Roszczenia dla umów zawartych przed dniem 25.12.2014 r.

W związku z wejściem w życie dnia 25.12.2014 r. Ustawy o prawach konsumenta, na mocy której dokonano istotnych zmian dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu wad rzeczy sprzedanych, poniżej zamieszczam opis roszczeń, których dochodzenie jest możliwe w oparciu o stan prawny sprzed nowelizacji. Jeśli umowa została zawarta najpóźniej dnia 24.12.2014 r. lub wcześniej, zastosowanie znajdą przepisy sprzed nowelizacji. Bez znaczenia jest natomiast termin wykrycia wady lub zawiadomienia o niej sprzedawcy- determinująca…

Prawne ABC przed kupnem pojazdu

Przy kupnie pojazdu warto nie tylko sprawdzić jego stan techniczny, ale zadbać również o aspekty prawne, które w przypadku stwierdzenia wad pojazdu, pozwolą na bezproblemowe dochodzenie wszelkich roszczeń. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem, który może pomóc Ci przy zawieraniu umowy. ZAPISZ OGŁOSZENIE Znalazłeś ogłoszenie w Internecie i jedziesz sprawdzić pojazd? Wydrukuj je, zapisz stronę lub zrób zrzut ekranu. W razie problemów z kupionym pojazdem, będziesz miał istotny dowód…

Ogłoszenie sprzedaży samochodu- aspekty prawne

Istotną rolę w toku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową pełni ogłoszenie sprzedaży, w oparciu o które kupujący zapoznał się z ofertą sprzedaży pojazdu. Jedną z kluczowych przesłanek możliwości skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową jest brak wiedzy kupującego o wadzie. W orzecznictwie przeważa pogląd, że kluczowym jest, czy kupujący wiedział o wadzie, a nie czy powinien był wiedzieć. Tym samym…

Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym – postanowienie umowne

Często w umowach sprzedaży pojazdów (nazywanych potocznie umowami kupna-sprzedaży) pojawiają się postanowienia umowne o następującej treści: „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu” lub „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi do niego zastrzeżeń”. Rzadziej spotykanym postanowieniem jest takie, w którym dodaje się zastrzeżenie o niepodnoszeniu roszczeń przez kupującego np. „kupujący nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu…

O czym pamiętać przed kupnem samochodu

Na etapie poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży pojazdu (czasem błędnie określaną jako umowa kupna sprzedaży samochodu albo umowa kupna samochodu), kupujący powinien zadbać o dochowanie staranności, która w przypadku ewentualnych roszczeń będzie procentować prostszym i szybszym dochodzeniem należnych roszczeń. Strony umowy Zwróć uwagę, z kim podpisujesz umowę. Istnieje inny reżim prawny dla umowy zawartej pomiędzy komisem, a osobą fizyczną, a inny dla umowy zawartej pomiędzy dwiema osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.…

Cofanie licznika jako przestępstwo oszustwa

Korekta przebiegu liczników w używanych samochodach to prawdziwa plaga. Choć czyn taki nie jest stypizowany jako odrębne przestępstwo, należy pamiętać, że większość z takich zachowań wypełnia znamiona przestępstwa oszustwa stypizowanego w art. 286 k.k. Choć w większości przypadków cofanie licznika jest przestępstwem oszustwa, nie można zapominać, że nie jest to przestępstwo formalne tzn. sam fakt cofnięcia licznika nie uzasadnia bytu przestępstwa. Cofnięcie licznika ma służyć wprowadzeniu nabywcy pojazdu w błąd co…