Naprawa samochodu w warsztacie – aspekty prawne

Bardzo często po kupnie wadliwego pojazdu kupujący decyduje się na jego naprawę. Abstrahując od skutków takiego działania dla realizacji roszczeń z tytułu rękojmi, bardzo często można paść ofiarą nierzetelnego warsztatu, który albo nie wykona części ze zleconych mu napraw albo wykona je wadliwie.

Naprawa samochodu, czyli umowa o dzieło

Nawet przy braku umowy pisemnej kupujący zawiera z warsztatem umowę o dzieło unormowaną w art. 627 k.c. Uprawnienia zlecającego naprawę zostały unormowane przede wszystkim w art. 635 k.c., art. 636 k.c. i art. 638 k.c.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

art. 635. Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

art. 636. § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.
§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.

art. 638. § 1. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.
§ 2. Jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy o gwarancji przy sprzedaży stosuje się odpowiednio.

Korzystając z powyższych przepisów należy pamiętać, że art. 635 k.c. i art. 636 k.c. dotyczy umowy jeszcze niewykonanej, a art. 638 k.c. naprawy już zakończonej.

Podstawa prawna roszczeń

Wbrew pozorom bardzo często realizacja roszczeń zlecającego naprawę nie odbywa się w oparciu o powyższe przepisy, ponieważ niejednokrotnie roszczenia mają związek albo ze szkodą powstałą w trakcie wykonywania naprawy (np. uszkodzenie auta w trakcie jego przeparkowania) albo niepoprawnie wykonana naprawa powoduje inne, dotychczas nieistniejące uszkodzenie w pojeździe (np. niepoprawna naprawa rozrządu doprowadza do zatarcia silnika).

Wtedy najczęstszą podstawą roszczeń jest art. 471 k.c. (odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy) lub art. 415 k.c. (odpowiedzialność deliktowa). Bardzo często występuje zbieg wskazanych norm prawnych co oznacza, że osoba realizująca swoje uprawnienia może samodzielnie wybrać podstawę prawną stosownie do niezbędnych do wykazania przesłanek. O ww. zbiegu norm mówi wprost art. 443 k.c.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

art. 443. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego, chyba że z treści istniejącego uprzednio zobowiązania wynika co innego.

Umowa naprawy samochodu

To jaka powinna być podstawa do podnoszenia roszczeń zależy od konkretnego przypadku. Co do zasady za rozsądniejsze można uznać podnoszenie roszczeń w oparciu o art. 471 k.c., o ile zawarta zostanie umowa jednoznacznie normująca obowiązki warsztatu. Wzór takiej umowy można pobrać stąd. Umowa naprawy samochodu powinna jednoznacznie określać zakres naprawy, jej koszt, podmiot ponoszący koszt części oraz sposób ewentualnego zmniejszenia lub zwiększenia pierwotnie ustalonego zakresu naprawy.

5 thoughts on “Naprawa samochodu w warsztacie – aspekty prawne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.