenę uwzględniając informację ze strony mechanika o niesprawnej klimatyzacji w systemie. Wystawiliśmy FV i samochód zmienił właściciela. Wszędzie podczas rozmów posługiwałem się informacją o przebiegu samochodu około 130 tyś km. W chwili obecnej po 6 miesiącach od sprzedaży otrzymałem wezwanie do zmiany ceny na podstawie informacji, którą otrzymał w serwisie nowy właściciel o wyższym przebiegu samochodu i że dlatego w między czasie musiał naprawić sprzęgło, uszczelnić jakąś część w silniku oraz wymienić czujnik ciśnienia i świece żarową. Swoją wiedzę na temat przebiegu samochodu opierałem na informacji z przeglądu dodatkowo stan techniczny pojazdu z zewnątrz i w środku nie powodował jakichkolwiek wątpliwości. Prośba o info co w takiej sytuacji? Czy klauzula na FV że kupujący zapoznał się ze stanem faktycznym samochodu ma tu jakiekolwiek znaczenie? Dodam jeszcze raz, że nie zajmuje się handlem samochodami. Pozdrawiam Paweł

  • Klauzula jest niedozwolona i nie ma żadnego znaczenia. Pan sprzedawał jako firma więc niestety dla Pana tutaj nabywca ma większe prawa. To że nie znał Pan stanu faktycznego przebiegu nie zwalania Pana “moim” zdaniem od odpowiedzialności. Jak napisałem wyżej gdyby był zapis w umie że przebieg pojazdu “deklarowany” przez licznik nie musi być zgodny z prawdą to wtedy klient miałby świadomość że auto może mieć dużo wyższy przebieg. Nie weim czy jest ustalony faktyczny przebieg, ale oczywiste jest że powiedzmy przy przebiegu 130 000 sprzęgło czy skrzynia może być ok, ale przy 250-300 kkm już nie koniecznie. I według mojej wiedzy to Pan by musiał udowodnić że te dodatkowe set tysięcy km nie mogły spowodować szybszego zużycia się tych podzespołów.
   Jeszcze raz brak faktycznej wiedzy o stanie pojazdu który sprzedaje Firma nie zwalnia jej z odpowiedzialności przed nabywcą (osobą fizyczną) z konsekwencji wykrycia wad.
   No chyba właśnie że w umowie byłby zapis o tych kilometrach chociażby.

   • Po pierwsze ”kupujący zapoznał się ze stanem faktycznym samochodu ” nie jest klauzulą nie dozwoloną , jest oświadczeniem kupującego. Po drugie proszę czytać moją odpowiedź poniżej. ( Pod Panem Pawłem)

 100. Witam, mam taki przypadek – w czerwcu kupiłem używane auto na firmę. Auto jest w leasingu. Miało rok/15 tys. km gwarancji. Ma już przejechane 25 tys. Ostatnio, gdy zrobiło się chłodniej okazało się, że nie działa ogrzewanie. Wcześniej nie byłem w stanie tego stwierdzić bo po prostu nie było potrzeby korzystania ogrzewania. Zgłosiłem jako wadę ukrytą. Sprzedający unika odpowiedzi, nie odbiera telefonów itp. Jakie prawa mi przysługują?

  • Ludzie nie rozumiecie przepisów prawa, podstawowa rzecz to:
   ZUŻYCIE TO NIE WADA czyli jeżeli coś się psuje z powodu zużycia i może to być np. psuje się turbina przy przebiegu 200tys. km – normalne, pompa paliwa przy 180tys km – normalne , akumulator po 3-4latach normalne, opona po 4latach lub 35tys km przebiegu – normalne, silnik pobiera olej po 150-300tys km – normalne i teraz druga kwestia:
   Np. Ogrzewanie było normalnie zamontowane, normalnie używane , i się popsuło to NIE JEST WADA LECZ skutek eksploatacji pojazdu i nie ważne że popsuło się szybciej , oczywiście teraz potrzebny jest rzeczoznawca biegły sądowy który określi czy ogrzewanie było prawidłowo zamontowane i prawidłowo użytkowane – co było przyczyną awarii.
   Podałem przykład postu powyżej dotyczący ogrzewania ale to dotyczy wszystkich postów na tej stronie. NAJPIERW TRZEBA ZNAĆ PRZYCZYNĘ AWARII A PÓŹNIEJ MOŻEMY MÓWIĆ O WADZIE LUB ZUŻYCIU. Pozdrawiam

   • No ale inne jest PRAWNIKU zużycie przy przebiegu 100kkm a inne przy przebiegu 300kkm co nie. A 90% aut komisowych (świeżo sprowadzonych) ma cofnięte liczniki i nie robi tego Niemiec, czy Francuz tylko handlarz.
    Zepsute ogrzewanie powiedzmy dmuchawa to rzecz mało istotna, ale walnięta uszczelka pod głowicą do już jest ISTOTNA wada. Przecież nie sądzę żeby ktoś miał iść na udry z takiego powodu. Powiedzmy że kupiłeś auto za 15 k zł. Od handlarza i musisz w nie zainwestować 5-8 tys w ciągu 2 miesięcy to już coś jest nie tak, przy przebiegu rzędu 150 kkm. A najczęściej jest tak, że handlarz wie że jest ta wada np. UPG ale wleje jakiś płyn/uszczelniacz żeby zataić ją i to działa przez miesiąc czy dwa.
    Zresztą KC mówi jasno o tym:
    Art. 556(2). Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej PRZYCZYNA istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
    Każdy biznes to ryzyko, wolałbym żeby używane auta były 10% droższe ale za to był jakiś obowiązek “szczegółowych” badań technicznych, bo zwykła stacja kontroli pojazdów nie wykryje Ci takiej wady jak UPG, tam nawet nikt nie kontroluje stanu chłodziwa czy oleju w silniku. Np. Tester na UPG kosztuje 25 zł. Czas badania 10 minut i już coś wiemy.
    A jak handlarze (nieuczciwi) dostaną pare wyroków o zwrot kosztów napraw za ISTOTNE WADY ukryte, to może zmądrzeją. A my konsumenci musimy ich do tego zmusić po prostu korzystając z praw jakie mamy.

    • Uszkodzona uszczelka pod głowicą może być efektem normalnej eksploatacji auta , nie koniecznie musi to być wada. Mój znajomy który ma nowy samochód robił uszczelkę pod głowicą w 3 letnim aucie przy przebiegu 30tys km , była to pierwsza poważniejsza naprawa, okazuje się iż jest to normalne i przy ok 5 procent aut to się zdarza mimo braku wad auta, na uszczelkę działają wysokie ciśnienia, temperatury i może ulec przerwaniu co będzie efektem normalnej eksploatacji , nie ważne że przy tym przebiegu nie powinno to się stać ale się zdarza i nie jest to wina wady lecz ciężkich warunków w jakich pracuje uszczelka. Wystarczy ją wymienić i np. Auto na tej wymienionej uszczelce przejedzie 300tys. km, jeżeli była by wada to znowu by wysiadła szybko.

     • Uszkodzona uszczelka pod głowicą nie jest żadną wadą ukrytą. Jak ktoś nie umie tego stwierdzić niech nie kupuje samochodu sam tylko weźmie sobie mechanika do pomocy.

   • witam ma pan racje ,,tak samo naciagaja przy sprzedazy ja przy kupnie ,,, co wy chcecie od auta ktore ma przejechane 200tys , ze nic sie nie bedzie do naprawy przy nowych autach na nie ktore czesci niema gwarancji ,,

  • I tak masz szczęście bo możesz się cieplej ubrać. Ja kupiłem samochód w zimie, a w lecie okazało się, że szyby się nie otwierają, a nie mam klimy.

 101. Witam. Dwa tygodnie temu kupiłem auto w komisie. Sprawdziłem je na stacji diagnostycznej a sprzedające zapewnił, że samochód jest sprawny technicznie. Jadąc do domu tym samochodem stwierdziłem, że przy pokonywaniu zakrętów w prawo coś szumi z przodu. Myślałem, że to łożysko w kole z czym bym sobie poradził, ale okazało się,  że to łożysko ale w skrzyni biegów. Koszt naprawy 2500 zł. Co zrobić w takiej sytuacji? Od przyprowadzenia auta nie jeździłem nim.

 102. Jeżeli awaria wynika z przebiegu i rocznika auta to nie jest wada, potrzebny jest rzeczoznawca który wskaże dlaczego rozsypał się korbowód , czy może było to wynikiem nie fachowej poprzedniej naprawy. A jeżeli rozsypał się ze starości , to trzeba ugodowo od sprzedawcy coś ugrać bo sądowo odpada. Pozdrawiam

 103. Witam,
  kupiłem auto od osoby prywatnej pod koniec sierpnia 2016.
  Po 3 tygodniach użytkowania i przejechaniu raptem 1,400 kilometrów auto uległo awarii na drodze expresowej.
  Musieliśmy być odcholowani jakieś 50 km (dobrze, że przynajmniej wykupiliśmy ubezpieczenie, które to pokryło).
  Przed kilkoma dniami, kiedy mechanik miał czas się za to zabrać, okazało się że do wymiany jest cały silnik.
  Rozsypał się korbowód, jakieś łożysko i przy okazji elementy te uszkodziły wszystko dookoła…
  Przy zakupie zapewniano nas, że auto było regularnie serwisowane, jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga żadnego wkładu finansowego.
  Ogłoszenie o takiej treści zamieszczone zostało również na allegro (mam zapisane).
  Zaraz po awarii dzwoniłem do byłego właściciela żeby go o tym poinformować.
  Powiedział, że może coś dołoży ale nie bardzo w to wierzę.
  Proszę o poradę co mogę z tym zrobić, jakie dalsze kroki najlepiej podjąć
  Z góry dziękuję i pozdrawiam.

 104. Witam was, kupilam samochod lakierowany,ktory okazalo sie ze byl uderzony mechanicy widza golym okiem, niewiem jak bardzo, na nadkolach jest szpachla,sprzedawca twierdzi ze moze w jakis slupek na parkingu, przy zakupie nie bylo o tym mowy, jasno i wyraznie mowil ze lakierowany bo mial ryse jakby po gwozdziu, na dodatek po zrobieniu 1600km wlalam juz druga litre oleju, o malo nie wjechalam w auto bo nagle kierownica nie chciala krecic i eps sie nieoczekiwanie wlacza, ale konkretnie chodzi mi o to gdzie moge sprawdzic w jakim stopniu bylo uderzone i dostac zaswiadczenie, czy mam jakies szanse

 105. 5wrzesnia kupilam samochod od pewnego pana. jadac raz tym samochodem cos mi strzelilo.okazalo sie ze to gaz. pojechalam do gazownika okazalo sie ze gaz jest nielegalnie zalozony.w dowod wbity chodzi o to ze zalozony jest gaz ktory jest zabroniony. sprzedajacy wypiera sie ze taki gaz zalozyl. co mam robic.gazownik powiedzial ze lepiej na takim gazie nie jezdzic…

 106. Oczywiście mechanik może z Tobą jechac i udowodnic Twoje racje co do sondy…… Mozesz postraszyc Policja lub jak bedzie pyskowal bierz kase ile dalas( mam nadzieje ze na umowie masz kwote realnie zaplacona a nie mniejsza aby zaoszczedzic na podatku). Nie bedzie mu pasowac mechanik powiedz ze zapraszasz do serwisu mercedesa a tam go podlicza solidnie

  • Kolego nie pisz bzdur, nie znasz prawa. Za mało wiadomo czy coś się należy czy nie, zależy od umowy , co w niej jest zapisane. Druga sprawa nie wiemy od czego kontrolka się zapala co jest tego przyczyną, jeżeli przyczyną jest to że samochód ma zużytą część bo już ma duży przebieg to nie jest wada auta tylko wynika z normalnej eksploatacji auta. Do tego nie moża tak sobie odstąpić od umowy , gdy wada nie jest istotna , znowu nie wiemy na czym miałaby polegać wada? Także za mało informacji. Pozdrawiam

 107. Wg mnie ktoś sprzedał bo nie umiał sobie z tym poradzić że się zapala. Jak siedza dwie sondy- jedna przed katalizatorem druga za to można wymieniać a części nie są tanie-używane nie wchodzi w grę szkoda kasy a zamiennik to typowa chińszczyzna która może(ale nie musi) pierdyknąć po tygodniu. Weszło prawo rękojmi trzeba z niego korzystać. Wg mnie powinnaś zajechać i postawić sprawę jasno niech mechanik wyceni dokładnie ile sonda plus naprawa i sprzedający MUSI to zrekompensować. Cwaniak myślał że skasuje błąd z myślą aaaa aby opchnąć i niech sie zapala ile chce i tyle.

 108. Dzień dobry kupiłam samochod mercedes a klasa trochę ponad tydzień temu po 2 dniach od zakupu zapaliła mi się kontrolka silnika. Poszłam więc do mechanika który po podłączeniu komputera stwierdził że jest zepsuta sonda więc ja wymienilam jednak po 2 dniach znów zapaliła się kontrolka. Mechanik powiedział że ta kontrolka została wykasowana komputerowo i że zrobiono na niej już ładnych pareset kilometrów. Co w tej sytuacji zrobić czy mogę liczyć na to że poprzedni właściciel coś z tym zrobi lub odda pieniądze za auto?

 109. 19.06.2016r. kupiłam auto z 1998r. i jak się teraz okazało numer VIn jest zniszczony-korozja. Pojechałam pod adres jaki widniał na pieczątce faktury, ale okazało się, że nikt tam nie mieszka, ale jestem uparta i po nitce do kłębka doszłam, gdzie przebywa właściciel firmy Skup-Sprzedaż Aut niestety nie udało mi się z nim osobiście spotkać. Po mojej interwencji zadzwonił i powiedział, że podpisałam, iż auto nie podlega rękojmi ani zwrotowi, i nie będzie ze mną rozmawiał-powiedział bezczelnie, abym udała się na Policję. Pójdę, bo takim nieuczciwym draniom nie można darować.

  • Szczyt to jest Pani bezczelność! Jak kupuję się auto to sprawdza się VIN czy się zgadza z dowodem rejstracyjnym i kartą pojazdu!!! Gdyby Pani to zrobiła to zobaczyła by że jest pordzewniały!! TO nic więcej jak niedbalstwo kupującego, po drugie takie rzeczy które można sprawdzić to nie jest wada ukryta , Policja ma ważniejsze sprawy na głowie niż zajmowanie się czymś co trzeba było sprawdzić przy zakupie!!

 110. Witam. 6.05.16r. kupiłem samochód i na oględzinach wszystko było ok samochód jeździł jak trzeba sprzedawca twierdził że wszystko jest w porządku powiedział co trzeba teraz wymienić więc myślałem że jest uczciwy skoro poinformował mnie co jest do zrobienia więc samochód kupiłem. Na drugi dzień zaczęła mi migać kontrolka od temperatury i zobaczyłem że ubyło płynu chłodniczego co się później okazało że to nie płyn tylko woda. Zadzwoniłem do sprzedawcy no i stwierdził że jemu nic takiego się nie robiło więc dolalem wody no i samochód jechał dalej ale na kolejny dzień historia się powtórzyła więc pojechałem do mechanika no i myślałem że uszczelka pod głowicą lub głowica jest pęknięta, okazalo sie tez ze uszczelka niedawno byla wymieniana, więc znowu Zadzwoniłem do sprzedającego i powiedziałem mu co jest i zapytałem co z tym robimy czy zwracam auto a on mi pieniądze czy mam robić głowice a on mi zwraca koszt naprawy no i powiedział żebym prowadził do mechanika auto i robił i go informował . po rozebraniu silnika okazało się że głowica jest dobra a wadą były 2 pęknięte cylindry po czym poinformowałem sprzedawcę i miał się z tatą naradzic co robimy bo na ojca był samochód i miał dodzwonić i od tamtej pory brak jakiego kolwiek kontaktu z gościem więc za kupiłem już drugi silnik ale co z tym dalej zrobić czy po prostu mu darować czy mam szanse na odzyskanie pieniędzy chociaż za kupno drugiego silnika. Z góry dziękuję za pomoc.

  • Mało wiadomo jaki samochód , jak rocznik , przebieg. Ale sądząc co w tekście to raczej szanse nikłe, bo prawdopodobnie stan samochodu i usterka jak wyżej jest normalna w starym samochodzie i jest efektem normalnej eksploatacji. Chyba że sprzedawca pospawał tuleje lub polepił klejem na sprzedaż:)

 111. Witam,
  Dnia 26.04.2016 kupilem auto od osoby prywatnej.Auto na aukcji bylo wystawione jako bezwypadkowe.Sam sprzedajacy poinformowal mnie ze byl malowany bok i maska z powodu korozji.W aucie bylo jeszcze kilka rzeczy do naprawy,o ktorych poinformowal mnie Pan ze stacji diagnostycznej,ktore nie przekraczalyby lacznej sumy 2 tys zl,gora 3 tys.W dniu dzisiejszym tj.28.04.2016 pojechalem do mechanika na ogledziny.Jak sie okazalo auto bylo powypadkowe,prawie cale auto bylo malowane,oraz mechanik stwierdzil iz silnik nadaje sie do regeneracji badz calkowitej wymiany.Koszt takiej naprawy wycenil na 10-12 tys zl.Auto zakupilem za 14.850 zl.Czy w tej sytuacji moge odstapic od umowy i w jaki sposob moge to zrobic?Z gory dziekuje i Pozdrawiam.

  • Treść wyroku Sądu:
   Auto bezwypadkowe to takie które nie brało udziału w wypadku !!! A jak auto miało kolizje czyli np. wpadło do rowu i nikt nie ucierpiał ale było całe malowane??? To auto jednym słowem bezwypadkowe ale nie bezkolizyjne. Po za tym sprzedawca poinformował że auto było malowane, po za tym można było samemu sprawdzić. Co do silnika jest szansa jak auto jest z takim przebiegiem i rocznikiem że silnik nie powinien się psuć a jeżeli jest normalne że w tym roczniku i przebiegu silnik jest zużyty to nie jest wada!!

 112. Witam serdecznie.
  W dniu 09.04.2016 kupiłem samochód renault scenic za 31500 zł z 2011 od osoby fizycznej. W ogłoszeniu było napisane że auto miało kolizję parkingową we Francji. W dniu 12.04 gdy chciałem je ubezpieczyć pan w firmie ubezpieczeniowej sprawdził pojazd w UFG i się okazało, że pojazd w Polsce miał szkodę całkowitą i jeszcze kilka mniejszych. Gdy się o tym dowiedziałem zadzwoniłem do sprzedawcy i powiedziałem że chce odstąpienia od umowy. Pan twierdzi że o niczym nie wiedział i sprzedaż zgłosił już do ubezpieczyciela i wydziału komunikacji. Jeszcze nie minęło 7 dni od umowy co dalej robić. Proszę o pomoc

  • Szkoda całkowita może wystąpić również przy kolizji , wystarczy że naprawa orginalnymi częściami przewyższa wartość rynkową auta. Szkoda całkowita może występować przy nie groźnych kolizjach a auto będzie w dobrym stanie po naprawie. Tyle że sprzedawca powinien o kolizjach poinformować, ale jeśli nie wiedział??? Jeżeli auto jest w dobrym stanie nie ma się co przejmować tylko jeździć. Każde auto ma historię w ubezpieczalni mniejszą lub większą o której sprzedawca nie wie i nie może za to odpowiadać.

 113. Dzień Dobry,

  Proszę o poradę, jak ugryźć to ciastko. Kupiliśmy Forda Mondeo 2007 za 8400zł. Sprzedawca osoba fizyczna zarzekał się, że silnikiem szarpie ponieważ trzeba wymienić rolkę, a kontrolka turbiny zapala sie ponieważ trzeba ją przeczyścić. Ok. Wzięliśmy pod uwagę, zgłoszone rzeczy do naprawy ( turbinę i rolki) i kupiliśmy auto. Od tamtego momentu ( przeszło 2 tygodnie), mąż jeździ po mechanikach i diagnozuje problemy. Po wymianie wszystkich rolek + wal korbowy+filtr paliwa dalej szarpie silnikiem ( mino zapewnień sprzedającego, że ta naprawa na 100% pomoże). Zdiagnozowano do naprawy obie półosie ( ok rozumiem, ekspolatacja) oraz po sprawdzeniu przepływów wtrysków, wszystkie są do regeneracji. Same wtryski to koszt ok. 5500zł. Nie liczę już półosi i turbiny ( kolejne 2tys.). Właściciel podczas zakupu powiedział, ze wtryski były regenerowane, ale faktury nie znaleźlismy w papierach ( juz po kupnie przeglądając jeszcze raz dokumenty), jedynie zapis na jednej z faktur z 2014 ,,Uwagi: wtryski do sprawdzenia). Jak mogę oddać auto właścicielowi, prosić o podział w kosztach napraw? Koszt naprawy wszystkiego jest prawie równy kosztowi zakupu. Mam jakiekolwiek szanse?
  W umowie jest zapis: ,, Sprzedajacy oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił kupujacego, a kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu”. Proszę o pomoc na adres: shine_blue@o2.pl

  Serdecznie dziękuję za każdą informację

  • No niestety wtryski w mondeo to popularna usterka wystarczy czytać na forach, niestety wiedzieli Państwo że auto ma wadę i silnik szarpie trzeba było przed zakupem udać się na diagnostykę. Po drugie wtryski mają określoną żywotność po której ulegają awarii, trzeba zaznaczyć że jest to efektem normalnej eksploatacji pojazdu i nie stanowi wady auta. Turbina to samo. Pozdrawiam

  • Art. 556. § 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

   Bez większego znaczenia są postanowienia, w których kupujący deklaruje jedynie, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu. Oznaczają one tylko i wyłącznie tyle, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym w zakresie w jakim został o nim poinformowany i w zakresie w jakim sam zbadał pojazd. Te kwestie natomiast (zakres informacji, zakres badania pojazdu) są wykazywane w toku postępowania sądowego w oparciu o ustalone okoliczności faktyczne i możliwe jest przedkładanie dowodów takich jak zeznania świadków, treść ogłoszenia etc. Tym samym, wskazane postanowienie umowne, bez wskazania konkretnego stanu technicznego (np. powypadkowość pojazdu) są obojętne na gruncie prawnym.
   W A Ż N E:
   Art. 558.&2 Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

   O bezskuteczności wyłączenia rękojmi można mówić w przypadku umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem. Zgodnie z art. 558 § 1 k.c. wszelkie postanowienia dotyczące wyłączenia rękojmi lub niepodnoszenia roszczeń są bezskuteczne i stanowią klauzule niedozwolone.

   Niemniej jednak to na kupującym, zgodnie z art. 6 k.c., spoczywa ciężar dowodu, że wada została podstępnie zatajona. Przez podstępne zatajenie wady należy rozumieć sytuację, w której sprzedawca wiedział o wadzie, jednak nie poinformował o niej kupującego np. cofnął licznik, zataił istnienie usterki, zataił powypadkowość pojazdu etc. Warunkiem jest jednak, aby sprzedawca o wadzie wiedział.

   WZÓR ODSTAPIENIA OD UMOWY

   ………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

   ……………………………………………..
   ……………………………………………..
   ……………………………………………..
   dane składającego oświadczenie

   Sz.P.
   ………………………………………………
   ………………………………………………
   ………………………………………………
   ………………………………………………

   OŚWIADCZENIE
   O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

   Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży samochodu marki ……………………., model …………………………….. zawartej w …………………………………… (miejscowość), w dniu ……………………………. .

   Podstawą niniejszego odstąpienia jest art. 560 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia wad, kupujący może m.in. odstąpić od umowy sprzedaży.

   W związku z powyższym wskazuję, iż na podstawie kontroli technicznej pojazdu z dnia ……………………….. stwierdzono istnienie ukrytych wad samochodu, które uniemożliwiają dopuszczenie do ruchu. Zgodnie z opinią zawartą w protokole, wady te powstały jeszcze przed zawarciem rzeczonej umowy sprzedaży.

   Z poważaniem,

   …………………………
   Załączniki:
   1. Odpis protokołu kontroli pojazdu z dnia …………………………

   Pozdrawiam i życzę powodzenia, sama jutro wyruszam po odzyskanie pieniedzy za bubel zwany samochodem. Ew

 114. Witam kupiłem działaj auto w komisie Poznań ul.Kurlandzka ,oczywiście sprzedawca zapewniał o jego sprawności była jazda próbna ,dokładne oględziny itd. Auto z 2000 roku za 3000 tys. Kilka razy pytałem czy auto nie ma ukrytych wad ,według sprzedającego nie bylo takich wad ,nie ujechałem tym autem nawet 5 km w silniku coś wybuchło i auto zaczęło się palić zostało na poboczu niezdolne do dalszej jazdy,drugim autem którym przyjechała moja teściowa pojechaliśmy z powrotem do komisu ,tam zostaliśmy jednego pracownika który poinformował nas ze tego co podpisywał z nami umowę nie ma bo wyjechał i niewiadomo kiedy wróci ,pracownik tegoż komisu nie chciał słyszeć o zwrocie gotówki i anulowaniu umowy kupna ,nie chciał podać nr telefonu do szefa ,zagroził wezwaniem ochrony i usunięciem z placu komisu , kiedy udało mi się dodzwonić do pana który zawierał ze mną umowę wypadł się że wogule był dzisiaj w pracy.Poeiadomiłem policję o popełnieniu przestępstwa ,Policja przyjęła zgłoszenie na piśmie ,jutro idę do prawnika po poradę co z tym dalej robić.Nie kupujcie samochodów z komisu na ul.Kurlandzkiej 10 w Poznaniu

 115. A może postawmy się po stronie Sprzedawcy? Sprzedałem samochód w styczniu, a w grudniu Kupujący chce go zwrócić, bo nagle odkrył wadę blacharską, której w momencie sprzedaży nie było… Jak mam udowodnić, że miał w ciągu tego okresu wypadek, dokonał naprawy i próbuje bezczelnie wyłudzić pieniądze zyskując przy tym (pomijając tankowanie) rok darmowej eksploatacji???

  • No niestety bezczelność kupujących oraz próby wyłudzenia i oszustwa są coraz częściej stosowane , niestety sprzedawca często ma słabą linię obrony jak trafi na osobę która chce się dorobić na sprzedawcy. Nieuczciwość kupujących jest już plagą i dorównuje prawie nieuczciwym sprzedającym. Jeszcze trochę i wszyscy zaczniemy biegać po sądach, módlmy się tylko aby wyroki były sprawiedliwe a oszustwa wyszły na jaw czy kupującego czy sprzedającego.

   • A sprzedający to sami aniołowie . Zawsze mówią prawdę i nigdy nie próbują wcisnąć bubla ,zachwalając się że auto jest idealne nic tylko jeździć.

    Domyślam się , że sam tak robisz cwaniaczku .

    • Jakbyś nie zauważył jest napisane w moim komentarzu że to działa w dwie strony, czyli i jedni i drudzy mogą Cię oszukać zależy wszystko od człowieka.

     • Naprawdę? inwestuję w auto, zamrażam pieniądze po to żeby się włóczyć po sądach, marnuję czas i nerwy, żeby zarobić albo nie jako kupujący? Przy naszych sądach i “adwokatach” to lepiej w totka zagrać. Co za bzdura:)

 116. Kupiłem kilka dni temu auto z komisu. Po pierwszym dniu wykryłem jego wady, auto się grzeje i prawdopodobnie jest do wymiany czujnik temperatury. W zakupionym aucie zawieszenie nisko siedzi ale sprzedający powiedział ze to sprężyny jedynie i można śmiało z tym jeździć co się okazało jest zepsuta belka tylna skrętne i koszt samej regeneracji to ok 1000zl. Zadzwoniłem do sprzedawcy a on zebym bzdur mu nie opowiadał, że wszystko ok w aucie jest. Co mam teraz robić? Proszę o pomoc.

  • Jeśli z komisu i posiadasz fakture vat marza to zaprowadzasz przed uplywem 14 dni i koles nie ma nic do gadania jedz z mechanikiem jako fachowcem ktory wadę wykrył. Pieniądze MUSI oddac o ile byles madry i nie dales sie naciagnac na mniejsza kwote na umowie-jemu zalezy na jak najmniejszej bo to on placi podatek a Tobie to nie robi roznicy. Zaprowadz mow ze albo naprawia na wlasna reke i ma byc jak w zegarku albo niech oddaje pieniazki i tyle. Postrasz policją i cwaniak zmięknie jak ma same trupy na komisie opisane jako igiełki.

  • Trzeba było przed zakupem wziąść mechanika jak auto nisko siedziało a nie po, z tym 14dni to bym nie przesadzał , sprzedawca nic nie musi a jeżeli belka jest efektem normalnej eksploatacji to nic się nie należy.

 117. Witam. Niecały miesiąc temu kupiłem cabrio od osoby prywatnej. Mam świadka, który ze mną po to autko był, że do zrobienia są pierdoły (typu plasticzki w środku, oraz radio, które mi nowe wyśle będzie działać i będzie dźwięk ( w chwili zakupu nie było) ). Mija prawie miesiąc, na nowym radiu znów nie gra (lub przerywa dźwięk) – okazało się że to wina modułów które zostały zalane. Usterki które odnalazłem:

  – dwa dni po zakupie, gdy wróciłem pod dom, zauważyłem duże ilości wody pod akumulatorem, oraz pod wykładziną w bagażniku, i tak mam gdy spadnie deszcz zalewa mi cały bagażnik.
  – wahacz przedni był do wymiany
  – kluczyk który nie działał centralny w dniu zakupu ,miałem wymienić bateryjke i miało działać, niestety dalej nie działa.
  – oszpachlowany prawy błotnik tylny
  – tarcze hamulcowe były przetoczone, jest to zabieg aby kupujący myślał że są ok, ja sie nabrałem na to i musiałem wymienić
  – amortyzatory przednie były wylane musiałem wymienić

  Lecz największy problem mam z prawym tylnym kołem, tam gdzie jest ta szpachla. Nie mogłem ustawić wczoraj geometrii, ponieważ jak pan diagnosta stwierdził że auto jest krzywe i ewidetnie była próba ustawienia jej wcześniej, poprzez rozwiercanie itp, mimo tego baaardzo daleko jest od normy. Sprzedający musiał o tym wiedzieć.

  Zadzwoniłem wczoraj do niego (rozmowy mam nagrywane od początku, niestety nie będe mógł ich wykorzystać, bo nie uprzedziłem o nagrywaniu) i po dłuższej rozmowie przyznał się że gdy on kupował auto (naocznie) dopiero po powrocie do domu wyszło mu że auto było po wypadku, natomiast mu to nie przeszkadzało. Mi zarzekał się i w momencie sprzedaży również że auto jest bezwypadkowe.

  Generalnie wyskakuje mi co chwila coś nowego w tym aucie, i coraz to kolejna naprawa. Aha i nie zgodził się na załatwienie polubowne, stwierdził że nie widzi drogi porozumienia i mogę iść na policje.

 118. Witam.
  Po dwóch miesiącach od zakupu zauważyłem liczne rdzawe kropki na dachu samochodu, po konsultacji okozało się że dach był malowany i to przez partacza, przednia szyba nie zgadza się rocznikowo z innymi szybami. Przy zakupie sprzedawca oznajmił że były tylko wymieniane drzwi po kolizji ze zwierzęciem. Proszę o poradę co zrobić, czy mam jakieś prawo do zwrotu części pieniędzy nie był to komis tylko kupiłem od prywatnego właściciela. Z góry dziękuję za informację.

 119. Parę dni temu dokonałam zamiany aut. Sprzedawca tego drugiego auta zapewniał ze auto nie ma żadnych ukrytych wad. Po dwóch dniach od zamiany okazało się ze w tym pojeździe nie ma wogole katalizatorow. Chciałam odstąpić od umowy zamiany Ale sprzedawca odmówił i powiedział ze on o niczym nie wiedział ze najwidoczniej sam rok temu takie auto kupił. Proszę o pomoc co mogę teraz w tej sprawie zrobić.

  • Bez katalizatora moze nie przejsc przegladu bo emisja spalin jest duzo wyzsza. Moze Pani jechac rzadac np 700 zl na katalizator z wymiana nie to oddac auto wziac swoje i tyle….. 14 dni od zakupu ta druga strona nie ma nic do gadania najwyzej zaplaci za sprawe w sadzie a i tak bedzie musial doplacic…. Ja zyskalem 3 tysiace na swoim uszczerbku samochodu

 120. Witam trzy dni temu kupiłam Forda Focus 2009 przy zakupie sprzedający powiedział ze nie działa klakson trzeba wymienić bezpiecznik bo się przepalil po przyjeździe do domu mąż wymienił bezpiecznik klakson dalej nie działa. Dzisiaj podjechalam do mechanika ktory jak tylko dotknął kierownicę stwierdził ze nie ma w niej poduszki więc rozegrał kolumnę kierownicy i potwierdził brak poduszki. Czy na tej podstawie mogę odstąpić od umowy jest to wada ukryta ?

  • Odpowiedzialność sprzedawcy zależy od szeregu elementów m.in. to czy wada istniała w momencie sprzedaży oraz czy jest / nie jest efektem zwykłej, prawidłowej eksploatacji pojazdu. Zachęcam do wypełnienia ankiety na poniższej stronie https://autoprawo.pl/formularz/ W oparciu o wypełnioną ankietę zostanie przygotowana bezpłatna analiza sprawy. W przypadku braku poduszki, odpowiedzialność sprzedawcy jest bardzo prawdopodobna.

 121. kupiłam wczoraj audi z 1998 roku,osoba cywilna ,wszystko miało grac,w zwiazku z faktem ze byl to wieczów nie dałam rady podjechac na zadna stacje diagnostyczna….pilnie musze wyjechac do pracy. Po 20 km zapaliła sie kontrolka ,majonez w chłodnicy,odwiedziny u mechanika na nastepny dzien——opinia : wydmuchana uszczelka pod głowicą. juz jestem po wizycie u radcy prawnego,sparwa idzie do sądu,Sprzedajacy chcce oddac kase …ale jak mnie poinformowal,jej nie ma!! Pomysły/!

 122. Witam, sprawa wygląda następująco.
  Kupiłem (osoba fizyczna) samochód 2,5 miesiąca temu. Sprzedawca (osoba fizyczna) poinformował nas (byłem razem z żoną i ze znajomym) o tym, że samochód miał wymieniane na nowe lewe nadkole, ponieważ było wgniecione, po jakiejś tam małej stłuczce. Podczas jazdy próbnej wyszło jeszcze na jaw, że klimatyzacja nie działa – dogadaliśmy się ze sprzedawcą, że nie wiadomo co to może być z tą klimatyzacją, więc zszedł więcej z ceny.

  Tydzień po zakupie wymieniliśmy akumulator. Miesiąc później zamontowaliśmy instalację gazową.

  Tydzień temu przy maksymalnym skręcie w prawo, zaczęły pojawiać się dziwne dźwięki – trzaski. Pojechaliśmy do mechanika sprawdzić co się dzieje. Okazało się, że samochód jest na pewno po większej stłuczce niż tylko wgniecione nadkole i został przygotowany “pod sprzedaż”. Oto kilka poważniejszych usterek stwierdzonych u mechanika, które wyszły po czasie: pogięta lewa podłużnica (wg mechanika stanowi zagrożenie dla użytkowników samochodu), dwa różne amortyzatory, wyciek oleju z przekładni kierowniczej, zwrotnica prawa naprawiana młotkiem(może być pęknięta), felgi ocierają o nadkola, spawana osłona wentylatora, chłodnica z jednej strony złapana na opaski zaciskowe i jeszcze parę drobniejszych rzeczy.

  Oczywiście, teraz chcielibyśmy anulować transakcję – odzyskać pieniądze lub dogadać się ze sprzedawcą, żeby poniósł koszty takiej „prawdziwej – profesjonalnej” naprawy uszkodzonych części / modułów.

  Jak powinno wyglądać takie pismo do sprzedawcy o tej zaistniałej sytuacji?
  “Witam, z przykrością zawiadamiam o tym, że w samochodzie zostały znalezione ukryte wady… ?” Wymienić to co zostało znalezione ? Odwołać się do konkretnego artykułu?
  Jaka jest wg was szansa na pozytywne dla nas zakończenie?

  Wiem, że minęło już trochę czasu od zakupu i że niektórzy napiszą, że daliśmy ciała i źle sprawdziliśmy samochód przed zakupem czy zaraz po. Świetnie zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego znalazłem się na tej stronie i kieruje do was pytania i prośbę o pomoc. Z góry dzięki za każdą odpowiedź.

  • Odpowiedzialność sprzedawcy zależy od szeregu elementów m.in. to czy wada istniała w momencie sprzedaży oraz czy jest / nie jest efektem zwykłej, prawidłowej eksploatacji pojazdu. Zachęcam do wypełnienia ankiety na poniższej stronie https://autoprawo.pl/formularz/ W oparciu o wypełnioną ankietę zostanie przygotowana bezpłatna analiza sprawy. Naprawa pojazdu nie wyklucza dochodzenia roszczeń, chociaż je utrudnia.

 123. Rynek używanych samochodów to największe polskie bagno. Ludziska zamiast jechać ileś tam kilometrów. Zamiast kupować samochód na słowo sprzedającego można przecież skorzystać z pomocy kogoś kto ma o tym pojęcie. Są wyspecjalizowane firmy polecające usługi sprawdzenia auta przed zakupem np. http://www.autoinspektor.com
  Sprawdzanie na stacji diagnostycznej to nieporozumienie . Ponadto nawet dobry fachowiec o mechaniki nie bardzo wie jak i nie ma czym sprawdzić karoserii. I na odwrót lakiernik nie ma czy i na ogół nie wie jak sprawdzić silnik.

 124. Witam. Kupiłem auto marki BMW 31.07.2015. Podczas powrotu wyskoczył komunikat że jest mało płynu chłodniczego po otwarciu zobaczyłem troszkę mokro przy zbiorniczku odpowietrznik nie był dokręcony więc go dokręciłem myśląc że będzie ok. Sprzedający powiedział że może być zapowietrzony układ bo wymienił parownik od gazu a Bmke ciężko odpowietrzyć i to mogło być prawdą. Na drugi dzień padło ładowanie, auto stało 2 tygodnie u mechanika wymienili alternator (820zl wraz z robocizną)i ładuje jak trzeba. Po jakimś czasie znowu ubyło płynu, po paru dniach zobaczyłem że wywala płyn korkiem dzwoniłem do sprzedającego i zapewniał mnie że z autem nie miał żadnych problemow. Umówiłem się na termin u znawców marki ( musiałem czekać ponad tydzień) stwierdzili, że na 100% do układu dostają się spaliny co świadczy o nieszczelności głowicy. W moim przypadku silnik 4400cm3 v8 koszty takiej naprawy są astronomiczne gdyż nie wiadomo czy nieszczelność jest na którejś z głowicy czy na samem bloku silnika więc należało by rozebrać calusieńki silnik w mak i wysłać go na ekspertyzę, mechanik stwierdził najlepiej opłaca się przełożyć cały silnik z innego auta. Klejąc fakty do kupy odpowietrznik celowo był popuszczony w celu redukowania ciśnienia w układzie przez co nie wyrzucało od razu płynu. Sprzedający mówił, że wymieniał zbiorniczek wyrównawczy( często bywa tak, że ciśnienie go rozrywa), pompa wody także wydaję się być wymieniona co świadczy o tym, że szukał przyczyny wyrzucania płynu a gdy w końcu doszło do niego to, że jest nieszczelność na głowicy postanowił sprzedać auto. Proszę o jakąś radę… Czy wg jest jakiś sens iść z tym do sądu bo jak znam życie sprzedający wszystkiego się wyprze i kontakt się urwie.

  • Odpowiedzialność sprzedawcy zależy od szeregu elementów m.in. to czy wada istniała w momencie sprzedaży oraz czy jest / nie jest efektem zwykłej, prawidłowej eksploatacji pojazdu. Zachęcam do wypełnienia ankiety na poniższej stronie https://autoprawo.pl/formularz/ W oparciu o wypełnioną ankietę zostanie przygotowana bezpłatna analiza sprawy.

 125. prosze o pomoc.auto wystawione przez internet ladnie wygladalo zrobilem 300km.pojechalem na spotkanie z wlascicielem okazuje sie ze wyglad samochodu jest calkiem inny czy w tym wypadku on powinien wrocic mi polowe pieniedzy za paliwo poniewaz mnie oszukal i narazil mnie na koszty

   • Witam mam problem kupiłam auto pan zapewniał mnie ze jest rozzad zrobiony naklejkę przegonił zrobiła by 2000km i pasek od rozrządu walka co mogę w takim przypadku

   • Kupiłem Opla diesla od handlarza za 14,500po zakupie okazało się że nie chce zimny zapalać i auto trafiło na warsztat gdzie stało miesiąc i okazało się że tryski do wymiany za ponad 2 tys co mam teraz zrobić

 126. hej dzisiaj kupiłam samochód audi a4 z 1994r miał być super w bogatej wersji!jak na ten rok wizualnie wyglądał ok!strzelał przegub!kiedy dojechałam do domu mechanik zobaczył że samochód był po przejscia po jakimś wypadku!dach był wstawiany cały szpachlowany i progi z jakiejś pianki!zapłaciłam za niego m3400zł na umowie własciciel wpisał że 1000 niby dla mojego dobra!zadzwoniłam i poprosiłam o zwrot pieniedzy lecz sprzedający syn z mamą pow ze w żadnym wypadku mi nie oddadzą!a ja mam 4 dzieci i boję się poprostu o ich życie!!!co mam zrobić?proszę pomóżcie!!!!

 127. Witam.
  Mój narzeczony kupił 15 czerwca 2015 roku samochód renault scenic 2003 1.9 w dizlu za 7000 zł. Gdy kupował sprzedający powiedział ze silnik nie równo pracuje i spadły trochę obroty. Pojechał ba stacje diagnostyczna gdzie mam powiedzieli ze wszystko jest ok. W tej chwili samochód stoi bo padła mu turbina (w silniku był problem z wtryskiem). Koszt naprawy to około 3000 zł. Zgodnie z prawem postanowiliśmy zareklamować samochód i domagać się zwrotu kosztów naprawy. Po poinformowany poprzedniego właściciela ze jest taka sytuacja, ten odmówił nam prawa do reklamacji.
  Co mamy robić dalej?

  • Sprzedający poinformował Cię, że silnik nie pracuje równo więc trudno go oskarżać o nieuczciwość. A jeśli sami wybieraliście stacje diagnostyczną to tylko do niej można mieć pretensje, że nie wykonała swojej pracy należycie.

 128. Witam serdecznie,
  dnia 18.06.15 r. nabyłam w komisie samochodowych, używany samochód z 2007 roku. Nie zawarliśmy umowy sprzedaży, otrzymałam jedynie FV, na której widnieje zapis: “Na podstawie art. 770 KC wyłączam odpowiedzialność za wady ukryte pojazdu”. Samochód z komisu odebrałam dopiero dnia 24.06.15 r. Natomiast dnia następnego po przejechaniu niespełna 50 km, nastąpiła w nim awaria skrzyni biegów. Natychmiast poinformowałam pracowników komisu, podjechałam do nich, potwierdzili awarię. Polecili mi wstawienie auta do serwisu samochodowego w celu diagnostyki. Serwis został wskazany przez pracowników komisu. Jutro powinnam otrzymać kompletną informację o stanie auta. Przed zakupem samochodu, był on sprawdzony na stacji diagnostycznej i nie występowały żadne usterki. Samochód nie będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej.
  Proszę o informację jakie kroki powinnam podjąć w tym przypadku. I czy sprzedawca faktycznie, nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte. Rozmawiając w dniu wczorajszym ze sprzedawcą miałam wrażenie, że świadomie zostałam oszukana, zaślepiona faktem zakupu atrakcyjnego samochodu z bardzo małym przebiegiem.

 129. Sprzedawca doskonale wie co sprzedaje! Jeśli cokolwiek nie zgadza się z ustaleniami powinien ponieść konsekwencje. Nie bójcie się sądów! Bzdurą jest, że sądy są przychylne przedsiębiorcy. KONSUMENT KUPUJĄCY OD PRZEDSIĘBIORCY JEST ZAWSZE UPRZYWILEJOWANY!
  ps. mam nieodparte wrażenie, że użytkownicy MARK i olo sami są handlarzami.

 130. Witam zakupilem dwa dni temu BMW e46 rocznik 2003 silnik igla wymienilem wahacze z przodu o tym akurat sprzedajacy mnie poinformowal. Co gorsze przy ich wymianie okazalo sie ze auto jest zlozone z dwoch samochod jest wstawiona przednia cwiartka od innej bmw. Co z tym zrobic? Sprzedajacy(osoba prywatna nie komis) udaje glupa albo nie wiedzial co nie zmienia faktu ze ja o niczym nie zostalem poinformowany. Pomocy:/

 131. KUPILIŚMY Z MĘŻEM UŻYWANY SAMOCHÓD ZA PONAD 50 TYŚ ,PASSATA CC,BYLISMY NA STACJI DIAGNOSTYCZNEJ A I TAK WADY ZOSTAŁY ZATAJONE.NIE MÓWCIE O UCZCIWOŚCI SPRZEDAJĄCYCH BO MNIE ŚMIECH OGARNIA!!!WIADOMO ŻE WSZYSTKICH NIE WRZUCA SIE DO JEDNEGO WORKA ALE DUŻO OSZUSTÓW TAK DZIAŁA,JA NIE ODPUSZCZĘ GOŚCIOWI I POKRYJE WSZYSTKIE KOSZTY NAPRAW…OSTATNI RAZ KUPILIŚMY UŻYWANE AUTO!!

  • niestety pojazdy to rzecz która poddawana jest ciągłej eksploatacji. Zgadzam się z przedmówcami i rozumiem ich gorycz, ale jeśli decydujemy się na jakąś ekstra ofertę to sami się oszukujemy, nikt nigdy nie sprzedaje w 100% sprawnego auta. Mało jest ludzi którzy decydują się na sprzedaż auta bo po prostu się im znudził. Niestety musimy o tym pamiętać, że pojazd może zepsuć się z dnia na dzień.

  • W październiku kupiłam od gościa z Łęczycy auto audi4 z ukrytymi wadami, w silniku części zmienione tak, że dpf zapycha niemal codziennie . Chyba był zatarty i gość wkładał co popadnie. Też mu nie odpuszczę. On klasyczny oszust, z dzieckiem przyjechał na handel jego żona to samo.

  • Prawo polskie zezwala na rezygnację z umowy kupna auta, jeżeli wady zostały ukryte przez sprzedającego i nie ma innego prawa…

   • Witam. Kupiłem auto w marcu b.r. Teraz mamy początek czerwca. Ja i sprzedający to osoby fizyczne. Auto podaczas zakupu miało prawie 47 tyś km przebiegu a jest z 2013 r. Więc młode i z małym przebiegiem. Zaczęło się od głośnej pracy silnika po odpaleniu (to jest benzyna), chodził jak diesel. Zgłosiłem ten problem do serwisu, gdzie zalecili wymianę rozrządu! Ponoć były wadliwe. Dodam, że auto świerzo po skończonej gwarancji producenta (2 lata). Wymieniłem. Na drugi dzień okazało się, że odgłosy nie ustały. Zgósiłem to niezwłocznie do serwisu. Jestem umówiony na kolejne oględziny. Podczas eksploatowania pojazdu zauważyłem, że stan oleju na bagnecie znacznie się obniżył. Po wymianie oleju stan był ponad maksimum a teraz jest w połowie. Od wymiany minęło 2 miesiące a przejechałem ok. 1,5 tyś km. Proawdopodobnie zyżywa ponadnormatywnie olej silnikowy. Dziś kolejna sprawa, podczas mocnych opadów deszczu na dywaniku pasażera pojawiła się woda. Prawie wylała się z gumowej wycieraczki. Wcześniej tego nie widziałem bo auto stoi większość czasu w garażu. Czy mam podstawy do odstąpienia od umowy i żądać przyjęcia ode mnie pojazdu i zwrotu kosztów? Jak się do tego zabrać? Nie informowałem jeszcze sprzedającego o tym fakcie, póki co. Z góry dziękuję za odpowiedź. Podrawiam

   • Sprzedałem niejedno auto, nigdy nie ukrywam żadnych wad, auta sprawdzam jak moge najlepiej, nawet trochę kilometrów robie, zeby zobaczyc, czy wszsytko gra, ale nie jestem w stanie przewidziec, ze za 2 tygodnie coś sie nie pospuje, nie ma takiej mozliwosci nikt nie jest jasnowidzem, to jest uzywany towar

    • Ok, ale jak dowiaduje się w warsztacie, że wydech srebrzony, miska olejowa likowana, wahacz zużyty i pewnie uszkodzona maglownica bo coś mocno stuknęło koło przedniego koła to nie wierzę, że tych rzeczy nie było widać. A sprzedawca zapewniał, że przez rok nie muszę nic robić bo wszystko sprawdzone, parę części wymienione.
     Nie wymagam od starego samochodu super stanu, ale przynajmniej takiej informacji, że mogę powiedzieć, że wiem co kupuję i ile muszę jeszcze włożyć.

 132. LUDZIE INWESTUJCIE W KLASYKI PORZĄDNE SAMOCHODY TO PRODUKOWANE BYŁY TYLKO DO 2000 ROKU !!!!! Nie zwalajcie winy na sprzedawcę za produkcję takich części słabej jakości TERAZ Z SAMOCHODAMI JEST TAK SAMO JAK W ELEKTRONICE OBECNE SAMOCHODY TO BADZIEWIE PO PRZEBIEGU 120 150 TYŚ MA ZACZĄĆ SIĘ PSUĆ A WY ZARAZ DO SPRZEDAWCY OSZUKAŁ MNIE wyznacza się drobny element np. kondensator, który po iluś godzinach pracy urządzenia ma paść… niech to będzie 1 z 300 elementów o rozmiarze 0402 na obwodzie (koszt 0,005 gr/szt, czas wymiany 3 min)… Żaden serwisant nie sprawdzi 300 maleńkich elementów, za powiedzmy 100 zł, jakie mógłby skasować za naprawę – więc nie opłaca się serwisować. Tylko konstruktorzy wiedzą, który element ma paść.. i tak co 3 lata wymieniamy elektronikę… a producent się cieszy, z rosnących słupków sprzedaży. W normalnym świecie nazywa się to waleniem w ch…a, w waszej “cywilizacji” businessem.

 133. Powiem wszystkim to nieuczciwe domagać się od sprzedawcy zwrotu samochodu i winę zwalać na sprzedawcę przed kupnem należy sporządzić dokładne oględziny może i stacja diagnostyczna tak ze coś się wkłada i naprawia to można bez końca samochody maja lat ile maja i zawsze jest coś do zrobienia stwierdził bym wręcz przeciwnie ci co kupują i domagają się zwrotu albo obniżenia ceny nazwał bym oszustami i naciągaczami

  • A ja bym takich sprzedawców karał do bólu, sam zostałem oszukany, co z tego że kupuję samochód za tysiąc czy dwa, ale jak mówię, że samochód ma być do jazdy, a później nie mogę zrobić przeglądu bo podłużnice pękają i wszystko ładnie jest zamaskowane pianką do okien i bitexem, to dla mnie jest to zwykłe oszustwo, póki takie numery będą przechodzić na machnięcie ręką to cwaniaczki będą kantować. Czas skończyć z tymi podchodami.

  • sam pewnie wciskasz zlom twierdzac ze samochod jak nowy i dlatego tak uwazasz jak uwazasz. Ja uwazam ze tak robia tylko walkarze ktorzy nie potrafia normalnie zarobic i klamia zeby tylko pare groszy wiecej wziac.

  • no dobrze ale co w przypadku gdy ja przed kupnem auta uslyszalam hamulce wymienione rozrzad wymieniony klimatyzacja dziala a po zakupie auta dwa tyg hamulce nawalily koszt 600 zc miesiac pozniej klima koszt ok 2800 a po trzech ze rozrzad wogole nie ruszany i miaszczesclizaie ze mi silnika nie rozwalilo a dodatkowo katalizator wyciety i wtryski biora koszt naprawy wtryskow ok 4500

 134. Witam 2 miesiące temu kupiłem od delera opla Kanclerz renault lagunę i okazało się ,że samochód jest pomalowany i poszpachlowany,co mi radzicie ugoda czy sąd???

  • wiadomo że trzeba coś włożyć przed kupnem należy samochód sprawdzić może nawet stacja diagnostyczne nieuczciwe jest scedować wina na sprzedającego tak można bez końca b zawsze się coś popsuje

   • Nie ! Jeżeli sprzedający twierdzi że wszystko jest sprawne to z jakiej racji ma to być ” normalne że trzeba coś włożyć “

   • O ile zepsuje się łącznik stabilizatora który kosztuje 40 zł jest ok. Ale tak jak w moim przypadku przekładnia kierownicza koszt od 600-1200 zł .
    Gdyby mnie sprzedawca poinformował o tym to bym nie kupił.

  • Zakres naprawy lakierniczej i sposób jej wykonania determinuje wysokość odszkodowania. W tej sprawie powinien wypowiedzieć się rzeczoznawca motoryzacyjny.

  • pamietaj baranie ze jesli prowadzisz komis to klient jest konsumentem a Ty odpowiadasz prawnie za stan sprzedawanego pojazdu i zadna klauzula ze widziales pojazd przed zakupem tego nie kasuje. I jesli mowisz ze auto jest ok to ma byc ok a nie polatane na sprzedaz. Masz obowiazek wyluszczyc wszystkie usterki zeby klient wiedzial co kupuje on przeciez nie jest mechanikiem i nie musi sie znac. pamietaj ze jak pujdzie do sadu i ukryte usterki znacznie beda odbiegaly od tego co mowiles to oddasz mu kase razem z tym co w auto wlozyl.

  • Nie dajcie ludzie nabijać się właścicielom komisów. Komis bierze odpowiedzialność za sprzedawane auto!Zapisy typy widziały gały co brały od 2015 roku już nie chronią komisów.

   “Na umowie kupna-sprzedaży auta powinno znaleźć się nie tylko nazwisko nabywcy oraz zbywcy, ale także powinna się tam znaleźć informacja, że jako pośrednik występował komis, gdyż odpowiada on za wady auta, jeśli takowe wyjdą na jaw. Przed zmianą przepisów komis nie ponosił odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne, jeżeli przed zawarciem umowy podał to do wiadomości kupującego. Obecnie nie stosuje się tego zapisu, jeżeli kupującym jest konsument.”
   Art. 560. § 1. (208) Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
   § 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.
   § 3. (209) Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
   § 4. (210) Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.

   • Nie wypisuj głupot. Przepisy chroniące konsumenta weszły w życie w 2005 r. Komis odpowiada za wady chyba że powiadomił o tych wadach kupującego. Bo jak może być inaczej ? Komisant mówi nabywcy ,że w aucie nie działa klimatyzacja. Nabywca kupuje auto mimo tego a po jakimś czasie zgłasza reklamację że klimatyzacja nie działa ?

 135. Pod koniec stycznia 2015 roku zakupiłem samochód osobowy VW Passat kombi TDI 1998r.Samochód był na OLX .Skusiła mnie cena bo odbiegała od tych samych roczniokowo.
  Kiedy przyjechałem na oględziny i ewentualne kupno początkowo zaskoczył mnie stan tapicerki bo był fatalny,blacha i lakier O.K.Drzwi na central raz się otwierały a raz nie.Pani siostra właściciela powiedziała że jeszcze wczoraj naprawiała central zamek bo pompka zamarzła?jAK SIE PÓZNIEJ DOCZYTAŁEM ŻADNEJ POMPKI NIE MA!!
  Komora silnika była czysta aż za czysta w porównaniu ze środkiem auta.Po przejechaniu się stwierdziłem że nic specjalnego bo hamulce nie równo brały,nie było gdzie się rozpędzić Pani nalegała: kupuje Pan czy nie? co chwile odbierała jakieś tl. i mówiła że to kupcy.Mówie za ta cenę i ten rocznik no można kupić,tapicerke się wypierze w central zamek i hamulce zajrzy.Kiedy jechałem do domu nie oczekiwanie błysnął mi radar z tyłu zdziwiłem sie co to było? chyba nie na mnie bo jade przepisowo po wiosce.Kiedy 2 raz w innej miejscowości błysnał mi radar zorietowałem sie że kilometry oszukują i kiedy jadę np.50 musi grubo więcej wskazywać.Po przyjeżdzie do domu zajałem sie na drugi dzień naprawami.Wyszło żeby naprawic c.zamek musiałem kupić wszystkie zamki drzwi,założyłem c.zamek na pilota.Naprawiłem mechanizm opuszczania szyby w drzwiach kierowcy,wyprałem tapicerkę,
  co sie okazało żę siedzisko kierowcy do wymiany wraz z tapicerką, zmechanicznych rzeczy wymieniłem wszystkie świece żarowe,pompę wspomagania,przegób zewnętrzny pr,końcówkę drążka kierowniczego lewą,i jeden wahacz.oraz tylne teleskopy, elektryk naprawił zgniłą instalacje elektryczną.Po tych naprawach myślałem że to wszystko! Otóż nie
  dopiero teraz zoriętowałem sie dlaczego komora silnika była czysta? z przodu z pod jakiegoś koła rzuca olejem na l.stronę,słyszę drugi przegób chrobocze i do wymiany jest jeszcze jedna koncówka,nie zawsze mozna go odpalic bo immobilajzer szwankuje.Zanosi sie na dodatkowe koszta z mojej strony.W dniu kiedy wyjeżdzałem autobusem do Niemiec do pracy na 2,5 miesiaca dostałem zawiadomienie z Gminy Gościno o nakazie zapłacenia mandatu za przekroczenie szybkości nic nie mogłem zrobić żęby sprawe wyjasnic w Urzędzie miar i wag bo musiałem wyjeżdżac do pracy więc zapłaciłem dwa mandaty po 100 złótych no i dostałem punkty karne za darmo!!Wysłałem zawiadomienie listowne z potwierdzeniem zwrotnym do właściciela o zwrocie auta inaczej sprawę skieruje na drogę sadową.Nie wiem czy potwierdzenie odbioru do mnie przyszło bo nadal jestem w Niemczech.Sprawy z sądami mam przerobione w podobnej sprawie i wiem że sądy bronią złodzieji ,oszustów i bandytów chroniąc ich i zapewniając pełnomocnika z Urzędu,powód musi sam zadbać o takowego jak go stać.Więc jak mam obecnie postąpić?Może mi ktoś podpowie? Z góry dziekuję W.S

  • Będę zobowiązany za wypełnienie szczegółowego formularza dotyczącego wad fizycznych pojazdu. Jest dostępny pod adresem https://www.autoprawo.pl/formularz

   Przy starszym pojeździe może wystąpić szereg wad eksploatacyjnych, więc istotne jest bazowanie na sprzeczności stanu technicznego z zapewnieniami sprzedawcy, co pozwala na dochodzenie roszczeń w oparciu o art. 556(1) par. 1 pkt 2 k.c. Problemem może być natomiast to, że szereg wad już usunięto, przez co trudniej będzie udowodnić ich istnienie.

  • Witaj, mam to samo z kupionym kilka dni temu Mondeo (6500zł.). Też miał tylko do poprawienia drobiazgi, a okazało się że już włożyłam w niego 1000zł. a to jeszcze nie koniec. Jeśli otrzymasz jakąś poradę co zrobić, proszę daj znać na mojego maila. Będę wdzięczna. Pozdrawiam. Jaga M.

   • 1000 złotych wsadziłaś w auto kupione za 6500 i to jest jakiś problem? Przecież 1000 PLN to jest koszt serwisu olejowego + wymiana klocków hamulcowych i tyle. Co tam takiego niepokojącego było, że AŻ 1000 PLN trzeba było wydać?

  • o rany.. Ludzie kupują samochody za 5000 zł 18 letnie i myślą, że nic nie bedzie do roboty, ale debilizm, coś niesamowitego. I zwracac chcą do sprzedawcy cos takiego.. To tak jakby kupic wyciochraną starą kurtkę i dziwic sie, ze się kieszen podarła po dwóch dniach..

 136. Witam. kupiłam samochód 3dni temu. sprzedawca mowil co wymienial i jaki ten samochod nie jest wspaniały. bardzo mi sie spodobał i nie wydawało sie, ze cos jest z nim nie tak. jednak juz wieczorem pojawil sie problem z odpaleniem, a nastepnego dnia samochod nawet nie chcial zakrecic. po wezwaniu mechanika okazało sie, ze do silnika dostaje sie benzyna, akumulator robi spiecia i sa problemy z rozrzadem. dzwonilam do pana by sie z nim dogadac propo oddania mi gotowki jednak powiedzial, ze nie ma takiej mozliwosc, bo widzialam co bralam. pojawia sie kolejny problem, kupilam auto za 2900zl, ale zeby byl mniejszy podatek pan sam zaproponował mi mniejsza kwote na umowie, mam dwoje swiadkow, ze suma ktora dałam mu do reki byla rowna 2900zl. nie wiem co mam teraz zrobic. bardzo prosze o pomoc

  • Będę zobowiązany za wypełnienie szczegółowego formularza dotyczącego wad fizycznych pojazdu. Jest dostępny pod adresem https://www.autoprawo.pl/formularz

   Przy starszym pojeździe może wystąpić szereg wad eksploatacyjnych, więc istotne jest bazowanie na sprzeczności stanu technicznego z zapewnieniami sprzedawcy, co pozwala na dochodzenie roszczeń w oparciu o art. 556(1) par. 1 pkt 2 k.c.

  • ja kupilam samochod wczoraj sprzedawca nic mi nie powiedziall co jest do zrobienia w samochodzie po przyprowadzeniu auta do domu samochod wszedl w tryb awaryjny pojechalam do serwisu na sprawdzenie samochodu okazalo sie ze samochod jest jednym wielkim szrotem pod katem mechaniki bo blachowo byla to igielka a sprzedawca powiedzial ze nie odstapi od umowy bo wiedzialam co kpowalam

 137. Mój problem jest taki. Kupiłem auto w komisie w Rybniku w dniu pod koniec roku 2011 auto mam prawie 3 lata i od samego początku jak to auto kupiłem wyskakują bardzo kosztowne usterki przekraczające 1000zł, wszystko się psuje co parę tygodni a autem jeżdzę bardzo mało. łączny koszt napraw przekroczył wartość auta 6.500zł auto jest z 2001 roku. W umowie jest napisane że auto nie ma żadnych ukrytych wad, a auto wydaje mi się że ma dużo cofnięty licznik czy mogę coś zrobić w tym przypadku ? prosze o odpowiedz ardek0@poczta.fm

  • Na pięć sprowadzonych samochodów 1- ma nietkniety licznik, a przy tym kręceniu licznika ci pseudo fachowcy uszkadzają elektronikę, bez fachowca z narzędziem diagnostycznym nie co wcale sensu wchodzić na teren komisu, chyba że oglądać samochody, z kolei żaden właściciel nie dopuści cie do samochodu żeby go przebadać jak jesteś zainteresowany kupnem, przestrzegam i odradzam Zakup bez sprawdzenia elektroniki narzędziem diagnostycznym.

  • Witam w tamtym roku tzn w lipcu 2017 kupiłem samochód marki seat ibiza 1.4 tdi bedąc za granica dokładnie w holandii od handlarza polaka. Samochód kosztował 5000 zł . Chciał on bym wykupił gwarancje rozruchową na tydzień czasu za 250 euro. Oczywiście gwarancji nie brałem bo i tak bym tym samochodem nie jezdzil bo pracowałem przez ten tydzień. Okaało sie ze w sobote jezdzac chwile po sklepach ubyło płynu chłodniczego. Po powrocie do polski po miesiacu czasu okazało sie uszczelka pod głowica. Długo czekałem na mechanika. Zrobiłem tą uszczelke i zaczeły sie problemy z czujnikami do wymiany i innymi rzeczami koszt okolo 3 tys zł. Ale myśle podaruje mu to jeszcze . I w styczniu 2018 poszedłem go zarejestrować . Okazało sie że przegląd to dokument podrobiony. Pojechałem zrobic przegląd . I po zrobieniu okazało sie że umowy kupna sprzedaży samochodu a było ich 4 pomimo ze zgadzaja sie daty są nie taie jak powinny być . Pierwsza umowa okazała sie być sfałszowana . Prosze o pomoc moge tego sprzedawce podać do śądu . Czy mam sprawe wygrana ? Zakładam że samochodu nie moge zarejestrowac i ubezpieczenie musiałem zapłacić . Samochód nie jest kradziony .

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here