Rękojmia przy wadach nowego samochodu

Najczęściej spotykanymi przypadkami są wady pojazdów używanych. Wielokrotnie jednak wadliwe okazują się również pojazdy nowe. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne. W samochodzie mogą wystąpić wady fabryczne, będące tylko i wyłącznie efektem błędów na etapie produkcji lub projektowania pojazdu. Pojazd nowy może być też przedmiotem szkody transportowej na etapie jego przewozu do dealera. Zdarza się, że sprzedawca informację o naprawie blacharsko-lakierniczej zataja w celu uzyskania wyższej ceny pojazdu. Znane są…

Dlaczego nie warto od razu wysyłać pisma z roszczeniem?

Wiele osób, które decydują się na samodzielne dochodzenie roszczeń przeciwko sprzedawcy staje przed dylematem informacji, które należy zawrzeć w pierwszym piśmie do sprzedawcy. Niejednokrotnie takie pismo, ze względu na nieskonsultowaną z prawnikiem treść, może być przyczyną późniejszych kłopotów przy dochodzeniu roszczeń. Jeśli stanąłeś przed problemem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie i chcesz to zrobić samodzielnie, poniższa lektura jest dla Ciebie :-) Roszczenie, a zawiadomienie W pierwszej kolejności należy rozdzielić samo sformułowanie…

Terminy na dochodzenie roszczeń z tytułu wad pojazdu

Wśród kupujących rozpowszechnione jest przekonanie o obowiązywaniu 1-miesięcznego terminu na zawiadomienie o wadzie pojazdu. Informacja ta rozpowszechniana jest również przez sprzedawców, którzy często arbitralnie twierdzą, że ich odpowiedzialność wchodzi w grę np. w przypadku zawiadomienia ich o wadzie w terminie 14 dni od zakupu. Rękojmia Po nowelizacji przepisów, która weszła w życie 25.12.2014 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tej daty, co do zasady, nie ma terminu na…

Niekorzystne wzory umów sprzedaży

Wśród handlarzy samochodów przewija się kilka wzorów umów niekorzystnych z punktu widzenia kupującego. Podpisanie umowy na takim wzorze w żadnej mierze nie uniemożliwia dochodzenia roszczeń, ale może wymagać podjęcia dodatkowych środków prawnych co wydłuży proces uzyskiwania odszkodowania od nieuczciwego sprzedawcy. Poniżej prezentujemy kilka wzorów umów, które w naszej ocenie nie są korzystne z punktu widzenia kupującego. W powyższej umowie, w paragrafie 4 nie tylko wyłączono uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi,…

Cztery grzechy główne sprzedawców

Sprzedawcy samochodów używanych notorycznie zatajają swoją wiedzę o ich rzeczywistym stanie technicznym. Chcąc uniknąć ewentualnej odpowiedzialności podejmują pewne środki prawne, które mają utrudnić kupującemu podnoszenie roszczeń. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim zawodowych handlarzy samochodami używanymi, dla których zatajanie stanu technicznego sprzedawanego pojazdu to chleb powszedni. Poniżej opisujemy cztery najczęściej spotykane sztuczki prawne sprzedawców. Zaniżanie ceny Zaniżanie ceny na umowie lub fakturze w stosunku do kwoty realnie przekazanej sprzedawcy to zjawisko…

Nieuczciwy sprzedawca samochodów skazany

Standardową formą dochodzenia roszczeń od nieuczciwych handlarzy jest postępowanie cywilne. Niejednokrotnie zachowania sprzedawców mogą być również podstawą do wszczęcia postępowania karnego. Postępowania te mogą toczyć się równolegle i są niezależne od siebie. Zatajenie powypadkowości albo rzeczywistego przebiegu pojazdu (cofanie licznika) nie tylko narażają kupującego na straty finansowe, ale nawet na zagrożenie dla jego życia i zdrowia (wystrzelone poduszki powietrzne, naruszona deska rozdzielcza, uszkodzona rama pojazdu). Niejednokrotnie zdarzają się również sytuacje,…

Roszczenia dla umów zawartych przed dniem 25.12.2014 r.

W związku z wejściem w życie dnia 25.12.2014 r. Ustawy o prawach konsumenta, na mocy której dokonano istotnych zmian dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu wad rzeczy sprzedanych, poniżej zamieszczam opis roszczeń, których dochodzenie jest możliwe w oparciu o stan prawny sprzed nowelizacji. Jeśli umowa została zawarta najpóźniej dnia 24.12.2014 r. lub wcześniej, zastosowanie znajdą przepisy sprzed nowelizacji. Bez znaczenia jest natomiast termin wykrycia wady lub zawiadomienia o niej sprzedawcy- determinująca…

Prawne ABC przed kupnem pojazdu

Przy kupnie pojazdu warto nie tylko sprawdzić jego stan techniczny, ale zadbać również o aspekty prawne, które w przypadku stwierdzenia wad pojazdu, pozwolą na bezproblemowe dochodzenie wszelkich roszczeń. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem, który może pomóc Ci przy zawieraniu umowy. ZAPISZ OGŁOSZENIE Znalazłeś ogłoszenie w Internecie i jedziesz sprawdzić pojazd? Wydrukuj je, zapisz stronę lub zrób zrzut ekranu. W razie problemów z kupionym pojazdem, będziesz miał istotny dowód…

Ogłoszenie sprzedaży samochodu- aspekty prawne

Istotną rolę w toku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową pełni ogłoszenie sprzedaży, w oparciu o które kupujący zapoznał się z ofertą sprzedaży pojazdu. Jedną z kluczowych przesłanek możliwości skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową jest brak wiedzy kupującego o wadzie. W orzecznictwie przeważa pogląd, że kluczowym jest, czy kupujący wiedział o wadzie, a nie czy powinien był wiedzieć. Tym samym…

Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym – postanowienie umowne

Często w umowach sprzedaży pojazdów (nazywanych potocznie umowami kupna-sprzedaży) pojawiają się postanowienia umowne o następującej treści: „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu” lub „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi do niego zastrzeżeń”. Rzadziej spotykanym postanowieniem jest takie, w którym dodaje się zastrzeżenie o niepodnoszeniu roszczeń przez kupującego np. „kupujący nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu…