Pierwsze kroki po kupnie samochodu z wadami

W przypadku kupna samochodu z wadami bardzo istotne jest jak najszybsze podjęcie odpowiednich kroków prawnych. Poniżej opisano niezbędne czynności, które pozwolą nam skutecznie dochodzić swoich praw, jeśli stwierdzimy wady ukryte auta. W pierwszej kolejności konieczna będzie ocena stanu prawnego oraz skompletowanie niezbędnych dowodów. W oparciu o te informacje, możliwe będzie dobranie odpowiednich środków prawnych.

Określenie daty zawarcia umowy

W pierwszej kolejności, konieczne jest ustalenie kiedy zawarta została umowa sprzedaży pojazdu (często błędnie nazywana umową kupna-sprzedaży lub umową kupna). Wynika to z wejście w życie dnia 25.12.2014 r. Ustawy o prawach konsumenta, na mocy której dokonano istotnych zmian dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu wad rzeczy sprzedanych. Jeśli umowa została zawarta najpóźniej dnia 24.12.2014 r. lub wcześniej, zastosowanie znajdą przepisy sprzed nowelizacji. Jeśli umowa została zawarta dnia 25.12.2014 r. zastosowanie znajdą nowe przepisy. Bez znaczenia jest natomiast termin kiedy wada ukryta samochodu została wykryta lub termin zawiadomienia o niej sprzedawcy. Kluczowa jest wyłącznie data zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku zawarcia umowy przed dniem 25.12.2014 r., zapoznaj się z tym wpisem, w którym omówiono stan prawny sprzed nowelizacji.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Art. 51. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 52. Tracą moc:
1) ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225);
2) ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).

Ocena stanu prawnego

Następnie należy ustalić jakie przepisy będą miały zastosowanie do naszej sprawy. Strony transakcji (gdzie “(K)” to kupujący, a “(S)” to sprzedawca) mogą być następujące:

 1. konsument (K) – przedsiębiorca (S),
 2. przedsiębiorca (K) – przedsiębiorca (S)
 3. osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą (K) – osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą (S)

Sytuacja nr 1 będzie miała miejsce przede wszystkim, gdy kupimy samochód z wadami ukrytymi od komisu lub w salonie, a zakup nie został dokonany na potrzeby prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Sytuacja nr 3 to klasyczna transakcja pomiędzy dwiema osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Niestety ma również miejsce często, gdy komis samochodowy chce uniknąć odpowiedzialności z tytułu rękojmi i podsuwa do podpisania umowę podpisaną in blanco przez właściciela samochodu, którym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Należy więc dokładnie zbadać kto jest stroną umowy, gdyż takie działanie komisu może utrudnić dochodzenie ewentualnych roszczeń.

W sytuacji nr 1 mamy status konsumenta. W sytuacji nr 2 jak i 3 mamy status kupującego niebędącego konsumentem. Nasze uprawnienia w każdym z trzech opisanych przypadków określają art. 556 i n. Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.

Roszczenia kupującego niebędącego konsumentem

Jeśli do Twojej sytuacji mają zastosowanie przepisy dotyczące kupującego niebędącego konsumentem, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy w umowie nie wyłączono uprawnień kupującego z tytułu rękojmi. Jednak nawet gdyby wyłączenie takie nastąpiło, to możemy dowodzić, że sprzedawca zataił wadę. Zatajenie może sprowadzać się do zaniechania tj. niepoinformowania kupującego o istotnych okolicznościach, o których sprzedawca wiedział. Zobacz też artykuł o niekorzystnych wzorach umów sprzedaży.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.
§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Jeśli uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostały wyłączone lub też ich wyłączenie jest bezskuteczne (art. 558 § 2 k.c.) kupujący może od razu albo odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny. Sprzedawca ma możliwość niezwłocznego usunięcia wad lub wymiany rzeczy i “anulowania” w ten sposób otrzymanego odstąpienia od umowy kupna samochodu, lub też oświadczenia o obniżeniu ceny.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeśli więc chcemy skorzystać z przysługującego nam uprawnienia do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, to najlepszą formą będzie wysłanie odpowiedniego oświadczenia z zastrzeżeniem, że będzie ono skuteczne, jeśli sprzedawca np. w terminie 14 dni (tj. niezwłocznie) nie usunie wad lub też nie wymieni rzeczy na wolną od wad.

Należy pamiętać, że odrębną kwestią jest zawiadomienie sprzedawcy o wadzie, a odrębną wysłanie oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy kupna samochodu i żądaniu zwrotu ceny pojazdu (zwrot samochodu po zakupie). Jeśli nie chcemy precyzować od razu naszego roszczenia, na początku wystarczy wysłanie pisma z zawiadomieniem o wadzie. Przepisy nie precyzują terminu na zawiadomienie sprzedawcy o wadzie, jednak dla celów dowodowych, najlepiej zrobić to niezwłocznie po wykryciu wady. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie wysłaniu jednego pisma, w którym zarówno informujemy o wadzie pojazdu, jak i określamy nasze roszczenie.

Roszczenia konsumenta

W przypadku realizacji roszczeń przez konsumenta wyglądają one podobnie jak opisane wyżej roszczenia podnoszone przez pozostałych kupujących. Konsument dysponuje natomiast następującymi, dodatkowymi udogodnieniami:

 • szersza gama uprawnień: obok odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny możliwe jest też żądanie naprawy lub wymiany pojazdu (art. 560 § 2 k.c.),
 • domniemanie uznania roszczenia konsumenta za uzasadnione, w przypadku nieustosunkowania się do niego przez przedsiębiorcę w terminie 14 dni od daty otrzymania go (art. 561[5] k.c.),
 • domniemanie niezgodności towaru z umową, jeśli wada została stwierdzona w okresie roku od dnia wydania pojazdu kupującemu (art. 556[2] k.c.),
 • brak możliwości wyłączenia lub ograniczenia uprawnień kupującego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.),
 • dłuższe terminy przedawnienia niektórych roszczeń (art. 568 § 2 k.c.).

Trzeba stanowczo podkreślić, że uprawnień konsumenta nie można wyłączyć (w przeciwieństwie do uprawnień kupujących niebędących konsumentami). Wszelkie postanowienia o niewnoszeniu roszczeń przez kupującego, umieszczane przez sprzedawców na fakturach lub umowach są nieważne jako klauzule niedozwolone.

Roszczenia z tytułu rękojmi, konsument może podnosić w terminie 2 lat od daty wydania towaru, natomiast przy rzeczach używanych strony mogą w umowie skrócić ten termin do roku.

Terminy

W efekcie nowelizacji przepisów dotyczących rękojmi, usunięto wymóg zawiadomienia sprzedawcy o wadzie w określonym terminie od momentu powzięcia wiedzy o wadzie. Jedynie kupujący będący przedsiębiorcami powinni zawiadomić sprzedawcę o wadzie niezwłocznie po powzięciu wiedzy o niej (art. 563 § 1 k.c.).

Pozostawiono natomiast (z modyfikacjami) terminy na dochodzenie roszczeń (odstąpienie, obniżenie ceny, naprawa lub wymiana), które mogą być sformułowane wraz z zawiadomieniem sprzedawcy o wadzie lub też dopiero po zawiadomieniu o wadzie. Bliższe omówienie terminów na dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi zawiera ten artykuł.

Środki dowodowe

Najczęściej sprzedawca będzie kwestionował swoją odpowiedzialność lub grał na zwłokę. Dochodzenie od niego roszczeń, nie uniemożliwia korzystania z wadliwego pojazdu. Należy jednak dokumentować wszelkie naprawy i poniesione koszty (faktury, paragony, oświadczenia i dane mechaników), tak aby możliwe było ich późniejsze dochodzenie od sprzedawcy.

Wszelki kontakt ze sprzedawcą powinien odbywać się w formie przesyłek listowych (poleconych lub poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), przy zachowaniu kopii wysyłanych pism. Rozmowy powinny być nagrywane lub powinny odbywać się przy udziale świadków.

Dochodzenie roszczeń

Forma dochodzenia roszczeń może być różna. Możliwe jest skierowanie do sądu pozwu lub zawezwania do próby ugodowej. Jeśli kupujący decyduje się na wniesienie powództwa, przygotowanie pozwu powinien zlecić prawnikowi, ponieważ każdy stan faktyczny umożliwia dobranie innych środków prawnych i zastosowanie innych przepisów. Przykładowo w przypadku braku środków do prowadzenia sprawy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia od kosztów sądowych albo wytoczenie powództwa jedynie o część roszczenia. Z tej drugiej opcji może skorzystać osoba, która nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od kosztów.

Również skonstruowanie roszczenia nie musi opierać się tylko i wyłącznie o przepisy art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Możliwe jest zastosowanie np. zbiegu roszczeń z tytułu rękojmi i z art. 471 k.c., co w niniejszej sprawie pozwoliło powodowi odzyskać nie tylko odszkodowanie odpowiadające cenie akumulatora, ale również cenie jego badań diagnostycznych i pomocy prawnej, co dwukrotnie zwiększyło kwotę dochodzonego roszczenia.

Paradoksalnie skala bezczelności nieuczciwych sprzedawców bardzo często ułatwia dochodzenie roszczeń (są one oczywiste). Należy to jednak robić z głową, twardo stąpając w ramach obowiązujących przepisów. Kwestia wyboru roszczenia przed skierowaniem sprawy na etap sądowy została szerzej opisana w kolejnym artykule.

Pomoc prawna

Jeśli jesteś zainteresowany naszą pomocą lub bezpłatną poradą opisz Twoją sprawę korzystając z tego formularza. W odpowiedzi otrzymasz bezpłatną analizę sprawy oraz propozycję pomocy z naszej strony wraz z wyceną.

Jesteś sprzedawcą? Masz prawa, podobnie jak kupujący

Każdy kupujący prędzej, czy później będzie również sprzedawcą samochodu. Jeśli sprzedałeś samochód, również możesz skorzystać z naszej pomocy, ponieważ niejednokrotnie roszczenia kupujących okazują się niezasadne. Jest tak np. wtedy, gdy sprzedawca nie składał żadnych zapewnień o stanie pojazdu, a samochód ma typowo eksploatacyjne wady (np. zużyte sprzęgło). Jeśli sprzedałeś samochód i chcesz ustalić, czy istnieją podstawy Twojej odpowiedzialności, skontaktuj się z nami.

tagi wpisu: reklamacja nowego samochodu, reklamacja używanego samochodu, zwrot samochodu po zakupie od osoby prywatnej, ile jest dni na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży samochodu

388 KOMENTARZE

 1. witam,
  W grudniu zeszłego roku brat z moją pomocą zakupił Golfa IV.
  Sprzedającym okazał się handlarz, co dopiero wyszło jak pojechaliśmy oglądać auto, przez telefon się nie przyznał.
  sama jazda przebiegała bez większych problemów.
  Samochód delikatnie nie trzymał obrotów biegu jałowego, co sprzedający tłumaczył wymianą przepływomierza i “że pewnie trzeba go wyregulować czy zaadaptować”
  Dodatkowo na korku wlewu oleju znajdowała się żółtawa maź, efekt nie dogrzania silnika benzynowego na krótkich trasach.
  Zjawisko było mi to znane i tutaj także sprzedający zapewniał że to zniknie jak auto pokona kilka dłuższych tras.
  Po kilku dniach i przejechaniu kilkuset kilometrów zaczął ubywać płyn w zbiorniczku wyrównawczym a żółtawej mazi zaczęło przybywać.
  Diagnoza może być tylko jedna, uszkodzona uszczelka pod głowicą.
  Dodatkowo wyszło że maglownica także nadaje się do wymiany a miały być tylko końcówki drążków kierowniczych.
  Dzwoniliśmy do sprzedającego po kilka razy dziennie żeby jakoś ten temat załatwić, jednak bezskutecznie, nie odbierał telefonu.
  Jednak gdy w końcu udało się dodzwonić, od razu się rozłączał gdy nakreślone zostały wady auta.
  Postanowiliśmy wysłać listownie za potwierdzeniem odbioru ” odstąpienie od umowy kupna sprzedaży auta”
  jednak do dnia dzisiejszego nic do nas nie wróciło.
  Nie wiemy już co z tym fantem zrobić, najlepiej dla nas jeżeli udało by się odzyskać całość wkładu lub jeżeli nie to chociaż część pieniędzy, które pokryły by w pewnym stopniu koszty remontu,
  Jaką teraz można drogę obrać, gdzie można takie coś zgłosić? na policję?
  Ewentualnie jakie mogą być koszty wstąpienia na drogę sądowną z takim delikwentem?

  • Proszę o wejście na stronę https://autoprawo.pl/formularz/ wypełnienie formularza i odesłanie go. Na jego podstawie przygotujemy dla Pana analizę sprawy.

   Równocześnie z racji wystosowanego odstąpienia od umowy sugeruję nie podejmować żadnych napraw pojazdu ani dalszych czynności do czasu otrzymania analizy sprawy, może to skomplikować sprawę pod kątem formalnym, co z kolei mogłoby stanowić problem w przypadku sporu sądowego.

   Co do zawiadomienia policji – nie widzę przeszkód, aby takie kroki podjąć, jednak odpowiedzialność cywilna z tytułu rękojmi ukształtowana jest na innych zasadach niż odpowiedzialność karna. Niejednokrotnie więc w przypadku zgłoszenia zawiadomienia na policję postępowanie jest umarzane lub nawet odmawia się jego wszczęcia. W takim przypadku pozostaje droga cywilna, która ukierunkowana jest właśnie na odzyskanie kosztów związanych z zakupem.

 2. Witam , w kwietniu 2021 roku kupiłem Audi a4 b9 2.0 tdi z 16roku. Jak to z handlarzami. Okazało sie po kupnie ze kilma byla rozszczelniona jak moj mechanik sprawdził więc wziałem tel , zadzwoniłem do komisu i sprzedawca kombinował by mi wysłać nową chlodnice klimy, niestety nie doszło do jej wysłania to przelał mi kase na konto . Było ok. Ale tez po kupnie zaraz wjechałem na stacje diagn. bo czasami coś mi pukneło z prawej str. i puka do dzisiaj :(. Na stacji mówili – zero luzów , ja tu nic nie widze…. miedzy czasie okazało sie ze amor z lewej str 64%. No ale ok…. CHU….J. miesiąc temu coraz bardziej ( w grudniu 2020 ) pukało . wziałem na warsztat Audi i chlopaki nic nie widzą , ale przy okazji amor chciałem wymienic. Jak rozebrali to dalej główkowali nad prawą stroną i mówią że wyczuwają luz z prawej str na przekładni :( . Wstrzymałem sie chwilowo z wymianą amora. Bo przekładnia do tego AUDI w pip kasy około 3500 zł. A to juz mówiłem sprzedawcy przy kupnie ze jest nie pokojący odgłos/pukniecie. Jak na moje to wada ukryta i mechaników też. CO mam robić ? ktoś coś ?

  • Dzień dobry,

   do sporządzenia analizy, w pełni dostosowanej do Pana przypadku potrzebuję kilku dodatkowych informacji. W celu uzyskania pełnego opisu sprawy przesyłam link do formularza. Proszę o wejście na stronę https://autoprawo.pl/formularz/ wypełnienie go i odesłanie. W odpowiedzi otrzyma Pan zestawienie środków prawnych dobranych do przedstawionego przez Pana stanu faktycznego. Analiza sprawy na tym etapie jest bezpłatna i nie wiąże się dla Pana z żadnymi obowiązkami. Analizę przygotowujemy w terminie 1 – 3 dni roboczych.

 3. Witam
  Zakupiłam auto audi q5 2014r w marcu tego roku w drodze leasingu z komisu, poprzednim właścicielem auta okazał się znajomy. Przed kupnem udałam się do niego aby powiedział co i jak z autem. Stwierdził wsiadać i jechac a jakby co ma swojego super mechanika, który mu ogarnia wszystkie auta.

  Juz maju zaczęły się problemy z autem
  Najpierw wycieki płynu z chłodnicy, później pękające zbiorniczki wyrównawcze. Ja w stalym kontakcie z byłym właścicielem. Po pęknięciu pierwszego zbiorniczka od razu stwierdził l, że za wysokie ciśnienie w układzie a prośbę o namiar do mechnika stwierdził że on nie ma żadnego.mechanika i wszytsko robi sam. Skończyło się regeneracją głowicy koszt 8tys zł
  Czy jestem w stanie cokolwiek z tym zrobić? Mechanik, który auto naprawiał od razu stwierdził, że ktoś mnie wsadził na minę .

  • Dzień dobry,

   przede wszystkim podmiotem, od którego można dochodzić ewentualnych roszczeń będzie komis, nie zaś osoba, która była poprzednim właścicielem (komitent). To komis może dochodzić roszczeń od komitenta. Tym samym pierwszym krokiem powinno być zawiadomienie komisu o wadach, proszę również zweryfikować, czy umowa leasingu nie wymaga zgłoszenia wadliwości także finansującemu.

   Do sporządzenia analizy, w pełni dostosowanej do Pani przypadku potrzebuję kilku dodatkowych informacji. Proszę o wejście na stronę https://autoprawo.pl/formularz/ wypełnienie go i odesłanie. W odpowiedzi otrzyma Pani zestawienie środków prawnych dobranych do przedstawionego przez Panią stanu faktycznego.

 4. Witam mąż kupił auto marki Audi a3 1999 rok wiadomo auto ma swoje lata ale okazało się że turbina sie wyłączą. Nie było możliwości sprawdzić auto na drodze szybkiego ruchu wyszło to po 2 dniach. Na początku drzwi się nie zamykały był mróz auto było umyte Pan stwierdził że przez to się nie zamykają i fakt raz się zamknęły ale to był tylko raz i już się nie zamykają. Ze sprzedającym nie ma kontaktu. W ogłoszeniu było napisane że auto jest zadbane i ma dużo funkcji których brak. Czy jest jakaś szansa żeby sprzedający naprawił usterki czy już nic nie da się zrobić. A musislismy wymienić opony(wymieniliśmy na 2 dzień auto kupione późno o 23) bo były 4 inne i gdy wymieniliśmy na właściwe okazało się że auto jest za “nisko” i teraz opona odziera o nadkole i przy wymianie okazało się że 3 felgi są do prostowania. Sprzedający również nie chce posłać danych polisy miał posłać przez email do wydruku.

  • Dzień dobry,

   uważam, że sprawa może być trudna do prowadzenia – wada prawdopodobnie ma charakter eksploatacyjny i można ją powiązać z zaawansowanym wiekiem samochodu. Jesteśmy w stanie zaproponować bezpłatną analizę sprawy. Proszę o wypełnienie przez Panią poniższego formularza: https://autoprawo.pl/formularz
   Na podstawie formularza będziemy w stanie stwierdzić, czy prowadzenie takiej sprawy ma sens, a także czy będzie dla Pani opłacalne finansowo.

   • Szanowny Panie,

    zakup pojazdu w salonie również nie daje gwarancji bezawaryjności samochodu. Także w przypadku samochodów nowych zdarzają się awarie.

    Równocześnie nie budzi wątpliwości, że rękojmia ukształtowana jest bardzo korzystnie dla kupujących, tym niemniej sprzedając samochód jako osoba prywatna można zabezpieczyć się przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami kupującego. Przepisy jak najbardziej dają taką możliwość.

 5. Witam. Kupiłem samochód bezpośrednio od właściciela ( osoby prywatnej) poprzez grupę na FB, sprzedający złożył propozycje w odpowiedzi na mój post że kupię auto konkretnie ford S max. Ponieważ samochód zameldowany był w miejscowości oddalonej ponad 300 km od mojego miejsca zamieszkania zdecydowałem się wynająć osobę która miała ocenić stan samochodu przed moim przyjazdem. Generalnie stan poza śladami eksploatacyjnymi był Ok. Jedynie zadrapania i rysy na tapicerce oraz karoserii. Natomiast jazda próbna, diagnostyka komp, oględziny pod kątem stanu mechanicznego wyszły pozytywnie. Pojechałem z dwoma kolegami obejrzeliśmy auto, była jadą próbna, wszystko wyglądało ok więc ustaliliśmy cenę na 20000 zł i wyruszyłem w drogę powrotną. W tym miejscu nalezy dodać że sprzedający zarówno na spotkanie zemną jak i wcześniej z osobą która samochód miała zweryfikowac podstawił auto z ciepłym silnikiem. Na drogi dzien zaczęły się problemy z autem które do dziś Dzien ( ponad miesiąc) stoi w warsztacie. Na zimnym rozruchu kopci bardzo i nie równo pracuje przez około minutę, pozniej te objawy ustawały. Jedząc do miasta na 2 dzień po zakupie nagle samochód dosłownie odcięło, stracił całkowicie moc. Wstępne oględziny wskazały na problem z układem wtryskowym, więc samochód na lawecie powędrował do renomowanego serwisu od tych spraw. Diagnoza to uszkodzona pompa oraz komplet wtrysków zużyte z stopniu znacznym. Pracownik serwisu poinformował mnie że pompa wysokiego ciśnienia musiała dużo wcześniej dawać oznaki nadchodzącej awarii w postaci właśnie tej nierównej pracy na zimnym silniku i kopceniem. Koszt naprawy trzem z kosztami lawet i wcześniejszych diagnostyk w warsztacie (pierwszego kontaktu) wynosi ponad 6000 zł. Sprzedający zaraz po sprzedaży mi auta zablokował mój nr tel oraz Zblokował na FB jednak przy kontakcie z innego numeru telefonu wypierał się tego faktu dodając że on nie miał problemów z autem. Nie kontaktowałem się jeszcze z nim po wydaniu wyceny warsztatu. Czekam i proszę o jakąś pomoc jak to sprawe załatwić w miarę sprawnie. Zależało by mi na zwrocie jeśli nie pełnej kwoty to jakiejś części poniesionych przez mnie kosztów.

 6. Dzien dobry, mam pytanie, w kwietniu tego roku kupilem samochod za 19tys. zl. Honda Civic 2007r.(ufo), przed kupnem sprawdzilem na stronie gov.pl czy nie byl wypadkowy i tam bylo wszystko dobrze, i sprzedajacy powiedzial ze nie byl wypadkowy, jednak ostatnio podczas kozystania z aplikacji Yanosik skusilem sie zeby zobaczyc raport historii samochodu i tam jest napisane ze mial wypadek i to raczej dosc powazny bo jest opisane ze szacowana kwota naprawy to pomiedzy 10 a 15 tys(2010r.). zl i do tego 2 mniejsze za okolo 1,5 tys zl(2011r i 2015r.). Do tego jest tam napisane, ze od 2015r. do 2020r. ma przejechane 170tys do 193tys km (23 tys. km przez 5 lat). Od kwietnia wlozylem w niego okolo 2,5 tys zl i dalej dokladam bo caly czas jest cos nowego, niestety nie mam pragonow od mechanika, tylko w ksiazeczce wpisane co bylo naprawione, nie mowiac o spieciu elektryki w radiu, przez ktore mi odlacza radio co 20 sekund na kilka sekund i tak moze byc losowo przez 100km albo 10k, powiedziano mi ze taka usterka to szukanie igly w stogu siana. Co mam zrobic teraz ? Czy mozna zadac od sprzedajcego zwrotu pieniedzy za samochod??

  • Szanowny Panie,

   niestety stosunkowo często spotykamy się z tym, że informacje wskazane w historii pojazdu nie odpowiadają rzeczywistości.
   Uważam, że ma Pan podstawy do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady pojazdu. Możemy zaproponować bezpłatną analizę sprawy. Będę zobowiązany za wypełnienie przez Pana poniższego formularza https://autoprawo.pl/formularz
   W odpowiedzi do 3 dni roboczych otrzyma Pan bezpłatną analizę sprawy.

 7. Dzień dobry, Kupiłem samochód ponad miesiąc temu, niestety po tym czasie wyszło na jaw ze samochód pobiera znaczną ilość oleju. sprzedawca zaproponował mi rekompensatę dt naprawy samochpdu badz zwrot kosztów naprawy, niestety mam obawy ze naprawa nie pomoze i jestem skłonny oddac samochod otrzymujac gotowe? Dwa pytania czy mam szanse na wygranie sprawy jezeli komis bedzie sie upierał i nie bedzie chcial zwrotu samochodu oraz czy mam prawo zadac pieniędzy które zainwestowałem w samochód 2 tys ( klocki etc)?

 8. Właśnie kupiłam samochód z ukrytymi wadami – koszt napraw 10 tys… specjalnie odłączyli wtyczki i poukrywali aby nie wyskakiwały błędy silnika :/

 9. marzec 2021 kupno nowego samochodu w salonie firmowym
  koniec czerwca 2021 pokazuje się lampka silnika i samochód odstawiam do ASO (przebieg ok 5k km)
  jest już październik a samochód nadal w ASO, zaraz 4 miesiące będzie

  samochód jest w leasingu na spółkę zoo więc pod konsumenta nie podpadam
  chciałbym oddać samochód lub zamienić na inny

  opisalem w formularzu kontaktowym

 10. kupilem auto od osoby prywatnej ,auto posiada wyciety katalizator i filtr dpf,oczywiscie pan kazal mi cytujac spadac jak mu powiedzialem o tym jest szansa na cos zeby odzyskac ?

 11. Kupiłem samochód w niedzielę. Po dojeździe do domu odkryłem, że są trzy rzeczy niesprawne: klimatyzacja, klakson oraz jest wyciek w aucie. Sprzedający w trakcie oględzin przed kupnem mówił: “wszystko sprawne”, “mechanicznie auto perfekt”. Przyznaję się, klimatyzację sprawdziłem pobieżnie – na zasadzie, włącz/wyłącz. Dopiero w eksploatacji (drodze powrotnej do domu, 20km) zauważyłem, że nie chłodzi.

  Po kontakcie, Sprzedający odmawia jakiejkolwiek opcji rozwiązania sprawy mówiąc – “sprawdzał Pan” czy “mógł Pan pojechać do serwisu” albo “zgodził się Pan kupić to auto sam”.

  Dodam, umowa sprzedaży między dwiema osobami prywatnymi.

  • Dzień dobry,

   Dzień dobry,

   do sporządzenia analizy, w pełni dostosowanej do Pana przypadku potrzebuję kilku dodatkowych informacji. W celu uzyskania pełnego opisu sprawy przesyłam link do formularza. Proszę o wejście na stronę https://autoprawo.pl/formularz/ wypełnienie go i odesłanie. W odpowiedzi otrzyma Pan zestawienie środków prawnych dobranych do przedstawionego przez Pana stanu faktycznego. Analiza sprawy na tym etapie jest bezpłatna i nie wiąże się dla Pana z żadnymi obowiązkami. Analizę przygotowujemy w terminie 1 – 3 dni roboczych.

 12. VIN [dane zanonimizowane do czasu potwierdzenia istnienia wad- adnotacja od moderatora strony]
  UWAGA na Chrysler Town & Country 2014 167 000 km Benzyna+LPG
  Właściciel z Kalisza powiedział mi przez telefon że auto jest bardzo dobre, wizualnie i technicznie, a w rzeczywistości wygląda tak:
  Purchle na rancie maski ok 5 cm, wgniecenia parkingowe przy wlewie paliwa na ok 10cm, wzniecenie parkingowe na drzwiach bocznych ok 5cm, dookoła pełno rysek mniejszych i większych, opony sparciałe, zderzak z przodu nachodzi na błotnik [złe spasowanie], reflektory z mikropęknięciami, listwy przy szybowe zewnętrzne przy drzwiach przesuwanych pasażer złe wpasowane, drzwi od pasażera plastik w narożniku drzwi przy lusterku drzwi mocno odstaje, przewody od drzwi przesuwnych izolowane taśma izolacyjną, szyba przednia z dwoma odpryskami w tym jedno z pęknięciem na ok 3cm… Wewnątrz: fotel kierowcy rozpruty, plastik przy nim pęknięty, pokrętło od świateł rozluźnione to samo przy pokrętle od klimy, podłoga cała znorana i zaplamione[bardzo], brak pilota od dvd, plastiki siedzeń porysowane, drążek zmiany biegów trochę wytarty. Skrzynia biegów wydaje się delikatnie szarpać, opony sparciałe nawet na bokach … sami oceńcie…

  • Jak taki złom to dlaczego Pan chciał zapłacić 50 tys. zł i straszył Pan, że jak nie sprzedam opisze mnie w internecie ? Proszę Pana takie rzeczy są karalne proszę oczekiwać wezwania w tej sprawie. Proszę nie sugerować się opinią tego człowieka współczuję również przyszłym sprzedającym do których przyjedzie od razu napiszę, że końcówka jego numeru to 083 jak będzie dzwonił najlepiej nie odbierać. Jak się zorientował, że mu nie sprzedam samochodu to za 120 km, które przyjechał zażądał 500 zł, jako jedyny znalazł też rdzę na aluminiowej masce także “sami oceńcie…”

 13. Dzień dobry. Kupiłam auto, wydawało się w dobrym stanie, około 2 tygodni od zakupu pierwsze problemy z elektryką. Najpierw wymiana świec, nic to nie pomogło, okazuje się że wypada zapłon w cylindrze 2 i 3. Jest to bardzo istotna wada. Sprzedawca przestał odpisywać i odbierać moje telefony. Rozumiem że teraz najlepiej kontaktować się listownie? Co w przypadku jeśli nie podtrzyma korespondencji?

  • Dzień dobry,

   sugeruję spróbować kontaktu z innego numeru telefonu. Natomiast do sporządzenia analizy, w pełni dostosowanej do Pani przypadku potrzebuję kilku dodatkowych informacji. W celu uzyskania pełnego opisu sprawy przesyłam link do formularza. Proszę o wejście na stronę https://autoprawo.pl/formularz/ wypełnienie go i odesłanie. W odpowiedzi otrzyma Pani zestawienie środków prawnych dobranych do przedstawionego przez Panią stanu faktycznego. Analiza sprawy na tym etapie jest bezpłatna i nie wiąże się dla Pani z żadnymi obowiązkami. Analizę przygotowujemy w terminie 1 – 3 dni roboczych.

 14. Sprzedałem samochód w sobotę, w środę dzwoni do mnie pan że jest pęknięta szyba i że chce oddać auto, powiedziałem że nie ma sprawy ale jak auto sprzedawałem to szyba była cała i że przyjmę ale z całą szybą. Co robić w takiej sytuacji? Jak sprzedawałem auto miało cała szybę i pan oglądał to auto.

 15. Witam. Trzy miesiące temu kupiliśmy z mężem auto jak zapewniał nas sprzedawca, że jest to pewne auto, ale sugeruje zeby wymienić oleje itp bo wiadomo wszystko się zużywa. Po kupnie auta wymieniliśmy filtry I oleje, po dwóch miesiącach jazdy okazało się, że ciągle coś jest nie tak i jeden mechanik odwiedziny, drugi i trzeci nikt nie wie co się dzieje. Auto dymi, oleju ciągle ubywa mimo ze jakiś wielkich odległych tras nie robimy, aż trafiliśmy na mechanika który mówi że silnik nadaje się do wymiany że kupiliśmy auto z wadliwym już silnikiem który nadaje się do wymiany a i tak nie wiadomo czy będzie dobrze, bo nie wiadomo co w nim jeszcze siedzi koszta około 5tys. Moje pytanie brzmi czy możemy starać się o zwrot auta ? W jakiś sposób to zrobić? Czy jechać osobiście porozmawiać z facetem czy lepiej robić to listownie? Odstąpić od umowy ?

  • Zdecydowanie powinna Pani dokumentować wszelkie kontakty ze sprzedawcą, wobec czego najrozsądniej będzie listownie zawiadomić go o wadzie, a następnie złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
   Możemy zaproponować bezpłatną analizę sprawy, w tym celu proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. W odpowiedzi do 3 dni roboczych otrzyma Pani bezpłatną analizę sprawy.

 16. witam. zakupilem 18 czerwca auto marki bmw e46 od prywatnego wlasciciela, wiedzialem ze auto nie jest w najlepszym stanie blacharskim, w niczym mi to nie przeszkadzalo. Jednak wczoraj jadąc po nie rownej drodze wraz z dziecmi wyrwalo sie mocowanie wozka tylnego i auto wpadlo w poslizg.. o maly wlos nie wylądowalismy w rowie. Co moge zrobic w tej sytuacji? dodam rowniez ze zostalem wprowadzony w błąd iz jest oplacone ubezpieczenie a wcale tak nie bylo poniewaz dostalem pismo ze mam zaplacic od dnia daty zakupu. co moge w tym przypadku zrobic? dodam ze sprzedawca oddalony jest o ponad 400km. Pozdrawiam

 17. Witam ,czy osoba zajmująca sie zawodowo skupem pojazdów tzw handlarz”który odkupił pojazd i ew.znalazł wady pojazdu,to czy ma prawo zwrócić pojazd sprzedającemu i zażądać zwrotu gotówki?

  • Tak. Profesjonalista, podobnie jak konsument, też może korzystać z instytucji rękojmi za wady i odstąpić od zawartej umowy sprzedaży. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku transakcji zawartej pomiędzy dwoma przedsiębiorcami możliwe jest całkowite wyłączenie uprawnień kupującego do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi. Taki kupujący ma również obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o wadzie.
   Możemy zaproponować bezpłatną analizę sprawy, w tym celu proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. W odpowiedzi do 3 dni roboczych otrzyma Pan bezpłatną analizę sprawy.

 18. Witam…pytanie odnosnie mojej sytuacji..tydzien temu zakupilem u prywatnej osoby uzywany samochod…po dwoch dniach zaplacilem nalezny podatek z druku PCC3…jednak po 5 dniach odkrylem wade ukryta samochodu i z dnia na dzien zawarlem na papierze ugode zwrotu pojazdu…pytanie…czy nalezy mi sie w takiej sytuacji z urzedu skarbowego zwrot zaplaconego podatku???w sensie czy moge o taki zwrot sie ubiegac do US???pozdrawiam

 19. Dzień dobry! Sprzedałem samochód do skupu za dość niewielką cenę – miej więcej 2/3 jego wartości. Następnie skup sprzedał je innemu handlarzowi, który teraz wystawił je w internecie, pisząc wierutne bzdury np. stwierdza, że samochód był garażowany chociaż nie był, że ma autoalarm itd. Czy mogę być w jaki sposób negatywnie dotknięty poprzez te kłamstwa kolejnego właściciela i sprzedawcy? A jeśli tak, co mam zrobić?

  • Panu nic nie grozi natomiast sugeruję na jakimś forum lub na naszej stronie podać VIN pojazdu, markę i model i napisać o tym jaki był jego stan w momencie oddania do komisu.

 20. Witam kupiłem motocykl jako osoba fizyczna od sprzedającego który także jest osobą fizyczną . Zakup był 14 maja ale dopiero w zeszły weekend miałem czas gruntownie rozebrac i przyjrzeć się motocyklowi . Okazało sie że posiada on wady ukryte o których mnie sprzdający nie poinformował w czasie zakupu . Czy mogę wystąpic do sprzeadjącego o zwrot kosztów ?

  pozdrawiam

 21. Witam, kupiłem używane 10cio letnie auto z komisu. po kilkunastu dniach i zdjęciu plastikowych nakładek na progi w celu ich zabezpieczenia przed ewentualną korozją (sprzedawca nie pozwolił ich zdjąć przed zakupem). Okazało się że pod plastikową nakładką jest ognisko rdzy tak duże że w progu jest dziura wielkości pięści. Czy w takim przypadku wystarczy pismo gwarancyjne z tytułu rękojmi czy jechać na stacje kontroli pojazdów żeby stwierdzić że auto nie może być dopuszczone do ruchu?

  • Proszę pamiętać, że uprawnienia wynikające z gwarancji nie są tym samym, co uprawnienia wynikające z rękojmi. Najczęściej w przypadku samochodów używanych będziemy mieli do czynienia z rękojmią (która zazwyczaj jest korzystniejsza niż postanowienia gwarancji). W Pana przypadku sugeruję rozpocząć od zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, do zawiadomienia można dodać dokumentację fotograficzną.
   Możemy zaproponować bezpłatną analizę sprawy, w tym celu proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. W odpowiedzi do 3 dni roboczych otrzyma Pan bezpłatną analizę sprawy.

 22. Dzień dobry,

  kupiłam 10 letni samochód, co prawda sprawdzony w SKP, jednak po kilku przejazdach uległ awarii (uszczelka pod głowicą). Chciałabym naprawic auto i wystąpić do sprzedającego o odszkodowanie ewentualnie wnioskować o obniżenie ceny na podstawie rękojmi. Ktory sposób postępowania jest w tej sytuacji lepszy?

  • Dzień dobry,

   korzystniejsze dla kupującego są przepisy z tytułu rękojmi, sugeruję zatem złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny. Oczywiście każda sytuacja kupującego jest inna, mogą więc zaistnieć wyjątki od tej reguły, w związku z czym proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 23. Witam
  3 tygodnie temu zakupiłem samochód na umowę kupna sprzedaży. Auto zostało sprawdzone przed zakupem i działało poprawnie. Po 2 tygodniach ze skrzyni biegów zaczął dochodzić dziwny dźwięk i okazało się, że uszkodzone zostały łożyska w skrzyni biegów. Naprawa jest bardzo kosztowna. Auto ma 8 lat i 320tys przebiegu. Sprzedający twierdzi, że nie wiedział o wadzie skrzyni biegów i nie było żadnych problemów z autem do momentu sprzedaży. Czy w takiej sprawie mam jakieś prawa z tytułu rękojmi czy jestem na przegranej pozycji?

  • Dzień dobry,

   o ile w umowie nie wyłączono uprawnień z tytułu rękojmi, to sprzedawca odpowiada za wady nawet w sytuacji, w której o nich nie wiedział. Możemy zaproponować bezpłatną analizę sprawy, w tym celu proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz.

 24. Kupiłem auto z komisu na FV z uszkodzonym silnikiem (silnik spala sporo oleju). Niestety zdążyłem przerejestrować auto na Siebie. W komisie przyznają się do winy więc mogę zwrócić auto. Odstąpienie od umowy kupna i wyrejestrowanie auta jest dość skomplikowane.
  Czy da się bezpiecznie odsprzedać takie auto do komisu na podstawie umowy kupna-sprzedaży (bo w tej sytuacji rolę się odwracają i to ja się staje sprzedającym)? Jakie punkty należy umieścić w takiej umowie, żeby uchronić się przed roszczeniami o uszkodzony silnik, ale i również o inne wady, które mogą się pojawić w przyszłości?

  • Dzień dobry,

   zapraszam do kontaktu poprzez zakładkę “pomoc prawna” dostępną na górze strony. Możemy zaoferować przygotowanie umowy bezpiecznej dla Pana jako sprzedawcy. Kluczowe w takiej sytuacji jest wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi.

 25. Witam. Miesiąc temu kupiliśmy samochód z komisu. Po paru dniach zobaczyliśmy iż z samochodu wycieka olej. W trakcie wizyty w serwisie okazało się iż samochód jest w opłakanym stanie. Koszt naprawy auta przewyższa na chwilę obecną sam koszt zakupu pojazdu. Po kontakcie z komisem otrzymaliśmy informację że nie poczuwa się do odpowiedzialności za stan pojazdu ponieważ jak to stwierdził “mogliśmy pojechać na stację kontroli pojazdów” przed zakupem. Dodatkowo powołuje się na fakt iż samochód jest że starszego rocznika i nie nie być w idealnej stanie. Co możemy w takiej sytuacji zrobić. Co w sytuacji gdy komis nie zgodzi sie pokryć kosztów naprawy.

 26. Witam, zakupiłem pojazd od osoby prywatnej 10 kwietnia 2021. Podczas jazdy próbnej słyszałem delikatne stuki, jednakże one ucichły. Po rozmowie ze sprzedającym ustaliliśmy trochę niższą kwotę, gdyż samochód wymagał kilka poprawek. Sprzedawca również zapewniał że samochód posiada katalizator, na co mam świadka. Po przejechaniu 30-40 km, stuki które słyszałem pojawiły się ponownie, tylko były o wiele głośniejsze. Obejrzałem ponownie bagażnik, fotele i stwierdziłem że podniosę pojazd na lewarku. Okazało się że mocowanie amortyzatora jest pęknięte i trzyma się na jednej śrubie. Po dojechaniu do stacji diagnostycznej okazało się że cały element jest urwany i należy spawać mocowanie, gdyż poduszka amortyzatora się utleniła i urwała oraz wymienić przez to amortyzatory w parze (tył) . Dodatkowo wyskoczyła kontrolka check engine. Następnego dnia samochód został podpięty do komputera w celu wykrycia błędów. Samochód wykazał błędy katalizatora (gdyż najprawdopodobniej go nie posiada i nie wyłączono sondy lambda), zaworu egr oraz kilku innych rzeczy. Samochód posiada niecały 2 miesięczny przegląd techniczny, który wykonał sprzedawca i podejrzewam że wykonał przegląd po tak zwanej ‘znajomości’

  • Kupiłam 2 tygodnie temu samochód. Sprzedający zapewniał mnie ze do wymiany jest tylko olej, świece oraz bendiks rozrusznika. Sprzedał samochód ze świeżym przeglądem ( 15 lipca )
   Po odstawieniu do mechanika okazuje się, ze zawieszenie jest wybite, do zrobienia maglownica… brak katalizatora. Czy mam szanse na wygrana?

   • Zdecydowanie wada niebędąca efektem zwykłej eksploatacji pojazdu np. ingerencja w katalizator polegająca na usunięciu jego wkładu, może stanowić skuteczną podstawę do dochodzenia roszczeń. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

   • Dzień dobry. Mam pewien problem, sprzedałam samochód typowemu handlarzowi. Umowa miała figurować między mną, a osoba kupująca (nie był to handlarz, tylko osoba, która chciała kupić od niego auto). Po dwóch tygodniach osoba, która kupiła auto próbowała kontaktować się z handlarzem, gdyż popsuł się silnik, a miała nr tel tylko do niego, ja byłam tylko podpisana na umowie, nic o tym nie wiedziałam, a handlarz kazał jej delikatnie mówiąc spadać. W piątek przyszło mi pismo, że naprawiła auto i wycena to 3500zl. Jeżeli nie zapłacę to sprawa trafi do sądu. Co w takiej sytuacji mogę zrobić? Nic nie wiedziałam o popsutym silniku, sprzedając wszystko było w porządku.

 27. Witam, dokonałem kilka dni temu zakupu samochodu, w ogłoszeniu jak i osobiście sprzedający potwierdził ze z samochodem wszystko jest ok i nie wymaga wkładu finansowego, (nie jestem mechanikiem i wydawało mi się wszystko ok) następnego dnia po zakupie zaświeciła się kontrolka “silnik” i kontrolka poduszki powietrznej, po podłączeniu już pojawiły się 3 błędy do naprawy tj. Dwie Świece i przewód do wymiany. Zwróciłem uwagę że coś jest z kierownicą nie tak bo jest delikatnie przekrzywiona w lewo (prawdopodobnie zbieżność) Umówiłem się na wizytę u mechanika w celu sprawdzenia stanu samochodu. Pytanie co jeśli wyjdzie że jest sporo ukrytych rzeczy do naprawy a co gorsza że samochód jest jednak wypadkowy. Sprzedający poinformował mnie ze odnawiał powłokę lakiernicza ale to tylko dla odświeżenia i jakości. Co lub jakie mogę podjąć kroki prawne lub czego mogę żądać od sprzedawcy? Dziękuję za pomoc.

 28. Witam, 01 kwietnia 2021, kupiłem samochód na podst. umowy kupna, który miał być bezwypadkowym a okazało się zupełnie inaczej. Informacja o bezwypadkowości pojazdu była umieszczona w ogłoszeniu (posiadam screen ogłoszenia na otomoto), oraz sprzedający zapewniał mnie przy samych oględzinach samochodu. Wcześniej historię pojazdu sprawdzałem tylko w Cepik-u; dziś pobrałem raport DNA i o kazało się, że odnotowany szkód w pojeździe było aż 6 na kwoty 2500 do 15000 zł. Czy mam szanse na zwrot samochodu.

  • Jeśli w umowie nie wyłączono uprawnień z tytułu rękojmi, to jak najbardziej, stwierdzona powypadkowość może być podstawą dochodzenia roszczeń. Problem mógłby pojawić się w przypadku pojazdów wiekowych, w których raczej nie wylicza się już spadku wartości z tytułu napraw powypadkowych. Celem uzyskania bardziej precyzyjnej analizy zachęcam do wypełnienia formularza dostępnego pod adresem: https://www.autoprawo.pl/formularz Analizę sprawy przygotowujemy w terminie od 1 do 3 dni roboczych, analiza nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 29. Dzień dobry. Około 3 lata temu zakupiłem auto i po kilku godzinach zdecydowałem się je oddać ze względu na ukrycie przede mną faktu przebudowy auta do ruchu prawostronnego (pojazd sprowadzony z Anglii). Sprzedawca bez żadnego problemu zwrócił pieniądze (niestety nie sporządziliśmy żadnego dokumentu potwierdzającego odstąpienie od umowy). Podarliśmy przy sobie umowy (niestety okazuje się że sprzedawca podarł jakąś inną umowę). Teraz po 3 latach zdecydował się nie opłacić OC i zgłosił, że sprzedał pojazd 3 lata temu a ubezpieczalnia i urząd skarbowy przyczepiły się do mnie. Nie posiadam żadnych dokumentów do tego pojazdu. Czy istnieje jakieś wyjście z tej sytuacji?

  • Proszę o wysłanie do nas zapytania na za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce “pomoc prawna” na górze strony. Zagadnienie jest skomplikowane i wymaga szerszej analizy. Zwracam jednak uwagę, że ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych, nie zaś ich właścicieli, co do zasady powinno wystarczyć pismo z wyjaśnieniem do UFG.

 30. Dzień dobry, planuje sprzedać swój samochód którym jeżdżę od 5 lat.
  Wszystkie naprawy oraz wymiany które są wymagane wykonuje na bieżąco. Chciałbym zapytać co w sytuacji gdy sprzedam samochód i powiedzmy po pół roku padnie rozrząd albo turbina ? Mimo, że w danej chwili pracuje prawidłowo ?
  czy kupujący będzie miał prawa do roszczeń ?
  z góry dziękuję za odpowiedź

  • Warunkiem odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi jest istnienie wady lub jej przyczyny w chwili wydania pojazdu kupującemu. O ile nie sprzedaje Pan pojazdu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to kupujący będzie musiał udowodnić fakt istnienia wady pojazdu w momencie sprzedaży.

   Możemy zaproponować przygotowanie dla Pana umowy bezpiecznej dla sprzedawcy, w tym celu proszę o kontakt za pośrednictwem formularza https://autoprawo.pl/pomoc-prawna/

 31. Dzień dobry, planuje sprzedać swój samochód którym jeżdżę od 5 lat. Wszystkie naprawy oraz wymiany które są wymagane wykonywane są na bieżąco. Chciałbym zapytać co w sytuacji gdy sprzedam samochód i powiedzmy po pół roku padnie rozrząd albo turbina ? Mimo, że w danej chwili pracuje prawidłowo ?
  czy kupujący będzie miał prawa do roszczeń ?
  z góry dziękuję za odpowiedź

 32. Witam, zakupiłem toyotę corollę e11 lift za cenę 2850zł auto po przejechaniu drogi do domu tj. 50km wyrzuca “check engine” po czym odrazu gaśnie i nie chce odpalić ( odpala po jakiejś godzinę lub kiedy ma ochotę). Na drugi dzień auto odpaliło odrazu po kilkukrotnym odpaleniu i zgaszeniu wyjechałem nim na drogę przejechałem 4km wyskoczył check i auto zgasło bez możliwości natychmiastowego odpalenia. Po podpięciu pod komputer wyskakuje błąd p1226 co oznacza że prawdopodobnie są uszkodzone wtryski lub filtr paliwa, wymiana filtru to nie wielkie koszta lecz jeśli okaże się że to wtryski boję się że sprzedawca zarzuci mi że coś zepsułem. Po odebraniu telefonu sprzedawca twierdzi że zostało wlane paliwo złej jakości lub żeby wymienić filtr i nie ma podstaw do zwrotu, również mówił, że ubezpieczenie jest na rok, a okazało się że wcale go nie ma. Mówiono mi że mam 7 dni na zwrot a czas ucieka mogę prosić o pomoc i informacje jak to jest? Również nie działają hamulce ale o tym zostałem poinformowany słownie i nie ma tego na umowie. Brak ręcznego zauważyłem sam jak i również nie działające szyby elektryczne

  • Kupujący ma co do zasady dwa lata na stwierdzenie wady rzeczy, wskazany termin 7 dni nie znajduje poparcia w przepisach. Tym samym, nawet po upływie tego terminu można skutecznie dochodzić roszczeń, przy czym sugeruję rozważyć ewentualną opłacalność dochodzenia roszczeń. Z uwagi na cenę pojazdu może pojawić się również problem eksploatacyjnego charakteru wad. Chętnie przeanalizujemy dla Pana bezpłatnie sprawę pod kątem możliwości dochodzenie roszczeń. W celu otrzymania bezpłatnej analizy proszę o wypełnienie formularza dostępnego pod tym linkiem: https://autoprawo.pl/formularz/

   • Kupilam samochod sprzedawca zapewnił mnie że wymieniał rozrząd w samochodzie a u mechanika stwierdzili że rozrząd trzeba wymienić bo wcale nie był on wymieniany czy to jest wada ukryta sprzedawca umywa ręce czy mogę sprawę zgłosić do sadsądu

    • Tak, niezgodność z zapewnieniami jest wadą pojazdu (niezgodnością towaru z umową) i może być podstawą skutecznych roszczeń. Możemy przygotować dla Pani bezpłatną analizę sprawy. W tym celu proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz

 33. Witam. Kupiłem samochód. W ogłoszeniu było napisane, że nie wymaga wkładu finansowego, nie ma wycieków, nic nie stuka, nie puka. Okazało się, że były dwa wycieki oleju, dwa wycieki płynu chłodniczego, stukało z tyłu i nie przodu, sprzęgło do wymiany, przednie i tylne zawieszenie do wymiany, termostat do wymiany, nie działa zamykanie tylnych drzwi. Sprzedawca nie chciał przyjąć samochodu więc go naprawiłem. Czy mogę domagać się zwrotu kosztów naprawy ?

   • Jeżeli wady samochodu zostały już przez Pana usunięte, a przed tym faktem nie wysłano oświadczenia o obniżeniu ceny pojazdu i nie udokumentowano wad (np. zdjęcia), to korzystanie z instytucji rękojmi jest wykluczone. W przypadku naprawienia usterek bez wcześniejszego wysłania pisma, roszczenia w zakresie domagania się zwrotu kosztów naprawy są nadal możliwe, ale w oparciu o art. 471 k.c., a nie rękojmię. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz
    Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 34. Witam, tydzień temu odebrałem nowe auto z salonu. Niestety nie zauważyłem, ze radio nie działa. Nie tylko radio ale tez ogólnie multimedia (płyta CD, Bluetooth, radio FM AM), brak możliwości odebrania telefonu. Po telefonie do salonu usłyszałem, ze pierwszy raz maja taki przypadek. Jutro jestem umówiony na serwis. Co mogę żądać od salonu/serwisu oprócz naprawy? Uważam, ze nie taka usterka w nowym samochodzie jest niedopuszczalna, samochodzie który kosztował nie mało.

  • Pańskie uprawnienia wynikające z gwarancji (realizowane w serwisie) istnieją równolegle obok uprawnień wynikających z rękojmi (roszczenie w tym zakresie powinno być kierowane do sprzedawcy tj. do salonu). Oznacza to, że ta sama wada być podstawą działań w jednym jak i w drugim reżimie prawnym. Konieczne jest jednak zaznaczenie przez Pana, na podstawie jakich przepisów podnoszone będą roszczenia. W przeciwnym przypadku, powszechną praktyką dealerów i serwisów gwarancyjnych jest nieinformowanie o możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i usuwanie wad na podstawie umowy gwarancji, która dla sprzedawcy jest korzystniejsza niż jego obowiązki wynikające z rękojmi.
   Na Pana miejscu zdecydowanie skorzystałbym z uprawnień przysługujących Panu z tytułu rękojmi w stosunku do salonu, który sprzedał samochód. Praktyka pokazuje, że w przypadku wad fabrycznych rękojmia charakteryzuje się większą skutecznością. Z tytułu rękojmi przysługują Panu następujące roszczenia:
   – żądanie naprawy,
   – żądanie wymiany pojazdu na wolny od wad,
   – obniżenie ceny,
   – odstąpienie od umowy.

   Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz/
   Przygotuję dla Pana bezpłatną analizę sprawy i zaproponuję jakieś działania z naszej strony.

 35. Witam proszę o pomoc sprawa wygląda następująco kupiłem samochód który okazal sie uszkodzony i chciałbym odzyskać kosz remontu bądź zwrócić auto niestety osoba od której nabyłem auto byla tylko pośrednikiem a obecnie przebywa w więzieniu( miał wypełnioną umowę z danymi i podpisem osoby z dowodu rejestracyjnego samochód był jego konkubiny) tak więc zgłosiłem się do właścicielki która potwierdza ze auto jest na nią że podpisała umowę własnoręcznie w celu sprzedaży auta natomiast odmawia zwrotu kosztów remontu bądź zwrotu przezemnie auta i wypłacenia mi pieniędzy które za nie zapłaciłem mówiąc że przy transakcji jej nie było także i nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności co mogę zrobić w tej sytuacji?? Wiem że jeśli właścicielki nie było przy sprzedaży umowa nie powinna być zawarta ale rownie dobrze ja mógłbym powiedzieć że była i wtedy mamy słowo przeciwko słowu…. Nie mniej jednak właścicielka podpisując umowę i wstawiając swoje dane byla świadoma co robi i ze samochód zostanie sprzedany natomiast teraz nie chce ponosić odpowiedzialności

  • W tym przypadku podmiotem właściwym do dochodzenia roszczeń jest sprzedawca wskazany w treści umowy. Nawet jeżeli poprzedniej właścicielki nie było przy zawarciu umowy sprzedaży, to i tak ponosi ona odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jako osoba, która zleciła sprzedaż pośrednikowi.
   Proszę o wypełnienie formularza kontaktowego pod linkiem: https://autoprawo.pl/formularz
   Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 36. Witam,
  Kupiłem roczny samochód od dealera. Okazuje się, że światła drogowe nie posiadają poziomowania w zależności od obciążenie. Po dwóch wizytach w różnych serwisach autoryzowanych oraz kontakcie ze sprzedawcą otrzymałem odpowiedź “że nie jest to wada lecz cecha konstrukcyjna samochodu”. Moje pytanie brzmi czy i do kogo (dealer, producent) mogę skierować pismo z żądaniem wyposażenia samochodu w możliwość regulacji wysokości świecenia świateł (co raczej powinno być w wyposażeniu) lub obniżenia jego wartości. Problem pojawia się przy np. wyjeździe na wakacje załadowanym samochodem

  • W mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi w stosunku do sprzedawcy (dealera), a nie wnoszenie roszczeń do producenta.
   Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 37. witam powiem w skrócie jak to wygald nabylismy nowy samochód poprzez lising ktory jezdzi w trasporcie miedzynarodowowym auto od samoego poczatku sprawiało problemy było 7-8 razy na serwisie jednego razu czysili ziornik innego kasowali błąd i tak w kółko doszło to powazniejszej awari uto nie pracuje 2 miesiace my płacimy lising rzeczoznawcza ogolnie powiedział ze wada powstał pozniej jest z winy zaniedbania ze strony serowsu a dieler sie broni ze juz na ta czesc skonczyła sie niedawno i ze musiamy zapacic 10 tys generalnie auto od smego poczatku stwarzło problemy zcujemy sie oszukani ponadto podczas zakupu auto poznalismy osobe które tez takie same auto braała do podobnej działanosci i wady w jego samochodzie były podobne co mozemy z tym zrobic Nie chcemy tego auta jestesmy poszkodowani w bardzo duzym stopniu któs by powiedział co i jak wszystkie ppiery mamy DIELER PEUGOTA NAS SPŁAWIA NIGDY WIECEJ TEJ MARKI NIE POLECAM WAM KUPI NAWET NOWEGO AUTA A SERWIS W KRAKOWIE NA JASNOGÓRKIEJ TO BANDA LUDZI BEZ POJECIA

  • Mamy do czynienia prawdopodobnie z wadą fabryczną o charakterze materiałowym lub montażowym. Diagnostyka wad fabrycznych często jest problematyczna, więc w ostateczności można bazować na udokumentowaniu objawów wady, a nie przyczyn.
   Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz/ . Przygotuję dla Pana bezpłatną analizę sprawy i zaproponuję jakieś działania z naszej strony.

 38. Witam,
  8 dni temu sprzedałam samochód rok 2010 . Klient widział samochód osobiście wraz z jak to on określił ”mechanikiem” sprawdzał,wykonał jazdę próbną i podpisał tzw umowę w której była wzmianka o tym,że zna stan techniczny pojazdu .
  Dziś klient zadzwonił i poinformował,że sprzęgło padło, i ,że ma prawnie 14 dni na oddanie samochodu więc on się nad tym zastanawia, chyba,że podzielimy koszt naprawy.Zgodziliśmy się zapłacić 1000zł mimo,że o tej wadzie nie wiedzieliśmy, ale zdarza się – jest to eksploatacja, dlatego chcieliśmy iść na ugodę .
  Jednak jak podaliśmy kwotę klient zaczął kręcić nosem , ze on musi jednak sprawdzić , bo może jeszcze skrzynia będzie do naprawy i może to będzie więcej kosztować , miałam wrażenie ,że już szuka dodatkowych usterek, których nie ma. Kilka miesięcy temu był robiony przegląd. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Ile czasu klient ma na zwrot samochodu ? Czy mamy obowiązek przyjąć samochód z powrotem lub wykonywać naprawy na nasz koszt ? Będę wdzięczna za podpowiedź

  • Dzień dobry,

   termin 14 dni nie dotyczy roszczeń związanych z wadami rzeczy. Termin 14 dni ma zastosowanie w sytuacji zakupu towarów na odległość (odstąpienie bez podania przyczyny, gdy zamówiliśmy towar np. na allegro, ale po jego otrzymaniu uznajemy, że z różnych względów na, nie odpowiada).

   W sytuacji opisanej powyżej, kupujący może opierać swe roszczenia na podstawie rękojmi (przepisy te nie przewidują możliwości zwrotu w terminie 14 dni). Proszę zażądać od drugiej strony stanowiska na piśmie z dokładanym opisaniem wad i skonkretyzowaniem roszczenia, jeśli jakieś pismo przyjdzie, proszę je do nas przesłać i wspólnie zastanowimy się co z nim zrobić. W mojej ocenie jednak, jeśli wada ograniczałaby się do sprzęgła, to z ogromnym prawdopodobieństwem ma ona charakter eksploatacyjny.

   Pozdrawiam
   Dagmara Szywalska

 39. Witam.5 miesięcy temu kupiliśmy auto.okazalo się że sprzedający nie poinformował nas o wielu ukrytych wadach.auto się zepsuło oddaliśmy do mechanika i okazało się że silnik jest uszkodzony wał rozrządu zrobiony zaraz przed sprzedażą ale nie wytrzymał gwarancji i nawet uszczelki były podklejone silikonem co nie mieściło się w głowie dwóch nie zależnych od siebie mechaników.Czy w takim przypadku należy nam się reklamacja jak ja złożyć. Dziękujemy

  • Dzień dobry,

   na podstawie wstępnie przekazanych informacji mogę wskazać, że w sprawie istnieją podstawy do podnoszenia roszczeń w stosunku do sprzedawcy. Bez wpływu na odpowiedzialność sprzedawcy pozostaje czas stwierdzenia wad (5 miesięcy, kupujący mają bowiem co do zasady 2 lata na stwierdzenie wad). Szerszą bezpłatną analizę możemy dla Państwa sporządzić na podstawie dalszych przekazanych informacji. W celu uzyskania bezpłatnej analizy proszę o wejście na stronę https://autoprawo.pl/formularz/ wypełnienie formularza i odesłanie. W odpowiedzi otrzymają Państwo zestawienie środków prawnych dobranych do przedstawionego przez Państwa stanu faktycznego.

 40. 22 listopada kupiłem auto od osoby prywatnej, po miesiacu okazało się ze auto pali ogromne ilości oleju o czym poinformowałem sprzedawcę który mnie „zbył” odpowiedzią ze jemu nie palił. W styczniu postawiłem auto na warsztat i po ponad 2 tyg wraz z autem otrzymałem rachunek na 3600, czy jest jakaś szansa odzyskać choć czesc pieniędzy od sprzedawcy?

  • Proszę o wejście na stronę https://autoprawo.pl/formularz/ wypełnienie go i odesłanie. W odpowiedzi otrzyma Pan bezpłatną analizę sprawy, niestety na podstawie informacji przekazanych w komentarzu nie jesteśmy w stanie udzielić Panu wyczerpującej odpowiedzi dotyczącej szans powodzenia sprawy.

 41. Sprzedałem pojazd, który posiada wadę ukrytą. Nie wiedziałem o tym, ale zgadzam się z kupującym. Chcę odkupić pojazd i zakończyć sprawę za porozumieniem stron. Czy wystarczy umowa sprzedazy z odwroconymi danymi nabywca – sprzedajacy? Zbycie pojazdu zostalo juz zgloszone w wydziale komunikacji.

  • Można to załatwić zwrotną umową sprzedaży, proszę jednak pamiętać, że jeśli kolejna umowa jest zawierana przed upływem 6 miesięcy, wtedy konieczne jest uwzględnienie tego faktu w rocznym rozliczeniu podatku (powinny to zrobić osoby, które wcześniej kupiły, a teraz sprzedają pojazd). W przypadku zwrotnej umowy należy także zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. W razie potrzeby możemy przygotować wersję porozumienia, która pozwoli uniknąć opisanych kwestii podatkowych. W przypadku zainteresowania pomocą proszę o kontakt poprzez formularz ze strony: https://autoprawo.pl/pomoc-prawna/

 42. kupiłem 7 grudnia samochód w salonie markowym z 2015 r, okazuje sie po 3 dniach ,że jest objęty akcja serwisową o czym nie byłem poinformowany przez sprzedawcę. Czy zatem mogę domagać się , zwrotu pieniędzy i oddania wadliwego pojazdu ?

 43. Ludzie kupujecie używane samochody 10-15 lenie i oczekujecie ze są nowe?!!! Było nie kupować używanych tylko jechać po nowe na gwarancji …. samochód to tylko maszyna i w każdej chwili w każdym dniu po zakupie może się zepsuć tak samo jak człowiek zachorować. Prawda może trafić się oszust ale nie oczekujcie od starego samochodu ze jest nowy bo to bzdura i dziecinada !!! Kupicie a później płaczecie …

 44. Witam, w dniu 17 wrzesień bieżącego roku jako osoba prywatna sprzedałem samochód marki audi A4 z 2008 r. Kupujący dokładnie oglądał auto. Samochód posiadał aktualny przegląd techniczny oraz ubezpieczenie. Wszystkie wymiany płynów, oleji, części eksploatacyjnych były robione na bieżąco w warsztacie samochodowym. Auto nie posiadało wad ukrytych. Stan techniczny samochodu był bardzo dobry, ponieważ na bieżąco go serwisowałem. Użytkowałem samochód przez okres 1,5 roku. Kupujący po okresie dwóch tygodni oraz przejechaniu około 1500km zadzwonił iż pojechał autem do warsztatu samochodowego aby wymienić olej oraz filtry, tam została wykazana usterka. Mechanik przedstawił ze jest wyciek z czujnika ciśnienia oleju, po wymianie czujnika na nowy na desce rozdzielczej zapala się komunikat o zbyt niskim ciesnieniu oleju silnikowego. Dokonano pomiaru na wolnych obrotach ciśnienia wskazuje 0 bar. Następnie po oględzinach czujnika mechanik stwierdził ze ktoś celowo uszkodził stary czujnik i zwarł go do masy by oszukać kontrolkę ciśnienia oleju. Takie informacje przekazał mi kupujący. Zarzucił mi ze jest to wada ukryta i żąda odstąpienia od umowy zakupu samochodu oraz zwrotu kosztu wymiany olejów oraz filtrów. Dodatkowo oskarza i zniesławia ze świadomie naraziłem kierowcę oraz pasażerów tego auta na utratę życia bądź zdrowia. Jakie mam prawa z zaistniałą sytuacją ponieważ samochód który użytkowałem był diagnostowany oraz serwisowany na bieżąco? Mechanik oraz diagnosta nie wykazali żadnych wad podczas przeglądu samochodu w momencie kiedy ja byłem właścicielem.

 45. Witam, w dniu 17 wrzesień bieżącego roku jako osoba prywatna sprzedałem samochód marki audi A4 z 2008 r. Kupujący dokładnie oglądał auto. Samochód posiadał aktualny przegląd techniczny oraz ubezpieczenie. Wszystkie wymiany płynów, oleji, części eksploatacyjnych były robione na bieżąco w warsztacie samochodowym. Auto nie posiadało wad ukrytych. Stan techniczny samochodu był bardzo dobry, ponieważ na bieżąco go serwisowałem. Użytkowałem samochód przez okres 1,5 roku. Kupujący po okresie dwóch tygodni oraz przejechaniu 1500 km

 46. Dzień dobry,

  W czerwcu bieżącego roku jako osoba prywatna zakupiłem również od osoby prywatnej pojazd marki Nissan Patrol za kwotę 15 800 PLN.
  Samochód został zakupiony przeze mnie, jednak umowa była spisana na moją teściową (kwestie ubezpieczenia). Podczas transakcji sprzedający zapewniał o świetnej kondycji silnika, a także o przeprowadzonej naprawie konserwacyjnej ramy i podwozia pojazdu. W czasie sprzedaży było ze mną dwóch znajomych, którzy potwierdzają ten fakt. Samochód został zakupiony bez ważnego przeglądu technicznego, który zrobiłem dwa dni później.
  Po zakupie przeprowadziłem standardową procedurę wymiany olejów i filtrów na zgodne z zaleceniami producenta.
  Po niespełna dwóch tygodniach od zakupu trwałemu uszkodzeniu uległ silnik. Samochód został zlawetowany do warsztatu, gdzie stwierdzono brak ciśnienia w czwartym cylindrze. Na miejsce został wezwany rzeczoznawca motoryzacyjny, który dokonał dwóch oględzin pojazdu. Podczas pierwszych oględzin stwierdził stan zastany pojazdu:
  – nierówna praca silnika
  – nadmierne zadymienie z układu wydechowego
  – korozja nadwozia ukryta pod plastikowymi elementami
  – poważna korozja podwozia i ramy ukryta pod warstwą farby zabezpieczającej (konserwacja nie została przeprowadzona, a rdza jedynie zamalowana).
  Rzeczoznawca zalecił demontaż głowicy w celu dokonania dogłębnej diagnozy silnika. Po demontażu przeprowadzono kolejne oględziny, podczas których stwierdzono dziurę w czwartym tłoku, a także uszkodzony (wyfrezowany) zawór w głowicy. Rzeczoznawca opisał wszystko w swojej opinii wskazując na wady ukryte i fakt, że uszkodzenie silnika miało charakter długotrwały i nie mogło nastąpić w czasie mojego użytkowania pojazdu. Określił również, iż wady powodują spadek wartości pojazdu względem ceny zakupu za 70%.
  Sprzedający został poinformowany o zaistniałym fakcie, jednak stwierdził, że “to nie jego problem”.

  Wysłałem do sprzedającego pismo reklamacyjne z tytułu rękojmi, w którym określiłem swoje żądania na obniżenie wartości transakcji o 11 000 PLN (70% wartości transakcji). Sprzedający odebrał pismo, jednak nie zareagował na nie w żaden sposób.
  Dwa tygodnie temu zostało wysłane do sprzedającego wezwanie do zapłaty, jednak to również pozostało bez odpowiedzi.

  Co mogę robić dalej i na jakie koszty muszę się przygotować?

  Pozdrawiam