O czym pamiętać przed kupnem samochodu

0
22309

Na etapie poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży pojazdu (czasem błędnie określaną jako umowa kupna sprzedaży samochodu albo umowa kupna samochodu), kupujący powinien zadbać o dochowanie staranności, która w przypadku ewentualnych roszczeń będzie procentować prostszym i szybszym dochodzeniem należnych roszczeń.

Strony umowy

Na co zwrócić uwagę przy zakupie samochodu? Zwróć uwagę, z kim podpisujesz umowę. Istnieje inny reżim prawny dla umowy zawartej pomiędzy komisem, a osobą fizyczną, a inny dla umowy zawartej pomiędzy dwiema osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. W pierwszym przypadku będziemy traktowani jak konsument, któremu przysługuję więcej uprawnień niż kupującemu niebędącemu konsumentem. Lepiej jest podpisać umowę z komisem, ponieważ nasze uprawnienia są wtedy szersze. Na uwagę zasługuje praktyka komisów, które podtykają nam umowy podpisane in blanco przez osoby fizyczne będące właścicielami pojazdów. Komisy robią to w celu ominięcia poniższych przepisów o sprzedaży konsumenckiej.

Kodeks cywilny
Art. 770. § 1. Komisant [pośrednik przy sprzedaży pojazdu – przyp. OM] nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne, jeżeli przed zawarciem umowy podał to do wiadomości kupującego. Jednakże wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy wad rzeczy, o których komisant wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kupującym jest konsument.

Środki dowodowe

Sąd nie przeprowadzi za nas postępowania dowodowego. Zasadą jest, że ciężar dowodu spoczywa na osobie, która wywodzi z niego dla siebie skutki prawne. Tak więc przed kupnem wydrukuj ogłoszenie, które znalazłeś w internecie. Regulaminy serwisów takich jak otomoto.pl obligują sprzedawców do zamieszczania opisów ogłoszeń zgodnych ze stanem faktycznym, co również może przyczynić się w toku postępowania na rzecz kupującego.

Kolejny dowód to zeznania świadkówNigdy nie kupuj samochodu sam. Nie należy jednak zapominać o dokumentach prywatnych (ogłoszenie, umowa, e-maile), które powinny utrwalić stan faktyczny. Jeśli więc np. w umowie wskazano zaniżoną kwotę, należy niezwłocznie zadbać o wymianę ze sprzedawcą informacji (w formie pisemnej lub utrwalonej formie ustnej), w których wskazana będzie prawdziwa kwota zapłacona za pojazd.

Jeśli obawiasz się oszustwa możesz zdecydować się na nagranie sprzedawcy. Nie pochwalam takiej metody, ale jeśli nie masz ogłoszenia (pojechałeś prosto na giełdę) i nie wziąłeś swojego wzoru prostej umowy kupna sprzedaży samochodu (lub sprzedający żąda podpisania jego wzoru) to lepiej mieć wyrzuty sumienia i nagranie, niż przegrać sprawę przed sądem.

Najlepszym wyjściem jest przygotowanie własnego wzorca umowy, w którym znajdzie się następujące postanowienie: „Sprzedający informuje o następującym stanie technicznym samochodu: [np. bezwypadkowy, przebieg 150000 km]”. Przed sądem będzie to istotny dowód.

Kolejne dowody to wydruki e-maili, czy też smsów. Niezwłocznie po stwierdzeniu wady skontaktuj się ze sprzedawcą tak abyś mógł udokumentować waszą rozmowę. Jeśli będziesz dzwonił rób to przy kimś lub nagraj ją. Sprzedawca często wtedy coś chlapnie co będzie można wykorzystać w sądzie. Nie miej skrupułów, jeśli już wiesz, że zostałeś oszukany.

Ważne są również okoliczności faktyczne sprawy. Odstąpienie od umowy niezwłocznie po zakupie albo niezwłocznie po przeprowadzeniu badania diagnostycznego, również będzie świadczyło na naszą korzyść.

Postanowienia umowy

Zawarcie w umowie postanowień takich jak „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu” albo „kupujący został poinformowany o wadach pojazdu” nie eliminuje możliwości dochodzenia swoich praw. Wystarczy wtedy stwierdzić, że zostaliśmy zaznajomieni ze stanem technicznym pojazdu w zakresie w jakim poinformował nas o nim sprzedawca, a następnie wskazać ten zakres i dowody poświadczające tę okoliczność (ogłoszenie, zeznania świadków itd.).

W przypadku, gdy transakcja odbywa się pomiędzy osobami fizycznymi, nie zgadzaj się na zapisy, które mówiłyby cokolwiek o zakresie rękojmi. Prawdopodobnie mają one na celu ograniczenie lub wyłączenie jej zastosowania. Jeśli jednak podpisaliśmy umowę ograniczającą rękojmię to możliwe jest dowodzenie że sprzedawca zataił wadę, co pozwoli na uznanie wyłączenia rękojmi za bezskuteczne.

Kodeks cywilny
Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.
§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Jeśli natomiast w umowie znajdzie się postanowienie wskazujące szczegółowo na konkretne wady lub stan konkretnych podzespołów to w zakresie tych wad nie będziemy mogli skorzystać z rękojmi, ponieważ sprzedawca będzie mógł wykazać, że zostaliśmy o wadzie poinformowani.

Pomoc prawna

Jeśli jesteś zainteresowany naszą pomocą lub bezpłatną poradą opisz Twoją sprawę korzystając z tego formularza. W odpowiedzi otrzymasz bezpłatną analizę sprawy oraz propozycję pomocy z naszej strony wraz z wyceną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here