Na czym polega rękojmia na samochód?

Przypadki oszustw ze strony nieuczciwych sprzedawców samochodów są prawdziwą plagą. Przygotowanie się do bezpiecznego zakupu pojazdu jest czasochłonne i kosztowne.

Ja również kiedyś zostałem oszukany i zamiast sprzedać samochód komuś innemu – stając się tym samym kolejnym oszustem – postanowiłem iść do sądu. Z pomocą przyszła rękojmia na samochód uregulowana w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Od tego czasu zawodowo zajmuję się prawem motoryzacyjnym i rękojmią.

Rękojmia na samochód

Odpowiedzialność sprzedawcy normują przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi (art. 556 i n. Kodeksu cywilnego).

Art. 556 [Wady rzeczy]
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Art. 556[1] [Wada fizyczna rzeczy]
§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel (…) wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego (…);
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. (…)

Art. 557 [Zwolnienie od odpowiedzialności]
§ 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. (…)

Pomoc prawna

Jeśli jesteś zainteresowany naszą pomocą lub bezpłatną poradą opisz Twoją sprawę korzystając z tego formularza. W odpowiedzi otrzymasz bezpłatną analizę sprawy oraz propozycję pomocy z naszej strony wraz z wyceną.

Przesłanki rękojmi na samochód

Będziemy mogli skorzystać z rękojmi na samochód jeśli zostaną spełnione łącznie cztery przesłanki:

 • samochód ma wadę (lub jest w inny sposób niezgodny z umową lub zapewnieniami);
 • wada nie jest efektem zwykłego zużycia pojazdu lub jej istnienie pozostaje wbrew wcześniejszym zapewnieniom sprzedawcy;
 • nie wiedzieliśmy o wadzie w momencie dokonywania zakupu pojazdu (wada ukryta samochodu);
 • wada lub jej przyczyna istniała w pojeździe w momencie jego sprzedaży.

Uprawnienia kupującego

Możliwości, które nam się otwierają to:

 • obniżenie ceny pojazdu;
 • odstąpienie od umowy i odzyskanie całej kwoty;
 • żądanie wymiany pojazdu;
 • żądanie naprawy pojazdu.

Rękojmia na samochód wymusza wybranie jednej z ww. możliwości. Nie można na przykład równocześnie odstąpić od umowy i obniżać cenę samochodu.

Art. 560 [Odstąpienie; obniżenie ceny]
§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. (…)
§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Art. 561. [Wymiana rzeczy, usunięcie wady]
§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Można natomiast obok jednego z ww. uprawnień żądać zwrotu poniesionych kosztów. Art. 566 k.c. daje nam możliwość dochodzenia naprawienia szkody. Chodzi tutaj o ponoszone nakłady, czy nawet koszty przechowania pojazdu, kiedy był w naszym posiadaniu.

Art. 566 [Szkoda]
§ 1. [Kupujący może] (…) żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Rękojmia na samochód używany

Trzeba stanowczo podkreślić, że sprzedawcy są odpowiedzialni za wady pojazdów używanych. Często próbują uwolnić się od tej odpowiedzialności twierdząc, że rękojmia na samochód nie dotyczy pojazdów używanych. Jest to nieprawda.

Natomiast w przypadku rzeczy używanych należy udowodnić, że wady samochodu nie są efektem zwykłego, normalnego zużycia pojazdu. Oceniamy to w kontekście wieku i przebiegu samochodu. Jest to zadanie dla biegłego w toku sprawy sądowej lub rzeczoznawcy motoryzacyjnego na etapie przedsądowym. W większości przypadków od razu wiadomo jaki charakter ma wada np. zaniżony przebieg lub powypadkowość pojazdu. Takie wady nie są „zwykłym zużyciem pojazdu”.

Co jeśli wada jest eksploatacyjna

Rękojmia na samochód może obowiązywać nawet przy eksploatacyjnej wadzie. Przykładowo silnik w samochodzie może być zużyty w sposób odpowiadający jego wiekowi. Jeśli jednak już w momencie sprzedaży nie nadawał się on do użytku i maskował to preparat uszczelniający, to kupujący może skorzystać z rękojmi na samochód. W takim przypadku musi on udowadniać, że pojazd już w momencie sprzedaży nie nadawał się w ogóle do użytku, a zamiarem kupującego było nabycie pojazdu, którym można jeździć bez poniesienia bardzo wysokich kosztów naprawy już na starcie.

Terminy w rękojmi na samochód

Dla celów dowodowych, o wykrytej wadzie powinniśmy zawiadomić sprzedawcę niezwłocznie po jej wykryciu. Niezależnie od zawiadomienia o wadzie, odrębnie należy określić dochodzone roszczenie. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu zawarcia umowy. Natomiast jeśli w tym okresie odkryjemy wadę, to sformułowanie roszczenia powinno nastąpić w terminie jednego roku od dnia stwierdzenia wady (art. 568 k.c.). Szczegółowo kwestię terminów opisuję w tym artykule.

Pierwsze kroki po kupnie samochodu z wadami

W kolejnym artykule opisano jakie dokładnie kroki podjąć po kupnie samochodu z wadami i z jakiego reżimu prawnego (roszczenia konsumenta lub zwykłego kupującego) skorzystać.

Skrótowo rzecz ujmując: wady dokumentujemy (zdjęcia, protokół z diagnostyki, rzeczoznawca), wysyłamy pismo do sprzedawcy, w przypadku braku porozumienia formułujemy roszczenie (zazwyczaj odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny), a następnie albo zawieramy ugodę albo idziemy do sądu. Pomoc prawnika przydatna jest już od momentu wykrycia wad. Dzięki temu unikniemy częstych błędów, które mogą zaważyć na powodzeniu sprawy.

Jesteś sprzedawcą? Masz prawa, podobnie jak kupujący

Każdy kupujący prędzej, czy później będzie również sprzedawcą samochodu. Jeśli sprzedałeś samochód, również możesz skorzystać z naszej pomocy, ponieważ niejednokrotnie roszczenia kupujących okazują się niezasadne. Jest tak np. wtedy, gdy sprzedawca nie składał żadnych zapewnień o stanie pojazdu, a samochód ma typowo eksploatacyjne wady (np. zużyte sprzęgło). Jeśli sprzedałeś samochód i chcesz ustalić, czy istnieją podstawy Twojej odpowiedzialności, skontaktuj się z nami.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

1/ MOMENT POWSTANIA WADY
W samochodzie silnik zatarł się w drodze powrotnej do domu po kupnie. Sprzedawca mówi, że odjechałem sprawnym samochodem i ja zniszczyłem silnik. Czy rękojmia na samochód obowiązuje?

W momencie sprzedaży ma istnieć wada lub przyczyna wady. Silnik powinien ocenić rzeczoznawca motoryzacyjny. Prawdopodobnie ustali, że silnik wyglądał na skrajnie wyeksploatowany i wystąpienie awarii w momencie powrotu do domu było przypadkiem. W takim przypadku sprzedawca może odpowiadać na podstawie rękojmi, ponieważ przyczyna wady (zatarcie silnika) istniała w momencie sprzedaży.

2/ BRAK WIEDZY SPRZEDAWCY O WADZIE
Kupiłem samochód z fałszywym przebiegiem. Sprzedawca twierdzi, że sam o nim nie wiedział i dlatego nie odpowiada z rękojmi. Czy to prawda?

Odpowiedzialność sprzedawcy jest niezależna od wiedzy o wadzie. Jedynie w sytuacji, w której w umowie wyłączono rękojmię, sprzedawcy należy udowodnić, że wadę podstępnie zataił, a co za tym idzie, że o niej wiedział. Jeśli w umowie nie wyłączono rękojmi, można bez problemu skorzystać z rękojmi na samochód i nie udowadniać sprzedawcy, że wiedział o wadzie.

3/ BRAK STARANNOŚCI KUPUJĄCEGO
Pu kupnie, ze strony historiapojazdu.gov.pl dowiedziałam się, że samochód miał kolizję. Sprzedawca twierdzi, że powinnam to sprawdzić przed kupnem i nie wykazałam się należytą starannością. Czy mogę skorzystać z rękojmi? Samochód wymaga dużych nakładów.

W rękojmi na samochód nie bada się, czy kupujący powinien był wiedzieć o wadzie, a po prostu czy o niej wiedział. Kupujący może więc wykazać się mniejszą przezornością, przy czym musi udowodnić, że o wadzie nie wiedział. Jeśli więc podpisze np. bez czytania umowę, w której będzie adnotacja o powypadkowości pojazdu, to niezwykle trudne będzie udowodnienie, że o powypadkowości nie wiedział. Wiedza o wadzie stanowiącej podstawę roszczeń eliminuje możliwość skorzystania z rękojmi na samochód.

4/ NAPRAWA PRZED WYSŁANIEM OBNIŻENIA CENY
Po kupnie samochodu musiałem wymienić rozrząd. Po zakończeniu naprawy wysłałem do sprzedawcy obniżenie ceny. Ten twierdzi, że rękojmia na samochód po naprawie nie istnieje.

Jeśli planujemy złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, należy je wysłać przed naprawą pojazdu podając jej orientacyjne koszty. Jeśli samochód już naprawiliśmy, a nie wysłaliśmy wcześniej obniżenia ceny, rzeczywiście rękojmia na samochód nie przysługuje. W takim przypadku należy wysłać wezwanie do zapłaty wzywając do naprawienia poniesionej szkody w trybie art. 471 Kodeksu cywilnego. Są to inne przepisy niż rękojmia.

5/ ZWROT SAMOCHODU W TERMINIE 14 DNI
Chcę zwrócić samochód w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Czy jest to rękojmia na samochód, czy inne przepisy?

W większości przypadków zwrot w terminie 14 dni bez podania przyczyny jest niemożliwy bo dotyczy zakupów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Opisuje to ten artykuł. Nie jest to rękojmia, a przepisy Ustawy o prawach konsumenta, które przy kupnie samochodu, bardzo rzadko da się zastosować.

6/ KTO POWINIEN USUWAĆ WADĘ
Zgłosiłam wadę sprzedawcy- do wymiany rozrząd i trzeba uszczelnić silnik. Ustaliliśmy, że podzielimy koszty naprawy po połowie. Naprawę wykonał mój mechanik. Po 500 km od naprawy silnik się zatarł. Sprzedawca odmawia pomocy twierdząc, że to nasza wina.

Jeśli naprawę wykonaliśmy samodzielnie, a nie oddaliśmy samochodu do naprawy sprzedawcy to konieczne jest skorzystanie z pomocy rzeczoznawcy motoryzacyjnego lub dobrego mechanika, który ustali przyczynę awarii. Jeśli była nią nieprawidłowa naprawa naszego mechanika to sprzedawca nie może za to odpowiadać.

7/ ZANIŻONA CENA NA UMOWIE LUB FAKTURZE
Faktura za samochód została wystawiona na niższą kwotę. Muszę zwrócić samochód. Czy rękojmia na samochód obejmuje całą kwotę, czy tylko tę z umowy?

Trzeba zebrać dowody na okoliczność rzeczywistej ceny pojazdu np. nagranie rozmowy ze sprzedawcą, który nie kwestionuje podawanej przez nas kwoty. W przypadku kwoty zaniżonej na fakturze najlepiej skonsultować się z prawnikiem.

8/ WADA JAWNA A WADA UKRYTA
Przy oględzinach silnik głośno chodził. Sprzedawca twierdził, że to przez niską temperaturę. Okazało się, że silnik jest do kapitalnego remontu. Sprzedawca broni się odmawiając mi rękojmi na samochód bo wada była jawna, a nie ukryta.

Nieistotne, czy wada jest „jawna” lub „ukryta”. Zgodnie z art. 557 Kodeksu cywilnego istotne jest to, czy kupujący wiedział o wadzie, a nie czy powinien był o niej wiedzieć lub się domyślić. Dochodzenie roszczeń w takim przypadku jest możliwe.

9/ CZAS NA USUNIĘCIE WAD
Skorzystałem z rękojmi na samochód i autokomis chce zabrać auto do naprawy. Ile ma na to czasu? Autokomis twierdzi, że ich mechanik jest bardzo zajęty i zajmie to 3 miesiące.

Usunięcie wad powinno mieć miejsce „niezwłocznie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego”. Zależy to od dostępności części, zakresu naprawy itp. Nie ma jednego obowiązującego terminu. Na pewno jednak sprzedawca nie może uzasadniać tak długiego czasu naprawy tym, że jego mechanik ma długie terminy. Usunięcie wady może mieć miejsce w innym warsztacie i istotny jest termin obiektywny (tj. taki jaki uda się przeciętnie osiągnąć szukając warsztatów na rynku), a nie termin u osoby wybranej przez sprzedawcę.

349 KOMENTARZE

 1. Witam. Miesiąc temu kupiłem auto Ford Mondeo. Sprzedawca nie informował mnie o żadnych wadach. Po kilku dniach wyskoczył błąd mówiący o niskiej skuteczności katalizatora. Przeglądając różne fora dowiedziałem się ze powodem moga być np. świece zapłonowe. Z racji tego że i tak są to rzeczy do wymiany zrobiłem to oraz wymieniłem filtry i olej. Skasowałem błąd który znów się pojawiał. Oddałem auto na diagnostykę do ASO gdzie stwierdzili że katalizator jest do wymiany oraz że coś musiało być tam kombinowane bo wkręcony jest emulator w sondę lambda. Podejrzewam też że mogło to być zrobione dużo wcześniej ponieważ emulator wygląda jakby tam już długo był. Nie chcę auta oddawać bo trochę już w niego włożyłem i ogólnie podoba mi się. Jakie mogę podjąć kroki?

  • Wady należy przede wszystkim pilnie udokumentować. Możliwe jest albo obniżenie ceny albo żądanie odszkodowania za poniesione koszty. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 2. Dzień dobry
  Czy jeśli kupującym jest podmiot profesjonalny (firma handlujaca autami) a sprzedającym osoba fizyczna to jakie uprawnienia ma ten pierwszy w kwestii późniejszych rozszczen ?

  Dziekuje

  • Są to normalne uprawnienia z rękojmi opisane w kodeksie cywilnym- sytuacja jest identyczna jak np. w przypadku zawarcia umowy, gdzie zarówno po stronie kupującego jak i sprzedawcy jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

 3. W kwietniu kupiłam auto. Sprzedawca twierdził, że jest bezwypadkowe (odkąd je posiada) a nic mu nie wiadomo o wypadkowości innych właścicieli oraz ma oryginalną manualną skrzynię biegów. Po analizie VIN wyszło, że za jego użytkowania auto miało 4 uszkodzenia w tym jedno z uszkodzeniem konstrukcji zewnętrznej, ponadto auto miało oryginalną automatyczną skrzynię biegów, która została wymieniona być może przez innego właściciela. Po zakupie auta wymieniałam cały rozrząd, płyny, filtry, kupiłam nowe opony. Czy mam podstawy aby skorzystać z rękojmi i zwrócić auto sprzedającemu? (Pewnie skończy się na sądzie) czy powinnam teraz powołać rzeczoznawcę aby wycenił wartość auta?

  • To zależy od wieku pojazdu i tego, czy szkody zostały prawidłowo usunięte. Jeśli samochód ma więcej niż 6 lat, a wszystkie szkody zostały prawidłowo usunięte (brak zarzutów co do jakości napraw blacharsko-lakierniczych, wymiana uszkodzonych części na nowe jakości O/Q/P, a nie na części używane itp. Jeśli samochód jest starszy niż 6 lat, a ponadto uszkodzenia są w pełni prawidłowo usunięte, to jedyną podstawą do roszczeń byłyby udokumentowane zapewnienia sprzedawcy o bezszkodowej historii pojazdu.

 4. Witam.
  W lipcu zakupiłem auto na umowę z zapisem „sprzedający wnosi że nie zataił żadnych was, a kupujący zna stan pojazdu”.
  W październiku wysłałem auto do naprawy – pompowtryski były w tragicznym stanie, co spowodowało zatkanie turbiny, dpf i egr. Całość napraw już oscyluje w okolicach 8000 zł, a przez 2,5 miesiąca sporadycznej jazdy, przecież nie mogło się nagle „zapsuć”
  Czy taka sytuacja ma podstawy do wnoszenia o „obniżenie ceny” auta i odzyskania części pieniędzy?

  • Takie postanowienie umowne nie jest problemem. Istotniejsze jest to, że tego typu wada może być w wielu przypadkach uznana za eksploatacyjną, więc odpowiedzialność sprzedawcy zależy od takich kwestii jak treść jego zapewnień, wiek i przebieg pojazdu. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 5. Witam.
  Kupiłem 2 tyg temu Audi A3 2003r na Fakturę od handlarza. Samochód był sprowadzony z Niemiec, przyjechał na lawecie, sprzedający zrobił przegląd techniczny.
  Pojechałem odebrać samochód, przejechałem nim ok 100km. Po powrocie samochód był bardzo mało użytkowany, stał pod blokiem kilka dni, jednak po kilku dniach jak samochodem jechałem to zapaliła się kontrolka check silnika. Następnie zaprowadziłem auto do mechanika (mój znajomy, ma firmę) na wymianę oleju i rozrządu. Mechanik podpiął samochód do komputera, błąd to sonda. Jak wjechał na kanał to się okazało, że samochód ma wycięty katalizator a w jego miejscu jest strumienica. Wg mnie jest to wada ukryta.
  Skoro katalizator został wycięty to nie przeszedłby przeglądu technicznego.
  Jakie mam prawa? Czy mogę żądać zwrotu gotówki za kupno i montaż katalizatora?
  Sprzedający może powiedzieć że taki samochód sprowadził, ale skoro taki by sprowadził to by w Polsce nie przeszedł przeglądu.
  Proszę o odpowiedź.

 6. Dzień dobry! Mam pytanie, ale nie że strony kupującego, a że strony sprzedawcy. Sprzedaliśmy Auto własne 2007 r., z przebiegiem 247000 km. Kupujący przyjechał razem z mechanikiem, sprawdzili pojazd, przejechali na nim, wszystko było w porządku, wszystko się zgadzało. Umowa była podpisana. Przez tydzień kupujący zadzwonił i powiedział że coś się stało że skrzynią biegów, jest złamana. Na razie Pan czeka na diagnostykę. Pan kupujący prosi odszkodowania za remont auta, czyli jeszcze obniżenia ceny albo on zwróci auto a my oddamy całą kwotę za kupno auta. Czy taka sytuacja podpada pod pojęcie rękojmia albo wada ukrytą? Jeździliśmy tym autem 2 lata, problem przy najmniej że skrzynią biegów nie było. Kto ma rację w takim przypadku?

  • To zależy. Jeśli ewentualne uszkodzenie skrzyni biegów nie wynika z normalnego, zwykłego zużycia rzeczy, a przyczyna awarii istniała w momencie sprzedaży, to może być to podstawą odpowiedzialności. W praktyce powinien ocenić to rzeczoznawca. Sugeruję zażądać od kupującego stanowiska na piśmie z dokładnym sprecyzowaniem wad. Jeśli jakieś pismo przyjdzie, proszę je do nas przesłać i postaramy się pomóc.

 7. Dzień dobry , kupiłem auto 11 października 2023, od sprzedającego dostałem informację że auto jest w 100 % sprawne , już po 3 dniach użytkowania wyskakiwał błąd „usterka skrzyni biegów” po skontaktowaniu się z sprzedającym zalecił zrobić tzw „adaptacje skrzyni biegów” i podjechać na jakiś warsztat , odwiedziłem różne serwisy które stwierdziły ,ze skrzynia jest do remontu i będzie z tygodnia na tydzień coraz gorzej ” jest wyeksploatowana ” , dziś 24.11.2023 ponownie auto zaczelo szarpać i usterka skrzyni biegów , również powiadomiłem sprzedającego. Czy w takkiej sytuacji mogę starać się o rękojmię ??

 8. Witam, jestem w trakcie zakupu auta, wpłaciłam zadatek na kwote 1000 zł, ze względu ze właściciel-przedsiębiorca miał dopełnić formalności związane z akcyza i przygotować dokumenty(auto z Niemiec). Jako ze jestem laikiem związanym z samochodami oględziny auta były pobieżne jednak, z ogłoszenia wynikało iż auto jest sprawne, posiada klimatyzacje. Po przybyciu na oględziny auta zapytałam się wprost czy są jakieś wady bądź naprawy o których powinnam wiedzieć, właściciel poinformował mnie ze klimatyzacja nie działa mimo iż w ogłoszeniu nie ma ewidentne takiej informacji „klimatyzacja nie działa”. Do tego poinformował iż sprzedaje w takim stanie jakie jest i nie zejdzie z ceny za to jak chcemy to za dodatkowa opłatą on ta usterkę naprawi bo ma swój warsztat. Moje pytanie brzmi czy sprzedający nie powinien kosztów naprawy klimatyzacji wsiąść na siebie skoro ewidentne w ogłoszeniu nie umieścił tej informacji? czy wystawiając mi finalna fakturę powinnam poprosić o wpisanie wyższej kwoty jeśli już będę musiała zapłacić za naprawę klimatyzacji chcą kupić auto, która wtedy będzie ewentualnie podstawą do rejkojmi na całość zainwestowanej kwoty?

  • Sugeruję rozwiązać umowę. Można powołać się na poniższy przepis argumentując, że była Pani przekonana o sprawności klimatyzacji.
   Art. 394. [Zadatek]
   § 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.
   § 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.
   § 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

 9. Witam. Dwa tygodnie temu kupiłem auto od prywatnego sprzedawcy. Przy zakupie wszystko wydawało się ok, mój mechanik do którego pojechałem ze sprzedawcą sprawdził samochód i również nie znalazł niczego niepokojącego. Po przejechaniu ok 600km w ciągu tych dwóch tygodni na trasie pojawiła się usterka, która zmusiła mnie do zamówienia lawety a dziś mechanik, który do mnie przyjechał, stwierdził, że w silniku jest przepalony cylinder i sam silnik nadaje się jedynie do remontu albo wymiany. Czy w tym przypadku, jeżeli w chwili sprzedaży wszystko było ok, przysługuje mi prawo rękojmi?

  • Jeśli PRZYCZYNA uszkodzenia silnika istniała w pojeździe w momencie sprzedaży, to tak. Kwestia analizy technicznej, co dokładnie się stało. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 10. Dzień dobry, zakupiłem 3 dni temu używane auto w komisie. Już po powrocie do domu (ok 300 km), okazało się, że silnik spala olej w nadmiernych ilościach, po przejechaniu 300km ubytek rzędu 100ml. Poza tym mój mechanik stwierdził, że silnik w samochodzie został zalany niewłaściwym olejem, którego gęstość miała maskować nadmierny wyciek. Sprzedawca twierdzi, że to nie on zalał silnik tym olejem, tylko klient, w imieniu którego auto sprzedawał. Ponadto twierdzi, że to popularna rzecz w tych silnikach. Jest to niezgodne z prawdą, auto ma przebiegu 130000 km i jest z rocznika, w którym wada olejowa była w Audi już dawno naprawiona. A gdyby nawet – nie zostalem ani słowem poinformowany o tym fakcie. Chciałbym zachować auto, ponieważ poza wadą silnika spełnia wszystkie moje wymagania, jednak chcialbym aby sprzedawca naprawił samochód (remont silnika) lub obniżył jego cenę o koszt remontu. Jakie kroki powinienem podjąć?

  • Rozważyłbym próbę olejową (na odcinku np. 1000 km) i test spalin oraz pomiar ciśnienia sprężania, a później kierowałbym roszczenia. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 11. Witam. W dniu 02.10.2023 dokonałam zakupu samochodu osobowego w komisie. W dzień przed zakupem byłam osobiście oglądać samochód. Dopytywałam właściciela komisu o jego właściwości takie jak: Apple CarPlay, Android Play, łączność z internetem itp. Takie właściwości samochód miał opisane na stornie otomoto.pl oraz na stornie komisu. Właściciel potwierdził , że samochód posiada takie wyposażenie- byłam w obecności świadka. W dniu zakupu był w komisie reprezentant firmy, który również te wymienione, jak i wiele więcej właściwości potwierdził. Nie będę ukrywała – znacząco wpływają one na cenę pojazdu oraz były elementami, którymi kierowałam się wybierając ofertę. Na zapytanie o to, żeby pokazali jak działa – otrzymałam instrukcje ustaną, ale nie miałam przewodu, żeby połączyć telefon z samochodem. Przyjechałam samochodem do domu. Następnego dnia przeglądając dokumenty samochodu znalazłam zgniecioną fakturę z serwisu. I tutaj ku mojemu zdziwieniu : w czerwcu 2022 samochód miał na liczniku o około 5 tysięcy km więcej niż w październiku 2022. Co od razu wzbudziło moją wątpliwość. Zadzwoniłam do komisu , gdzie właściciel po prostu mnie zbył. Podczas oględzin okazało się , że – samochód nie posiada połowy wyposażenia, jakie miał mieć. Dodatkowo, zostałam zapewniona, że na 100% powierzchni samochodu jest fabryczny lakier – niestety okazało się, że na jednym elemencie jest niezgodność. Samochód miał mieć automatyczny hak- ma mechaniczny i dodatkowo nie ma go wpisanego w dowód rejestracyjny. W ogłoszeniu, których kopie posiadam oraz ustnie zostałam zapewniona o : nowym rozrządzie (wymiana okazało się , ze miała miejsce w 2021) oraz wielki innych rzeczach, które okazały się nieprawdą. Ponownie skontaktowałam się z właścicielem komisu oświadczając, że będę odstępowała od umowy. Jedyne co mi powiedział – widziała Pani co brała. Czy powyższe stanowią podstawę do odstąpienia od umowy ?

  Z góry dziękuję za pomoc
  Pozdrawiam

 12. Dzień dobry, jestem mechanikiem samochodowym. Przyjechał do mnie klient na wymianę klocków i tarcz. Przy wstępnych oględzinach okazało się że samochód ma ukryta wadę w postaci wadliwego silnika tzn. gdy silnik się nagrzeje to czasami podczas jazdy gaśnie albo gdy klient go zgasi to przez 40 min nie może zapalić. Jest to ewidentnie wada ukryta o której sprzedający komis nie poinformował. Gdy powiedziałem klientowi aby zwrócił auto na zasadzie rękojmi to się zgodził, pojechał tam do komisu ale „cwaniaczek” zaproponował że albo odkupi auto za 1/4 wartości albo niech wróci z opinią rzeczoznawcy. Auto jest warte 3000zl a opinia pewnie z 2000. Pytanie brzmi: 1. Czy ja jako mechanik mogę wystawić swoją opinię która będzie autorytarna ewentualnie przed sądem czy jednak opinia rzeczoznawcy będzie konieczna i 2. Czy w ogóle do rękojmi taka opinia jest wymagana? Pozdrawiam

  • Każde udokumentowanie wad pojazdu ma sens, sugeruję dokumentację zdjęciową i ewentualną wycenę napraw. Część opisowa też się przyda. Gdyby doszło do sprawy sądowej i tak pojawi się biegły będący rzeczoznawcą motoryzacyjnym. Natomiast do realizowania roszczeń z tytułu rękojmi udokumentowanie wad nie jest wymagane, niemniej zdecydowanie warto to robić.

 13. Dzień dobry. Ponad rok temu sprzedałam auto. Po 16 m-cach pan mi dzwoni że mu się silnik zespół i ma rękojmię. Jestem sprzedawcą prywatnym. Czy roszczenia kupującego odnośnie pokrycia kosztów naprawy są zasadne? Samochód w dniu zakupu miał trochę ponad 200 tyś km i ponad 10 lat. Każdy chyba ma świadomość że prędzej czy później coś się w końcu zepsuje. Skąd wiadomo czy kupujący poprawnie użytkował pojazd. Proszę o odpowiedź. Dziękuję pozdrawiam

  • Kupujący musiałby udowodnić, że wada lub ich przyczyna istniały w momencie sprzedaży oraz że wada nie jest wynikiem normalnego, zwykłego zużycia rzeczy. Sugeruję zażądać od kupującego stanowiska na piśmie z dokładnym sprecyzowaniem wad. Jeśli jakieś pismo przyjdzie, proszę je do nas przesłać i postaramy się pomóc.

 14. Dzień dobry
  Spółka kupiła samochód do pracy. Spółka nie zajmuje się handlem samochodami i w ogóle nie działa w branży motoryzacyjnej.
  Samochód kupiony od firmy handlującej samochodami. Czy w tej sytuacji spółce przysługują uprawnienie z tytułu rękojmi? Czt tak samo jak konsumentowi, czy w innym zakresie?

  • Przysługują, jeśli nie zostały wyłączone w umowie/na fakturze. Spółka nie jest konsumentem, ale ma uprawnienia kupującego wynikające z Kodeksu cywilnego. Poza rękojmią, również art. 471 k.c. oraz art. 84 k.c. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 15. Witam. Kupiłem samochód Opel Insignia 2011 rok 27 kwietnia 2023 w komisie samochodowym w Łomży. W miesiącu maju wymieniłem rozrząd i olej w warsztacie samochodowym, na dowód czego posiadam fakturę za usługę. Od tego czasu samochód zaczął inaczej pracować a następnie po pewnym czasie zaczęło stukać w silniku. Samochód został zaprowadzony lawetą do warsztatu, a tam okazało się, że silnik jest do wymiany, bo naprawa w jego faktycznym stanie nie jest możliwa. Mechanik podejrzewa, że samochód od dłuższego czasu jeżdził na oleju z dodatkami uszczelniającymi. Samochód stoi w warsztacie ponad tydzień, a ja w tym czasie musiałem skorzystać z wypożyczalni samochodów, że względu na to, że mieszkam poza miastem, w którym pracuję. Proszę o pomoc.

  • Warto byłoby się upewnić, że naprawa warsztatu była wykonana w pełni prawidłowo. Jeśli tak, zmierzyłbym kompresję i dochodził roszczeń. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 16. Dzień Dobry
  14 miesięcy kupiłam używany samochód od dealera ( z salonu). Samochód był serwisowany w ASO, ma pełną historię. W maju , również w ASO, przeprowadziłam kolejny serwis. Trzy dni temu auto na trasie zepsuło się, po holowaniu do ASo okazało się, ze urwał się pasek rozrządu … Samochód był 20 tys przed terminem wymiany. Po rozebraniu okazało się, że w 2021 roku, ktoś wymieniał pasek i coś było robione w silniku. Oczywiście nie ma o tym słowa w książce serwisowej ani w historii w ASO …
  Czekam na ekspertyzę z ASO ale koszty będą gigantyczne, być może cały silnik jest do wymiany. Czy to podlega pod rękojmię ?
  Proszę o pomoc, co robić ….

 17. Witam miesiąc temu kupiłem samochód od firmy sprowadzony, nieuszkodzony okazało się, że bierze strasznie olej na fakturze VAT jest pieczątka, że samochód nie podlega zwrotowi nie ma gwarancji i sprzedawca nie odpowiada za wady ukryte, czy mogę coś z tym zrobić ?

  • Jeśli nie kupował Pan pojazdu jako spółka albo na potrzeby bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą to takie wyłączenie można kwestionować. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę sprawy z ofertą pomocy z naszej strony.

 18. Witam,
  Kupiłam w kwietniu Forda Focusa w komisie.
  Zapaliła mi się kontrolka i okazało się, że do wymiany jest katalizator. Czy podlega to pod rękojmie ?

 19. Witam kupiłam 6 miesięcy temu samochod. Do tej pory wszystko było Oki nic nie stukało w silniku. Bylam niedawno u mechanika i okazało się że silnik jest do remontu kosz naprawy to około 20 000zł.Samochod był kupiony w komisie i moje pytanie dotyczy czy mogę skorzystać z rękojmi. Sprzedawca nic nie mówi ze auto ma jakieś ukryte wady.